Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Splitsing in appartementsrechten (art. 5:109 - 5:112 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2022 Auteur De redactie

1 Overzicht voorwaarden splitsing De voorwaarden voor splitsing in appartementsrechten zijn: notariële splitsingsakte en inschrijving daarvan in de openbare registers (art. 5:109 lid 1 BW); aangehechte splitsingstekening (art. 5:109 lid 2 BW);en mogelijk: splitsingsvergunning (art. 22 Huisvestingswet 2014); toestemming van de bloot eigenaar (art. 5:106 lid 7 BW). Bovenstaande voorwaarden zijn niet allemaal constitutieve vereisten voor de totstandkoming van de splitsing. Het ontbreken van…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 109

 • 1

  De splitsing geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers.

 • 2

  Aan de minuut van de akte van splitsing wordt een tekening gehecht, aangevende de begrenzing van de onderscheidene gedeelten van het gebouw en de grond, die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt en waarvan volgens de akte het uitsluitend gebruik in een appartementsrecht zal zijn begrepen. De tekening dient te voldoen aan de eisen, krachtens de wet bedoeld in artikel 16 lid 2 van Boek 3 voor de inschrijving daarvan te stellen.

 • 3

  Waar in de bepalingen van deze titel wordt gesproken van de akte van splitsing, is hieronder de tekening begrepen, tenzij uit de bepaling het tegendeel blijkt.


Artikel 111

De akte van splitsing moet inhouden:

 • a.

  de vermelding van de plaatselijke ligging van het gebouw of de grond;

 • b.

  een nauwkeurige omschrijving van de onderscheiden gedeelten van het gebouw of de grond, die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, welke omschrijving kan plaatsvinden door verwijzing naar de in artikel 109 lid 2 bedoelde tekening, alsmede de vermelding voor elk dier gedeelten, tot welk appartementsrecht de bevoegdheid tot gebruik daarvan behoort;

 • c.

  de kadastrale aanduiding van de appartementsrechten en de vermelding van de appartementseigenaar;

 • d.

  een reglement, waartoe geacht worden te behoren de bepalingen van een nauwkeurig aangeduid modelreglement dat is ingeschreven in de openbare registers ter plaatse waar de akte moet worden ingeschreven.


Artikel 112

 • 1

  Het reglement moet inhouden:

  • a.

   welke schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars komen;

  • b.

   een regeling omtrent een jaarlijks op te stellen exploitatierekening, lopende over het voorafgaande jaar, en de door de appartementseigenaars te storten bijdragen;

  • c.

   een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

  • d.

   door wiens zorg en tegen welke gevaren het gebouw ten behoeve van de gezamenlijke appartementseigenaars moet worden verzekerd;

  • e.

   de oprichting van een vereniging van eigenaars, die ten doel heeft het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaars, en de statuten van de vereniging.

 • 2

  De statuten van de vereniging van eigenaars moeten bevatten:

  • a.

   de naam van de vereniging en de gemeente waar zij haar zetel heeft. De naam van de vereniging moet aanvangen met de woorden: "Vereniging van Eigenaars", hetzij voluit geschreven, hetzij afgekort tot "V. v. E.", en voorts melding maken van de ligging van het gebouw of de grond;

  • b.

   het doel van de vereniging;

  • c.

   een regeling omtrent door de appartementseigenaars periodiek, tenminste jaarlijks, aan de vereniging verschuldigde bijdragen;

  • d.

   de wijze van bijeenroeping van de vergadering van eigenaars en de bepaling van het aantal stemmen dat ieder der appartementseigenaars in de vergadering kan uitbrengen.

 • 3

  Het reglement kan een regeling inhouden, krachtens welke aan alle of bepaalde appartementsrechten mede verbonden is het lidmaatschap van een andere, nader in het reglement omschreven vereniging of coöperatie, voor zover dit lidmaatschap in overeenstemming is met de statuten van die vereniging of coöperatie.

 • 4

  Het reglement kan inhouden een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Een zodanige regeling kan inhouden dat de vergadering van eigenaars bevoegd is een appartementseigenaar of degene die zijn rechten uitoefent, om nader in het reglement aangegeven gewichtige redenen het gebruik van deze gedeelten te ontzeggen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Appartementsrechten Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Geen contributieverplichting aan winkeliersvereniging vanwege eigendom en geen ondernemerschap Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 13-07-2021 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2021:1312
Horecaverbod in splitsingsakte is duidelijk, dus geen andere uitleg of bedoeling Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 06-04-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:1004
Besluit van VvE inhoudende toekenning exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke ruimte nietig wegens strijd met art. 5:139 BW Instantie Rechtbank Overijssel Datum 27-10-2020 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2020:3613
Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-05-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:1365
Toelatingsregeling bij appartementsrecht moet in splitsingsreglement worden opgenomen Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 29-01-2020 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2020:476
Vermeerderen van het aantal wooneenheden per appartement vereist wijziging van de splitsingsakte Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 08-10-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:3629
Beperking voor horeca in splitsingsakte vervalt omdat eigenaar van appartement middellijke eigenaar is geworden Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 26-07-2019 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2019:5519
Volgens Hof is algeheel verbod op houden van huisdieren in huishoudelijk reglement niet toegestaan Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 09-05-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:1722
Voor de uitleg wat gemeenschappelijk of privé is moet naar de splistingsakte en -tekening worden gekeken Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 30-04-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:1519
Vetorecht in splitsingsakte staat op gespannen voet met VvE-rechterlijke stelsel Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 08-11-2017 Nummer ECLI:NL:RBROT:2017:9480
Kortstondige verhuur van appartement aan derden is bedrijfsmatige exploitatie en daarmee verboden Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 10-08-2016 Nummer ECLI:NL:RBROT:2016:6236
Feitelijke situatie ter plaatse mede van belang voor uitleg splitsingsakte (Bakermans c.s./Mitros) Instantie Hoge Raad Datum 14-02-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:337
Wat gaat voor: splitsingsakte of splitsingstekening? Instantie Hoge Raad Datum 01-11-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:1078
Kwalitatief lidmaatschap is onopzegbaar Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 24-07-2002 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2002:AF3489

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie KNB Datum 16-08-2021 Nummer (geen nummer) Samenvatting Op 16 augustus 2021 is het modelreglement voor kleine VvE’s vastgesteld. Dit modelreglement komt tegemoet aan verschil…

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Modelreglement Kleine VvE’s Auteur(s) A.C.W. Luijk-van Veldhuizen, C.N. Siewers, I. de Jong Bron WPNR 2023/7422
Titel Oplaadpunten in het appartementsrecht Auteur(s) A.C.W. Luijk-van Veldhuizen, C.N. Siewers Bron JBN 2022/17
Titel Verduurzaming van kleine appartementsgebouwen Auteur(s) B. Hoops, Y.H. van Ballegooijen, C. Siewers, M.C.E. van der Vleuten, A.H.G. Wilod Versprille Bron WPNR 2022/7393
Titel Aan de goederenrechtelijke tekentafel. De problematiek van het splitsen in appartementsrechten Auteur(s) L.D. Somé, B. Cuijpers Bron TvZ 2022/3-4
Titel Beheer en beschikken in het appartementsrecht Auteur(s) C.N. Siewers Bron WPNR 2021/7351
Titel Kanttekeningen bij het Modelreglement 2017 Auteur(s) F.J. Vonck Bron WPNR 2020/7297
Titel H.M. Kolster, R.F.H. Mertens en J.A.J. Peter, 'Het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017: een toelichting', WPNR 2020(7297)

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Alles voor uw VvE op één plek Bron Nederlandvve.nl Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
De juridische databank voor VvE professionals Bron VvE Recht Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Rapport: De potentie van splitsen en optoppen Bron Rijksoverheid Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
101 VvE vragen Bron 101VvEvragen.nl Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Checklist splitsingstekening appartementen Bron Het Kadaster Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing kleine VvE's 2021 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Publieksversie Modelreglement kleine VvE's Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 2017 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 2006 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement ondersplitsing 2006 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1992 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement service-flatgebouw 1987 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement service-flatgebouw 1987 (bijlage) Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1983 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1983 (bijlage) Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1973 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Transponeringstabel modelreglementen 1973, 1983, 1992 en 2006 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Publieksversie Modelreglement kleine VvE's Bron - Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel