Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Boekhouding en boekjaar (art. 2:10 en 2:10a BW)

Bijgewerkt tot 29-04-2024

1 InleidingVoor het bestuur geldt een administratieplicht (art. 2:10 BW). Die plicht geldt niet voor commissarissen; zij houden echter wel toezicht op het bestuur bij de nakoming van hun wettelijke plicht. Zie Hoge Raad 28 juni 1996, nr 15932, ECLI:NL:HR:1996:ZC2114 (Bodam Jachtservice, brondocument niet beschikbaar). Onder de plicht valt niet alleen het voeren, maar ook het bewaren van de administratie. Ook een buitenlandse rechtspersoon heeft de plicht tot het voeren van een administratie op…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 10

 • 1

  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

 • 2

  Onverminderd het bepaalde in de volgende titels is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de rechtspersoon te maken en op papier te stellen.

 • 3

  Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

 • 4

  De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.


Artikel 10a

Het boekjaar van een rechtspersoon is het kalenderjaar, indien in de statuten geen ander boekjaar is aangewezen.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Na bestuurswisseling blijft de administratie bij de rechtspersoon Instantie Hoge Raad Datum 24-11-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:3019
Oude en nieuwe bestuurder aansprakelijk voor faillissement door onbehoorlijke taakvervulling Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 12-10-2016 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2016:5524
403-verklaring vereist voldoende inzicht in eigen verplichtingen en niet in vermogen en resultaat dochtervennootschappen Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 30-03-2016 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2016:1431
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel