Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verrekening saldo (art. 1:141 BW)

Bijgewerkt tot 26-04-2024 Auteur mr. dr. M.R. (Marcel) Kremer

1 InleidingArt. 1:141 BW is alleen van toepassing op periodieke verrekenbedingen (Amsterdamse verrekenbedingen). Indien in een in de huwelijkse voorwaarden omschreven tijdvak van het huwelijk niet is verrekend, blijft de verrekenplicht over dat tijdvak in stand en strekt deze zich uit over het saldo, ontstaan door belegging en herbelegging van hetgeen niet is verrekend, alsmede over de vruchten daarvan. Art. 1:141 lid 1 BW houdt een codificering in van constante jurisprudentie si…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 141

 • 1

  Indien een verrekenplicht betrekking heeft op een in de huwelijkse voorwaarden omschreven tijdvak van het huwelijk en over dat tijdvak niet is afgerekend, blijft de verplichting tot verrekening over dat tijdvak in stand en strekt deze zich uit over het saldo, ontstaan door belegging en herbelegging van hetgeen niet verrekend is, alsmede over de vruchten daarvan.

 • 2

  Indien een verrekenplicht betrekking heeft op een in de huwelijkse voorwaarden omschreven tijdvak van het huwelijk, dan eindigt die verrekenplicht op het tijdstip zoals in artikel 142 bepaald, als dat tijdvak nog loopt.

 • 3

  Indien bij het einde van het huwelijk aan een bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen periodieke verrekenplicht als bedoeld in het eerste lid niet is voldaan, wordt het alsdan aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden, tenzij uit de eisen van redelijkheid en billijkheid in het licht van de aard en omvang van de verrekenplicht anders voortvloeit. Artikel 143 is van overeenkomstige toepassing.

 • 4

  Indien een echtgenoot in overwegende mate bij machte is te bepalen dat de winsten van een niet op zijn eigen naam uitgeoefende onderneming hem rechtstreeks of middellijk ten goede komen, en een verrekenbeding is overeengekomen dat ook ondernemingswinsten omvat, worden de niet uitgekeerde winsten uit zodanige onderneming, voor zover in het maatschappelijk verkeer als redelijk beschouwd, eveneens in aanmerking genomen bij de vaststelling van de verrekenplicht van die echtgenoot, onverminderd het eerste lid.

 • 5

  Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing, indien een echtgenoot op eigen naam een onderneming uitoefent.

 • 6

  De rechtsvordering tot verrekening, bedoeld in het eerste lid, verjaart niet eerder dan drie jaren na de beëindiging van het huwelijk dan wel na de inschrijving van de beschikking tot scheiding van tafel en bed in het register, bedoeld in artikel 116. Deze termijn kan niet worden verkort.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Huwelijkse voorwaarden Categorie Familievermogensrecht
Titel Verrekenbedingen Categorie Familievermogensrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Bewijsvermoeden art. 1:141 lid 3 BW ziet ook op schulden Instantie Hoge Raad Datum 08-03-2024 Nummer ECLI:NL:HR:2024:338
Aandelen in BV en ondernemingswinst vallen niet onder verrekenbeding Instantie Rechtbank Den Haag Datum 15-11-2022 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2022:12427
Redelijkheid en billijkheid kunnen matiging van verrekenvordering meebrengen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 12-01-2022 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2022:13
Sterke bewijsvermoedens art. 1:141 lid 3 BW en art. 1:136 lid 2 BW Instantie Hoge Raad Datum 17-12-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1922
Hof heeft verdeling stelplicht en bewijslast art. 1:141 lid 3 BW onvoldoende gemotiveerd Instantie Hoge Raad Datum 16-10-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:1631
Concrete becijfering maakt partijen risicobewust bij sluiten van overeenkomst Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 09-06-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:1737
Niet-nagekomen periodiek verrekenbeding: stelplicht en bewijslast in verband met vaststelling omvang overgespaard vermogen Instantie Hoge Raad Datum 19-04-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:637
Uitleg huwelijksvoorwaarden met betrekking tot bepaling dat geen verrekening plaatsvindt over tijd dat echtgenoten niet samenwonen Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 28-06-2018 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2018:2772
Afwijking van bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW, omdat partijen anders in huwelijksvoorwaarden hebben afgesproken Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 17-04-2018 Nummer ECLI:NL:RBROT:2018:9591
Ondanks finaal verrekenbeding wordt bij einde huwelijk ook niet-nageleefd periodiek verrekenbeding uitgevoerd Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 14-02-2018 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2018:754
Berekening vordering van niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding Instantie Hoge Raad Datum 03-02-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:161
Hoge Raad benadrukt het verschil tussen verdeling en verrekening bij berekenen van de wettelijke rente Instantie Hoge Raad Datum 25-03-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:493
Beleggingsverlies komt voor rekening van beide echtgenoten omdat overgespaard niet-verrekend inkomen op gezamenlijke rekening stond Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 22-07-2015 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2015:2143
Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding heeft bij ongehuwde samenwoners andere gevolgen dan bij gehuwden Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 01-07-2015 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2015:6340
Wettelijke rente over vordering tot betaling begint pas te lopen als verdeling en verrekening definitief zijn en de debiteur in verzuim is Instantie Hoge Raad Datum 30-01-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:181
Verrekening waarde van aandelen in BV Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 19-11-2013 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2013:5467
Bewijsvermoeden beperkt zich tot hetgeen verrekend had moeten worden Instantie Hoge Raad Datum 08-06-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BV9605
Aflossen op woningschuld met te verrekenen inkomsten beleggingsleer van toepassing Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 22-05-2012 Nummer ECLI:NL:GHARN:2012:BZ7308
Afwikkeling van een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding; geen compensatie voor de verliezen van de vrouw Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-05-2009 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2009:BI8234
Haviltex-norm leidt bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden ertoe dat het finale verrekenbeding niet van toepassing is Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 09-12-2008 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2008:BH5064
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden met zowel periodiek als finaal verrekenbeding Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum 06-06-2008 Nummer ECLI:NL:RBSGR:2008:BD6300
Zolang de verdeling van een gemeenschap niet is vastgesteld, kan de vordering niet als vordering tot betaling worden beschouwd en is de debiteur niet in verzuim Instantie Hoge Raad Datum 15-02-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BC0387
Huwelijksvoorwaarden worden zo uitgelegd dat aanbrensten ten huwelijk zijn uitgezonderd van het finale verrekenbeding Instantie Hoge Raad Datum 01-02-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BB9781
Uitleg huwelijksvoorwaarden leidt tot een finale verrekening wegens niet-uitvoeren van periodiek verrekenbeding Instantie Hoge Raad Datum 19-01-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:AZ1106
Is de verderling van de gemeenschap nog niet vastgesteld, dan is daarop gebaseerde vordering (nog) geen vordering tot betaling en is debiteur niet in verzuim zijn Instantie Hoge Raad Datum 08-07-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AT2623

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Enkele huwelijksvermogensrechtelijke overpeinzingen bij symbolische stortingen op aandelen uit te verrekenen inkomsten Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron WPNR 2023/7415
Titel Vaststellingsovereenkomst bij niet-uitgevoerd verrekenbeding en het belang van een rekenkundige exercitie Auteur(s) G.A. Tuinstra Bron WPNR 2020/7299
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel