Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Erfopvolging algemeen (art. 4:1 - 4:2 en 4:8 BW)

Bijgewerkt tot 30-08-2023 Auteur mr. dr. N.V.C.E. (Nathalie) Bauduin

1 Soorten erfopvolging: niet altijd automatisch plaatsvervulling (art. 4:1 BW)Erfopvolging kan op twee verschillende manieren plaatsvinden: (1) op grond van de wet (ab intestato) en (2) op grond van een uiterste wilsbeschikking (testamentair erfrecht).Testamentaire erfgenamen verkrijgen dezelfde rechten en verplichtingen als ab intestaat erfgenamen, art. 4:116 BW. Omdat art. 4:12 BW (plaatsvervulling) alleen geldt voor ab intestaat erfgenaamschap, vindt bij testamentaire erfgenamen plaatsvervul…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 1

 • 1

  Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking.

 • 2

  Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of een onterving inhoudt.


Artikel 2

 • 1

  Wanneer de volgorde waarin twee of meer personen zijn overleden niet kan worden bepaald, worden die personen geacht gelijktijdig te zijn overleden en valt aan de ene persoon geen voordeel uit de nalatenschap van de andere ten deel.

 • 2

  Indien een belanghebbende ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, moeilijkheden ondervindt bij het bewijs van de volgorde van overlijden, kan de rechter hem een of meermalen uitstel verlenen, zulks voor zover redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het bewijs binnen de termijn van het uitstel kan worden geleverd.


Artikel 8

 • 1

  In dit Boek worden met echtgenoten gelijkgesteld geregistreerde partners.

 • 2

  Voor de toepassing van lid 1 is mede begrepen onder:

  • a.

   huwelijk: geregistreerd partnerschap;

  • b.

   gehuwd: als partner geregistreerd;

  • c.

   huwelijksgemeenschap: gemeenschap van een geregistreerd partnerschap;

  • d.

   trouwbeloften: beloften tot het aangaan van een geregistreerd partnerschap;

  • e.

   echtscheiding: beëindiging van een geregistreerd partnerschap op de wijze als bedoeld in artikel 80c onder c of d van Boek 1.

 • 3

  Onder stiefkind van de erflater wordt in dit Boek verstaan een kind van de echtgenoot of geregistreerde partner van de erflater, van welk kind de erflater niet zelf ouder is. Zodanig kind blijft stiefkind, indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is geëindigd.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Termijnen in het erfrecht Categorie Erfrecht
Titel Wettelijk erfrecht Categorie Erfrecht
Titel Samengestelde gezinnen Categorie Familievermogensrecht
Titel Stiefkind Categorie Familievermogensrecht
Titel Quasi-wettelijke verdeling Categorie Familievermogensrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 12-05-2020 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2020:891
Situatie onaanvaardbaar voor rechtsgevoel om erfgenaam te zijn Instantie Rechtbank Middelburg Datum 05-10-2011 Nummer ECLI:NL:RBMID:2011:BU6593
Family life (art. 8 EVRM) geeft geen recht op erkenning als erfgenaam Instantie Europese Hof voor de Rechten van de Mens Datum 13-01-2004 Nummer ECLI:CE:ECHR:2004:0113JUD003698397

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Checklists na overlijden Bron Alles over Erven Type Schenken en erven Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel