Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Subrogatie (art. 6:150 - 6:154 BW)

Bijgewerkt tot 07-12-2021 Auteur De redactie

1 Subrogatie Subrogatie is de overgang van een vordering op een derde, anders dan door vervreemding. Bij subrogatie treedt een nieuwe schuldeiser in de plaats van een oude schuldeiser. De schuldenaar krijgt derhalve een nieuwe schuldeiser. Deze nieuwe schuldeiser neemt de rechten van de oude schuldeiser over en treedt daarmee in zijn voetsporen. Art. 6:150 e.v. BW geven de algemene bepalingen voor subrogatie. Art. 6:150 BW geeft een niet-limitatieve opsomming van gevallen waarin subrogatie…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 150

Een vordering gaat bij wijze van subrogatie over op een derde:

 • a.

  indien een hem toebehorend goed voor de vordering wordt uitgewonnen;

 • b.

  indien hij de vordering voldoet omdat een hem toebehorend goed voor de vordering verbonden is;

 • c.

  indien hij de vordering voldoet om uitwinning te voorkomen van een hem niet toebehorend goed, mits door de uitwinning een recht dat hij op het goed heeft, verloren zou gaan of de voldoening van een hem toekomend vorderingsrecht in gevaar zou worden gebracht;

 • d.

  krachtens overeenkomst tussen de derde die de vordering voldoet en de schuldenaar, mits de schuldeiser op het tijdstip van de voldoening deze overeenkomst kende of hem daarvan kennis was gegeven.


Artikel 151

 • 1

  Subrogatie overeenkomstig artikel 150 vindt niet plaats voor zover de schuld de derde aangaat in zijn verhouding tot de schuldenaar.

 • 2

  De rechten van de schuldeiser jegens borgen en personen die geen schuldenaar zijn, gaan slechts op de derde over tot ten hoogste de bedragen, waarvoor de schuld ieder van hen aangaat in hun verhouding tot de schuldenaar.


Artikel 152

 • 1

  Blijkt verhaal krachtens subrogatie overeenkomstig artikel 150 geheel of gedeeltelijk onmogelijk, dan wordt het onvoldaan gebleven deel over de gesubrogeerde en andere in lid 2 van het vorige artikel genoemde derden omgeslagen naar evenredigheid van de bedragen waarvoor ieder op het tijdstip van de voldoening jegens de schuldeiser aansprakelijk was.

 • 2

  De gesubrogeerde kan van geen der andere bij de omslag betrokken derden een groter bedrag vorderen dan de oorspronkelijke schuldeiser op het tijdstip van de voldoening op deze had kunnen verhalen.

 • 3

  Ieder der in de omslag betrokkenen blijft gerechtigd het bijgedragene alsnog van hem die geen verhaal bood, terug te vorderen.


Artikel 153

In het geval van subrogatie in de hoofdvordering verkrijgt de gesubrogeerde het recht op bedongen rente slechts voor zover deze betrekking heeft op het tijdvak na de overgang.


Artikel 154

De schuldeiser is jegens degene die, zo hij de vordering voldoet, zal worden gesubrogeerd, verplicht zich te onthouden van elke gedraging die ten koste van deze afbreuk doet aan de rechten waarin hij mag verwachten krachtens de subrogatie te zullen treden.


Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel