Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Gezag over minderjarige kinderen (art. 1:245 - 1:250 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 Niet gehuwde ouders kunnen digitaal het gezamenlijk gezag over kind aanvragen Ouders die niet gehuwd zijn en ook geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen op beider verzoek worden belast met het gezamenlijk ouderlijk gezag (art. 1:252 BW). Klik hier voor meer informatie over het gezag over minderjarige kinderen. 2 Rapport Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen Op 1 februari 2017 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie het rapport&nbs…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 245

 • 1

  Minderjarigen staan onder gezag.

 • 2

  Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel voogdij.

 • 3

  Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één ouder uitgeoefend. Voogdij wordt door een ander dan een ouder uitgeoefend.

 • 4

  Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte.

 • 5

  Het gezag van de ouder die dit krachtens artikel 253sa of krachtens een rechterlijke beslissing overeenkomstig artikel 253t samen met een ander dan een ouder uitoefent, wordt aangemerkt als ouderlijk gezag dat door ouders gezamenlijk wordt uitgeoefend, tenzij uit een wettelijke bepaling het tegendeel voortvloeit.


Artikel 246

Onbevoegd tot het gezag zijn minderjarigen, zij die onder curatele zijn gesteld en zij wier geestvermogens zodanig zijn gestoord, dat zij in de onmogelijkheid verkeren het gezag uit te oefenen, tenzij deze stoornis van tijdelijke aard is.


Artikel 247

 • 1

  Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.

 • 2

  Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.

 • 3

  Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.

 • 4

  Een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen, behoudt na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed, na de ontbinding van het geregistreerd partnerschap anders dan door de dood, of na het beëindigen van de samenleving indien de ouders het gezag gezamenlijk uitoefenen op grond van artikel 251b, eerste lid, of een aantekening als bedoeld in artikel 252, eerste lid, is geplaatst, recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.

 • 5

  Ouders kunnen ter uitvoering van het vierde lid in een overeenkomst of ouderschapsplan rekening houden met praktische belemmeringen die ontstaan in verband met de ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed, de ontbinding van het geregistreerd partnerschap anders dan door de dood, of het beëindigen van de samenleving indien de ouders het gezag gezamenlijk uitoefenen op grond van artikel 251b, eerste lid, of een aantekening als bedoeld in artikel 252, eerste lid, is geplaatst, echter uitsluitend voor zover en zolang de desbetreffende belemmeringen bestaan.Artikel 248

Het tweede lid van artikel 247 van dit boek is van overeenkomstige toepassing op de voogd en op degene die een minderjarige verzorgt en opvoedt zonder dat hem het gezag over die minderjarige toekomt.


Artikel 249

De minderjarige dient rekening te houden met de aan de ouder of voogd in het kader van de uitoefening van het gezag toekomende bevoegdheden, alsmede met de belangen van de overige leden van het gezin waarvan hij deel uitmaakt.


Artikel 250

 • 1

  Wanneer in aangelegenheden betreffende diens verzorging en opvoeding, dan wel het vermogen van de minderjarige, de belangen van de met het gezag belaste ouders of een van hen dan wel van de voogd of de beide voogden in strijd zijn met die van de minderjarige, benoemt de rechtbank, danwel, indien het een aangelegenheid inzake het vermogen van de minderjarige betreft, de kantonrechter, of, indien de zaak reeds aanhangig is, de desbetreffende rechter, indien hij dit in het belang van de minderjarige noodzakelijk acht, daarbij in het bijzonder de aard van deze belangenstrijd in aanmerking genomen, op verzoek van een belanghebbende of ambtshalve een bijzondere curator om de minderjarige ter zake, zowel in als buiten rechte, te vertegenwoordigen.

 • 2

  In geval van een verzoek van de raad voor de kinderbescherming als bedoeld in artikel 242a benoemt de kinderrechter bij de aanvang van het geding een bijzondere curator om de minderjarige, zowel in als buiten rechte, te vertegenwoordigen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Gezag Categorie Familierecht (overig)

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Beoordelingsruimte voor rechter bij klemcriterium (art. 1:253c lid 2 sub a BW) Instantie Hoge Raad Datum 27-03-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:533
Biologische ouder heeft recht op omgang met kind en juridische ouders zijn verplicht om kind afstammingsinformatie te verschaffen Instantie Hoge Raad Datum 18-03-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:452
Gedetineerde moeder draagt de rechten van wettelijk vertegenwoordiger bij notariële akte over aan haar zussen en behoudt daarmee het ouderlijk gezag Instantie Rechtbank Limburg Datum 15-01-2016 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2016:341
Verhouding tussen testamentair bewind en ouderlijk vruchtgenot Instantie Hoge Raad Datum 18-10-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:983

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet deelgezag Dossiernr. nog niet bekend Status Consultatie gesloten Samenvatting -
Voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 BW i.v.m. directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners Dossiernr. 34605 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De minderjarige in het erfrecht en de bijzondere curator, als bedoeld in artikel 1:250 BW Auteur(s) W. Breemhaar Bron JBN 2015/40
Titel Voorkinderen en gezamenlijk gezag door huwelijk Auteur(s) M.J. Vonk Bron WPNR 2006/6671

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Minderjarigen en kwetsbare personen in Europa Bron CNEU Type Internationaal Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel