Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Extra-verplichtingen en (kwaliteits)eisen (art. 2:192 BW)

1 Extra-verplichtingen en eisen – algemeen (art. 2:192 BW) 2 Statutaire verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard (art. 2:192 lid 1 onder a BW) 2.1 Algemeen 2.2 Grenzen 2.3 Verplichtingen ten opzichte van de vennootschap 2.4 Verplichtingen ten opzichte van derden 2.5 Verplichtingen tussen de aandeelhouders onderling 3 (Kwaliteits)eisen (art. 2:192 lid 1 onder b BW) 3.1 Algemeen 3.2 Grenzen 3.3 Een (kwaliteits)eis als ‘blokkeringsregeling’ 4 De verplichte aanbiedingsregeling (art. 2:192 lid 1 onder c BW) 4.1 Algemeen 4.2 De verplichte aanbiedingsregeling als sanctie 4.3 De koopprijs – afwijkende prijsbepalingsregeling 4.4 Onherroepelijke volmacht tot aanbieden en overdracht aandelen 5 Aandeelhoudersbescherming (‘niet tegen de wil’) (art. 2:192 lid 1 BW) 5.1 Algemeen 5.2 Welke aandeelhouders worden beschermd? 5.3 Aandachtspunt bij de verplichte aanbiedingsregeling en (kwaliteits)eis 5.4 Aandachtspunt bij een verplichting van verbintenisrechtelijke aard 5.5 Instemming 5.6 Actieve rol notaris 5.7 Overdracht van aandelen door een ‘niet-gebonden aandeelhouder’ 5.8 Overdracht van aandelen aan een ‘niet-gebonden aandeelhouder’ 5.9 Overgang onder algemene titel 5.10 Inwerkingtreding (art. 2:192 lid 2 BW) 6 Ontheffing (art. 2:192 lid 2 BW) 7 Vennootschapsrechtelijke sancties (art. 2:192 lid 4 BW) 7.1 Algemeen 7.2 Aandeelhoudersbescherming (‘niet tegen de wil’) 7.3 Overnemen van wettekst in statuten volstaat niet 7.4 Stemrecht en vergaderrecht in een vergadering van een bijzondere groep aandeelhouders (‘BGA’) 7.5 Sancties niet te koppelen aan contractuele verplichtingen waarnaar de statuten verwijzen 8 ‘Drietrapsregeling’ 8.1 Brug tussen de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst 8.2 De juridische techniek 8.3 Geen ‘incorporation by reference’ 9 Verhouding statuten en aandeelhoudersovereenkomst 9.1 Algemeen 9.2 Alle verplichtingen tussen de aandeelhouders onderling in statuten? 9.3 Voor- en nadelen van statutaire verplichting boven een contractuele verplichting 9.4 Doorwerking 10 Aandeelhoudersovereenkomst - overige 10.1 Benoemen arbiters en deskundigen 10.2 Verhouding art. 2:192 BW en art. 2:195 BW
Bijgewerkt tot 01-05-2021 Auteur mr. A. (Anja) van Meurs

1 Extra-verplichtingen en eisen – algemeen (art. 2:192 BW) Het wettelijk uitgangspunt (art. 2:175 lid 1 BW) is dat een aandeelhouder geen andere vermogensrechtelijke verplichting heeft dan het volstorten van zijn aandelen (art. 2:191 BW). Daarnaast is een aandeelhouder gehouden om verplichtingen van vennootschapsrechtelijke aard na te leven, zoals besluitvormingsregels en zich te gedragen naar de eisen van de vennootschapsrechtelijke redelijkheid en billijkheid (art. 2:8 BW). De stat…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 192

 • 1

  De statuten kunnen met betrekking tot alle aandelen of aandelen van een bepaalde soort of aanduiding:

  • a)

   bepalen dat verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard, jegens de vennootschap of derden of tussen aandeelhouders, aan het aandeelhouderschap zijn verbonden;

  • b)

   eisen verbinden aan het aandeelhouderschap;

  • c)

   bepalen dat de aandeelhouder in gevallen, in de statuten omschreven, gehouden is zijn aandelen of een deel daarvan aan te bieden en over te dragen.

  Een in de vorige zin onder a, b of c bedoelde verplichting of eis kan niet, ook niet onder voorwaarde of tijdsbepaling, tegen de wil van de aandeelhouder worden opgelegd.

 • 2

  De statuten kunnen bepalen dat de inwerkingtreding van een statutaire verplichting of eis als bedoeld in lid 1 onder a, b of c, afhankelijk is van een besluit van een daartoe in de statuten aangewezen orgaan van de vennootschap. De statuten kunnen voorts bepalen dat een daartoe in de statuten aangewezen orgaan van de vennootschap ontheffing kan verlenen van een statutaire verplichting of eis.

 • 3

  Een regeling als bedoeld in lid 1 onder c dient zodanig te zijn dat de aandeelhouder die dit verlangt een prijs ontvangt, gelijk aan de waarde van zijn aandeel of aandelen, vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen. De statuten kunnen voorzien in een van de vorige zin afwijkende prijsbepalingsregeling. Een dergelijke afwijkende regeling kan aan een aandeelhouder niet tegen zijn wil worden opgelegd.

 • 4

  De statuten kunnen bepalen dat zolang een aandeelhouder een statutaire verplichting niet nakomt of niet aan een statutaire eis voldoet, het stemrecht, het recht op uitkeringen of het vergaderrecht is opgeschort. Indien een aandeelhouder een of meer van de in de vorige zin genoemde rechten niet kan uitoefenen en de aandeelhouder niet gehouden is zijn aandelen aan te bieden en over te dragen, vervalt de opschorting wanneer de vennootschap niet binnen drie maanden na een verzoek daartoe van de aandeelhouder gegadigden heeft aangewezen aan wie hij al zijn aandelen zal kunnen overdragen volgens een regeling in de statuten. Lid 3 is van overeenkomstige toepassing. Een opschorting van rechten vervalt, indien de opschorting tot gevolg heeft dat geen van de aandeelhouders het stemrecht kan uitoefenen.

 • 5

  De statuten kunnen bepalen dat indien een aandeelhouder niet binnen een bepaalde redelijke termijn een verplichting als bedoeld in lid 1 onder c is nagekomen, de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd is de aandelen aan te bieden en over te dragen. Tot het aanbieden en het leveren van de aandelen is de vennootschap ook bevoegd tijdens het faillissement van de aandeelhouder of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Wanneer er geen gegadigden zijn aan wie de aandeelhouder zijn ingevolge lid 1 onder c aangeboden aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de aandeelhouder onherroepelijk van de statutaire verplichting tot aanbieding en overdracht, alsmede van een opschorting van rechten als bedoeld in lid 4, ontheven.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Aandelenoverdracht Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Juridische afsplitsing leidt in casu niet tot aanbiedingsplicht, latere aandelenoverdracht wél Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 01-12-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:3311
Concernclausule in blokkeringsregeling BV geldt ook bij certificering aandelen in kapitaal aandeelhouder-rechtspersoon (Apotheek Eemnes) Instantie Hoge Raad Datum 01-11-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1688
Voor recht op betalingsrechten jonge landbouwers moet blokkerende zeggenschap expliciet in statuten worden opgenomen Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum 17-04-2018 Nummer ECLI:NL:CBB:2018:154

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Flexibilisering BV recht Dossiernr. 31058 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Statutaire verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard Auteur(s) W.Peters, P.H.N. Quist Bron WPNR 2023/7430
Titel Inrichting van de BV: statuten en aandeelhoudersovereenkomst Auteur(s) R.A. Wolf Bron WPNR 2022/7389
Titel De discrepantie tussen de faillissementspauliana en de onherroepelijke volmacht van art. 2:192 lid 5 BW Auteur(s) B. Pruyn Bron WPNR 2021/7325
Titel Internationaalprivaatrechtelijke aspecten van art. 2:192 lid 5 BW Auteur(s) W.J.M. Jansen Bron WPNR 2020/7287
Titel Statutaire beperkingen van de overdraagbaarheid van aandelen op maat: op grond van art. 2:195 lid 4 BW en/of art. 2:192 lid 1 BW Auteur(s) A. van Meurs Bron WPNR 2016/7107
Titel Bescherming van de (minderheids)aandeelhouder tegen het opleggen van statutaire beperkingen van de overdraagbaarheid van aandelen Auteur(s) A. van Meurs Bron WPNR 2016/7122
Titel Van vennootschapsrechtelijk belang (I) en (II) "On the face of it, shareholdersvalue is the dumbest idea in the world" Auteur(s) B.F. Assink Bron WPNR 2016/7111 en 2016/7112
Titel Een drag along: statutair, contractueel of een combinatie via de 'drietrapsregeling' op grond van art. 2:192 BW? (I) Auteur(s) A. van Meurs Bron WPNR 2014/7039
Titel Een drag along: statutair, contractueel of een combinatie via de 'drietrapsregeling' op grond van art. 2:192 BW? (II) Auteur(s) A. van Meurs Bron WPNR 2014/7040
Titel De samenwerking van aandeelhouders ten einde Auteur(s) J.A.M. ten Berg Bron WPNR 2014/7014
Titel Contractuele verhoudingen tussen aandeelhouders Auteur(s) J.M. Blanco Fernández Bron WPNR 2014/7014
Titel Rechtsgeldigheid en doorwerking van afspraken over aandelenoverdracht in een persoonsgebonden BV Auteur(s) T.P. van Duuren Bron WPNR 2014/7033
Titel Boek 2 BW, statuten en aandeelhoudersovereenkomsten. Stand van zaken en blik vooruit Auteur(s) W.J.M. van Veen Bron ZIFO reeks, deel 2 (2011)
Titel Extra-verplichtingen van leden en aandeelhouders (diss.) Auteur(s) G.J.C. Rensen Bron 2005
Inhoudsopgave
1 Extra-verplichtingen en eisen – algemeen (art. 2:192 BW) 2 Statutaire verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard (art. 2:192 lid 1 onder a BW) 2.1 Algemeen 2.2 Grenzen 2.3 Verplichtingen ten opzichte van de vennootschap 2.4 Verplichtingen ten opzichte van derden 2.5 Verplichtingen tussen de aandeelhouders onderling 3 (Kwaliteits)eisen (art. 2:192 lid 1 onder b BW) 3.1 Algemeen 3.2 Grenzen 3.3 Een (kwaliteits)eis als ‘blokkeringsregeling’ 4 De verplichte aanbiedingsregeling (art. 2:192 lid 1 onder c BW) 4.1 Algemeen 4.2 De verplichte aanbiedingsregeling als sanctie 4.3 De koopprijs – afwijkende prijsbepalingsregeling 4.4 Onherroepelijke volmacht tot aanbieden en overdracht aandelen 5 Aandeelhoudersbescherming (‘niet tegen de wil’) (art. 2:192 lid 1 BW) 5.1 Algemeen 5.2 Welke aandeelhouders worden beschermd? 5.3 Aandachtspunt bij de verplichte aanbiedingsregeling en (kwaliteits)eis 5.4 Aandachtspunt bij een verplichting van verbintenisrechtelijke aard 5.5 Instemming 5.6 Actieve rol notaris 5.7 Overdracht van aandelen door een ‘niet-gebonden aandeelhouder’ 5.8 Overdracht van aandelen aan een ‘niet-gebonden aandeelhouder’ 5.9 Overgang onder algemene titel 5.10 Inwerkingtreding (art. 2:192 lid 2 BW) 6 Ontheffing (art. 2:192 lid 2 BW) 7 Vennootschapsrechtelijke sancties (art. 2:192 lid 4 BW) 7.1 Algemeen 7.2 Aandeelhoudersbescherming (‘niet tegen de wil’) 7.3 Overnemen van wettekst in statuten volstaat niet 7.4 Stemrecht en vergaderrecht in een vergadering van een bijzondere groep aandeelhouders (‘BGA’) 7.5 Sancties niet te koppelen aan contractuele verplichtingen waarnaar de statuten verwijzen 8 ‘Drietrapsregeling’ 8.1 Brug tussen de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst 8.2 De juridische techniek 8.3 Geen ‘incorporation by reference’ 9 Verhouding statuten en aandeelhoudersovereenkomst 9.1 Algemeen 9.2 Alle verplichtingen tussen de aandeelhouders onderling in statuten? 9.3 Voor- en nadelen van statutaire verplichting boven een contractuele verplichting 9.4 Doorwerking 10 Aandeelhoudersovereenkomst - overige 10.1 Benoemen arbiters en deskundigen 10.2 Verhouding art. 2:192 BW en art. 2:195 BW
Overzicht
Wetstructuur
Civiel