Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Handelen ten behoeve van een BV-in oprichting (art. 2:203 - 2:204a BW)

Bijgewerkt tot 01-07-2020

1 Algemeen Bij het handelen ten behoeve van een BV kunnen drie fasen worden onderscheiden: 1. de fase voor de feitelijke oprichting (BV-in oprichting), ook wel preconstitutieve periode genoemd;2. de fase dat art. 2:180 lid 2 BW geldt; en3. de fase daarna. Art. 2:203 BW ziet op de eerste fase. 2 De gebondenheid en aansprakelijkheid van de handelende persoon Degene die namens een BV-in oprichting handelt, is persoonlijk gebonden, tenzij met betrekking tot die rechtshandeling uitdrukkelijk anders…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 203

 • 1

  Uit rechtshandelingen, verricht namens een op te richten vennootschap, ontstaan slechts rechten en verplichtingen voor de vennootschap wanneer zij die rechtshandelingen na haar oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt of ingevolge lid 4 wordt verbonden.

 • 2

  Degenen die een rechtshandeling verrichten namens een op te richten vennootschap zijn, tenzij met betrekking tot die rechtshandeling uitdrukkelijk anders is bedongen, daardoor hoofdelijk verbonden, totdat de vennootschap na haar oprichting de rechtshandeling heeft bekrachtigd.

 • 3

  Indien de vennootschap haar verplichtingen uit de bekrachtigde rechtshandeling niet nakomt, zijn degenen die namens de op te richten vennootschap handelden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de derde dientengevolge lijdt, indien zij wisten of redelijkerwijs konden weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen, onverminderd de aansprakelijkheid terzake van de bestuurders wegens de bekrachtiging. De wetenschap dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen, wordt vermoed aanwezig te zijn, wanneer de vennootschap binnen een jaar na de oprichting in staat van faillissement wordt verklaard.

 • 4

  De oprichters kunnen de vennootschap in de akte van oprichting slechts verbinden door het uitgeven van aandelen, het aanvaarden van stortingen daarop, het aanstellen van bestuurders, het benoemen van commissarissen, het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 204 lid 1 en het betalen van kosten die met de oprichting verband houden. Indien een oprichter hierbij onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht, zijn de artikelen 9 en 248 van overeenkomstige toepassing.


Artikel 204

 • 1

  Rechtshandelingen:

  • a.

   in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd,

  • b.

   strekkende om enigerlei voordeel te verzekeren aan een oprichter der vennootschap of aan een bij de oprichting betrokken derde,

  • c.

   betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld,

  moeten in haar geheel worden opgenomen in de akte van oprichting of in een geschrift dat daaraan in origineel of in authentiek afschrift wordt gehecht en waarnaar de akte van oprichting verwijst. Indien de vorige zin niet in acht is genomen, kunnen voor de vennootschap uit deze rechtshandelingen geen rechten of verplichtingen ontstaan.

 • 2

  Na de oprichting kunnen de in het vorige lid bedoelde rechtshandelingen zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering slechts worden verricht, indien en voor zover aan het bestuur de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk bij de statuten is verleend.


Artikel 204a

 • 1

  Indien bij de oprichting inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen, maken de oprichters een beschrijving op van hetgeen wordt ingebracht, met vermelding van de daaraan toegekende waarde en van de toegepaste waarderingsmethoden. De beschrijving heeft betrekking op de toestand van hetgeen wordt ingebracht op een dag die niet eerder ligt dan zes maanden voor de oprichting. De beschrijving wordt door alle oprichters ondertekend. De vennootschap legt deze te haren kantore ter inzage van de houders van haar aandelen en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

 • 2

  Indien voor de inbreng bekend is dat de waarde na de in lid 1, tweede zin, bedoelde dag van de beschrijving aanzienlijk is gedaald, is een nieuwe beschrijving vereist.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Besloten vennootschap Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Geen hoofdelijke aansprakelijkheid na bekrachtiging rechtshandeling BV in oprichting Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 21-01-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:170
Bekrachtiging bij onbevoegde vertegenwoording moet tot wederpartij zijn gericht en wederpartij hebben bereikt, het Frère-arrest Instantie Hoge Raad Datum 03-02-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:144
Kennelijk onbehoorlijk bestuur door bekrachting van rechtshandelingen BV i.o. Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 20-10-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:7948
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel