Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verkrijging van onroerende zaken door verjaring (art. 3:99 - 3:102 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

1 Inleiding Niet alleen rechten op roerende zaken of rechten aan toonder of order kunnen door verjaring worden verkregen, maar ook de eigendom van onroerende zaken en beperkte rechten daarop (art. 3:99 lid 1 BW). Daarvoor eist de wet dat de verkrijger de onroerende zaak gedurende een termijn van ten minste tien jaar bezit en dat dit bezit te goeder trouw is. Ontbreekt de goede trouw, dan kan onder omstandigheden onafgebroken bezit gedurende een termijn van twintig jaar tot verkrijging van de ei…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 99

 • 1

  Rechten op roerende zaken die niet-registergoederen zijn, en rechten aan toonder of order worden door een bezitter te goeder trouw verkregen door een onafgebroken bezit van drie jaren, andere goederen door een onafgebroken bezit van tien jaren.

 • 2

  Lid 1 geldt niet voor roerende zaken die krachtens de Erfgoedwet als beschermd cultuurgoed zijn aangewezen of deel uitmaken van een openbare collectie of van een inventarislijst als bedoeld in artikel 4.22, tweede lid, van die wet, mits het bezit na die aanwijzing of gedurende dit deel uitmaken is begonnen.

 • 3

  Lid 1 kan niet worden tegengeworpen aan vorderingen als bedoeld in de artikelen 86a lid 1 en 86b lid 1.


Artikel 101

Een verjaring begint te lopen met de aanvang van de dag na het begin van het bezit.


Artikel 102

 • 1

  Hij die een ander onder algemene titel in het bezit opvolgt, zet een lopende verjaring voort.

 • 2

  Hetzelfde doet de bezitter te goeder trouw die het bezit van een ander anders dan onder algemene titel heeft verkregen.


Artikel 105

 • 1

  Hij die een goed bezit op het tijdstip waarop de verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit wordt voltooid, verkrijgt dat goed, ook al was zijn bezit niet te goeder trouw.

 • 2

  Heeft iemand vóór dat tijdstip het bezit onvrijwillig verloren, maar het na dat tijdstip, mits binnen het jaar na het bezitsverlies of uit hoofde van een binnen dat jaar ingestelde rechtsvordering, terugverkregen, dan wordt hij als de bezitter op het in het vorige lid aangegeven tijdstip aangemerkt.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Verjaring Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Vordering op grond van onrechtmatige daad bij geannexeerde grond gaat mee op koper op grond van bewoording leveringsakte Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 26-09-2023 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2023:1983
Verkrijgende verjaring niet te goeder trouw zorgt voor mogelijkheid beroep op onrechtmatige daad Instantie Hoge Raad Datum 20-01-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:62
Verkrijgende verjaring recht van erfpacht of erfdienstbaarheid? Instantie Hoge Raad Datum 17-06-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:871
Bezitter is eigenaar geworden van een stuk grond door verjaring, ook geen schadevergoeding uit onrechtmatige daad Instantie Rechtbank Limburg Datum 12-01-2022 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2022:321
Leveringsakte bood mogelijkheid dat koper geannexeerde grond kon opeisen Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 09-06-2021 Nummer ECLI:NL:RBROT:2021:5406
Overgang van een boerderij krachtens verjaring is niet in strijd met het vervreemdingsverbod Instantie Hoge Raad Datum 24-01-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:113
Bouw van muur betekent niet dat eigenaar het bezit van strook daarachter prijsgeeft Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 09-07-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:2380
Kandidaat-notaris had nader onderzoek moeten verrichten om een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid te constateren Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 11-12-2018 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2018:4549
Landtong is na verkrijgende verjaring rechtsgeldig overgedragen aan koper Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 10-10-2018 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2018:8775
Economisch eigendom staat bezit niet in de weg; verjaring maakt economisch eigenaar rechthebbende Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 29-08-2018 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2018:7555
Horen van wederpartij bij opmaken van akte van verjaring niet verplicht, wel aanbevolen Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 18-08-2018 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2018:53
Door ruilverkaveling is gemeente eigenaar geworden van de grond en gaat verjaringstermijn van twintig jaar opnieuw lopen Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 18-07-2018 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2018:3319
Inbezitneming van onroerend goed zonder notariële akte is niet te goeder trouw Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 28-03-2018 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2018:1099
Hof had nader moeten onderzoeken of sprake was van inbezitneming met eigendomsverkrijging door verjaring als gevolg Instantie Hoge Raad Datum 07-07-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:1268
Als bezitter te kwader trouw eigendom heeft verkregen door verjaring, kan voormalig rechthebbende via onrechtmatige daad teruglevering vorderen (arrest Gemeente Heusden) Instantie Hoge Raad Datum 24-02-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:309
Hof: Niet snel sprake van verjaring van gemeente grond Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 11-10-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:4559
Economisch eigenaar is geen bezitter, dus beroep op verjaring slaagt niet Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 24-05-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:2033
Maatstaf bij inbezitneming door feitelijke machtsverschaffing (Vogelzang/Gemeente Landgraaf) Instantie Hoge Raad Datum 18-09-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:2743
Rechtsvordering tot beëindiging bezit verjaard en geen sprake van interversieverbod Instantie Hoge Raad Datum 04-09-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:2463
Geen verkrijging van eigendom door erfpachter Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 03-06-2015 Nummer ECLI:NL:RBROT:2015:3944
Gebruik en onderhoud van (gemeentelijke) grond leidt niet zonder meer tot verkrijgende verjaring Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 21-04-2015 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2015:1487
Huurder is niet door verjaring eigenaar geworden van strook gemeentegrond Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 18-12-2012 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2012:BY7734
Vaststellingsovereenkomst en verkrijgende verjaring Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 18-10-2011 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BU8839
Verkrijgende verjaring door inbezitneming met toestemming verkoper Instantie Hoge Raad Datum 09-09-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BQ5989
Vermelding kadastrale gegevens is niet doorslaggevend voor omvang gekochte perceel Instantie Rechtbank Zutphen Datum 15-07-2009 Nummer ECLI:NL:RBZUT:2009:BJ3123
Recht van opstal kan door verjaring worden verkregen Instantie Hoge Raad Datum 10-10-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BD7601
Geen verjaring bij houderschap: over erfgrens gebouwde schuur na 35 jaar afbreken Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 09-02-2005 Nummer ECLI:NL:RBROT:2005:AT5302,
Erfdienstbaarheid niet ingeschreven, dus niet te goeder trouw; bevrijdende verjaring pas vanaf 2012 mogelijk Instantie Rechtbank Dordrecht Datum 05-01-2005 Nummer ECLI:NL:RBDOR:2005:AR8691
Verjaring van een rechtsvordering wordt gestuit zolang deze wordt erkend door wederpartij Instantie Rechtbank Arnhem Datum 10-12-2003 Nummer ECLI:NL:RBARN:2003:AO1054
Geen ondubbelzinnig bezit door voorganger, dus geen voortzetting verjaringstermijn voorganger Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 29-04-2003 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2003:AF9127
Eigendom van garage is niet overgedragen Instantie Rechtbank Maastricht Datum 22-01-2003 Nummer ECLI:NL:RBMAA:2003:AF3873
Verkrijging recht van overpad door verjaring bij kwade trouw pas mogelijk vanaf 1/1/2012 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 28-05-2002 Nummer KG 2002, 267
A kan geen eigenaar van de kelder worden door verjaring, nu deze bestanddeel is van woning B Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 02-10-2001 Nummer ECLI:NL:GHARN:2001:AD4563
Buurman door extinctieve verjaring eigenaar van grond Instantie Rechtbank Utrecht Datum 12-04-2001 Nummer KG 2001, 171

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Inbezitneming en verkrijging door verjaring Auteur(s) P.C. van Es Bron JBN 2024/8
Titel J.C. van Straaten, 'Verkrijging van erfpacht krachtens (extinctieve) verjaring?', JBN 2022/48 Auteur(s) J.C. van Straaten
Titel Nieuwe spelregels landjepik: voormalig eigenaar niet langer met lege handen? Auteur(s) A.C.L. Carpaij Bron TBR 2021/57
Titel Toepassing van de Heusdense vordering in de lagere rechtspraak: a bumpy ride Auteur(s) B.T. Verdam Bron WPNR 2020/7278
Titel De positie van de zekerheidsgerechtigde bij eigendomsverlies door bevrijdende verjaring Auteur(s) D.F.H. Stein Bron WPNR 2020/7288
Titel Een verbeterde regeling ter verbetering van de registratie van verjaringsverkrijging Auteur(s) B. Hoops, L.C.A. Verstappen Bron WPNR 2019/7227
Titel Te goeder trouw, te kwader trouw of geen van beide? Auteur(s) B. Hoops Bron WPNR 2017/7174

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Modellen notariaat Bron Het Kadaster Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel