Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Ontbinding en vereffening (art. 2:19 - 2:24 BW)

Bijgewerkt tot 20-12-2023 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 Ontbinding en vereffeningRechtspersonen kunnen op verschillende gronden worden ontbonden. Een limitatieve opsomming hiervan is opgenomen in art. 2:19 lid 1 BW. Een rechtspersoon wordt ontbonden:door een besluit van de algemene vergadering of, indien de rechtspersoon een stichting is, door een besluit van het bestuur tenzij in de statuten anders is voorzien;bij het intreden van een gebeurtenis die volgens de statuten de ontbinding tot gevolg heeft en die niet een besluit of een op ontbinding…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 19

 • 1

  Een rechtspersoon wordt ontbonden:

  • a.

   door een besluit van de algemene vergadering of, indien de rechtspersoon een stichting is, door een besluit van het bestuur tenzij in de statuten anders is voorzien;

  • b.

   bij het intreden van een gebeurtenis die volgens de statuten de ontbinding tot gevolg heeft, en die niet een besluit of een op ontbinding gerichte handeling is;

  • c.

   na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie;

  • d.

   door het geheel ontbreken van leden, indien de rechtspersoon een vereniging, een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij is;

  • e.

   door een beschikking van de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 19a;

  • f.

   door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.

 • 2

  De rechtbank verklaart op verzoek van het bestuur, een belanghebbende of het openbaar ministerie, of en op welk tijdstip de rechtspersoon is ontbonden in een geval als bedoeld in lid 1 onder b of d. De beschikking is voor een ieder bindend. Is de rechtspersoon in een register ingeschreven, dan wordt de in kracht van gewijsde gegane uitspraak, inhoudende de verklaring, door de zorg van de griffier aldaar ingeschreven.

 • 3

  Aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven wordt van de ontbinding opgaaf gedaan: in de gevallen als bedoeld in lid 1, onder a, b en d door de vereffenaar, indien deze er is en anders door het bestuur, in het geval als bedoeld in lid 1, onder c door de faillissementscurator, in het geval als bedoeld in lid 1, onder e door de Kamer van Koophandel en in het geval als bedoeld in lid 1 onder f door de griffier van het betrokken gerecht.

 • 4

  Indien de rechtspersoon op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft, houdt hij alsdan op te bestaan. In dat geval doet het bestuur of, bij toepassing van artikel 19a, de Kamer van Koophandel, daarvan opgaaf aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven.

 • 5

  De rechtspersoon blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van hem uitgaan, moet aan zijn naam worden toegevoegd: in liquidatie.

 • 6

  De rechtspersoon houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaar of de faillissementscurator doet aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven, daarvan opgaaf.

 • 7

  De gegevens die omtrent de rechtspersoon in de registers zijn opgenomen op het tijdstip waarop hij ophoudt te bestaan, blijven daar gedurende tien jaren na dat tijdstip bewaard.


Artikel 19a

 • 1

  Een in het handelsregister ingeschreven naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, of vereniging of stichting die een onderneming drijft, wordt door een beschikking van de Kamer van Koophandel ontbonden, indien de Kamer is gebleken dat ten minste twee van de volgende omstandigheden zich voordoen:

  • a.

   er staan gedurende ten minste een jaar geen bestuurders van de rechtspersoon in het register ingeschreven, terwijl gedurende die periode ook geen opgaaf tot inschrijving is gedaan, dan wel er doet zich, indien er wel een bestuurder staat ingeschreven, met betrekking tot elke ingeschreven bestuurder ten minste een jaar een of meer van de navolgende omstandigheden voor:

   • 1°.

    de bestuurder is overleden;

   • 2°.

    de bestuurder is niet bereikbaar gebleken op het in het register vermelde adres, en evenmin op het in de basisregistratie personen vermelde adres, of betrokkene is niet ingeschreven in de basisregistratie personen;

  • b.

   de rechtspersoon is ten minste een jaar in gebreke met de nakoming van de verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening overeenkomstig de artikelen 394, 395a, 396 of 397;

  • c.

   de rechtspersoon heeft ten minste een jaar geen gevolg gegeven aan een aanmaning als bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen tot het doen van aangifte voor de vennootschapsbelasting;

  • d.

   de rechtspersoon is niet of niet meer bereikbaar gebleken op het in het handelsregister ingeschreven adres, terwijl ook geen opgave tot wijziging van de inschrijving is gedaan.

 • 2

  Een in het handelsregister ingeschreven vereniging of stichting, die niet een onderneming drijft die in het handelsregister staat ingeschreven, wordt door een beschikking van de Kamer van Koophandel ontbonden, indien de Kamer is gebleken dat de omstandigheden, bedoeld in lid 1, onder a en d, zich voordoen.

 • 3

  Indien de Kamer op grond van haar bekende gegevens gebleken is dat een rechtspersoon als bedoeld in de leden 1 en 2 voor ontbinding in aanmerking komt, deelt zij de rechtspersoon en de ingeschreven bestuurders bij aangetekende brief aan hun laatst bekende adres mee, dat zij voornemens is tot ontbinding van de rechtspersoon over te gaan, met vermelding van de omstandigheden waarop het voornemen is gegrond. De Kamer schrijft deze mededeling in het register in. Als de omstandigheden, bedoeld in lid 1, onder a en d, zich voordoen, geeft de Kamer van het voornemen tot ontbinding kennis in de Staatscourant. Voor zover de kosten van deze publikatie niet uit het vermogen van de rechtspersoon kunnen worden voldaan, komen deze ten laste van Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

 • 4

  Na verloop van acht weken na de dagtekening van de aangetekende brief of de publicatie in de Staatscourant ontbindt de Kamer de rechtspersoon bij beschikking, tenzij voordien is gebleken dat de gronden, bedoeld in de leden 1 en 2, voor het voornemen zich niet of niet meer voordoen.

 • 5

  De beschikking wordt bekend gemaakt aan de rechtspersoon en de ingeschreven bestuurders, tenzij de omstandigheden, bedoeld in lid 1, onder a en d, zich voordoen.

 • 6

  De Kamer geeft van de ontbinding kennis in de Staatscourant. Lid 3, vierde zin, is van overeenkomstige toepassing.

 • 7

  Als op grond van artikel 23, lid 1 geen vereffenaars kunnen worden aangewezen, treedt de Kamer op als vereffenaar van het vermogen van de ontbonden rechtspersoon, behoudens het bepaalde in artikel 19, lid 4. Op verzoek van de Kamer benoemt de rechtbank in haar plaats een of meer andere vereffenaars.

 • 8

  Indien tegen een beschikking als bedoeld in lid 4, beroep wordt ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven schrijft de Kamer dat in het register in. De beslissing op het beroep wordt tevens ingeschreven. Indien de beslissing strekt tot vernietiging van de beschikking geeft de Kamer kennis daarvan in de Staatscourant. Gedurende het tijdvak waarin de rechtspersoon na de beschikking tot ontbinding had opgehouden te bestaan, is er een verlengingsgrond als bedoeld in artikel 320 van Boek 3 ten aanzien van de verjaring van rechtsvorderingen van of tegen de rechtspersoon.


Artikel 20

 • 1

  Een rechtspersoon waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, wordt door de rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie verboden verklaard en ontbonden.

 • 2

  In ieder geval in strijd met de openbare orde is het doel dat of de werkzaamheid die leidt of klaarblijkelijk dreigt te leiden tot een bedreiging van de nationale veiligheid of de internationale rechtsorde of tot de ontwrichting van de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag.

 • 3

  In strijd met de openbare orde wordt vermoed te zijn het doel dat of de werkzaamheid die leidt of klaarblijkelijk dreigt te leiden tot aantasting van de menselijke waardigheid, geweld of het aanzetten tot haat of discriminatie.

 • 4

  Een rechtspersoon vermeld in de lijst, bedoeld in artikel 2, derde lid, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 (PbEG L 344), in Bijlage I van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 (PbEG L 139) of is vermeld en met een ster aangemerkt in de Bijlage bij het Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2001/931 van de Raad van 27 december 2001 (PbEG L 344) is van rechtswege verboden en niet bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen.

 • 5

  Bij de verbodenverklaring kan de rechter de betrokken rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken in het belang van de openbare orde bevelen om bepaalde maatregelen te nemen of gedragingen na te laten, uiterlijk totdat over de verboden verklaring onherroepelijk is beslist.

 • 6

  De verbodenverklaring en de daarbij gegeven bevelen zijn uitvoerbaar bij voorraad. Het instellen van een rechtsmiddel schorst de werking niet.


Artikel 20a

 • 1

  De bestuurder van een verboden verklaarde rechtspersoon, kan gedurende ten minste drie jaar nadat de verbodenverklaring in kracht van gewijsde is gegaan, geen bestuurder of commissaris van enige rechtspersoon zijn of worden, tenzij betrokkene naar het oordeel van de rechter in de gegeven omstandigheden geen ernstig verwijt kan worden gemaakt. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van dit artikel gelijk gesteld degene die het beleid van de rechtspersoon heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder.

 • 2

  De rechtbank regelt zo nodig alle overige gevolgen van het door haar uitgesproken bestuursverbod.

 • 3

  De griffier van de rechtbank, of bij hoger beroep, van het gerechtshof, biedt de onherroepelijke uitspraak waarin een bestuursverbod is opgelegd met bekwame spoed aan de Kamer van Koophandel aan, die zo nodig terstond tot uitschrijving van betrokkene uit het handelsregister overgaat. Tevens wordt het bestuursverbod geregistreerd bij het handelsregister.

 • 4

  Artikel 106c van de Faillissementswet is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat waar in artikel 106c van de Faillissementswet wordt verwezen naar een verzoek of vordering tot het opleggen van een bestuursverbod wordt gelezen een verzoek tot verbodenverklaring van een rechtspersoon.


Artikel 21

 • 1

  De rechtbank ontbindt een rechtspersoon, indien:

  • a.

   aan zijn totstandkoming gebreken kleven;

  • b.

   zijn statuten niet aan de eisen der wet voldoen;

  • c.

   hij niet onder de wettelijke omschrijving van zijn rechtsvorm valt.

 • 2

  De rechtbank ontbindt de rechtspersoon niet, indien zij hem een termijn vergund heeft en hij na afloop daarvan een rechtspersoon is die aan de eisen van de wet voldoet.

 • 3

  De rechtbank kan een rechtspersoon ontbinden, indien deze de in dit boek voor zijn rechtsvorm gestelde verboden overtreedt of in ernstige mate in strijd met zijn statuten handelt.

 • 4

  De ontbinding wordt uitgesproken op verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie.


Artikel 22

 • 1

  De rechter voor wie een verzoek tot ontbinding van de rechtspersoon aanhangig is, kan de goederen van die rechtspersoon desverlangd onder bewind stellen; de beschikking vermeldt het tijdstip waarop zij in werking treedt.

 • 2

  De rechter benoemt bij zijn beschikking een of meer bewindvoerders, en regelt hun bevoegdheden en hun beloning.

 • 3

  Voor zover de rechter niet anders bepaalt, kunnen de organen van de rechtspersoon zonder voorafgaande goedkeuring van de bewindvoerder geen besluiten nemen en kunnen vertegenwoordigers van de rechtspersoon zonder diens medewerking geen rechtshandelingen verrichten.

 • 4

  De beschikking kan te allen tijde door de rechter worden gewijzigd of ingetrokken; het bewind eindigt in ieder geval, zodra de uitspraak op het verzoek tot ontbinding in kracht van gewijsde gaat.

 • 5

  De bewindvoerder doet aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven, opgaaf van de beschikking en van de gegevens over zichzelf die omtrent een bestuurder worden verlangd.

 • 6

  Een rechtshandeling die de rechtspersoon ondanks zijn uit het bewind voortvloeiende onbevoegdheid vóór de inschrijving heeft verricht, is niettemin geldig, indien de wederpartij het bewind kende noch behoorde te kennen.


Artikel 23

 • 1

  Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd en de statuten geen andere vereffenaars aanwijzen, worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van een ontbonden rechtspersoon. Op vereffenaars die niet door de rechter worden benoemd, zijn de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag en het toezicht op bestuurders van toepassing, voor zover de statuten niet anders bepalen. Het vermogen van een door de rechter ontbonden rechtspersoon wordt vereffend door een of meer door hem te benoemen vereffenaars.

 • 2

  Ontslaat de rechter een vereffenaar, dan kan hij een of meer andere benoemen. Ontbreken vereffenaars, dan benoemt de rechtbank een of meer vereffenaars op verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie. De vereffenaar die door de rechter is benoemd, heeft recht op de beloning welke deze hem toekent.

 • 3

  Een benoeming tot vereffenaar door de rechter gaat in daags nadat de griffier de benoeming aan de vereffenaar heeft meegedeeld; de griffier doet de mededeling terstond, indien de beslissing die de benoeming inhoudt, bij voorraad uitvoerbaar is en anders, zodra zij in kracht van gewijsde is gegaan.

 • 4

  Iedere vereffenaar doet aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven, opgaaf van zijn optreden als zodanig en van de gegevens over zichzelf die van een bestuurder worden verlangd.

 • 5

  De rechtbank kan een vereffenaar met ingang van een door haar bepaalde dag ontslaan, het zij op diens verzoek, hetzij wegens gewichtige redenen op verzoek van een medevereffenaar, het openbaar ministerie of ambtshalve.

 • 6

  De ontslagen vereffenaar legt rekening en verantwoording af aan degenen die de vereffening voortzetten. Is de opvolger door de rechter benoemd, dan geschiedt de rekening en verantwoording ten overstaan van de rechter.


Artikel 23a

 • 1

  Een vereffenaar heeft, tenzij de statuten anders bepalen, dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.

 • 2

  Zijn er twee of meer vereffenaars, dan kan ieder van hen alle werkzaamheden verrichten, tenzij anders is bepaald. Bij verschil van mening tussen de vereffenaars beslist op verzoek van een hunner de rechter die bij de vereffening is betrokken, en anders de kantonrechter. De rechter bedoeld in de vorige zin, kan ook een verdeling van het loon vaststellen.

 • 3

  Zowel de rechtbank als een door haar in de vereffening benoemde rechter-commissaris kan voor de vereffening nodige bevelen geven, al dan niet in de vorm van een bevelschrift in executoriale vorm. De vereffenaar is verplicht hun aanwijzingen op te volgen. Tegen de bevelen en aanwijzingen staan geen rechtsmiddelen open.

 • 4

  Blijkt de vereffenaar dat de schulden de baten vermoedelijk zullen overtreffen, dan doet hij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers desgevraagd instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement.

 • 5

  De voorgaande bepalingen van dit artikel en de artikelen 23b-23c zijn niet van toepassing op vereffening in faillissement.


Artikel 23b

 • 1

  De vereffenaar draagt hetgeen na de voldoening der schuldeisers van het vermogen van de ontbonden rechtspersoon is overgebleven, in verhouding tot ieders recht over aan hen die krachtens de statuten daartoe zijn gerechtigd, of anders aan de leden of aandeelhouders. Heeft geen ander recht op het overschot, dan keert hij het uit aan de Staat, die het zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de rechtspersoon besteedt. In afwijking van het voorgaande kan de rechter die een rechtspersoon op grond van artikel 20 verboden verklaart, bepalen dat de vereffenaar na ontbinding het overschot uitkeert aan de Staat.

 • 2

  De vereffenaar stelt een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en samenstelling van het overschot blijken. Zijn er twee of meer gerechtigden tot het overschot, dan stelt de vereffenaar een plan van verdeling op dat de grondslagen der verdeling bevat.

 • 3

  Voor zover tot het overschot iets anders dan geld behoort en de statuten of een rechterlijke beschikking geen nadere aanwijzing behelzen, komen als wijzen van verdeling in aanmerking:

  • a.

   toedeling van een gedeelte van het overschot aan ieder der gerechtigden;

  • b.

   overbedeling aan een of meer gerechtigden tegen vergoeding van de overwaarde;

  • c.

   verdeling van de netto-opbrengst na verkoop.

 • 4

  De vereffenaar legt de rekening en verantwoording en het plan van verdeling neer ten kantore van de registers waarin de rechtspersoon is ingeschreven, en in elk geval ten kantore van de rechtspersoon, als dat er is, of op een andere plaats in het arrondissement waar de rechtspersoon woonplaats heeft. De stukken liggen daar twee maanden voor ieder ter inzage. De vereffenaar maakt in een nieuwsblad bekend waar en tot wanneer zij ter inzage liggen. De rechter kan aankondiging in de Staatscourant bevelen.

 • 5

  Binnen twee maanden nadat de rekening en verantwoording en het plan zijn neergelegd en de nederlegging overeenkomstig lid 4 is bekendgemaakt en aangekondigd, kan iedere schuldeiser of gerechtigde daartegen door het indienen van een verzoek bij de rechtbank in verzet komen. De vereffenaar doet van gedaan verzet mededeling op de zelfde wijze als waarop de nederlegging van de rekening en verantwoording en het plan van verdeling zijn medegedeeld.

 • 6

  Telkens wanneer de stand van het vermogen daartoe aanleiding geeft, kan de vereffenaar een uitkering bij voorbaat aan de gerechtigden doen. Na de aanvang van de verzettermijn doet hij dit niet zonder machtiging van de rechter.

 • 7

  Zodra de intrekking van of beslissing op elk verzet onherroepelijk is, deelt de vereffenaar dit mede op de wijze waarop het verzet is medegedeeld. Brengt de beslissing wijziging in het plan van verdeling, dan wordt ook het gewijzigde plan van verdeling op deze wijze meegedeeld.

 • 8

  De vereffenaar consigneert geldbedragen waarover niet binnen zes maanden na de laatste betaalbaarstelling is beschikt.

 • 9

  De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

 • 10

  Na verloop van een maand nadat de vereffening is geëindigd, doet de vereffenaar rekening en verantwoording van zijn beheer aan de rechter, indien deze bij de vereffening is betrokken.


Artikel 23c

 • 1

  Indien na het tijdstip waarop de rechtspersoon is opgehouden te bestaan nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo opkomt of van het bestaan van een bate blijkt, kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende de vereffening heropenen en zo nodig een vereffenaar benoemen. In dat geval herleeft de rechtspersoon, doch uitsluitend ter afwikkeling van de heropende vereffening. De vereffenaar is bevoegd van elk der gerechtigden terug te vorderen hetgeen deze te veel uit het overschot heeft ontvangen.

 • 2

  Gedurende het tijdvak waarin de rechtspersoon had opgehouden te bestaan, is er een verlengingsgrond als bedoeld in artikel 320 van Boek 3 ten aanzien van de verjaring van rechtsvorderingen van of tegen de rechtspersoon.


Artikel 24

 • 1

  De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van een ontbonden rechtspersoon moeten worden bewaard gedurende zeven jaren nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan. Bewaarder is degene die bij of krachtens de statuten, dan wel door de algemene vergadering of, als de rechtspersoon een stichting was, door het bestuur als zodanig is aangewezen.

 • 2

  Ontbreekt een bewaarder en is de laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan wordt een bewaarder, zo mogelijk uit de kring dergenen die bij de rechtspersoon waren betrokken, op verzoek van een belanghebbende benoemd door de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de rechtspersoon woonplaats had. Rechtsmiddelen staan niet open.

 • 3

  Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de ontbonden rechtspersoon was ingeschreven.

 • 4

  De in lid 2 genoemde kantonrechter kan desverzocht machtiging tot raadpleging van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers geven aan iedere belanghebbende, indien de rechtspersoon een stichting was; aan iedere schuldeiser, indien het bestuur van de rechtspersoon niet heeft voldaan aan de verplichtingen uit artikel 19b lid 1 en overigens aan ieder die aantoont bij inzage een redelijk belang te hebben in zijn hoedanigheid van voormalig lid of aandeelhouder van de rechtspersoon of houder van certificaten van diens aandelen, dan wel als rechtverkrijgende van een zodanige persoon.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Staken onderneming / Liquidatie Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Verzoek tot verbodenverklaring en ontbinding stichting afgewezen vanwege onvoldoende belang Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 14-09-2023 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2023:5808
Heropening vereffening vanwege hypotheekrecht Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 13-06-2022 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2022:5089
Ontbinding rechtspersoon wegens mogelijk misbruik identiteit van een ander Instantie Rechtbank Den Haag Datum 18-02-2021 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2021:1678
Ontbinding van rechtspersoon wegens identiteitsfraude Instantie Rechtbank Limburg Datum 03-02-2021 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2021:1901
Geen plaats voor heropening vereffening omdat onterecht tot turboliquidatie is overgegaan en BV is blijven bestaan Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 03-11-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:3004
Verlengingsgrond gedurende het tijdvak waarin de rechtspersoon is opgehouden te bestaan na vereffening in faillissement Instantie Hoge Raad Datum 17-07-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:1310
Curator mag vereffening niet voortzetten indien de boedel toereikend is Instantie Hoge Raad Datum 24-04-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:801
Verzoek heropening vereffening afgewezen Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 23-12-2019 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2019:6092
Heropening vereffening Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 19-09-2019 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2019:6863
Voldoende belang schuldeiser bij heropening vereffening na turboliquidatie Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 19-09-2019 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2019:6863
Activiteiten van ontbonden BV voortgezet in nieuwe BV is onrechtmatig Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 14-05-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:1825
Weigering doorhalen recht van hypotheek in casu onrechtmatig Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 20-03-2019 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2019:1883
Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW Instantie Rechtbank Den Haag Datum 12-02-2019 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2019:1725
Ontbinding motorclub wegens strijd met openbare orde Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 18-12-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:10865
Procedure tegen ontbonden en geliquideerde vennootschap kan worden voortgezet Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 25-09-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:8520
Vanwege bate tijdens ontbinding is vennootschap na turbo-liquidatie niet opgehouden te bestaan Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 18-09-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:8353
Turboliquidatie terwijl opeisbare schulden bestaan, kan leiden tot persoonlijk ernstig verwijt bestuurders Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 08-05-2018 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2018:1013
Bate die voortkomt uit of samenhangt met vereffening kan leiden tot heropening vereffening op grond van art. 2:23c BW Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 19-04-2018 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2018:1659
Aan zetelverplaatsing binnen de EU kan geen liquidatieverplichting worden verbonden Instantie Hof van Justitie EU Datum 25-10-2017 Nummer ECLI:EU:C:2017:804
De verjaringstermijn van een vordering op een niet meer bestaande vennootschap eindigt zolang de vereffening niet is heropend Instantie Hoge Raad Datum 30-06-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:1182
Turboliquidatie met baten ten tijde van ontbinding zorgt voor bestuurdersaansprakelijkheid Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 15-11-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:5104
Bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk voor niet betaalde huur na turboliquidatie Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 12-07-2016 Nummer ECLI:NL:GHARL:2016:5680
Van ontbonden rechtspersoon naar in staat van faillissement door schuldeisers en mogelijke baten Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 01-02-2016 Nummer ECLI:NL:GHARL:2016:593
Bij een boedel zonder activa verdient turbo-liquidatie de voorkeur boven aanvraag van eigen faillissement Instantie Hoge Raad Datum 18-12-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:3636
Faillietverklaring onder omstandigheden ook mogelijk als rechtspersoon is opgehouden te bestaan Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 02-07-2015 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2015:1846
BV kan geen gerechtelijke procedure voeren nadat zij is ontbonden Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 02-10-2014 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2014:6817
Niet vereffenen vennootschap leverde onrechtmatige daad op Instantie Rechtbank Overijssel Datum 27-08-2014 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2014:4875
Werkzaamheden bedreigend voor openbare orde onvoldoende om verbodenverklaring te rechtvaardigen Instantie Hoge Raad Datum 18-04-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:948
Rechtbank: geen faillissement op eigen verzoek als er geen baten zijn, gebruik turbo-liquidatie Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 20-03-2014 Nummer ECLI:NL:RBROT:2014:2052
Verzoek tot toetsing door rechter of ontbonden rechtspersoon over baten beschikt ook mogelijk in andere procedures dan art. 2:23c lid 1 BW Instantie Hoge Raad Datum 14-06-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BZ4096
Procedure voortzetten tegen al ontbonden rechtspersoon strookt met art. 2:19 lid 6 en 2:23c lid 1 BW Instantie Hoge Raad Datum 11-01-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BX9762
Frauderen en witwassen van gelden kunnen ook als werkzaamheden in strijd met openbare orde worden aangemerkt Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 01-11-2012 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2012:BY7450
Voor de vraag of bij ontbinding van de rechtspersoon nog baten aanwezig zijn, gaat het om goederen, ongeacht of deze een positieve waarde hebben Instantie Rechtbank Groningen Datum 05-08-2011 Nummer ECLI:NL:RBGRO:2011:BR4855
Niet meer bestaande rechtspersoon niet-ontvankelijk in bezwaar tegen belastingaanslag Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 22-04-2011 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ9911
Beroep tegen belastingaanslag niet meer bestaande rechtspersoon niet-ontvankelijkheid Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 12-12-2007 Nummer ECLI:NL:GHARN:2007:BC0769
Stamrecht BV 'herleeft' niet na ontbinding en vereffening zonder baten, schuldeisers of gerechtigden tot het vermogen Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 26-06-2007 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2007:BB1704
Opleggen (navorderings)aanslag aan niet meer bestaande rechtspersoon is niet meer dan vaststellen bestaan schuld Instantie Hoge Raad Datum 19-09-2003 Nummer ECLI:NL:HR:2003:AK8288

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie Dossiernr. 36172 Status In werking getreden Samenvatting -
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen Dossiernr. 35366 Status In werking getreden Samenvatting -
Wetsvoorstel wijziging van de Handelsregisterwet Dossiernr. 34687 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen Dossiernr. nog niet bekend Status Consultatie gesloten Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Omissie van een ontbonden vennootschap: de doorhaling van een hypothecaire inschrijving Auteur(s) M.Y. Nethe Bron WPNR 2023/7433
Titel De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: de turboliquidatie afgeschaft? Auteur(s) M.J. Hofland Bron FTV 2023/17
Titel Een nieuwe wet aan het firmament: De 'Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie', ter voorkoming van malafide beëindiging van rechtspersonen via turboliquidatie Auteur(s) M.J. Hofland Bron PE Notariaat 2023/16
Titel De via turboliquidatie verdwenen BV die nog bestaat: een contradictio in terminis Auteur(s) S. Renssen Bron JBN 2021/21
Titel Een vernieuwde wet voor het verbieden van rechtspersonen Auteur(s) J. van der Hoeven Bron Ars Aequi 2021/1123
Titel Turboliquidatie en heropening vereffening Auteur(s) B. Snijders-Kuipers Bron JBN 2020/49
Titel Heropening vereffening van een vennootschap Auteur(s) L.E. Rietvelt Bron JBN 2019/38
Titel Informatieverschaffing bij turboliquidatie: meer transparantie graag Auteur(s) M.Y. Nethe Bron WPNR 2019/7252
Titel Turboliquidatie van rechtspersonen Auteur(s) P.J. van der Korst, A.A. Posthumus Meyjes Bron FTV 2017/31
Titel Liquidatie van rechtspersonen: Is de rechtspersoon opgehouden te bestaan of toch niet? Auteur(s) H. Koster Bron JBN 2017/44
Titel Enkele gedachten over de ontbinding van rechtspersonen Auteur(s) H. Koster Bron WPNR 2017/7162
Titel Artikel 2:19 lid 4 BW: een maas in de wet? Auteur(s) S. Renssen Bron JBN 2016/13
Titel Proefschrift; drie stellingen; De turboliquidatie van de Besloten Vennootschap Bron WPNR 2016/7090

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Kamer van Koophandel (KvK) Bron - Type Notaris en aanverwante instanties Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel