Kennisbank voor het notariaat

Privacyverklaring

Versie 25 januari 2022

Contactgegevens

FBN Juristen
Noordhollandstraat 71
1081 AS Amsterdam
088-22 22 123
info@fbn.nl
www.fbn.nl

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening, werkzaamheden en marketing (hierna ook: activiteiten). Bij al onze activiteiten houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent persoonsgegevens, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende regelgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Ook verwerken wij gegevens die wij via openbare bronnen verzamelen.
Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, (kantoor)adres en overige contactgegevens, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelen wij (persoons)gegevens in het kader van de cursus of opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de cursus of opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Deze persoonsgegevens worden opgevraagd in de volgende gevallen:

 • inschrijven voor een opleiding, cursus, webinar of e-learning;
 • aanvragen van een studenten-, beroepsopleiding-, proef- of regulier abonnement op de kennisbank Via Juridica en/of databank Wwft;
 • aanvragen van een proef- of regulier abonnement op PE Notariaat e-learning;
 • aanvragen van een abonnement op het Vakblad PE Notariaat
 • aanvragen van een abonnement op Met Recht Geregeld
 • indienen van een adviesaanvraag of andere vraag;
 • aanmelden voor cursusmailing of nieuwsbrief;
 • bestellen van andere producten van FBN Juristen.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst(en) met u. Ook gebruiken wij uw gegevens voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang bij relatiebeheer, marketing en verkoop. En voorts kunnen wij uw gegevens gebruiken om te voldoen aan op ons rustende wet- en regelgeving.

Uw gegevens worden met name gebruikt voor:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen cursus of opleiding;
 • de aanmelding voor- en toegang tot onze online-leeromgeving;
 • de aanmelding voor- en toegang tot Mijn FBN;
 • het verzorgen van de door u gekozen cursus of opleiding;
 • het verstrekken van de door u gevraagde inlichtingen en het reageren op uw vragen;
 • het factureren van de door u gekozen cursus of opleiding;
 • het registreren van uw aanwezigheid bij onze cursus of opleiding bij onze accreditatieorganisaties, de certificatie-instellingen en brancheverenigingen (met name de KNB en SOMN) met als doel uw verplichtingen omtrent permanente educatie te registreren;
 • de toezending van onze nieuwsbrief of brochure;
 • het (geanonimiseerd) uitvoeren van analyses zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;

Verstrekken van gegevens

U verstrekt uw persoonsgegevens vrijwillig aan ons om inschrijving voor een cursus of opleiding mogelijk te maken.
De persoonsgegevens die wij gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd. Die gegevens zijn dus niet meer tot u herleidbaar, tenzij u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens bij het uitvoeren van analyses.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Onder de toepasselijke regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. In de aanvraagformulieren, waarmee u te kennen geeft een overeenkomst met ons te willen aangaan wordt op duidelijke wijze aangegeven welke persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Deze persoonsgegevens stellen wij verplicht omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten. De besluiten omtrent de uitvoering van onze activiteiten zijn niet geautomatiseerd. Hiermee wordt voldaan aan het vereiste van een menselijke blik bij besluitvorming.
De andere persoonsgegevens op aanvraagformulieren kunnen facultatief door u worden ingevuld. Door middel van deze vrijwillige invulling van de niet verplichte velden geeft u ons toestemming deze persoonsgegevens ook te verwerken. Uw toestemming is een grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze toestemming kunt u ieder moment weer intrekken. De intrekking heeft echter geen terugwerkende kracht. Wij kunnen voor de uitvoering van onze activiteiten ook gegevens van u verwerken, die wij uit openbare bronnen hebben verkregen.

Delen van persoonsgegevens

Ter uitvoering van onze werkzaamheden maken wij gebruik van een aantal externe verwerkers van persoonsgegevens. Dit zijn beheerders van systemen waarin ten behoeve van administratieve doeleinden persoonsgegevens worden opgeslagen. Andere systeembeheerders kunnen bijvoorbeeld websitebeheerders zijn.

Met alle externe verwerkers van persoonsgegevens heeft FBN Juristen een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor aan wettelijke verplichtingen wordt voldaan die gelden op grond van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. FBN Juristen deelt geen persoonsgegevens met andere derden dan verwerkers met wie een verwerkingsovereenkomst is gesloten. Ook worden geen persoonsgegevens gedeeld met personen of organisaties buiten de EU.

Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kunnen wij informatie over uw aanwezigheid bij de cursus of opleiding delen met uw werkgever.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Voor het beveiligen van persoonsgegevens gebruiken wij verschillende veiligheidsmaatregelen. Dit betreft zowel fysieke veiligheidsmaatregelen als technische veiligheidsmaatregelen. Alleen de medewerkers van FBN Juristen die ter uitvoering van hun functie (bepaalde) persoonsgegevens moeten inzien, hebben toegang tot betreffende persoonsgegevens.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard mogen worden dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, zoals de uitvoering van dienstverlening en werkzaamheden. Van dit beginsel kan worden afgeweken wanneer een wettelijke bewaartermijn bestaat voor bepaalde persoonsgegevens. Financiële administratie moet bijvoorbeeld zeven jaar worden bewaard op grond van een wettelijke bewaartermijn. Persoonsgegevens waarvoor geen afwijkende (wettelijke) bewaartermijn geldt, worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving en doelstellingen.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De meeste websites maken gebruik van cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Indien u niet wenst dat cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid het gebruik van cookies uit te sluiten. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Op grond van de regelgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens heeft u een aantal rechten. U kunt, wanneer u aan de voorwaarden voldoet, van deze rechten gebruik maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met FBN Juristen via de bovenstaande gegevens.

Het recht op inzage
Dit recht houdt in dat u kunt vragen welke gegevens wij van u verwerken en u kunt deze gegevens ook inzien.

Het recht op rectificatie
Het recht op rectificatie geeft u het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen en te laten aanvullen. Op grond van dit recht kunt u ook vragen welke derden wij hebben geïnformeerd voor het wijzigen van persoonsgegevens.

Het recht op beperking van de verwerking
U kunt een verzoek indienen tot het beperken van de verwerking van persoonsgegevens door FBN Juristen. Hiervoor dient u te voldoen aan één van de criteria die hiervoor gelden. Dit betreft situaties waarin de gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn of u bezwaar maakt. Ook in deze gevallen kunt u hiervoor een verzoek indienen via onze contactgegevens.

Het recht van bezwaar
Dit recht houdt in dat u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing. Wanneer u hiertoe een verzoek indient, zal het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketing worden beëindigd.

Het recht om vergeten te worden
Dit recht geeft u de mogelijkheid ‘vergeten’ te worden. Door dit recht te gebruiken, kunt u in een aantal situaties FBN Juristen verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Dit recht geldt niet altijd. Alleen wanneer sprake is van één van de onderstaande situaties, kunt u verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist:

 • Als de gegevens niet meer nodig zijn; de gegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of verwerkt.
 • Als u eerder uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, maar de toestemming nu intrekt.
 • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking. Wanneer dit bezwaar wordt gemaakt tegen direct marketing, heeft u een absoluut recht. U heeft een relatief recht als uw belang zwaarder weegt dan het belang van FBN Juristen.
 • In geval van onrechtmatige verwerking; wanneer de gegevens onrechtmatig worden verwerkt, bestaat er ook een grond voor het wissen van uw persoonsgegevens.
 • Na het verstrijken van een wettelijke bepaalde bewaartermijn; als deze periode verstreken is, kan het recht om vergeten te worden gebruikt.

Uit de regelgeving volgt een aantal gevallen wanneer de persoonsgegevens niet gewist mogen worden. Dit geldt onder andere wanneer wij persoonsgegevens verwerken omdat een wettelijke bewaartermijn hiertoe verplicht.

Het recht op dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit houdt het recht in op overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Door dit recht heeft u de mogelijkheid de gegevens te ontvangen die FBN Juristen van u heeft. U kunt ook verzoeken dat FBN Juristen uw persoonsgegevens direct doorgeeft aan een andere organisatie. Het recht op dataportabiliteit betreft alleen de digitale dossiers, dus papieren dossiers vallen niet onder dit recht. Om dit recht uit te kunnen oefenen, moet u eerst toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens hebben verstrekt of moeten de gegevens zijn verwerkt omdat dit noodzakelijk was voor de uitvoering van onze activiteiten.

Bepalingen omtrent privacy buiten deze privacyverklaring

Indien in een overeenkomst of algemene voorwaarde met betrekking tot de dienstverlening en werkzaamheden door FBN Juristen wordt afgeweken van het voorgaande, prevaleren de bepalingen uit die overeenkomst of algemene voorwaarden.

Vragen

Bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door FBN Juristen kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande gegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens, te bereiken via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen

FBN Juristen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig de Privacyverklaring voor mogelijke wijzigingen.