Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer (art. 3:15a - 3:15f BW)

Bijgewerkt tot 10-07-2024 Auteur De redactie

1 De elektronische handtekeningArt. 3:15a BW geeft regels met betrekking tot de rechtsgevolgen van het gebruik van een elektronische handtekening. Art. 3:15a BW vloeit voort uit 'Verordening 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG' (de eIDAS-Verordening). Voor de gelijkstelling aan de fysieke handtekening wordt aangesloten bij het onderscheid in de verschillende soo…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 15a

Evenals een elektronische gekwalificeerde handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronisch transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257) hebben een geavanceerde elektronische handtekening als bedoeld in onderdeel 11, en een andere elektronische handtekening als bedoeld in onderdeel 10, van artikel 3 van deze verordening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien voor deze beide elektronische handtekeningen de methode voor ondertekening die gebruikt is voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische handtekening is gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval.


Artikel 15b [Vervallen per 10-03-2017]

[Vervallen]


Artikel 15c

Buiten het vermogensrecht vindt artikel 15a overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de rechtshandeling of van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.


Artikel 15d

 • 1

  Degene die een dienst van de informatiemaatschappij verleent, maakt de volgende gegevens gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk voor degenen die gebruik maken van deze dienst, in het bijzonder om informatie te verkrijgen of toegankelijk te maken:

  • a.

   zijn identiteit en adres van vestiging;

  • b.

   gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met hem mogelijk maken, met inbegrip van zijn elektronische postadres;

  • c.

   voor zover hij in een handelsregister of een vergelijkbaar openbaar register is ingeschreven: het register waar hij is ingeschreven en zijn inschrijvingsnummer, of een vergelijkbaar middel ter identificatie in dat register;

  • d.

   voor zover een activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen: de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit;

  • e.

   voor zover hij een gereglementeerd beroep uitoefent:

   • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is ingeschreven,

   • de beroepstitel en de lidstaat van de Europese Unie of andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte waar die is toegekend,

   • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en de wijze van toegang daartoe;

  • f.

   voor zover hij een aan de BTW onderworpen activiteit uitoefent: het btw-identificatienummer zoals bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onder g, van de Wet op de Omzetbelasting 1968.

 • 2

  De dienstverlener geeft aanduidingen van prijzen in een dienst van de informatiemaatschappij duidelijk en ondubbelzinnig aan, met de uitdrukkelijke vermelding of, en zo mogelijk welke, belasting en leveringskosten daarbij inbegrepen zijn.

 • 3

  Onder dienst van de informatiemaatschappij wordt verstaan elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van de afnemer van de dienst wordt verricht zonder dat partijen gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn. Een dienst wordt langs elektronische weg verricht indien deze geheel per draad, per radio, of door middel van optische of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen met behulp van elektronische apparatuur voor de verwerking, met inbegrip van digitale compressie, en de opslag van gegevens.


Artikel 15e

 • 1

  Indien commerciële communicatie deel uitmaakt van een dienst van de informatiemaatschappij of een dergelijke dienst vormt, zorgt degene in wiens opdracht de commerciële communicatie geschiedt dat:

  • a.

   de commerciële communicatie duidelijk als zodanig herkenbaar is;

  • b.

   de commerciële communicatie zijn identiteit vermeldt;

  • c.

   de commerciële communicatie, indien deze verkoopbevorderende aanbiedingen, wedstrijden of spelen omvat, een duidelijke en ondubbelzinnige vermelding bevat van de aard en de voorwaarden van de aanbieding of de deelneming;

  • d.

   ongevraagde commerciële communicatie door middel van elektronische post reeds bij de ontvangst duidelijk en ondubbelzinnig als zodanig herkenbaar is.

 • 2

  [vervallen.]

 • 3

  Onder commerciële communicatie als bedoeld in dit artikel wordt verstaan elke vorm van communicatie bestemd voor het aanprijzen van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, instelling of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent, met uitzondering van informatie die rechtstreeks toegang geeft tot de activiteit van de onderneming, instelling of persoon, in het bijzonder een domeinnaam of een elektronisch postadres. Mededelingen over goederen of diensten of het imago van een onderneming, instelling of persoon die onafhankelijk van deze en in het bijzonder zonder financiële tegenprestatie zijn samengesteld, zijn geen commerciële communicatie.


Artikel 15f

 • 1

  Degenen die diensten van de informatiemaatschappij verlenen of gebruiken kunnen zich richten tot een door Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken aan te wijzen rechtspersoon teneinde:

  • a.

   algemene informatie te verkrijgen over hun contractuele rechten en plichten alsmede over klachtenprocedures en rechtsmiddelen in het geval van een geschil;

  • b.

   nadere gegevens te verkrijgen over de autoriteiten of organisaties waar zij nadere informatie of praktische bijstand kunnen krijgen.

 • 2

  De rechtspersoon, bedoeld in lid 1, werkt bij de uitoefening van zijn taken samen met de overeenkomstige organisaties in andere lidstaten van de Europese Unie en de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

 • 3

  De controleurs van de Belastingdienst/Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst – Economische Controle Dienst (Belastingdienst/FIOD-ECD) worden aangewezen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij de artikelen 15d en 15e lid 1.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Digitale ondertekening (SignRequest) wordt niet als voldoende betrouwbaar geacht voor afnemen doorlopende ict-diensten Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 19-04-2024 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2024:2252
Digitaal ondertekende overeenkomst van borgtocht is niet rechtsgeldig tot stand gekomen Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 01-11-2023 Nummer ECLI:NL:RBROT:2023:10194
Elektronische handtekening met tweefactorauthenticatie slaagt voor betrouwbaarheidstoets Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 24-01-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:687
Digitaal ondertekend document geeft niet het dwingende bewijs dat overeenkomst van borgtocht is gesloten Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 18-03-2022 Nummer ECLI:NL:RBROT:2022:3242
Overleggen van digitale overeenkomsten per e-mail is onvoldoende betrouwbaar in de zin van art. 3:15a BW Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 11-12-2019 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2019:8755
Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening Instantie Hoge Raad Datum 14-06-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:957
Elektronisch geplakte handtekening onbetrouwbare methode voor ondertekening koopovereenkomst Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 24-04-2019 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2019:1715

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wijziging van de Kadasterwet in verband met elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten Dossiernr. 35395 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De elektronische handtekening, een aanvaardbaar alternatief? Auteur(s) IJ.C. van Straten, K.J. Ribbink Bron TOP 2023/312
Titel De elektronisch ondertekende koopakte bij de koop van een woning' Auteur(s) C.G. Breedveld-de Voogd Bron ORP 2023/82
Titel De elektronische handtekening in het ondernemingsrecht Auteur(s) M. van Kampen Bron TOP 2020/4
Titel Hoe houdbaar is de handtekening in een pdf-document? Auteur(s) T.H.M. van Wechem, J.H.M. Spanjaard Bron Contracteren 2019, nr 4
Titel Digitale overdracht van woningen Auteur(s) C.G. Breedveld-de Voogd Bron WPNR 2018/7179
Titel De eIDAS-verordening en de elektronische handtekening uit het BW Auteur(s) T.F.E. Tjong Tjin Tai Bron WPNR 2017/7151
Titel Rechtsvraag: Een digitale legalisatieverklaring van de notaris van een elektronische handtekening van zijn cliënt? Auteur(s) B.C.M. Waaijer Bron WPNR 2015/7049
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel