Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verplichtingen van de verhuurder (art. 7:203 - 7:211 BW)

Bijgewerkt tot 19-04-2024 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 Hoofdverplichting van de verhuurderDe hoofdverplichting van de verhuurder is het verhuurde ter beschikking te stellen aan de huurder overeenkomstig de huurovereenkomst. Hierdoor voldoet de verhuurder aan de verplichting tot het in gebruik geven van het gehuurde (art. 7:201 BW) gedurende de looptijd van de huurovereenkomst. Deze verplichting gaat niet verder dan voortvloeiende uit de huurovereenkomst. De verhuurder mag de huurder gedurende de huurperiode niet hinderen in zijn gebruik. Uit de…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 203

De verhuurder is verplicht de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.


Artikel 204

 • 1

  De verhuurder heeft met betrekking tot gebreken van de zaak de in deze afdeling omschreven verplichtingen.

 • 2

  Een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft.

 • 3

  Een feitelijke stoornis door derden zonder bewering van recht als bedoeld in artikel 211 en een bewering van recht zonder feitelijke stoornis zijn geen gebreken in de zin van lid 2.


Artikel 205

De uit deze afdeling voortvloeiende rechten van de huurder komen aan deze toe, onverminderd alle andere rechten en vorderingen.


Artikel 206

 • 1

  De verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen.

 • 2

  Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de kleine herstellingen tot het verrichten waarvan de huurder krachtens artikel 217 verplicht is, en ten aanzien van gebreken voor het ontstaan waarvan de huurder jegens de verhuurder aansprakelijk is.

 • 3

  Is de verhuurder met het verhelpen in verzuim, dan kan de huurder dit verhelpen zelf verrichten en de daarvoor gemaakte kosten, voor zover deze redelijk waren, op de verhuurder verhalen, desgewenst door deze in mindering van de huurprijs te brengen. Hiervan kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken.


Artikel 207

 • 1

  De huurder kan in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van een gebrek een daaraan evenredige vermindering van de huurprijs vorderen van de dag waarop hij van het gebrek behoorlijk heeft kennis gegeven aan de verhuurder of waarop het gebrek reeds in voldoende mate bekend was om tot maatregelen over te gaan, tot die waarop het gebrek is verholpen.

 • 2

  De huurder heeft geen aanspraak op huurvermindering terzake van gebreken die hij krachtens artikel 217 verplicht is te verhelpen, of voor het ontstaan waarvan hij jegens de verhuurder aansprakelijk is.


Artikel 208

Onverminderd de gevolgen van niet-nakoming van de verplichting van artikel 206 is de verhuurder tot vergoeding van de door een gebrek veroorzaakte schade verplicht, indien het gebrek na het aangaan van de overeenkomst is ontstaan en aan hem is toe te rekenen, alsmede indien het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst aanwezig was en de verhuurder het toen kende of had behoren te kennen, of toen aan de huurder heeft te kennen gegeven dat de zaak het gebrek niet had.


Artikel 209

Van de artikelen 206, leden 1 en 2, 207 en 208 kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen.


Artikel 210

 • 1

  Indien een gebrek dat de verhuurder ingevolge artikel 206 niet verplicht is te verhelpen, het genot dat de huurder mocht verwachten, geheel onmogelijk maakt, is zowel de huurder als de verhuurder bevoegd de huur op de voet van artikel 267 van Boek 6 te ontbinden.

 • 2

  Een verplichting van een der partijen tot schadevergoeding ter zake van een gebrek omvat mede de door het eindigen van de huur ingevolge lid 1 veroorzaakte schade.


Artikel 211

 • 1

  Wanneer tegen de huurder door een derde een vordering wordt ingesteld tot uitwinning of tot verlening van een recht waarmee de zaak waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, ingevolge die overeenkomst niet belast had mogen zijn, is de verhuurder na kennisgeving daarvan door de huurder gehouden in het geding te komen ten einde de belangen van de huurder te verdedigen.

 • 2

  De verhuurder moet aan de huurder alle door deze vordering ontstane kosten vergoeden, doch, als de kennisgeving niet onverwijld is geschied, alleen de na de kennisgeving ontstane kosten.

 • 3

  Wanneer tegen de onderhuurder een vordering betreffende het ondergehuurde wordt ingesteld door de hoofdverhuurder, zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing op de onderverhuurder. Voor de toepassing van artikel 2.9.5 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt deze vordering gelijkgesteld aan een vordering tot uitwinning.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Huur Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Verhuurder mag nakoming verplichting tot verschaffen huurgenot opschorten Instantie Hoge Raad Datum 15-03-2024 Nummer ECLI:NL:HR:2024:389
Prejudiciële vragen huurkorting in coronacrisis Instantie Hoge Raad Datum 24-12-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1974
Bestemming voldoet volgens de gemeente niet aan bestemmingsplan dus rustig genot wordt niet verschaft door verhuurder Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 02-07-2013 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2013:2740

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De verwijtbaarheid van verhuurders bij het aantreffen van drugs in verhuurde panden Auteur(s) N. Gradisen Bron VGFC 2022/27

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Gebrekenboek en beleidsboeken Bron Huurcommissie Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de notaris
Gebrekenboek en beleidsboeken Bron Huurcommissie Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel