Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Zaakwaarneming (art. 6:198-6:202 BW)

Bijgewerkt tot 04-08-2021 Auteur De redactie

1 Algemeen De verbintenis uit zaakwaarneming is omschreven in art. 6:198 e.v. BW. Zaakwaarneming vormt een zelfstandige bron van verbintenis die dus niet voortvoeit uit onrechtmatige daad of uit overeenkomst. Afdeling 6.4.1 BW regelt de vereisten, vormen en rechtsgevolgen van zaakwaarneming.  2 Vereisten zaakwaarneming Van zaakwaarneming is sprake wanneer aan vier vereisten is voldaan. De vereisten zijn cumulatief, dus van zaakwaarneming is pas sprake als aan alle vier de ve…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 198

Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen.


Artikel 199

 • 1

  De zaakwaarnemer is verplicht bij de waarneming de nodige zorg te betrachten en, voor zover dit redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, de begonnen waarneming voort te zetten.

 • 2

  De zaakwaarnemer doet, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is, aan de belanghebbende verantwoording van hetgeen hij heeft verricht. Heeft hij voor de belanghebbende gelden uitgegeven of ontvangen, dan doet hij daarvan rekening.


Artikel 200

 • 1

  De belanghebbende is, voor zover zijn belang naar behoren is behartigd, gehouden de zaakwaarnemer de schade te vergoeden, die deze als gevolg van de waarneming heeft geleden.

 • 2

  Heeft de zaakwaarnemer in de uitoefening van een beroep of bedrijf gehandeld, dan heeft hij, voor zover dit redelijk is, bovendien recht op een vergoeding voor zijn verrichtingen, met inachtneming van de prijzen die daarvoor ten tijde van de zaakwaarneming gewoonlijk werden berekend.


Artikel 201

Een zaakwaarnemer is bevoegd rechtshandelingen te verrichten in naam van de belanghebbende, voor zover diens belang daardoor naar behoren wordt behartigd.


Artikel 202

Heeft iemand die is opgetreden ter behartiging van eens anders belang, zich zonder redelijke grond daarmede ingelaten of dit belang niet naar behoren behartigd, dan kan de belanghebbende door goedkeuring van het optreden zijn bevoegdheid prijsgeven jegens hem het gebrek in te roepen. Aan de belanghebbende kan door hem een redelijke termijn voor de goedkeuring worden gesteld.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Op grond van zaakwaarneming mag na overlijden erflater zonder machtiging worden doorgeprocedeerd Instantie Hoge Raad Datum 15-06-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:913
Hypotheekhouder kan woning niet vervreemden op grond van zaakwaarneming bij ontbreken wil rechthebbenden Instantie Rechtbank Utrecht Datum 15-10-2012 Nummer ECLI:NL:RBUTR:2012:BY1887
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel