Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Eigendomsvoorbehoud bij overdracht (art. 3:92 BW)

Bijgewerkt tot 01-06-2020 Auteur De redactie

1 Eigendomsvoorbehoud bij overdracht Op grond van art. 3:92 BW geldt voor roerende zaken dat de overeenkomst die de strekking heeft dat de een zich de eigendom van een zaak voorbehoudt totdat door de ander de verschuldigde prestatie is voldaan, waardoor de zaak wordt geleverd onder opschortende voorwaarde van voldoening van de tegenprestatie. Dit volgt al uit Hoge Raad 28 april 1989, NJ 1990/252, Puinbreker-arrest (brondocument niet beschikbaar). Sinds 1992 is deze rege…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 92

  • 1

    Heeft een overeenkomst de strekking dat de een zich de eigendom van een zaak die in de macht van de ander wordt gebracht, voorbehoudt totdat een door de ander verschuldigde prestatie is voldaan, dan wordt hij vermoed zich te verbinden tot overdracht van de zaak aan de ander onder opschortende voorwaarde van voldoening van die prestatie.

  • 2

    Een eigendomsvoorbehoud kan slechts geldig worden bedongen ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door de vervreemder aan de verkrijger krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de verkrijger verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Voor zover een voorwaarde op deze grond nietig is, wordt zij voor ongeschreven gehouden.

  • 3

    Een voorwaarde als in lid 1 bedoeld wordt voor vervuld gehouden, wanneer de vervreemder op enige andere wijze dan door voldoening van de tegenprestatie wordt bevredigd, wanneer de verkrijger van zijn verplichting daartoe wordt bevrijd uit hoofde van artikel 60 van Boek 6, of wanneer de verjaring van de rechtsvordering ter zake van de tegenprestatie is voltooid. Behoudens afwijkend beding, geldt hetzelfde bij afstand van het recht op de tegenprestatie.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Twee gerechtigden bij verkrijging goed onder voorwaarde (Rabobank / Reuser) Instantie Hoge Raad Datum 03-06-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1046
Depex/Curatoren Bergel c.s. Instantie Hoge Raad Datum 15-11-1991 Nummer ECLI:NL:HR:1991:AD1791

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Wijziging van een eigendomsvoorbehoud Auteur(s) E.F. Verheul Bron WPNR 2019/7262
Titel Het voorwaardelijk eigendomsrecht Auteur(s) A.A.J. Smelt Bron WPNR 2017/7149
Titel Over voorwaardelijk werkende goederenrechtelijke huwelijksvermogensregimes en in- of uitsluitingsclausules Auteur(s) J.B. Vegter Bron WPNR 2017/7154
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel