Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Statutenwijziging vereniging (art. 2:42 en 2:43 BW)

Bijgewerkt tot 14-03-2024

1 AlgemeenDe statuten, die de grondslag vormen voor de verhoudingen binnen een vereniging, kunnen in beginsel worden gewijzigd. Dit geldt ten aanzien van alle bepalingen (dus inclusief het statutaire doel); alleen de formaliteiten kunnen verschillen. Een vereniging wordt voor onbepaalde tijd opgericht (art. 2:17 BW) en in het geval van gewijzigde tijdsomstandigheden kan de behoefte ontstaan bepalingen in de statuten navenant aan te passen. Voor de wijziging van statuten gelden bijzondere voorsc…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 42

 • 1

  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.

 • 2

  Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Aan de afdelingen waaruit de vereniging bestaat en aan afgevaardigden moet het voorstel ten minste veertien dagen vóór de vergadering ter kennis zijn gebracht; de vorige zin is alsdan niet van toepassing.

 • 3

  Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden of afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

 • 4

  Het in dit artikel en de eerste twee leden van het volgende artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.


Artikel 43

 • 1

  Tenzij de statuten anders bepalen, behoeft een besluit tot statutenwijziging ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

 • 2

  Voor zover de bevoegdheid tot wijziging bij de statuten mocht zijn uitgesloten, is wijziging niettemin mogelijk met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden of afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

 • 3

  Een bepaling in de statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

 • 4

  Een bepaling in de statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen uitsluit, kan slechts worden gewijzigd met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden of afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

 • 5

  Heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid, dan treedt de wijziging niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het handelsregister.

 • 6

  De bestuurders van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, waarvan de statuten overeenkomstig artikel 30 lid 3 van dit Boek in afschrift ten kantore van het handelsregister zijn nedergelegd, zijn verplicht aldaar tevens een afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neder te leggen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Algemene vergadering Categorie Ondernemingsrecht
Titel Vereniging Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Rechtbank verleent ontheffing van statutaire quorum- en unanimiteitseisen vereniging Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 19-10-2023 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2023:6597

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Rechterlijke ontheffing van statutaire quorum- en unanimiteitseisen bij vereniging Auteur(s) G.J.C. Rensen Bron JOR 2024/7
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel