Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Vonnis in plaats van akte of machtiging (art. 3:300 - 3:301 BW)

Bijgewerkt tot 01-03-2022 Auteur De redactie

1 Inleiding Indien iemand gehouden is een bepaalde rechthandeling te verrichten maar dit nalaat, kunnen tegen hem verschillende rechtsvorderingen worden ingesteld om hem te dwingen alsnog na te komen. Indien de verkoper bij de koop van een zaak wanprestatie pleegt door niet te leveren (art. 6:74 BW), zal gewoonlijk schadevergoeding moeten worden betaald aan de koper. Dit kan onwenselijk zijn aangezien de gekochte zaak niet in de handen van de koper komt. In zo'n geval kan de koper in…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 300

 • 1

  Is iemand jegens een ander gehouden een rechtshandeling te verrichten, dan kan, tenzij de aard van de rechtshandeling zich hiertegen verzet, de rechter op vordering van de gerechtigde bepalen dat zijn uitspraak dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is, of dat een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger de handeling zal verrichten. Wijst de rechter een vertegenwoordiger aan, dan kan hij bepalen dat de door deze te verrichten handeling zijn goedkeuring behoeft.

 • 2

  Is de verweerder gehouden om tezamen met de eiser een akte op te maken, dan kan de rechter bepalen dat zijn uitspraak in de plaats van de akte of een deel daarvan zal treden.


Artikel 301

 • 1

  Een uitspraak waarvan de rechter heeft bepaald dat zij in de plaats treedt van een tot levering van een registergoed bestemde akte of van een deel van een zodanige akte, kan slechts in de openbare registers worden ingeschreven, indien zij is betekend aan degene die tot de levering werd veroordeeld, en

  • a.

   in kracht van gewijsde is gegaan, of

  • b.

   uitvoerbaar bij voorraad is en een termijn van veertien dagen of zoveel korter of langer als in de uitspraak is bepaald, sedert de betekening van de uitspraak is verstreken.

 • 2

  Verzet, hoger beroep en cassatie moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen acht dagen na het instellen van het rechtsmiddel worden ingeschreven in de registers, bedoeld in artikel 433 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In afwijking van artikel 143 van dat wetboek begint de verzettermijn te lopen vanaf de betekening van het vonnis aan de veroordeelde, ook als de betekening niet aan hem in persoon geschiedt.

 • 3

  Indien de werking van een uitspraak als bedoeld in lid 1 door de rechter aan een voorwaarde is gebonden, weigert de bewaarder de inschrijving van die uitspraak, indien niet tevens een notariële verklaring of een authentiek afschrift daarvan wordt overgelegd, waaruit van de vervulling van de voorwaarde blijkt.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Notaris mag in akte opnemen dat vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 25-01-2022 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2022:1944
Erfgenaam weigert medewerking levering; vonnis kan in de plaats treden van medewerking Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 21-07-2021 Nummer ECLI:NL:RBROT:2021:7250
Als levering niet leidt tot eigendomsoverdracht mag notaris niet tot uitbetaling aan verkoper overgaan / Centavos Instantie Hoge Raad Datum 16-04-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:588
Spoedeisend belang maakt verdeling in kort geding mogelijk Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 04-10-2019 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2019:4588
Rechtbank: schuldeiser moet persoonlijk de royementsakte bij de notaris te ondertekenen Instantie Rechtbank Overijssel Datum 25-07-2013 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2013:1614

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Overdracht op bevel van de kortgedingrechter: veilig of onveilig? Auteur(s) J.C. van Straaten Bron JBN 2023/32
Titel Reële executie: Complicaties bij de afwikkeling van een via de rechter afgedwongen levering Auteur(s) L.M. de Hoog Bron PE Notariaat 2022/1
Titel Enkele aspecten van veilen op grond van een niet-onherroepelijk vonnis Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron FTV 2018/38
Titel Veilen op grond van vonnis uitvoerbaar bij voorraad Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron WPNR 2017/7137
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel