Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Testamentaire lasten (art. 4:130 - 4:134 BW)

Bijgewerkt tot 25-10-2023 Auteur De redactie

1 Definitie lastEen testamentaire last is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan de gezamenlijke erfgenamen of aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen een verplichting oplegt, die niet bestaat in de uitvoering van een legaat (art. 4:130 lid 1 BW). Een testamentaire last kan ook worden opgelegd aan een executeur. De hem opgelegde verplichting rust in dat geval mede op de gezamenlijke erfgenamen, tenzij uit haar aard of uit de uiterste wil iets anders voortvloei…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 130

 • 1

  Een testamentaire last is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan de gezamenlijke erfgenamen of aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen een verplichting oplegt, die niet bestaat in de uitvoering van een legaat.

 • 2

  Een testamentaire last kan ook worden opgelegd aan een executeur. De hem opgelegde verplichting rust mede op de gezamenlijke erfgenamen, tenzij uit haar aard of uit de uiterste wil iets anders voortvloeit.

 • 3

  Artikel 120 is van overeenkomstige toepassing op een last die strekt tot een uitgave van geld of van een goed uit de nalatenschap; deze wordt tegelijk met een legaat en in gelijke mate verminderd.


Artikel 131

 • 1

  Een erfgenaam of legataris op wie een testamentaire last rust, verkrijgt zijn recht onder de ontbindende voorwaarde dat het wegens niet-uitvoering van de last wordt vervallen verklaard door de rechter.

 • 2

  De vervallenverklaring kan door de rechter worden uitgesproken op verzoek van elke onmiddellijk bij de vervallenverklaring belanghebbende.

 • 3

  Een erfgenaam die met zijn gehele vermogen jegens schuldeisers van de erflater en legatarissen aansprakelijk was, blijft jegens hen na de vervallenverklaring van zijn recht tot voldoening gehouden, onverminderd zijn recht van verhaal op degenen aan wie het door hem geërfde opkomt.


Artikel 132

Is een last aan een bepaalde persoon als erfgenaam of legataris opgelegd en is hij niet erfgenaam of legataris geworden of is zijn recht vervallen, dan rust de hem opgelegde verplichting, tenzij uit haar aard of uit de uiterste wil iets anders voortvloeit, op degenen aan wie zijn erfdeel toevalt of die met het hem gemaakte legaat waren belast.


Artikel 133

 • 1

  Is de vervulling van een aan een testamentaire last toegevoegde opschortende voorwaarde belet door degene op wie de last rust, dan geldt de voorwaarde als vervuld, indien de redelijkheid en billijkheid dit verlangen.

 • 2

  Is de vervulling van een aan een testamentaire last toegevoegde ontbindende voorwaarde teweeggebracht door degene op wie de last rust, dan geldt de voorwaarde als niet vervuld, indien de redelijkheid en billijkheid dit verlangen.

 • 3

  Artikel 140 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.


Artikel 134

 • 1

  De rechter kan op verzoek van degene op wie de last rust of van het openbaar ministerie de last wijzigen of geheel of gedeeltelijk opheffen:

  • a.

   op grond van na het overlijden van de erflater ingetreden omstandigheden welke van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de last uit een oogpunt van de daarbij betrokken persoonlijke en maatschappelijke belangen ongerechtvaardigd zou zijn;

  • b.

   op grond dat de last door inkorting of vermindering van de last, of van de making waaraan hij is verbonden, bezwaarlijk of onmogelijk uitvoerbaar is geworden;

  • c.

   in geval de last ingevolge artikel 132 op een ander is komen te rusten dan degenen aan wie hij bij de uiterste wilsbeschikking is opgelegd.

 • 2

  Bij een wijziging of opheffing neemt de rechter zoveel mogelijk de bedoeling van de erflater in acht.

 • 3

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Afwikkeling en vereffening nalatenschap Categorie Erfrecht
Titel Gehandicaptentestament Categorie Erfrecht
Titel Testament Categorie Erfrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Testamentaire last uit 1800 opgeheven wegens veranderde omstandigheden Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 28-04-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:8634
Rechtbank wijzigt testamentaire last wegens na het overlijden van de erflaatster ingetreden omstandigheden Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 04-10-2019 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2019:4757
Notaris mocht inhoud lastbepaling bekendmaken aan lastbevoordeelde Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 23-02-2016 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2016:6
Rechtbank heft last verbonden aan legaat van in 1924 overleden burgermeester op Instantie Rechtbank Zutphen Datum 27-03-2012 Nummer ECLI:NL:RBZUT:2012:BW0690
Geen sprake van zodanige omstandigheden die de opheffing van een testamentaire last tot tentoonstelling van schilderijen rechtvaardigen Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum 05-02-2010 Nummer ECLI:NL:RBSGR:2010:BL2269
Erfgenamen geen belanghebbenden in de zin van Boek 1 Rv in procedure tot wijziging van testamentaire last Instantie Rechtbank Arnhem Datum 29-10-2003 Nummer ECLI:NL:RBARN:2003:AN9188

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De transformatie van het rechtskarakter van de last in het erfrecht Auteur(s) J. Bossers-­Cnossen Bron WPNR 2022/7387
Titel Civielrechtelijke- en fiscale opmerkingen over lasten in het erfrecht en bij schenking Auteur(s) J.B. Vegter Bron WPNR 2022/7388
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel