Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Koop van een woning (art. 7:2 BW)

1 Wettelijke vereisten bij de koop van een woning (art. 7:2 lid 1 BW) 1.1 Een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan 1.2 Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 1.3 Schriftelijkheidsvereiste 1.3.1 Koopoptie 1.3.2 Achtergrond schriftelijkheidsvereiste 1.3.3 Beroep door verkoper 1.3.4 Overeenkomst tot verdeling 1.3.5 Aandachtspunten koopovereenkomst 1.3.6 Elektronische ondertekening 1.3.7 Wijzigingen na ondertekening 2 Bedenktijd (art. 7:2 lid 2 BW) 2.1 Aanvang en einde bedenktijd 2.2 De onbindingsverklaring 2.3 Afstand bedenktijd 2.4 Rechten tijdens bedenktijd 2.5 Bedenktijd voor een koper-ondernemer 2.6 Bedenktijd voor de verkoper 2.7 Bouwkavel 3 Volmacht tot ondertekening van koopovereenkomst en in ontvangstname kopie koopovereenkomst 4 Nader te noemen meester 5 Aandachtspunten koop 5.1 Financieringsvoorbehoud 5.2 De 'As is, where is' clausule in koopovereenkomsten 5.3 De overdracht van aanspraken ten aanzien van een onroerende zaak 5.4 Overdracht verhuurde woning 6 Voorkeursrecht en aanbiedingsplicht 7 Besluit energieprestatie gebouwen 7.1 Verplicht energielabel 7.2 Beleidsregel boeteoplegging verkoop woning zonder geldig energielabel 8 Kruimelregeling recreatiewoningen 8.1 Kruimelregeling voor invoering Omgevingswet 8.2 Situatie sinds invoering Omgevingswet 9 Funderingslabel 10 Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming 11 Website informatie aanschaf onroerend goed in Europese landen 12 Digitaal biedlogboek 
Bijgewerkt tot 21-06-2024 Auteur De redactie

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Onder de Omgevingswet zijn een aantal voormalige ‘Rijksregels’ vervallen dan wel verhuisd naar andere regelingen. Onderstaande tekst heeft betrekking op de regelgeving zoals die gold tot 1 januari 2024. De toelichting wordt de komende periode bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 januari 2024.1 Wettelijke vereisten bij de koop van een woning (art. 7:2 lid 1 BW)Voor de koop van een woning gelden enkele…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 2

 • 1

  De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan.

 • 2

  De tussen partijen opgemaakte akte of een afschrift daarvan moet aan de koper ter hand worden gesteld, desverlangd tegen afgifte aan de verkoper van een gedateerd ontvangstbewijs. Gedurende drie dagen na deze terhandstelling heeft de koper het recht de koop te ontbinden. Komt, nadat de koper van dit recht gebruik gemaakt heeft, binnen zes maanden tussen dezelfde partijen met betrekking tot dezelfde zaak of hetzelfde bestanddeel daarvan opnieuw een koop tot stand, dan ontstaat het recht niet opnieuw.

 • 3

  De leden 1–2 zijn van overeenkomstige toepassing op de koop van deelnemings- of lidmaatschapsrechten die recht geven op het gebruik van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan.

 • 4

  Van het in de leden 1–3 bepaalde kan niet ten nadele van de koper worden afgeweken, behoudens bij een standaardregeling als bedoeld in artikel 214 van Boek 6.

 • 5

  De leden 1–4 zijn niet van toepassing op huurkoop en koop op een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Zij zijn evenmin van toepassing, wanneer de overeenkomst tevens voldoet aan de omschrijving van een overeenkomst als bedoeld in artikel 50a, onderdelen c of f.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Duurzame energie Categorie Registergoederenrecht
Titel Koop en levering onroerende zaken Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Zowel koper als verkoper willen ontbinding koopovereenkomst. Rechter matigt contractuele boete Instantie Rechtbank Overijssel Datum 06-03-2024 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2024:1171
Art. 7:2 BW niet van toepassing bij levering van een perceel grond zonder woning Instantie Hoge Raad Datum 15-12-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1755
Terechte weigering van notaris tot medewerking aan akte van levering wegens onvoldoende inzicht in herkomst koopprijs Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-12-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:3107
Geen verwijtbaar handelen bij beroep op financieringsvoorbehoud Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 28-11-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:2845
Gemeente mocht handhaven tegen permanente bewoning op vakantiepark Instantie Rechtbank Gelderland Datum 06-09-2023 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2023:5031
Bij waardering huurwoning moet het energielabel worden meegewogen ook als dit na de aanvangsdatum van de huur tot stand gekomen is Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 07-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2023:4346
Partner moet als medeverkoper van woning worden aangemerkt Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 18-04-2023 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2023:1364
Handmatige wijziging koopovereenkomst voldeed aan art. 7:2 BW Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 19-10-2022 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2022:6204
Geen beroep op financieringsvoorbehoud omdat koper zelf ontslag had genomen Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 04-10-2022 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2022:3335
Notaris moest bij overdracht verhuurd object informeren naar gebruikelijke kwesties Instantie Kamer voor het notariaat Den Haag Datum 24-08-2022 Nummer ECLI:NL:TNORDHA:2022:17
Schriftelijkheidsvereiste gold niet voor overeenkomst tot verdeling Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 15-03-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:1995
Totstandkoming van een koopakte door uitoefening koopoptie vereist niet dat de wilsovereenstemming in één akte is vervat Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 15-02-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:383
Door wijziging van een wezenlijk element in de koopovereenkomst is niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 BW Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 08-02-2022 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2022:311
Bedenktijd is bedoeld als bescherming tegen ondoordachte, impulsieve beslissing tot koop Instantie Hoge Raad Datum 15-10-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1511
Ontbinding koopovereenkomst per e-mail volstaat als schriftelijke mededeling aan de notaris Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 14-04-2021 Nummer ECLI:NL:RBROT:2021:3429
Bij een nader te noemen meester heeft notaris geen zelfstandige onderzoeksplicht naar meesterschap Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 23-03-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:869
Ook niet-leden VvE chaletpark hebben een zelfstandige verplichting om parkbijdrage te betalen Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 03-11-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:3421
Schriftelijkheidsvereiste was niet van toepassing bij verkoop woning door particulier aan vastgoedhandelaar Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 20-10-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:2757
Kopers kunnen rechtsgeldig beroep doen op financieringsvoorbehoud omdat ze zich voldoende hebben ingespannen om benodigde financiering te krijgen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 15-10-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:3747
Wettelijke bedenktijd geldt niet voor koop van pand dat in overwegende mate als bedrijfspand in gebruik was Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 06-08-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:6356
Rechtbank oordeelt dat aan vormvoorschrift koopovereenkomst geen zelfstandige betekenis toekomt Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 29-05-2019 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2019:2386
Geldige koopovereenkomst pand tot stand gekomen op grond van algemene regels koop onroerende zaak Instantie Rechtbank Den Haag Datum 01-05-2019 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2019:4212
Schriftelijkheidsvereiste koop onroerende zaak geldt niet omdat de koper geen particulier is Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 06-02-2019 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2019:1691
Mondelinge verkoop van een chalet leidt tot een ongeldige koopovereenkomst Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 05-02-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:400
Een WhatsApp bericht voldoet niet aan het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 lid 1 BW waardoor geen geldige koopovereenkomst tot stand is gekomen Instantie Rechtbank Limburg Datum 19-04-2018 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2018:3816
Schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 BW geldt bij vrijwillige verkoop door openbare inschrijving Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 18-10-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:4685
Nader te noemen meester Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 14-04-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:2696
Bij koop van een recreatiewoning met een tweeledig doel handelt koper niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 18-11-2014 Nummer ECLI:NL:GHARL:2014:8892
Hof: professionele verkoper is niet altijd gebonden aan mondelinge koopovereenkomst Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 30-10-2012 Nummer ECLI:NL:GHARN:2012:BZ6245
Omzetbelasting valt niet onder kosten koper Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 16-10-2012 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2012:BY5607
Gaat het bij het financieringsvoorbehoud om de formele afwijzing van financiering of om de materiele onmogelijkheid tot verkrijging van financiering? Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 05-06-2012 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2012:BW9794
De samenhang tussen inkomen, vermogen en de bevoegdheid tot het inroepen van het van het financieringsvoorbehoud Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 10-04-2012 Nummer ECLI:NL:GHARN:2012:BX2998
Het laten verlopen van de termijn voor het financieringsvoorbehoud komt voor rekening van de koper Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum 28-02-2012 Nummer ECLI:NL:GHLEE:2012:BV7291
Het inroepen van het financieringsvoorbehoud als geen einddatum is opgenomen in de koopakte Instantie Rechtbank 's-Hertogenbosch Datum 22-02-2012 Nummer ECLI:NL:RBSHE:2012:BV6862
Een particuliere verkoper mag zich ook beroepen op het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 lid 1 BW Instantie Hoge Raad Datum 09-12-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BU7412
Koop van onroerende zaken en het inroepen van het financieringsvoorbehoud Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 29-09-2009 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2009:BX4366
Bedenktijd begint bij terhandstelling door beide partijen ondertekend koopcontract Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 25-03-2009 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2009:BI3816
Geen wettelijke bedenktijd bij koop door particulier van tot woning te verbouwen kantoorpand Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 18-02-2009 Nummer ECLI:NL:RBROT:2009:BH4831
Overeenkomst binnen bedenktijd ontbonden? Wie stelt, bewijst Instantie Rechtbank Arnhem Datum 09-01-2008 Nummer ECLI:NL:RBARN:2008:BC2572
Bedenktijd voor particulier geldig in koopakte tussen ondernemers Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 07-03-2006 Nummer ECLI:NL:GHARN:2006:AV4864
Rol van makelaar ter zake van aanvang bedenktijd; wees zorgvuldig bij terhandstelling Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum 25-01-2006 Nummer ECLI:NL:RBSGR:2006:AV1914
Hofland/Hennis Instantie Hoge Raad Datum 10-04-1981 Nummer ECLI:NL:HR:1981:AG4177

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen Dossiernr. 33124 Status Verworpen Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De overdracht van aanspraken ten aanzien van een onroerende zaak Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron De Notarisklerk, mei/juni 2022
Titel De risicoverdeling tussen partijen bij de koop van een woning Auteur(s) J.J. Dammingh Bron WPNR 2021/7348
Titel Het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 lid 1 BW Auteur(s) J.J. Dammingh Bron VGR 2021/2
Titel Een (ver)koop: 'As is, where is Auteur(s) W.G. Huijgen Bron JBN 2020/46
Titel Het energielabel in ontwikkeling en wat dit betekent voor de praktijk Auteur(s) R.J.W. van Remmen, T.H.A. Eijsink Bron De Notarisklerk juli/augustus 2019
Titel De recente wijzigingen van de NVM-koopakte (Modelkoopakte) Auteur(s) J.J. Dammingh Bron WPNR 2018/7219
Titel Nieuwerwetse fratsen 2.0: over digitaal ondertekende volmachten Auteur(s) F. Baggerman, L.W. Kelterman Bron WPNR 2016/7123

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Aanschaf onroerende zaken in Europese landen Bron CNUE Type Internationaal Categorie Verwijzingen voor de notaris
De koop van een woning en het omgevingsrecht Bron Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Type Omgevingswet Categorie Verwijzingen voor de notaris
Bouwen en wonen Bron Rijksoverheid Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de notaris
Lokale regelgeving (t.b.v. controle zelfbewoningsplicht) Bron Rijksoverheid Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de notaris
De koop van een woning en het omgevingsrecht Bron Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Type Agrarisch recht Categorie Verwijzingen voor de particulier
Bouwen en wonen Bron Rijksoverheid Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de particulier
Energielabel zoeken Bron Rijksoverheid Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
1 Wettelijke vereisten bij de koop van een woning (art. 7:2 lid 1 BW) 1.1 Een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan 1.2 Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 1.3 Schriftelijkheidsvereiste 1.3.1 Koopoptie 1.3.2 Achtergrond schriftelijkheidsvereiste 1.3.3 Beroep door verkoper 1.3.4 Overeenkomst tot verdeling 1.3.5 Aandachtspunten koopovereenkomst 1.3.6 Elektronische ondertekening 1.3.7 Wijzigingen na ondertekening 2 Bedenktijd (art. 7:2 lid 2 BW) 2.1 Aanvang en einde bedenktijd 2.2 De onbindingsverklaring 2.3 Afstand bedenktijd 2.4 Rechten tijdens bedenktijd 2.5 Bedenktijd voor een koper-ondernemer 2.6 Bedenktijd voor de verkoper 2.7 Bouwkavel 3 Volmacht tot ondertekening van koopovereenkomst en in ontvangstname kopie koopovereenkomst 4 Nader te noemen meester 5 Aandachtspunten koop 5.1 Financieringsvoorbehoud 5.2 De 'As is, where is' clausule in koopovereenkomsten 5.3 De overdracht van aanspraken ten aanzien van een onroerende zaak 5.4 Overdracht verhuurde woning 6 Voorkeursrecht en aanbiedingsplicht 7 Besluit energieprestatie gebouwen 7.1 Verplicht energielabel 7.2 Beleidsregel boeteoplegging verkoop woning zonder geldig energielabel 8 Kruimelregeling recreatiewoningen 8.1 Kruimelregeling voor invoering Omgevingswet 8.2 Situatie sinds invoering Omgevingswet 9 Funderingslabel 10 Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming 11 Website informatie aanschaf onroerend goed in Europese landen 12 Digitaal biedlogboek 
Overzicht
Wetstructuur
Civiel