Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Oprichting vereniging (art. 2:27 - 2:30 BW)

Bijgewerkt tot 01-05-2021

1 Oprichtingshandeling De vereniging wordt bij meerzijdige rechtshandeling opgericht. De oprichting geschiedt dus door ten minste twee personen. Er geldt geen vormvereiste voor de oprichting van een vereniging, zij het dat pas sprake is van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid als de oprichting heeft plaatsgevonden bij notariële akte. Vindt de oprichting niet plaats bij een notariële akte, dan is sprake van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (ook aa…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 27

 • 1

  Wordt een vereniging opgericht bij een notariële akte, dan moeten de volgende bepalingen in acht worden genomen.

 • 2

  De akte wordt verleden in de Nederlandse taal. Indien de vereniging haar zetel heeft in de provincie Fryslân kan de akte in de Friese taal worden verleden. Een volmacht tot medewerking aan de akte moet schriftelijk zijn verleend.

 • 3

  De akte bevat de statuten van de vereniging.

 • 4

  De statuten houden in:

  • a.

   de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft;

  • b.

   het doel van de vereniging;

  • c.

   de verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben, of de wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd;

  • d.

   de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering;

  • e.

   de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;

  • f.

   de bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding, of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.

 • 5

  De notaris, ten overstaan van wie de akte wordt verleden, draagt zorg dat de akte voldoet aan het in de leden 2-4 bepaalde. Bij verzuim is hij persoonlijk jegens hen die daardoor schade hebben geleden, aansprakelijk.


Artikel 29

 • 1

  De bestuurders van een vereniging waarvan de statuten zijn opgenomen in een notariële akte, zijn verplicht haar te doen inschrijven in het handelsregister en een authentiek afschrift van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de akte bevattende de statuten, ten kantore van dat register neer te leggen.

 • 2

  Zolang de opgave ter eerste inschrijving en nederlegging niet zijn geschied, is iedere bestuurder voor een rechtshandeling waardoor hij de vereniging verbindt, naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk.


Artikel 30

 • 1

  Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen verkrijgen en kan geen erfgenaam zijn.

 • 2

  De bestuurders zijn hoofdelijk naast de vereniging verbonden voor schulden uit een rechtshandeling die tijdens hun bestuur opeisbaar worden. Na hun aftreden zijn zij voorts hoofdelijk verbonden voor schulden, voortspruitend uit een tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling, voor zover daarvoor niemand ingevolge de vorige zin naast de vereniging is verbonden. Aansprakelijkheid ingevolge een der voorgaande zinnen rust niet op degene die niet tevoren over de rechtshandeling is geraadpleegd en die heeft geweigerd haar, toen zij hem bekend werd, als bestuurder voor zijn verantwoording te nemen. Ontbreken personen die ingevolge de eerste of tweede zin naast de vereniging zijn verbonden, dan zijn degenen die handelden, hoofdelijk verbonden.

 • 3

  De bestuurders van een zodanige vereniging kunnen haar doen inschrijven in het handelsregister. Indien de statuten op schrift zijn gesteld, leggen zij alsdan een afschrift daarvan ten kantore van dat register neer.

 • 4

  Heeft de inschrijving, bedoeld in het vorige lid, plaatsgevonden, dan is degene die uit hoofde van lid 2 wordt verbonden slechts aansprakelijk, voor zover de wederpartij aannemelijk maakt dat de vereniging niet aan de verbintenis zal voldoen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Vereniging Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Is onder de gegeven omstandigheden sprake van een (rechtspersoonlijkheid bezittende) informele vereniging in de zin van wet? Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 26-04-2016 Nummer ECLI:NL:GHARL:2016:3406
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel