Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verklaring van erfrecht/executele (art. 4:187 - 4:188 BW)

Bijgewerkt tot 20-12-2023 Auteur mr. M.N. (Mariëlle) Bende

1 Inleiding1.1 Algemeen en zorgplicht notarisDe verklaring van erfrecht is de notariële akte waarmee de gerechtigden naar derden toe hun recht op de vermogensbestanddelen bewijzen en op grond waarvan de derde aan de gerechtigde te goeder trouw bevrijdend kan betalen. Dit maakt deze akte een essentieel stuk in de afwikkeling van vrijwel iedere nalatenschap. Een notaris die de opdracht krijgt een verklaring van erfrecht op te maken moet de erfgenamen tijdig informeren over de inhoud van…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 187

 • 1

  Hij die is afgegaan op de in een verklaring van erfrecht vermelde feiten, geldt te dezen aanzien als te goeder trouw.

 • 2

  Een schuldenaar die, afgaande op de in een verklaring van erfrecht vermelde feiten, heeft betaald aan iemand die niet bevoegd was de betaling te ontvangen, kan aan degene aan wie betaald moest worden, tegenwerpen dat hij bevrijdend heeft betaald.

 • 3

  Het in de vorige leden bepaalde lijdt uitzondering, indien degene die op de verklaring is afgegaan, wist of door grove nalatigheid niet wist, dat de inhoud van de verklaring niet met de werkelijkheid overeenstemt.


Artikel 188

 • 1

  Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris een of meer van de volgende feiten vermeldt:

  • a.

   dat een of meer in de verklaring genoemde personen, al dan niet voor bepaalde erfdelen, erfgenaam zijn of de enige erfgenamen zijn, met vermelding of zij de nalatenschap reeds hebben aanvaard;

  • b.

   dat al dan niet aan de echtgenoot van de erflater het vruchtgebruik van een of meer tot de nalatenschap behorende goederen krachtens afdeling 2 van titel 3 toekomt, met vermelding of aan hem een machtiging tot vervreemden of bezwaren of een bevoegdheid tot vervreemding en vertering is verleend, alsmede of en tot welk tijdstip de echtgenoot een beroep toekomt op artikel 29 leden 1 en 3;

  • c.

   dat de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 13, met vermelding of en tot welk moment de echtgenoot de bevoegdheid toekomt als bedoeld in artikel 18 lid 1;

  • d.

   dat al dan niet het beheer van de nalatenschap aan executeurs, bewindvoerders of krachtens de derde afdeling van deze titel benoemde vereffenaars is opgedragen, met vermelding van hun bevoegdheden; of

  • e.

   dat een of meer in de verklaring genoemde personen executeur, bewindvoerder of vereffenaar zijn.

 • 2

  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften omtrent de inhoud en de opstelling van deze verklaringen worden vastgesteld.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Notaris moet erfgenamen bij opstellen verklaring van erfrecht tijdig informeren over inhoud testament Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 25-10-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:2969
Door uitleg testament komt Rechtbank tot andere erfgenaam dan vermeld in verklaring van erfrecht Instantie Rechtbank Den Haag Datum 05-10-2022 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2022:10016
Partner van erflater mocht er gerechtvaardigd op vertrouwen dat executeur bevoegd was om grafrecht over te dragen Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 13-10-2021 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2021:5783
Verklaring van erfrecht/executele was volgens Kifid niet noodzakelijk voor het uitkeren van banksaldo aan erfgenaam Instantie Geschillencommissie Financiële Dienstverlening Datum 07-12-2020 Nummer 2020-997
Gemachtigde niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een verklaring van erfrecht Instantie Hoge Raad Datum 02-10-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:1531
Gemachtigde ontvankelijk ondanks ontbreken afzonderlijke machtiging van een van de vier erfgenamen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 24-09-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:7720
Heeft erfgenaam recht op historische adresgegevens overledene? Instantie Raad van State Datum 15-03-2017 Nummer ECLI:NL:RVS:2017:648
Notaris had overige erfgenamen moeten informeren over de verklaring van erfrecht Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 15-02-2017 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2017:845
Moet bank inzage in bankafschriften verschaffen aan erfgenamen? Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 31-08-2016 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2016:4719
Kandidaat-notaris had de plicht verblijvensbeding in samenlevingsovereenkomst aan erfgenamen te vermelden Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-07-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:2785
Kandidaat-notaris moest bestaan verblijvensbeding schriftelijk aan erfgenamen melden Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-07-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:2786
Notaris had erfgenamen direct moeten inlichten over afgifte verklaring van executele Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 28-05-2015 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2015:92

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 15-12-2011 Nummer (geen nummer) Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Wie is het? Over erfrechtelijk procederen in hoedanigheid en de kracht van de verklaring van erfrecht Auteur(s) R. van Dijken Bron Tijdschrift Erfrecht 2024/2
Titel Derdenbescherming van de verklaring van erfrecht, in het bijzonder bij de overdracht van registergoederen Auteur(s) A.G. de Gruiter-Koopmans Bron WPNR 2022/7393
Titel Testeren ten voordele van een uitgesloten persoon Auteur(s) H.J. de Jonge Bron WPNR 2022/7362
Titel Nieuwsbericht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 15 december 2011

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Formulier - Beschikken over bankrekening overleden echtgenoot/ partner Bron Nederlandse Vereniging van Banken Type Erven en schenken Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel