Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Algemene bepalingen omtrent splitsing (art. 2:334a en 2:334b BW)

Bijgewerkt tot 15-08-2023 Auteur mr. W.J.M. (Marco) Jansen

1 InleidingDe tegenhanger van de fusie is de splitsing. De rechtspraak over de grensoverschrijdende fusie brengt consequenties met zich mee die ook voor de grensoverschrijdende splitsing gelden. Door splitsing ontstaan één of meerdere nieuwe rechtspersonen. Het betreft een rechtshandeling waarbij vermogen overgaat onder algemene titel en aandeelhouders of leden van de gesplitste rechtspersoon aandeelhouder respectievelijk lid worden in de verkrijgende rechtspersoon.2 Vormen van sp…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 334a

 • 1

  Splitsing is zuivere splitsing en afsplitsing.

 • 2

  Zuivere splitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen van een rechtspersoon die bij de splitsing ophoudt te bestaan onder algemene titel overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving wordt verkregen door twee of meer andere rechtspersonen.

 • 3

  Afsplitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen of een deel daarvan van een rechtspersoon die bij de splitsing niet ophoudt te bestaan onder algemene titel overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving wordt verkregen door een of meer andere rechtspersonen waarvan ten minste één overeenkomstig het bepaalde in deze of de volgende afdeling lidmaatschapsrechten of aandelen in zijn kapitaal toekent aan de leden of aan aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon of waarvan ten minste één bij de splitsing door de splitsende rechtspersoon wordt opgericht.

 • 4

  Partij bij de splitsing is de splitsende rechtspersoon alsmede elke verkrijgende rechtspersoon, met uitzondering van rechtspersonen die bij de splitsing worden opgericht.


Artikel 334b

 • 1

  De partijen bij een splitsing moeten dezelfde rechtsvorm hebben.

 • 2

  Wordt een verkrijgende rechtspersoon bij de splitsing opgericht, dan moet hij de rechtsvorm hebben van de splitsende rechtspersoon.

 • 3

  Voor de toepassing van dit artikel worden de naamloze en de besloten vennootschap als rechtspersonen met de zelfde rechtsvorm aangemerkt.

 • 4

  Bij splitsing van een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of stichting kunnen ook naamloze of besloten vennootschappen worden opgericht, mits de splitsende rechtspersoon daarvan bij de splitsing alle aandelen verkrijgt.

 • 5

  Een ontbonden rechtspersoon mag niet partij zijn bij een splitsing, indien reeds uit hoofde van de vereffening een uitkering is gedaan.

 • 6

  Een rechtspersoon mag niet partij zijn bij een splitsing gedurende faillissement of surséance van betaling.

 • 7

  Een splitsende rechtspersoon mag in faillissement of surséance van betaling zijn, mits alle verkrijgende rechtspersonen bij de splitsing opgerichte naamloze of besloten vennootschappen zijn en de splitsende rechtspersoon daarvan bij de splitsing enig aandeelhouder wordt. Indien de splitsende rechtspersoon in faillissement is, kan de curator tot splitsing besluiten en rusten de verplichtingen die ingevolge deze en de volgende afdeling op het bestuur rusten, op de curator; indien de rechtspersoon in surséance van betaling is, behoeft het besluit tot splitsing de goedkeuring van de bewindvoerder. De tweede zin van artikel 334d, artikel 334f lid 2 onderdeel e voor zover het betreft de waarde van het deel van het vermogen dat de splitsende rechtspersoon zal behouden, artikel 334g lid 2, artikel 334i lid 1, artikel 334k, artikel 334w en artikel 334ff lid 3 gelden niet in faillissement; de tweede zin van artikel 334d en artikel 334w gelden niet in surséance.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Splitsing Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Een zuivere splitsing met onzuivere beschrijving Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 19-12-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:10781
Overdracht onroerend goed onder algemene titel doorbreekt voorkeursrecht Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 21-06-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:5318
Ondanks onduidelijke omschrijving in splitsingsakte is de uiteindelijke rechtsopvolger aangemerkt als procespartij Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 16-08-2016 Nummer ECLI:NL:GHARL:2016:6589
Vordering op grond van art. 2:334r BW laat vordering op grond van art. 6:258 BW onverlet Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 07-06-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:2159
Wijzigen contractspartij wegens afsplitsing zonder verlies van verhaalspositie geen grond voor wijziging huurovereenkomst Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 24-08-2015 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2015:5478
Splitsing kan niet worden vernietigd met een beroep op de faillissementspauliana Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 25-09-2012 Nummer ECLI:NL:GHARN:2012:BX8863

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Boek 2 BW Versoepeling verslaggevings- en documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen Dossiernr. 32458 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn: implicaties voor nationale juridische fusies en -splitsingen Auteur(s) W.J.M. van Veen Bron JBN 2023/41
Titel De implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn; een update Auteur(s) L. Rehr Bron JBN 2023/28
Titel Themanummer 'Grensoverschrijdende mobiliteit rechtspersonen Bron WPNR 2021/7309
Titel Countdown. Een cursus aftellen voor juristen Auteur(s) P.H.N. Quist Bron WPNR 2019/7239
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel