Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verboden beschikkingen (art. 4:57 - 4:62 BW)

Bijgewerkt tot 18-06-2024 Auteur De redactie

1 AlgemeenDe (ex-)voogd, leermeesters BIG-personen, geestelijk verzorgers, verzorgers en verplegers in een 'instelling', de notaris en getuigen, alsmede de tussenbeide komende personen kunnen niet onaantastbaar voordeel trekken uit een uiterste wilsbeschikking, art. 4:57-4:62 BW. Deze bepalingen dienen ter voorkoming van ongeoorloofde beïnvloeding van de testateur. Onder het begrip 'voordeel' in deze artikelen moet worden verstaan voordeel in economische zin.2 VernietigbaarheidEe…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 57

 • 1

  Een erflater kan geen uiterste wilsbeschikking maken ten voordele van degene die op het tijdstip van het maken van de beschikking zijn voogd is.

 • 2

  Hij die voogd van de erflater is geweest, kan uit diens uiterste wilsbeschikkingen geen voordeel genieten, indien de erflater binnen het jaar na zijn meerderjarig worden en voor het afleggen en sluiten van de voogdijrekening is overleden.

 • 3

  Het in de vorige leden bepaalde is niet toepasselijk op bloedverwanten van de erflater in de opgaande lijn, die zijn voogden zijn of geweest zijn.


Artikel 58

Minderjarigen kunnen geen uiterste wilsbeschikking maken ten voordele van hun leermeesters, met wie zij tezamen wonen.


Artikel 59

 • 1

  De beroepsbeoefenaren op het gebied van de individuele gezondheidszorg, die iemand gedurende de ziekte waaraan hij is overleden, bijstand hebben verleend, alsmede de geestelijk verzorgers die hem gedurende die ziekte hebben bijgestaan, kunnen geen voordeel trekken uit de uiterste wilsbeschikkingen die zodanig persoon gedurende de behandeling of de bijstand te hunnen behoeve heeft gemaakt.

 • 2

  Ook kan degene die een voor de verzorging of verpleging van bejaarden of geestelijk gestoorden bestemde instelling exploiteert of die daarvan de leiding heeft of daarin werkzaam is, geen voordeel trekken uit de uiterste wilsbeschikkingen, welke zodanig persoon gedurende een verblijf in die instelling te zijnen behoeve heeft gemaakt.


Artikel 60

Van het in de twee voorgaande artikelen bepaalde zijn uitgezonderd:

 • a.

  de beschikkingen tot vergelding van bewezen diensten, bij wijze van legaat gemaakt, met inachtneming echter zowel van de gegoedheid van de maker, als van de diensten die aan deze zijn bewezen;

 • b.

  de beschikkingen ten voordele van iemand die bloed- of aanverwant tot de vierde graad of de echtgenoot van de erflater is.


Artikel 61

De notaris of andere persoon, die een uiterste wil of een akte van bewaargeving van een niet gesloten aangeboden onderhandse uiterste wil heeft verleden, en de getuigen die daarbij zijn tegenwoordig geweest, kunnen niet bij die uiterste wil worden bevoordeeld.


Artikel 62

 • 1

  Een uiterste wilsbeschikking die in strijd is met het in de artikelen 57–61 bepaalde, is vernietigbaar. De vernietiging vindt slechts plaats voor zover deze nodig is tot opheffing van het nadeel van degene die zich op de vernietigingsgrond beroept.

 • 2

  Een beschikking ten behoeve van een tussenbeidekomende persoon is op gelijke wijze vernietigbaar als een ten behoeve van de uitgesloten persoon zelf.

 • 3

  De vader, de moeder, de afstammelingen en de echtgenoot van een uitgesloten persoon worden geacht tussenbeidekomende personen te zijn, behalve wanneer zij bloedverwant in de rechte lijn of echtgenoot van de erflater zijn.

 • 4

  Indien een legataris in verband met een krachtens de vorige leden vernietigbaar legaat gehouden is een tegenprestatie te verrichten, is artikel 54 van Boek 3 van overeenkomstige toepassing.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Termijnen in het erfrecht Categorie Erfrecht
Titel Testament Categorie Erfrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Echtgenote kan geen rechten ontlenen aan inhoud testament vanwege art. 4:59 BW Instantie Rechtbank Gelderland Datum 30-06-2021 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2021:3269
Doktersassistente ontslagen vanwege geregistreerd partnerschap met patient Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 17-01-2019 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2019:192
Art. 4:59 BW is alleen aan de orde wanneer testament wordt gemaakt gedurende de periode van ziekte waaraan de testateur is overleden Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 18-11-2015 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2015:6581
Priester is erfgenaam omdat testament gemaakt was voordat erflaatster ziek werd Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 18-11-2015 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2015:6581
Stichting kan toch voordeel trekken uit uiterste wilsbeschikking Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 27-02-2013 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ5826
Geheimhoudingsplicht zorginstelling prevaleert boven informatieverzoek onterfde erfgenaam Instantie Hoge Raad Datum 20-04-2001 Nummer ECLI:NL:HR:2001:AB1201
Na voorlichting notaris was het aan de testateur of een verboden beschikking werd opgenomen in testament Instantie - Datum - Nummer -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Een later huwelijk met een informele BIG-persoon? De werking van artikel 4:59 BW Auteur(s) F.W.J.M. Schols Bron AdvoTip 2024/10
Titel Beschikkingen ten behoeve van tussenbeidekomende personen Auteur(s) H.J. de Jonge Bron Tijdschrift Erfrecht 2022/3
Titel Testeren ten voordele van een uitgesloten persoon Auteur(s) H.J. de Jonge Bron WPNR 2022/7362
Titel Verboden beschikkingen en misbruik van bevoegdheid Auteur(s) H.J. de Jonge Bron WPNR 2022/7355
Titel Pingpong in het erfrecht: de echtgenote die geen erfgenaam was, dat wel werd, vervolgens niet bleef, maar wel had moeten blijven? Auteur(s) M.J.P. Schipper Bron AdvoTip 2021/18
Titel De uitzonderingen van artikel 4:60 BW Auteur(s) H.J. de Jonge Bron WPNR 2021/7331
Titel Misbruik van omstandigheden in het erfrecht Auteur(s) H.J. de Jonge Bron Ars Aequi 2021/1039
Titel Tekst en commentaar Burgerlijk Wetboek, Boek 4, art. 4:57-4:62 BW' Auteur(s) T.J. Mellema-Kranenburg Bron Wolters Kluwer 2021
Titel Redelijkheid en billijkheid, misbruik van omstandigheden en verboden beschikkingen Auteur(s) H.J. de Jonge Bron WPNR 2020/7279
Titel Handboek Erfrecht Auteur(s) M.J.A van Mourik, B.M.E.M. Schols, F.W.J.M. Schols, L.C.A. Verstappen, B.C.M. Waaijer Bron 2015
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel