Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Aanvaarding en verwerping nalatenschappen en legaten (art. 4:190 - 4:201 BW)

1 De keuze van de erfgenaam 1.1 Welke keuzes heeft een erfgenaam 1.1.1 Zuivere aanvaarding 1.1.2 Beneficiaire aanvaarding 1.1.3 Verwerping 1.1.4 Keuzevrijheid 1.1.5 Gevolgen saisine 1.1.6 Aanvaarden criminele nalatenschap 1.2 Onvoorwaardelijke keuze 1.3 Wijze van aanvaarding/verwerping 1.4 Maatregelen tot behoud van de goederen 1.5 Benoeming professioneel beheerder van de nalatenschap door Kantonrechter 2 Aanvaarden door stilzitten en handelen (termijnen) 3 Beneficiaire aanvaarding 3.1 Boedelnotaris (termijn) 4 Problemen als gevolg van (onbewuste) aanvaarding 5 Alsnog beneficiair aanvaarden 5.1 Bescherming tegen onbekende uiterste wil (termijnen) 5.2 Bescherming tegen onbekende schulden (termijnen) 5.3 Overheidssubsidies - coronasteun  5.4 Overgangsrecht 6 Gevolgen van beneficiaire aanvaarding (termijn) 7 Gevolgen van verwerpen (termijn) 8 Benadeling van schuldeisers door aanvaarding of verwerping van een nalatenschap 8.1 Geen vernietiging van uitgebrachte keuze op grond van actio Pauliana (art. 3:45 BW); wel bescherming van schuldeisers van erfgenamen tegen verwerping door erfrechtpauliana (art. 4:205 BW) 8.2 Erfrechtelijk paulianeus handelen ingevolge art. 3:45 BW 9 Aanvaarden/verwerpen door wettelijk vertegenwoordiger 9.1 Meerderjarigenbewind 9.2 Ouder, voogd en curator (termijn) 9.2.1 Beneficiaire aanvaarding 9.2.2 Verwerpen 9.2.3 Verwerpen namens ongeboren kind? 9.2.4 Buitenlandse nalatenschap verwerpen 10 Legaten 11 Verkrijgingen uit een nalatenschap en de Participatiewet / bijstandsuitkering 11.1 Erfrechtelijke verkrijgingen 11.2 Giften/schenkingen
Bijgewerkt tot 25-06-2024 Auteur De redactie

1 De keuze van de erfgenaam1.1 Welke keuzes heeft een erfgenaamAls erfgenaam kan men een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Aanvaarden kan op twee manieren: zuiver of onder het voorrecht van boedelbeschrijving, ook wel beneficiair aanvaarden genoemd (art. 4:190 BW). Het is niet zo dat men twee keer kan kiezen; eerst voor aanvaarden of verwerpen en vervolgens, na de aanvaarding, voor zuiver dan wel beneficiair aanvaarden. De keuze moet in één keer worden gemaakt.Met he…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 190

 • 1

  Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Een aanvaarding kan zuiver geschieden of onder voorrecht van boedelbeschrijving.

 • 2

  De erflater kan de erfgenamen in hun keuze niet beperken. Evenmin kan een erfgenaam dienaangaande vóór het openvallen der nalatenschap een beslissing nemen.

 • 3

  De keuze kan alleen onvoorwaardelijk en zonder tijdsbepaling geschieden. Zij kan niet een deel van het erfdeel betreffen. Hetgeen aan een erfgenaam die reeds aanvaard heeft, opkomt door de vervulling van een door de erflater aan een erfstelling toegevoegde voorwaarde kan evenwel nog afzonderlijk aanvaard of verworpen worden.

 • 4

  Een eenmaal gedane keuze is onherroepelijk en werkt terug tot het ogenblik van het openvallen der nalatenschap. Een aanvaarding of verwerping kan niet op grond van dwaling, noch op grond van benadeling van een of meer schuldeisers worden vernietigd.


Artikel 191

 • 1

  De in het vorige artikel bedoelde keuze wordt gedaan door het afleggen van een daartoe strekkende verklaring ter griffie van de rechtbank van het sterfhuis. De verklaring wordt in het boedelregister ingeschreven.

 • 2

  Zolang de nalatenschap niet door alle erfgenamen is aanvaard, kan de kantonrechter de maatregelen voorschrijven die hij tot behoud van de goederen nodig acht.


Artikel 192

 • 1

  Een erfgenaam aanvaardt de nalatenschap zuiver wanneer hij zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt doordat hij overeenkomsten aangaat strekkende tot vervreemding of bezwaring van goederen van de nalatenschap of deze op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt. De eerste volzin is niet van toepassing indien de erfgenaam zijn keuze reeds eerder heeft gedaan.

 • 2

  Indien een erfgenaam zijn keuze nog niet heeft gedaan, kan de kantonrechter hem daarvoor op verzoek van een belanghebbende een termijn stellen, die ingaat op de dag nadat de belanghebbende deze beschikking aan de erfgenaam heeft doen betekenen en de beschikking onder vermelding van de gedane betekening heeft doen inschrijven in het boedelregister. De kantonrechter kan op verzoek van de erfgenaam de termijn voor de afloop daarvan een of meer malen verlengen; de verlenging wordt in het boedelregister ingeschreven.

 • 3

  Laat de erfgenaam de termijn verlopen zonder inmiddels een keuze te hebben gedaan, dan wordt hij geacht de nalatenschap zuiver te aanvaarden.

 • 4

  Een erfgenaam die nog geen keuze heeft gedaan, wordt geacht beneficiair te aanvaarden, wanneer een of meer zijner mede-erfgenamen door een verklaring beneficiair aanvaarden, tenzij hij alsnog de nalatenschap zuiver aanvaardt of verwerpt binnen drie maanden nadat hij van die beneficiaire aanvaarding kennis heeft gekregen of, indien voor hem op het tijdstip van die beneficiaire aanvaarding een overeenkomstig het tweede lid gestelde of verlengde termijn liep, binnen die termijn. De zuivere aanvaarding kan slechts geschieden op de wijze als bepaald in het eerste lid van het vorige artikel.


Artikel 193

 • 1

  Een wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam kan voor deze niet zuiver aanvaarden en behoeft voor verwerping een machtiging van de kantonrechter. Hij is verplicht een verklaring van beneficiaire aanvaarding of van verwerping af te leggen binnen drie maanden vanaf het tijdstip waarop de nalatenschap, of een aandeel daarin, de erfgenaam toekomt. Deze termijn kan overeenkomstig artikel 192 lid 2, tweede zin, worden verlengd.

 • 2

  Heeft hij de termijn laten verlopen, dan geldt de nalatenschap als door de erfgenaam beneficiair aanvaard. De kantonrechter kan hiervan aantekening doen houden in het boedelregister.

 • 3

  De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing in het geval, bedoeld in artikel 41 van de Faillissementswet.


Artikel 194

 • 1

  Een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een uiterste wil, volgens welke de legaten en lasten die hij moet voldoen, tot een geringer bedrag uit zijn erfdeel kunnen worden bestreden dan zonder die uiterste wil het geval zou zijn geweest, wordt, indien hij binnen drie maanden na die ontdekking het verzoek daartoe doet, door de kantonrechter gemachtigd om alsnog beneficiair te aanvaarden. Nochtans komen de schulden der nalatenschap met uitzondering van de hem tevoren niet bekende legaten, alsmede de hem tevoren reeds bekende lasten, ten laste van zijn gehele vermogen voor zover hij deze ook zonder die uiterste wil niet uit zijn erfdeel had kunnen bestrijden.

 • 2

  Een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een uiterste wil, volgens welke zijn erfdeel groter is dan het zonder die uiterste wil zou zijn geweest, of met een na zijn aanvaarding voorgevallen gebeurtenis waardoor zijn erfdeel is vergroot, wordt, indien hij binnen drie maanden na die ontdekking het verzoek daartoe doet, door de kantonrechter gemachtigd alsnog beneficiair te aanvaarden. Nochtans moet hij de schulden der nalatenschap en de lasten met zijn gehele vermogen voldoen, voor zover dat ook zonder die uiterste wil of zonder die gebeurtenis het geval zou zijn geweest


Artikel 194a

 • 1

  Een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een schuld van de nalatenschap, die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, wordt, indien hij binnen drie maanden na die ontdekking het verzoek daartoe doet, door de kantonrechter gemachtigd om alsnog beneficiair te aanvaarden.

 • 2

  Wanneer een erfgenaam na vereffening of verdeling van de nalatenschap bekend wordt met een schuld, die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, kan hij de kantonrechter, binnen de in het eerste lid genoemde termijn, verzoeken om te worden ontheven van zijn verplichting de schuld uit zijn vermogen te voldoen voor zover deze niet uit hetgeen hij krachtens erfrecht uit de nalatenschap heeft verkregen, kan worden voldaan. De kantonrechter verleent deze ontheffing, tenzij de erfgenaam zich zodanig heeft gedragen dat de schuldeiser erop mocht vertrouwen dat de erfgenaam deze schuld uit zijn overige vermogen voldoet.


Artikel 195

 • 1

  Is een nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair aanvaard en moet zij uit dien hoofde overeenkomstig de volgende afdeling van deze titel worden vereffend, dan zijn alle erfgenamen vereffenaar.

 • 2

  Voor de toepassing van de bepalingen van deze en de volgende afdeling inzake vereffening wordt de echtgenoot van de erflater die een recht van vruchtgebruik heeft krachtens afdeling 2 van titel 3, als een erfgenaam aangemerkt, tenzij uit de strekking van de bepalingen anders voortvloeit.


Artikel 196

De kantonrechter kan, op verzoek van een belanghebbende of ambtshalve, de erfgenamen gelasten de beneficiaire aanvaarding bekend te maken in de Staatscourant.


Artikel 197

 • 1

  Een notaris die op verzoek van een erfgenaam als boedelnotaris voor de beneficiair aanvaarde nalatenschap optreedt, doet zich als zodanig inschrijven in het boedelregister en geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de overige erfgenamen.

 • 2

  Op een verzoek, uiterlijk een maand na die kennisgeving gedaan door de meerderheid van de erfgenamen of door een of meer erfgenamen die samen voor meer dan de helft gerechtigd zijn in de nalatenschap, kan de kantonrechter een andere notaris, die daartoe bereid is, als boedelnotaris aanwijzen. Deze doet de vervanging inschrijven en brengt haar zo spoedig mogelijk ter kennis van de eerstaangewezene en de erfgenamen.

 • 3

  In geval van bekendmaking van de beneficiaire aanvaarding overeenkomstig het vorige artikel, wordt de aanwijzing van een boedelnotaris op dezelfde wijze, onder vermelding van zijn naam en adres, bekendgemaakt.


Artikel 198

Tenzij de kantonrechter anders bepaalt, oefenen de erfgenamen hun bevoegdheden als vereffenaars van de beneficiair aanvaarde nalatenschap tezamen uit, doch kunnen daden van gewoon onderhoud en tot behoud van de goederen, en in het algemeen daden die geen uitstel kunnen lijden, door ieder van hen zo nodig zelfstandig worden verricht.


Artikel 199

 • 1

  Op verzoek van een belanghebbende of van de boedelnotaris kan de kantonrechter een of meer erfgenamen van een nalatenschap die beneficiair aanvaard is, gelasten zekerheid te stellen voor hun beheer en de nakoming van hun overige verplichtingen. De kantonrechter stelt het bedrag en de aard van de zekerheid vast.

 • 2

  Wanneer een erfgenaam blijkt dat de schulden der beneficiair aanvaarde nalatenschap de baten overtreffen, doet hij hiervan ten spoedigste mededeling aan de kantonrechter.


Artikel 200

 • 1

  Met betrekking tot een erfgenaam die onder voorrecht van boedelbeschrijving heeft aanvaard, geldt tot het einde van de vereffening het in de volgende leden bepaalde, tenzij hij voor de op hem rustende schulden der nalatenschap met zijn gehele vermogen aansprakelijk is.

 • 2

  Vorderingen van de erflater op de erfgenaam en beperkte rechten van de erflater op een goed van de erfgenaam, alsmede vorderingen van de erfgenaam op de erflater en beperkte rechten van de erfgenaam op een goed van de erflater gaan niet door vermenging teniet.

 • 3

  Heeft de erfgenaam een schuld der nalatenschap uit zijn overig vermogen voldaan, dan treedt hij op als schuldeiser van de nalatenschap voor het bedrag van die schuld in de rang die zij had. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op een last die verplicht tot een uitgave in geld ten laste van de nalatenschap welke de erfgenaam uit zijn overige vermogen heeft gedaan.


Artikel 201

 • 1

  Een legaat wordt verkregen zonder dat een aanvaarding nodig is, behoudens de bevoegdheid van de legataris om het legaat te verwerpen zolang hij het niet aanvaard heeft.

 • 2

  De kantonrechter kan op verzoek van een belanghebbende aan de legataris een termijn stellen, waarbinnen deze moet verklaren of hij al dan niet verwerpt; bij gebreke van een verklaring binnen de gestelde termijn verliest de legataris de bevoegdheid om te verwerpen.

 • 3

  De verwerping van een legaat moet op ondubbelzinnige wijze geschieden, maar is aan geen vorm gebonden.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Aanvaarding en verwerping nalatenschap Categorie Erfrecht
Titel Termijnen in het erfrecht Categorie Erfrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Bewindvoerder had verzoek tot machtiging tot verwerping ingediend na verstrijken termijn art. 4:193 lid 1 BW Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 24-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2024:387
Verwerping nalatenschap met geldig beroep op legitieme portie Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 02-01-2024 Nummer ECLI:NL:GHARL:2024:37
Inschrijven verwerping ongeboren kind pas mogelijk na geboorte Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 06-11-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:8609
Toch automatisch beneficiaire aanvaarding na drie maanden bij beschermingsbewind Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 10-02-2023 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2023:743
Legaten opeisbaar na interen op de nalatenschap door langstlevende Instantie Rechtbank Den Haag Datum 18-01-2023 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2023:699
Notaris benoemd tot beheerder van de nalatenschap zolang niet duidelijk is wie precies de erfgenamen zijn Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 10-01-2023 Nummer ECLI:NL:RBROT:2023:5400
OBV-schulden leiden in casu niet tot toepassing van art. 4:194a BW Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 15-12-2022 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2022:4517
Hof stelt dat art. 4:193 BW in geval van beschermingsbewind geen toepassing vindt Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 11-10-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:8787
Toestemming erfgenamenonderzoek in buitenland Instantie Rechtbank Limburg Datum 13-09-2022 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2022:6944
Rechtbank verleent voorwaardelijke machtiging om nalatenschap namens minderjarige te verwerpen Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 21-07-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:4947
Verzoek machtiging om namens minderjarige nalatenschap te verwerpen Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 21-07-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:4947
Rechtbank verleent machtiging aan bewindvoerder om nalatenschap te verwerpen Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 14-07-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:4948
Onder inlichtingenverplichting (art. 17 lid 1 PW) valt niet aanleveren documenten Instantie Centrale Raad van Beroep Datum 12-07-2022 Nummer ECLI:NL:CRVB:2022:1395
Gemeente mocht verleende bijstand terugvorderen (art. 58 PW) Instantie Rechtbank Limburg Datum 14-06-2022 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2022:4511
Voor de verwerping van een Europese nalatenschap gelden geen extra vormvoorschriften Instantie Hof van Justitie EU Datum 02-06-2022 Nummer ECLI:EU:C:2022:426
Schuld uit ouderlijke boedelverdeling leidt tot aanvaarding beroep op art. 4:194a BW Instantie Rechtbank Limburg Datum 18-05-2022 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2022:3946
Onvoldoende, onvolledige of onjuiste bijstand bij inzage testament leidt niet tot 'onbekende schuld' Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 03-05-2022 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2022:1787
Kosten vereffening vallen niet onder onverwachte schulden overeenkomstig art. 4:194a BW Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 14-04-2022 Nummer ECLI:NL:RBROT:2022:2773
Uitbetaling rente die is verschuldigd bij niet-opeisbare erfrechtelijke vorderingen wordt aangemerkt als inkomsten Instantie Centrale Raad van Beroep Datum 05-04-2022 Nummer ECLI:NL:CRVB:2022:787
Notaris heeft onvoldoende oog gehad voor financiële gevolgen testament voor erfgenaam Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 22-03-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:796
Machtiging tot verwerpen nalatenschap wordt door Kantonrechter ingetrokken Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 04-03-2022 Nummer ECLI:NL:RBROT:2022:1615
Geen opheffing BEM-clausule in bijstandssituatie Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 13-12-2021 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2021:6426
Executeur was beschikkingsonbevoegd vanwege beneficiaire aanvaarding Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 07-12-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:4282
Geen zuivere aanvaarding door gedragingen bij geven cadeaubonnen en gebak namens erflater Instantie Hoge Raad Datum 29-10-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1600
Erfgenaam heeft zuiver aanvaard door voldoening advocaatkosten Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 05-10-2021 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2021:3013
Bijstand kan ook bij tweetrapsmaking worden teruggevorderd vanaf overlijdensdatum erflater Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 18-08-2021 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2021:4226
Beneficiaire aanvaarding staat niet in de weg aan recht op voorschot erfdeel langstlevende echtgenote Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 10-08-2021 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2021:2523
Omvangrijke Zwitserse belastingschuld bleek onverwachte schuld in de zin van art. 4:194a BW Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 16-03-2021 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2021:429
Periodieke uitbetaling erfenis moet niet gelijk worden gesteld met inkomen Instantie Centrale Raad van Beroep Datum 08-12-2020 Nummer ECLI:NL:CRVB:2020:3230
Art. 58 PW ook van toepassing op terugvorderen bij legitimaris Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 21-09-2020 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2020:4469
Verzoek voorschrijven maatregelen in belang van nalatenschap Instantie Rechtbank Den Haag Datum 13-05-2020 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2020:8113
Kantonrechter benoemt beheerders en machtigt hen effectenportefeuille te verkopen Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 23-03-2020 Nummer ECLI:NL:RBROT:2020:2503
Volgens Hof is uitbetaling legitieme portie en moederlijk erfdeel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 03-03-2020 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2020:410
Verwerping nalatenschap was geen gift want geen bevoordelingsbedoeling Instantie Hoge Raad Datum 14-02-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:262
Aanvaarding nalatenschap door pastoor: vernietigbaar, nietig of onrechtmatig? Instantie Hoge Raad Datum 31-01-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:143
Kantonrechter kan niet van uitgangspunt van gezamenlijk vereffenen (art. 4:198 BW) afwijken bij geschillen tussen erfgenamen Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 25-09-2019 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2019:4673
Verkoop van woning uit nalatenschap tegen lage prijs was paulianeus Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 25-09-2019 Nummer ECLI:NL:RBROT:2019:7531
Vruchtgebruik en terugvordering bijstand Instantie Centrale Raad van Beroep Datum 06-08-2019 Nummer ECLI:NL:CRVB:2019:2607
Schenkingen door erflaatster aan dochter waren paulianeus Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 24-05-2019 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2019:2313
Door opzettelijk verzwijgen van Duits banktegoed geen bescherming van beneficiaire aanvaarding Instantie Rechtbank Overijssel Datum 09-01-2019 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2019:671
Rechtbank wijst verzoek om termijn op grond van art. 4:192 lid 2 en lid 4 BW te stellen en te verlengen af Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 19-07-2018 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2018:3487
Datum van indiening machtigingsverzoek tot verwerping namens minderjarige is beslissend voor art. 4:193 BW Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 26-06-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:5920
Behandeling verzoek tot verwerping Duitse nalatenschap namens minderjarige Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 29-03-2018 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2018:1223
Machtiging tot verwerping positieve nalatenschap namens minderjarige verleend Instantie Rechtbank Limburg Datum 27-03-2018 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2018:2832
Alsnog beneficiair aanvaarden onmogelijk, omdat belastingschulden geen onbekende schulden zijn Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 08-12-2017 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2017:6714
Erfgenamen die zuiver hebben aanvaard, zijn met eigen vermogen aansprakelijk om legaat te voldoen Instantie Rechtbank Limburg Datum 06-12-2017 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2017:12053
Oud dwangbevel leidt tot vordering belastingschuld bij erfgenamen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 31-10-2017 Nummer ECLI:NL:GHARL:2017:9355
Aanwijzen van beheerder in nalatenschap vormt alternatief voor benoemen van vereffenaar Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 21-09-2017 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2017:4852
In casu leidt betalen van diverse kosten ten laste van de nalatenschap niet tot zuivere aanvaarding Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 29-08-2017 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2017:2574
Erfgenamen behoorden de schuld van erflater te kennen, zodat zij geen beroep kunnen doen op art. 4:194a BW Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 15-06-2017 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2017:3261
Art. 4:194a BW biedt geen mogelijkheid voor een (achteraf onterecht) verworpen nalatenschap Instantie Rechtbank Limburg Datum 07-06-2017 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2017:5283
Nalatenschap door minderjarigen niet verworpen door te late verklaring ouders Instantie Rechtbank Limburg Datum 23-02-2017 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2017:1693
Beroep op art. 4:194a BW slaagt, ondanks dat de onverwachte schuld voor de inwerkingtreding van de wet is ontdekt Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 05-01-2017 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2017:136
Rentebetalingen gekoppeld aan vermogen in vorm van niet opeisbare vordering Instantie Centrale Raad van Beroep Datum 29-03-2016 Nummer ECLI:NL:CRVB:2016:1160
Onzorgvuldige notaris laat fiscale aspecten verwerping en aanvaarding buiten beschouwing Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 15-01-2016 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2016:44
Door aangifte erfbelasting te doen in hoedanigheid van erfgenaam is nalatenschap zuiver aanvaard Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 29-12-2015 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2015:3919
Beneficiaire erfgenamen niet aansprakelijk voor na overlijden erflater op grond van bestuursdwang ontstane schuld Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 22-07-2015 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2015:3587
Weigering tot het verlenen van machtiging tot beneficiaire aanvaarding, geen anticiperende werking op wet(svoorstel) BETS Instantie Rechtbank Limburg Datum 26-06-2015 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2015:5461
Etentje ten laste van nalatenschap leidt niet tot zuivere aanvaarding (De Koperen Pan-arrest) Instantie Hoge Raad Datum 22-05-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:1284
Het voeren van verweer als daad van stilzwijgende zuivere aanvaarding (art. 4:192 lid 1 BW) Instantie Hoge Raad Datum 20-06-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:1489
Gevolgen invordering na afzien van beneficiaire aanvaarding voor rekening van erfgenamen Instantie Centrale Raad van Beroep Datum 11-06-2014 Nummer ECLI:NL:CRVB:2014:1935
Rechter verleent machtiging tot beneficiaire aanvaarding wegens later voorgevallen gebeurtenis Instantie Rechtbank Gelderland Datum 13-12-2013 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2013:5997
Terugvordering bijstand nabestaandepensioen Instantie Centrale Raad van Beroep Datum 09-04-2013 Nummer ECLI:NL:CRVB:2013:BZ6704
Redelijkheid en billijkheid kan grond zijn alsnog toestemming te verkrijgen voor beneficiaire aanvaarding Instantie Rechtbank Limburg Datum 01-02-2013 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0690
Verstrekking van volmacht is geen daad van zuivere aanvaarding Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 12-12-2012 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2012:BY7428
Leidt beschikken over goederen tot zuivere aanvaarding? Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 24-10-2012 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ8233
Artikel 3:194 lid 2 BW is van toepassing op de wettelijke verdeling Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 15-12-2010 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2010:BP5496
Rb Zutphen 21-07-2010, nr. 109265 / HA ZA 09-1582 Instantie Rechtbank Zutphen Datum 21-07-2010 Nummer ECLI:NL:RBZUT:2010:BQ0424
Leegruimen van de kamer die de erflater in een zorginstelling bewoonde, leidt tot zuivere aanvaarding Instantie Rechtbank Zutphen Datum 22-04-2009 Nummer ECLI:NL:RBZUT:2009:BI7755
Handelingen met stilzwijgende zuivere aanvaarding als gevolg in de termijn van 4:192 lid 2 BW zijn onvoorwaardelijk en maken beneficiaire aanvaarding nadien onmogelijk Instantie Rechtbank Alkmaar Datum 17-02-2009 Nummer ECLI:NL:RBALK:2009:BI1984
Hof Den Haag 14 april 2006 nr 05/441, ECLI:NL:GHSGR:2006:AX6297 Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 14-04-2006 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2006:AX6297
Rechtbank Alkmaar 4 mei 2005, nr 71340/HA ZA 04-171, ECLI:NL:RBALK:2005:AT5178 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum 04-05-2005 Nummer ECLI:NL:RBALK:2005:AT5178
Verzoek termijn voor aanvaarden nalatenschap Instantie Rechtbank Zwolle Datum 15-07-2003 Nummer ECLI:NL:RBZWO:2003:AH9930

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet bescherming erfgenamen tegen schulden Dossiernr. 34224 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Aanvaarding van een nalatenschap door de meerderjarigenbewindvoerder Auteur(s) M.I.W.E. Hillen-Muns Bron JBN 2023/29
Titel Hoe voorkom je een ruzieboedel? Negen tips uit de praktijk Auteur(s) J. Nobel Bron PE Notariaat 2023/8
Titel De BEM-clausule en de bijstand (II) Auteur(s) F.M.H. Hoens Bron Estate Tip 2022/22
Titel Machtiging verwerping tot behoud 'overheidsvoorzieningen Auteur(s) F.M.H. Hoens Bron Estate Tip 2022/6
Titel Erflater heeft zijn vermogen langdurig uitgeleend. Wie betaalt de rekening? De ervende of de onterfde kinderen? Auteur(s) G.A. Tuinstra Bron Estate Planner Digitaal 2021/10
Titel Rechten en verplichtingen van erfrechtelijke functionarissen Auteur(s) J.W.A. Biemans Bron FTV 2021/12
Titel Erven van een ondernemer in (post)coronatijd Auteur(s) L.A.G.M. van der Geld Bron Tijdschrift Erfrecht 2021/5
Titel Heeft een verkrijging uit een nalatenschap invloed op een bijstandsuitkering van de verkrijger? Auteur(s) J.I. Driessen-Kleijn Bron JBN 2020/32
Titel Is de verwerping van een nalatenschap een gift? Auteur(s) W.D. Kolkman Bron Tijdschrift Erfrecht 2020/3
Titel Aanvaarding, verwerping en beschermingsbewind: geen automatisme na drie maanden Auteur(s) W.D. Kolkman Bron Tijdschrift Erfrecht 2019/4
Titel Een vlotte(re) boedelafwikkeling via de weg van artikel 4:191 lid 2 BW Auteur(s) H.J. de Jonge Bron JBN 2018/48
Titel Toepassing van de faillissementspauliana en de actio Pauliana op de vereffening van de nalatenschap Auteur(s) J.W.A. Biemans Bron WPNR 2017/7136
Titel Testamentair bewind, "bijstandsproof"? Auteur(s) N.V.C.E. Bauduin Bron Tijdschrift Erfrecht 2014/4
Titel Verruiming van de mogelijkheid tot beneficiaire aanvaarding gewenst? Auteur(s) T.J. Mellema-Kranenburg Bron JBN 2013/51
Titel De executeur, de ruimschoots toereikend verklaring en de beneficiaire aanvaarding Auteur(s) K.B. van den Berg & A.H.G. Wilod Versprille Bron WPNR 2018/7138

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Formulier - Aanvaarden nalatenschap Bron De Rechtspraak Type Erven en schenken Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
1 De keuze van de erfgenaam 1.1 Welke keuzes heeft een erfgenaam 1.1.1 Zuivere aanvaarding 1.1.2 Beneficiaire aanvaarding 1.1.3 Verwerping 1.1.4 Keuzevrijheid 1.1.5 Gevolgen saisine 1.1.6 Aanvaarden criminele nalatenschap 1.2 Onvoorwaardelijke keuze 1.3 Wijze van aanvaarding/verwerping 1.4 Maatregelen tot behoud van de goederen 1.5 Benoeming professioneel beheerder van de nalatenschap door Kantonrechter 2 Aanvaarden door stilzitten en handelen (termijnen) 3 Beneficiaire aanvaarding 3.1 Boedelnotaris (termijn) 4 Problemen als gevolg van (onbewuste) aanvaarding 5 Alsnog beneficiair aanvaarden 5.1 Bescherming tegen onbekende uiterste wil (termijnen) 5.2 Bescherming tegen onbekende schulden (termijnen) 5.3 Overheidssubsidies - coronasteun  5.4 Overgangsrecht 6 Gevolgen van beneficiaire aanvaarding (termijn) 7 Gevolgen van verwerpen (termijn) 8 Benadeling van schuldeisers door aanvaarding of verwerping van een nalatenschap 8.1 Geen vernietiging van uitgebrachte keuze op grond van actio Pauliana (art. 3:45 BW); wel bescherming van schuldeisers van erfgenamen tegen verwerping door erfrechtpauliana (art. 4:205 BW) 8.2 Erfrechtelijk paulianeus handelen ingevolge art. 3:45 BW 9 Aanvaarden/verwerpen door wettelijk vertegenwoordiger 9.1 Meerderjarigenbewind 9.2 Ouder, voogd en curator (termijn) 9.2.1 Beneficiaire aanvaarding 9.2.2 Verwerpen 9.2.3 Verwerpen namens ongeboren kind? 9.2.4 Buitenlandse nalatenschap verwerpen 10 Legaten 11 Verkrijgingen uit een nalatenschap en de Participatiewet / bijstandsuitkering 11.1 Erfrechtelijke verkrijgingen 11.2 Giften/schenkingen
Overzicht
Wetstructuur
Civiel