Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Boetebeding (art. 6:91 - 6:94 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2020 Auteur De redactie

1 Boetebeding algemeen Het boetebeding is geregeld in artt. 6:91-94 BW. Van een boetebeding is sprake indien wordt bepaald dat de schuldenaar ingeval van tekortschieting in de nakoming van zijn verbintenis, gehouden is een geldsom of andere prestatie te voldoen, ongeacht of het beding strekt tot schadevergoeding of aansporing tot nakoming (art. 6:91 BW).Een boetebeding kan ten doel hebben de nakoming van de hoofdverbintenis te waarborgen dan wel bij voorbaat een bedrag aan schadevergoeding vast…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 91

Als boetebeding wordt aangemerkt ieder beding waarbij is bepaald dat de schuldenaar, indien hij in de nakoming van zijn verbintenis tekortschiet, gehouden is een geldsom of een andere prestatie te voldoen, ongeacht of zulks strekt tot vergoeding van schade of enkel tot aansporing om tot nakoming over te gaan.


Artikel 92

 • 1

  De schuldeiser kan geen nakoming vorderen zowel van het boetebeding als van de verbintenis waaraan het boetebeding verbonden is.

 • 2

  Hetgeen ingevolge een boetebeding verschuldigd is treedt in de plaats van de schadevergoeding op grond van de wet.

 • 3

  De schuldeiser kan geen nakoming vorderen van het boetebeding, indien de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend.


Artikel 93

Voor het vorderen van nakoming van het boetebeding is een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring nodig in dezelfde gevallen als deze is vereist voor het vorderen van schadevergoeding op grond van de wet.


Artikel 94

 • 1

  Op verlangen van de schuldenaar kan de rechter, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, de bedongen boete matigen, met dien verstande dat hij de schuldeiser ter zake van de tekortkoming niet minder kan toekennen dan de schadevergoeding op grond van de wet.

 • 2

  Op verlangen van de schuldeiser kan de rechter, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, naast een bedongen boete die bestemd is in de plaats te treden van de schadevergoeding op grond van de wet, aanvullende schadevergoeding toekennen.

 • 3

  Van lid 1 afwijkende bedingen zijn nietig.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Zowel koper als verkoper willen ontbinding koopovereenkomst. Rechter matigt contractuele boete Instantie Rechtbank Overijssel Datum 06-03-2024 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2024:1171
Kettingbeding valt onder blauwe lijst van Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en kan worden vernietigd op grond van art. 6:233 BW Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 22-09-2021 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2021:4820
Matiging van boete pas als boetebeding leidt tot buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat Instantie Hoge Raad Datum 27-04-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:AZ6638
Notaris mag niet meewerken aan het omzeilen van een boetebeding middels een schijnoverdracht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 22-02-2007 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2007:BA0530
Boetebeding niet onredelijk bezwarend Instantie Hoge Raad Datum 24-03-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AV1706
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel