Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Beschermingsbewind (art. 1:431 - 1:440 BW)

Bijgewerkt tot 16-11-2023 Auteur De redactie

1 InleidingPer 1 januari 2014 is de regeling inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen (Kamerstukken 33054) in werking getreden.2 HistorieDe directe aanleiding voor de aanpassing van de wetgeving was gelegen in het faillissement van een stichting die optrad als beschermingsbewindvoerder, waardoor de noodzaak is gebleken voor aanvullende wettelijke kwaliteitseisen voor professionele bewindvoerders.De wetswijziging sloot…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 431

 • 1

  De kantonrechter kan een bewind instellen over één of meer van de goederen die een meerderjarige als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren

  • a.

   voor een bepaalde of onbepaalde tijdsduur indien de meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel

  • b.

   voor een bepaalde tijdsduur indien de meerderjarige tijdelijk niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen als gevolg van verkwisting of het hebben van problematische schulden.

 • 2

  Indien te verwachten is dat een minderjarige op het tijdstip waarop hij meerderjarig zal worden, in de in het vorige lid bedoelde toestand zal verkeren, kan het bewind reeds voor de meerderjarigheid worden ingesteld.

 • 3

  Het bewind kan eveneens worden ingesteld indien te verwachten is dat de rechthebbende binnen afzienbare tijd in de in het eerste lid bedoelde toestand zal verkeren.

 • 4

  De rechter bij wie een verzoek tot het verlenen van een rechterlijke machtiging als bedoeld in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten dan wel een zorgmachtiging of een machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg aanhangig is, is tevens bevoegd tot de kennisneming van een verzoek tot instelling van het bewind.

 • 5

  Onder aan de meerderjarige toebehorende goederen zijn in deze titel begrepen goederen die behoren tot zijn huwelijksgemeenschap of gemeenschap van geregistreerd partnerschap en die niet uitsluitend onder het bestuur van zijn echtgenoot dan wel geregistreerd partner staan.


Artikel 432

 • 1

  Instelling van het bewind kan worden verzocht door de rechthebbende, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner dan wel andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad, degene die ingevolge artikel 253sa of 253t het gezag over de rechthebbende uitoefent, zijn voogd, zijn curator als bedoeld in titel 16 en zijn mentor als bedoeld in titel 20. In het in artikel 431, derde lid, bedoelde geval kan het bewind uitsluitend worden verzocht door de rechthebbende.

 • 2

  Instelling van het bewind kan voorts worden verzocht door het openbaar ministerie en door de instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt. Instelling van een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden kan tevens worden verzocht door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de rechthebbende woonplaats heeft. In beide laatste gevallen vermeldt het verzoekschrift tevens waarom de in het eerste lid genoemde personen – bloedverwanten in de zijlijn in de derde en vierde graad daaronder niet begrepen – niet tot indiening van een verzoek zijn overgegaan.

 • 3

  De rechter voor wie een verzoek tot ondercuratelestelling of tot opheffing van de curatele aanhangig is, kan bij afwijzing onderscheidenlijk bij inwilliging daarvan ambtshalve overgaan tot instelling van het bewind.

 • 4

  Een verzoek tot instelling van een bewind ten behoeve van een rechthebbende die onder curatele is gesteld, wordt aanhangig gemaakt bij de rechter die bevoegd is over opheffing van de curatele te beslissen. Deze rechter kan, bij opheffing van een curatele, ook ambtshalve overgaan tot instelling van het bewind.

 • 5

  In geval van een bestuursopdracht, of een verzoek daartoe, als bedoeld in artikel 91 van dit boek, zijn het derde en het vierde lid van overeenkomstige toepassing.


Artikel 432a

 • 1

  Dit artikel is van toepassing indien het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de rechthebbende woonplaats heeft, schriftelijk aan de griffier van de ingevolge artikel 266 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegde rechtbank kenbaar heeft gemaakt dat het advies wenst uit te brengen over de vraag of een voldoende behartiging van de belangen van rechthebbenden kan worden bewerkstelligd met een meer passende en minder verstrekkende voorziening dan met de voortzetting van bewind, totdat het college deze verklaring schriftelijk intrekt.

 • 2

  De rechter verplicht de bewindvoerder binnen drie maanden na de instelling van een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden afschrift van de boedelbeschrijving, bedoeld in artikel 436, eerste lid, en een plan van aanpak te zenden aan het college.

 • 3

  De rechter kan de bewindvoerder verplichten binnen drie maanden na de instelling van een bewind wegens een lichamelijke of geestelijke toestand afschrift van de bescheiden, bedoeld in het tweede lid, te zenden aan het college indien tevens sprake is van problematische schulden.

 • 4

  Indien de rechter de bewindvoerder verplicht de bescheiden, bedoeld in het tweede lid, te zenden aan het college, kan het college aan de rechter een advies als bedoeld in het eerste lid uitbrengen. De bewindvoerder bericht het college binnen twee weken na de instelling van het bewind over de instelling.

 • 5

  Het college verstrekt het advies aan de griffier, de rechthebbende en de bewindvoerder binnen vier weken na ontvangst van de bescheiden, bedoeld in het tweede lid.

 • 6

  Indien het college adviseert dat een voldoende behartiging van de belangen van de rechthebbende kan worden bewerkstelligd met een meer passende en minder verstrekkende voorziening, beslist de rechter of het bewind wordt voortgezet dan wel beëindigd. De griffier zendt afschrift van de beschikking aan het college. In afwijking van artikel 806, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat voor het college geen hoger beroep open tegen de beschikking.

 • 7

  Gelet op artikel 9, tweede lid, onderdeel b, van de Algemene verordening gegevensverwerking is het verbod om gegevens over de gezondheid van de rechthebbende te verwerken niet van toepassing indien de verwerking noodzakelijk is in het kader van het verstrekken van een advies als bedoeld in het eerste lid.


Artikel 433

 • 1

  Tenzij bij de onderbewindstelling anders is bepaald, omvat het bewind ook de goederen die geacht moeten worden in de plaats van een aan het bewind onderworpen goed te treden, benevens de vruchten en andere voordelen die een onder bewind staand goed oplevert.

 • 2

  De kantonrechter kan, hetzij op verzoek van degene die gerechtigd is onderbewindstelling te verzoeken als bedoeld in artikel 432, eerste en tweede lid, hetzij ambtshalve, het ingestelde bewind tot een of meer andere goederen van de rechthebbende uitbreiden of een of meer goederen uit het bewind ontslaan en ook alsnog bepalen dat de regel van het eerste lid voor een of meer goederen niet zal gelden, in welk geval artikel 434, eerste lid, van overeenkomstige toepassing is. De kantonrechter kan tevens handelingen als bedoeld in artikel 441, tweede lid, onder f aanwijzen en de aanwijzing van zulke handelingen intrekken.


Artikel 434

 • 1

  In beschikkingen als bedoeld in de artikelen 432 en 433, tweede lid, van dit boek bepaalt de rechter ambtshalve welke goederen onder bewind worden gesteld, onderscheidenlijk uit het bewind worden ontslagen.

 • 2

  Onderbewindstelling van een goed en het ontslag van een goed uit het bewind treden in werking daags nadat de beschikking is verstrekt of verzonden, tenzij de beschikking een later tijdstip van ingang vermeldt. In het geval, bedoeld in artikel 431, tweede lid, treedt de onderbewindstelling in werking op het tijdstip waarop de rechthebbende meerderjarig wordt.


Artikel 435

 • 1

  De rechter die het bewind instelt, benoemt daarbij of zo spoedig mogelijk daarna een bewindvoerder. Hij vergewist zich van de bereidheid en vormt zich een oordeel over de geschiktheid van de te benoemen persoon.

 • 2

  Zo nodig kan een tijdelijke bewindvoerder worden benoemd.

 • 3

  De rechter volgt bij de benoeming van de bewindvoerder de uitdrukkelijke voorkeur van de rechthebbende, tenzij gegronde redenen zich tegen zodanige benoeming verzetten.

 • 4

  Tenzij het vorige lid is toegepast, wordt, indien de rechthebbende is gehuwd, een geregistreerd partnerschap is aangegaan of anderszins een levensgezel heeft, bij voorkeur de echtgenoot, de geregistreerde partner dan wel andere levensgezel tot bewindvoerder benoemd. Is de vorige zin niet van toepassing dan wordt bij voorkeur een van zijn ouders, kinderen, broers of zusters tot bewindvoerder benoemd. Huwt de rechthebbende, gaat hij een geregistreerd partnerschap aan of verkrijgt hij een andere levensgezel, dan kan ieder van hen verzoeken dat de echtgenoot, de geregistreerde partner dan wel de andere levensgezel van de rechthebbende in de plaats van de tegenwoordige bewindvoerder wordt benoemd.

 • 5

  Rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen tot bewindvoerder worden benoemd.

 • 6

  De volgende personen kunnen niet tot bewindvoerder worden benoemd:

  • a.

   handelingsonbekwamen;

  • b.

   zij ten behoeve van wie een mentorschap is ingesteld;

  • c.

   zij van wie één of meer goederen onder een bewind als bedoeld in titel 19 staan;

  • d.

   zij die in staat van faillissement verkeren;

  • e.

   zij ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is;

  • f.

   de bewindvoerder van de rechthebbende in de zin artikel 287, derde lid, van de Faillissementswet;

  • g.

   een direct betrokken of behandelend hulpverlener;

  • h.

   personen behorende tot de leiding of tot het personeel van de instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt;

  • i.

   personen verbonden met de instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt, doordat:

   • de instelling of personen behorende tot de leiding van de instelling, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van de rechtspersoon kunnen uitoefenen, dan wel meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen van de rechtspersoon kunnen benoemen of ontslaan,

   • de persoon en de instelling deel uitmaken van een groep in de zin van artikel 24b van boek 2, of

   • de bestuurder van de rechtspersoon tevens behoort tot de leiding of het personeel van de instelling.

 • 7

  Een andere persoon dan in het vierde lid bedoeld, die ten behoeve van drie of meer personen bewindvoerder, curator of mentor is, komt alleen dan voor benoeming in aanmerking indien deze wat zijn bedrijfsvoering en scholing betreft, alsmede, voor zover van toepassing, de werving, de scholing en begeleiding van en het toezicht op de personen door wie hij de taken van een bewindvoerder uitoefent, voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen kwaliteitseisen, alsmede aan de verplichtingen bedoeld in artikel 436, vierde lid, en artikel 15i van boek 3.

 • 8

  De persoon, bedoeld in het zevende lid, legt aan de rechter die hem benoemt, over:

  • a.

   zijn verklaring dat hij aan de in het zevende lid bedoelde kwaliteitseisen en verplichtingen voldoet,

  • b.

   een verslag van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2, van diens bevindingen over de wijze waarop aan de eisen en verplichtingen wordt voldaan, en

  • c.

   een verklaring van de accountant omtrent de balans en staat van baten en lasten, bedoeld in artikel 10 van boek 2, dan wel, voor zover van toepassing, omtrent de jaarrekening overeenkomstig titel 9 van boek 2. Artikel 396, zevende lid, van boek 2 is ten aanzien van artikel 393 lid 1 niet van toepassing.

  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de vorm en de inhoud van de verklaringen en het verslag, alsmede de wijze van overlegging. Toont de persoon aan dat hij in de twaalf maanden voorafgaande aan zijn benoeming de verklaringen en het verslag reeds aan de rechter heeft overgelegd, dan is hij van de overlegging vrijgesteld.

 • 9

  Van de overlegging van de in het achtste lid bedoelde verklaring van de accountant zijn vrijgesteld:

  • a.

   zij die een financiële onderneming zijn die ingevolge de Wet op het financieel toezicht het bedrijf van bank mogen uitoefenen,

  • b.

   notarissen,

  • c.

   gerechtsdeurwaarders,

  • d.

   accountants.

  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen de in de vorige zin bedoelde ondernemingen en beroepsbeoefenaren geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de in het zevende lid bedoelde eisen inzake de werving, scholing en bedrijfsvoering

 • 10

  De benoemde wordt bewindvoerder daags nadat de beschikking is verstrekt of verzonden, tenzij de beschikking een later tijdstip vermeldt.


Artikel 436

 • 1

  De bewindvoerder is verplicht zo spoedig mogelijk een beschrijving van de aan het bewind onderworpen goederen op te maken en een afschrift daarvan in te leveren ter griffie van de ingevolge artikel 266 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegde rechtbank.

 • 2

  De artikelen 339, 363 en 364 van dit boek zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3

  Indien tot het bewind registergoederen behoren, is de bewindvoerder verplicht zo spoedig mogelijk de desbetreffende rechterlijke beschikkingen en zijn benoeming in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3, te doen inschrijven. Is een onderneming of een aandeel in een vennootschap onder firma onder bewind gesteld, dan is de bewindvoerder verplicht de desbetreffende rechterlijke beschikkingen en zijn benoeming in het handelsregister te doen inschrijven. De kantonrechter kan, hetzij op verzoek van degene die gerechtigd is onderbewindstelling te verzoeken als bedoeld in artikel 432, eerste en tweede lid, of van de bewindvoerder, hetzij ambtshalve bepalen dat een beschikking tot onderbewindstelling wegens een lichamelijke of geestelijke toestand, voor zover het bewind alle goederen betreft, die de rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren, en een beschikking houdende benoeming, schorsing of ontslag van de bewindvoerder vanwege de griffier in het register, bedoeld in artikel 391, worden ingeschreven.

 • 4

  Tenzij de kantonrechter anders bepaalt, is de bewindvoerder verplicht zo spoedig mogelijk een rekening te openen bij een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van bank mag uitoefenen; de bewindvoerder is voorts verplicht om uitsluitend voor de betalingen die hij bij de vervulling van zijn taak verricht of ontvangt zoveel mogelijk van deze rekening gebruik te maken.

 • 5

  De kantonrechter kan te allen tijde de bewindvoerder ten verhore doen oproepen. Deze is verplicht alle door de kantonrechter gewenste inlichtingen te verstrekken.

 • 6

  De kantonrechter kan van de bewindvoerder verlangen dat hij inzage geeft van zijn boeken, bescheiden en andere gegevensdragers. Hij kan voorts een afschrift daarvan verlangen.


Artikel 437

 • 1

  De rechter kan twee bewindvoerders benoemen, tenzij gegronde redenen zich tegen zodanige benoeming verzetten.

 • 2

  Zijn er twee bewindvoerders, dan kan, tenzij de rechter anders bepaalt, ieder van hen alle werkzaamheden die tot het bewind behoren, alleen verrichten.

 • 3

  Bij verschil van mening tussen de bewindvoerders beslist op verzoek van één van hen of van een instelling als bedoeld in artikel 432, tweede lid, de kantonrechter. Deze kan ook een verdeling van het loon vaststellen.


Artikel 438

 • 1

  Tijdens het bewind komt het beheer over de onder bewind staande goederen niet toe aan de rechthebbende maar aan de bewindvoerder.

 • 2

  Tijdens het bewind kan de rechthebbende slechts met medewerking van de bewindvoerder of, indien deze weigerachtig is, met machtiging van de kantonrechter over de onder het bewind staande goederen beschikken.


Artikel 439

 • 1

  Indien een rechtshandeling ongeldig is, omdat zij ondanks het bewind werd verricht door of gericht tot de rechthebbende, kan deze ongeldigheid aan de wederpartij slechts worden tegengeworpen, zo deze het bewind kende of had behoren te kennen.

 • 2

  Indien een goed is vervreemd of bezwaard door iemand die daartoe ingevolge het bewind niet bevoegd was, kan deze onbevoegdheid aan een verkrijger van het goed of een beperkt recht daarop slechts worden tegengeworpen, zo deze het bewind kende of had behoren te kennen.


Artikel 440

 • 1

  Schulden die voortspruiten uit een handeling, tijdens het bewind met of jegens de rechthebbende, anders dan in overeenstemming met artikel 438, tweede lid, verricht door een schuldeiser die het bewind kende of had behoren te kennen, kunnen niet op de onder het bewind staande goederen worden verhaald. Het einde van het bewind brengt hierin geen wijziging.

 • 2

  Indien het bewind alle goederen betreft die daarvoor krachtens artikel 431, eerste lid, in aanmerking komen, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing ten aanzien van ten tijde van de handeling niet onder het bewind staande goederen waarop verhaal mogelijk zou zijn.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Bewind Categorie Familierecht (overig)

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Machtiging voor meerderjarigenbewindvoerder om nalatenschap te verwerpen? Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 16-12-2022 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2022:5443
Gegronde redenen voor afwijking voorkeur rechthebbende bij benoeming bewindvoerder Instantie Hoge Raad Datum 17-06-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:870
Gemeente mag niet van personen onder beschermingsbewind vragen de kantonrechter te verzoeken tot ontslag (1) Instantie Centrale Raad van Beroep Datum 12-04-2022 Nummer ECLI:NL:CRVB:2022:636
Gemeente mag niet van personen onder beschermingsbewind vragen de kantonrechter te verzoeken tot ontslag (2) Instantie Centrale Raad van Beroep Datum 12-04-2022 Nummer ECLI:NL:CRVB:2022:637
Gemeente mag niet van personen onder beschermingsbewind vragen de kantonrechter te verzoeken tot ontslag (3) Instantie Centrale Raad van Beroep Datum 12-04-2022 Nummer ECLI:NL:CRVB:2022:638
Meerderjarigenbewind ondanks levenstestament Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 02-03-2022 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2022:387
De toezichtbevoegdheid van de kantonrechter bij beschermingsbewind Instantie Hoge Raad Datum 17-12-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1921
Geen bewind en mentorschap vanwege levenstestament Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 28-09-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:9077
Verzoek tot ontslag bewindvoerder/mentor valt onder zaken van curatele, onderbewindstelling en mentorschap als bedoeld in art. 798 lid 2 Rv Instantie Hoge Raad Datum 18-06-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:950
Kosten benoemingsprocedure vereffenaar komen ten laste van nalatenschap Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 22-04-2021 Nummer ECLI:NL:RBROT:2021:3534
Verzoek tot nietigverklaring testament vanwege wilsonbekwaamheid afgewezen omdat testateur nog leeft Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 29-04-2020 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2020:948
Vereffenaar behoort niet tot de personen die op grond van art. 1:432 BW onderbewindstelling kunnen verzoeken Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 17-04-2020 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2020:1630
Beschikken onder beschermingsbewind met goedkeuringsbesluit bewindvoerders Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 26-03-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:949
Meerderjarigenbewind gaat boven volmacht in samenlevingsovereenkomst Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 21-11-2018 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2018:3180
Verzoeker die niet behoort tot de verzoekers genoemd in art. 1:432 BW toch ontvankelijk Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 26-07-2018 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2018:5036
Professioneel bewindvoerder handelt in strijd met Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren door nalatenschap te aanvaarden Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 19-04-2018 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2018:2285
Geen machtiging voor omzetting van vermogen onder bewind in participatie fonds voor gemene rekening Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 05-04-2018 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2018:1471
Algeheel gevolmachtigde heeft geen plicht een informeel bewind te voeren over vermogen van volmachtgever Instantie Rechtbank Gelderland Datum 05-07-2017 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2017:3661
Gezien het recent opgestelde levenstestament is er geen aanleiding een beschermingsbewind uit te spreken Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 13-02-2017 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2017:474
Levensexecuteur wordt niet benoemd tot bewindvoerder en mentor door zelfverrijking Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 02-02-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:346
Rechten van gebruik en bewoning hebben geen economische waarde, afstand om niet is mogelijk Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 22-10-2015 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2015:4261
De wettelijke schuldsanering natuurlijke personen gaat voor meerderjarigenbewind bij verkoop woning van rechthebbende Instantie Rechtbank Gelderland Datum 16-10-2015 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2015:6529
Ondanks volmacht uit levenstestament toch onderbewindstelling wegens publicatie in openbare registers Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 31-03-2015 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2015:1998
Onderbewindstelling persoonsgebonden budget wegens verantwoording aan zorgkantoor Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 26-03-2015 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2015:1997
Onvoldoende grond voor onderbewindstelling omdat bij levenstestament al algemene volmacht is verleend Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 16-03-2015 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2015:1548
Bevoegdheid om bij einde bewind rekening en verantwoording te vragen gaat niet van rechtswege over op erfgenamen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 26-04-2011 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BR4751
Faillissementswet is lex specialis Instantie Rechtbank Maastricht Datum 06-08-2008 Nummer ECLI:NL:RBMAA:2008:BF0426

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Boek 1 BW Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap Dossiernr. 33054 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Justitie en Veiligheid Datum 11-10-2021 Nummer Stb. 2021, 469 Samenvatting Op 11 november 2021 is het Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren (Stb. 2014, 46) gewijzigd door het…
Instantie Ministerie van Justitie en Veiligheid Datum 04-11-2014 Nummer 577811 Samenvatting De regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie bevat uniforme regels voor de beloning van curatoren, bewindvoerders…
Instantie Ministerie van Justitie en Veiligheid Datum 29-01-2014 Nummer Stb. 2014, nr 46 Samenvatting Dit besluit is per 11 oktober 2021 gewijzigd, zie hiervoor Wijziging Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-05-2013 Nummer FM/2013/860 U Samenvatting Vragen van het lid Oskam (CDA) over de vergunningplicht Autoriteit Financiële Markten (AFM) op het gebied van onder and…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 26-02-2013 Nummer FM/2013/50 U Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel BEM-clausule, testamentair Boek 4-bewind of testamentair Boek 1-bewind bij een minderjarig kind: Wat is het gevolg voor toeslagen van de ouder? Auteur(s) E.M.A. van Amersfoort Bron PE Notariaat 2023/2
Titel Schuldenbewind en rol gemeente: twee actualiteiten Auteur(s) G.H. Lankhorst Bron JBN 2022/50
Titel Bewind, een verband op goederen dat de bewaking van erfrechtelijke belangen veronderstelt? Auteur(s) F.W.J.M. Schols Bron WPNR 2022/7380
Titel Het Meerderjarigenbeschermingsverdrag, niet geratificeerd maar toch nuttig voor de estate planner en financieel planner! Auteur(s) A.R. Autar, D.J.P. Hoeks Bron VFP 2021/59
Titel Volmacht / Levenstestament/ Bewind / Curatele Auteur(s) T.J. Mellema-Kranenburg Bron FTV 2021/12
Titel Wijzigingen beschermingsbewind: wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind aangenomen Auteur(s) M. Eding Bron WPNR 2021/7310
Titel Wettelijke vertegenwoordiging Auteur(s) I.M.H. van der Zon Bron JBN 2017/24
Titel Themanummer Bewind Bron WPNR 2015/7064
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel