Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Vereffening volgens de wet (art. 4:202 - 4:226 BW)

1 Inleiding 2 Richtlijnen vereffening nalatenschap 3 Benoeming vereffenaar 3.1 Benoeming bij beneficiair aanvaarde nalatenschap (art. 4:203 BW) 3.2 Benoeming bij niet-beneficiair aanvaarde nalatenschap (art. 4:204 BW) 3.3 Benoeming in geval van verwerping (art. 4:205 BW) 3.4 Overige bepalingen omtrent de benoeming van een vereffenaar 4 Benoeming rechter-commissaris (art. 4:208 BW) 5 Weigerachtige of onbekende erfgenaam en beheerregeling 6 Terugvordering nalatenschap van legataris (termijn) 7 De zware vereffening 7.1 Opmaken en verzet rekening en verantwoording en uitdelingslijst (termijnen) 7.2 In bepaalde gevallen geen rekening en verantwoording en geen uitdelingslijst 7.3 Tussentijdse uitdelingslijst en tussentijdse rekening en verantwoording 7.4 Geen vereffening bij ruimschootsverklaring door executeur  7.5 Geldt het fixatiebeginsel (art. 128 Fw) ook voor nalatenschappen? 7.6 Verbintenis tot levering goed/vestiging beperkt recht omgezet in verifieerbare vordering tot betaling geldsom  7.7 De vereffening en huurovereenkomsten 7.8 Uitkeren na verbindend worden van de uitdelingslijst (termijn) 7.9 Verhaal tegen legataris en lastbevoordeelde (vervaltermijn) 8 De lichte vereffening 9 Ontheffing van verplichting te vereffenen (art. 4:202 lid 2 BW) 10 Opheffing van de vereffening en de kosten van de vereffening (art. 4:209 lid 1 BW) 10.1 Opheffing van de vereffening 10.2 Kosteloze vereffening 10.3 Loon vereffenaar (art. 4:206 lid 3 BW) 10.4 Voorschot op loon vereffenaar 10.5 Geen toestemming van Kantonrechter nodig voor betaling kosten vereffening 10.6 Vereffeningskosten zijn geen onverwachte schulden 11 Partiële vereffening 12 (Partiële) verdeling tijdens wettelijke vereffening 13 Onbekende of onwillige erfgenamen 13.1 Afgifte overschot na voltooiing vereffening 13.2 Vervallen nalatenschap aan de Staat (termijn)  13.3 Afwezigheidsbewind 14 Taken en bevoegdheden vereffenaar 15 Taken en bevoegdheden rechter-commissaris 16 Einde taak van de vereffenaar 17 Ontslag en schorsing vereffenaar 18 Ontbreken vereffenaar 19 Vereffenaar en inschrijving boedelregister 20 Gemeenschap van goederen 21 De notaris als vereffenaar van een nalatenschap en tuchtrecht
Bijgewerkt tot 22-11-2023 Auteur mr. dr. M.R. (Marcel) Kremer

1 InleidingDe procedure van vereffening beoogt de belangen van schuldeisers te waarborgen. Hoofdregel is dat vereffening niet is vereist. In twee gevallen stelt afdeling 4.6.3 BW, vereffening volgens de wet in beginsel verplicht. Deze twee gevallen zijn aan de orde als:de nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard (de zogenaamde lichte vereffening); ende Rechtbank een vereffenaar heeft benoemd (de zogenaamde zware vereffening).Op de verplichting tot vereffening volgen…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 202

 • 1

  Een nalatenschap wordt, behoudens het in artikel 221 bepaalde, overeenkomstig de in deze afdeling gegeven voorschriften vereffend:

  • a.

   wanneer zij door een of meer erfgenamen onder voorrecht van boedelbeschrijving is aanvaard, tenzij er een tot voldoening van de opeisbare schulden en legaten bevoegde executeur is en deze kan aantonen dat de goederen der nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden der nalatenschap te voldoen; geschillen dienaangaande worden door de kantonrechter beslist;

  • b.

   wanneer de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd.

 • 2

  Indien het saldo van de nalatenschap positief is kan de wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam die voor deze beneficiair heeft aanvaard de kantonrechter verzoeken om ontheffing van de verplichting om te vereffenen volgens de wet.

 • 3

  Een nalatenschap die overeenkomstig artikel 13 is verdeeld, wordt in afwijking van lid 1 onder a slechts vereffend volgens de wet wanneer de echtgenoot van de erflater haar beneficiair heeft aanvaard.


Artikel 203

 • 1

  Na een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving kan de rechtbank een vereffenaar benoemen:

  • a.

   op verzoek van een erfgenaam;

  • b.

   op verzoek van een belanghebbende of van het openbaar ministerie, wanneer hij die met het beheer der nalatenschap belast is in ernstige mate in de vervulling van zijn verplichtingen tekortschiet, daartoe ongeschikt is of niet voldoet aan een last tot zekerheidstelling, wanneer de schulden der nalatenschap de baten blijken te overtreffen, of wanneer tot een verdeling van de nalatenschap wordt overgegaan voordat deze vereffend is.

 • 2

  De door de rechter benoemde persoon treedt als vereffenaar in de plaats van de erfgenamen.


Artikel 204

 • 1

  Is een nalatenschap niet onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard, dan kan de rechtbank een vereffenaar benoemen:

  • a.

   op verzoek van een belanghebbende of van het openbaar ministerie, wanneer er geen erfgenamen zijn, wanneer het niet bekend is of er erfgenamen zijn, of wanneer de nalatenschap niet door een executeur wordt beheerd en de erfgenamen die bekend zijn haar geheel of ten dele onbeheerd laten;

  • b.

   op verzoek van een schuldeiser van de nalatenschap, wanneer tot een verdeling van de nalatenschap wordt overgegaan voordat de opeisbare schulden daarvan zijn voldaan, of wanneer voor hem het gevaar bestaat dat hij niet ten volle of niet binnen redelijke tijd zal worden voldaan, hetzij omdat de nalatenschap niet toereikend is of niet behoorlijk beheerd en afgewikkeld wordt, hetzij omdat een schuldeiser zich op de goederen van de nalatenschap gaat verhalen;

  • c.

   op verzoek van een of meer andere schuldeisers van een erfgenaam, wanneer hun belangen door een gedraging van de erfgenamen of van de executeur ernstig worden geschaad.

 • 2

  Indien de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 13, is lid 1, onder b en c, van overeenkomstige toepassing op het geheel van de goederen die hebben behoord tot de huwelijksgemeenschap van de erflater en zijn echtgenoot, de in die gemeenschap gevallen of daarop verhaalbare schulden, alsmede hetgeen daarvoor in de plaats is getreden.


Artikel 205

Wanneer een schuldeiser van een erfgenaam die de nalatenschap verworpen heeft, hierdoor klaarblijkelijk is benadeeld, kan de rechtbank op zijn verzoek bepalen dat de nalatenschap mede in het belang van de schuldeisers van degene die verworpen heeft zal worden vereffend, en kan zij zo nodig een vereffenaar benoemen.


Artikel 206

 • 1

  De rechtbank beslist niet op het verzoek tot benoeming van een vereffenaar dan na verhoor of behoorlijke oproeping van de verzoeker, alsmede voor zover zij bestaan en bekend zijn, van de erfgenamen, de boedelnotaris en de executeur.

 • 2

  De rechtbank kan als vereffenaar onder de nodige door haar te bepalen waarborgen een erfgenaam, een executeur of een andere persoon aanwijzen. Benoemt zij twee of meer vereffenaars, dan kan, tenzij bij de benoeming of later door de kantonrechter anders wordt bepaald, ieder van hen alle werkzaamheden alleen verrichten.

 • 3

  Een door de rechter benoemde vereffenaar heeft recht op het loon dat door de kantonrechter vóór het opmaken van de uitdelingslijst wordt vastgesteld.

 • 4

  Hij wordt vereffenaar op de dag, waarop de beslissing die de benoeming inhoudt in kracht van gewijsde is gegaan, of – zo deze uitvoerbaar bij voorraad is verklaard – daags nadat de griffier hem van zijn benoeming mededeling heeft gedaan.

 • 5

  Hij kan worden ontslagen hetzij op eigen verzoek, hetzij om gewichtige redenen, zulks op verzoek van een medevereffenaar, een erfgenaam, een schuldeiser van de nalatenschap of het openbaar ministerie, dan wel ambtshalve. Hangende het onderzoek kan de rechtbank voorlopige voorzieningen treffen en de vereffenaar schorsen. De taak van de vereffenaar eindigt door zijn dood, het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, zijn faillietverklaring, zijn ondercuratelestelling of indien een bewind als bedoeld in titel 19 van Boek 1 over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld. De rechter benoemt een of meer vereffenaars waar dezen ontbreken voordat de vereffening is geëindigd; hij kan een opengevallen plaats doen bezetten.

 • 6

  De griffier doet de benoeming van een vereffenaar, alsmede het eindigen van zijn hoedanigheid onverwijld in het boedelregister inschrijven. De vereffenaar maakt haar bekend in de Staatscourant.


Artikel 207

Hij die als vereffenaar door een ander is opgevolgd, is verplicht aan zijn opvolger rekening en verantwoording af te leggen op de wijze als voor bewindvoerders is bepaald.


Artikel 208

 • 1

  Bij de benoeming van een vereffenaar of bij een latere beschikking kan de rechtbank een harer leden tot rechter-commissaris benoemen.

 • 2

  Indien een rechter-commissaris is benoemd, worden

  • a.

   de overeenkomstig deze afdeling aan de kantonrechter toekomende taken en bevoegdheden door de rechter-commissaris uitgeoefend, tenzij de wet anders bepaalt;

  • b.

   de in de artikelen 211 lid 3, 214 lid 5 en 218 lid 1 bedoelde stukken, zo een boedelnotaris ontbreekt, ter griffie van de rechtbank neergelegd.


Artikel 209

 • 1

  Indien de geringe waarde der baten van een nalatenschap daartoe aanleiding geeft, kan de kantonrechter op verzoek van de vereffenaar of een belanghebbende hetzij de kosteloze vereffening van de nalatenschap, hetzij de opheffing van de vereffening bevelen. Op een verzoek tot opheffing wordt de verzoeker gehoord of behoorlijk opgeroepen, alsmede voor zover zij bestaan en bekend zijn, de erfgenamen, de vereffenaar en de boedelnotaris. Indien een rechter-commissaris is benoemd, komt de in de eerste zin bedoelde bevoegdheid, op voordracht van de rechter-commissaris, aan de rechtbank toe.

 • 2

  Bij het bevel tot opheffing van de vereffening stelt de kantonrechter onderscheidenlijk de rechtbank tevens het bedrag der reeds gemaakte vereffeningskosten vast, en brengt dat ten laste van de boedel of, wanneer de boedel daartoe onvoldoende is, ten laste van de erfgenamen, voor zover dezen met hun gehele vermogen aansprakelijk zijn.

 • 3

  Na de opheffing is artikel 226 van overeenkomstige toepassing.

 • 4

  De opheffing wordt op dezelfde wijze als de benoeming van een vereffenaar ingeschreven en bekend gemaakt.

 • 5

  Indien na de opheffing van een vereffening de benoeming van een vereffenaar wordt verzocht, is de verzoeker verplicht aan te tonen dat er voldoende baten aanwezig zijn om de kosten van de vereffening te bestrijden.


Artikel 210

 • 1

  Vereffenaars geven aan de kantonrechter alle door deze gewenste inlichtingen en zijn verplicht diens aanwijzingen bij vereffening te volgen.

 • 2

  Indien een rechter-commissaris is benoemd, is deze bevoegd ter opheldering van alle omstandigheden, de vereffening betreffende, getuigen en deskundigen te horen op dezelfde wijze als voor een rechter-commissaris in geval van faillissement is bepaald.


Artikel 211

 • 1

  Een vereffenaar heeft tot taak de nalatenschap als een goed vereffenaar te beheren en te vereffenen. Voor de vereffening wordt een last die tot een uitgave van geld of van een goed uit de nalatenschap verplicht, gelijkgesteld met een legaat.

 • 2

  Hij vertegenwoordigt bij de vervulling van zijn taak de erfgenamen in en buiten rechte. Zij zijn niet bevoegd zonder zijn medewerking of machtiging van de kantonrechter over de goederen der nalatenschap of hun aandeel daarin te beschikken.

 • 3

  Hij moet met bekwame spoed een onderhandse of notariële boedelbeschrijving opmaken of doen opmaken, waarin de schulden der nalatenschap in de vorm van een voorlopige staat zijn opgenomen. Hij moet deze ten kantore van de boedelnotaris of, indien deze ontbreekt, ter griffie van de rechtbank neerleggen, ter inzage van de erfgenamen en de schuldeisers der nalatenschap; andere schuldeisers van een erfgenaam, ook indien deze de nalatenschap verworpen heeft, kunnen tot inzage gemachtigd worden door de kantonrechter.

 • 4

  De kantonrechter kan in geval van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving de erfgenamen ontheffen van de verplichting om de boedelbeschrijving ter inzage te leggen.

 • 5

  Een door de rechter benoemde vereffenaar kan een boedelnotaris aanwijzen, indien dit nog niet is geschied. De notaris die deze opdracht heeft aanvaard, geeft daarvan kennis aan de erfgenamen en doet zich inschrijven in het boedelregister.


Artikel 212

Wanneer de wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam of een door de rechter benoemde vereffenaar aan schuldeisers der nalatenschap schade heeft toegebracht, doordat hij opzettelijk goederen der nalatenschap aan het verhaal van de schuldeisers heeft onttrokken, kunnen zij van hem de voldoening van hun vordering eisen, voor zover hij niet bewijst dat hun schade op een lager bedrag moet worden gesteld.


Artikel 213

Is de erflater gehuwd geweest in een gemeenschap van goederen, dan kan de rechtbank op verzoek van de vereffenaar van de nalatenschap een vereffenaar van de ontbonden huwelijksgemeenschap benoemen, in welk geval zij met overeenkomstige toepassing van het in deze afdeling bepaalde wordt vereffend. De eerste zin is niet van toepassing indien de huwelijksgemeenschap reeds voor het overlijden van de erflater was verdeeld.


Artikel 214

 • 1

  Een vereffenaar roept de schuldeisers der nalatenschap, zo dit nog niet is geschied, openlijk op om hun vorderingen vóór een door de kantonrechter bepaalde datum bij de boedelnotaris of, indien deze ontbreekt, bij hemzelf in te dienen. De oproeping geschiedt op dezelfde wijze als de bekendmaking van de beneficiaire aanvaarding of de benoeming van de vereffenaar en zoveel mogelijk tegelijkertijd.

 • 2

  De vereffenaar moet bovendien de hem bekende schuldeisers der nalatenschap per brief oproepen. Is hem het adres van een schuldeiser der nalatenschap onbekend gebleven, dan deelt hij dit mede aan de kantonrechter.

 • 3

  Aanmelding van een vordering stuit de verjaring.

 • 4

  De vereffenaar geeft, indien hij zich met een ingediende vordering of een ingeroepen voorrang niet kan verenigen, daarvan onverwijld onder opgave van redenen kennis aan hem die de vordering heeft ingediend.

 • 5

  Zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de bij de oproep der schuldeisers gestelde termijn legt de vereffenaar een lijst van de door hem erkende en betwiste vorderingen en aanspraken op voorrang ten kantore van de boedelnotaris of, indien deze ontbreekt, ter griffie van de rechtbank neer, ter inzage van de erfgenamen, de legatarissen en allen die zich als schuldeiser hebben aangemeld. Hij geeft ieder van hen van deze neerlegging kennis.


Artikel 215

 • 1

  De vereffenaar maakt de goederen der nalatenschap te gelde, voor zover dit voor de voldoening van de schulden der nalatenschap nodig is. Goederen die een schuldeiser der nalatenschap te vorderen heeft, worden zoveel mogelijk in de laatste plaats te gelde gemaakt.

 • 2

  Omtrent de keuze van de te gelde te maken goederen en de wijze van tegeldemaking treedt de vereffenaar zoveel mogelijk in overleg met de erfgenamen. Bestaat tegen de voorgenomen tegeldemaking van een goed bezwaar bij een erfgenaam of een schuldeiser die het goed te vorderen heeft dan stelt de vereffenaar hem in de gelegenheid de beslissing van de kantonrechter in te roepen.

 • 3

  Het in het vorige lid ten aanzien van de erfgenamen bepaalde geldt mede ten aanzien van hen aan wie het vruchtgebruik van de nalatenschap of van een aandeel daarin is vermaakt.

 • 4

  Artikel 68 van Boek 3 is op de vereffenaar van overeenkomstige toepassing.

 • 5

  Met betrekking tot door de erflater gesloten sommenverzekeringen zonder onherroepelijk geworden aanwijzing van een derde als begunstigde, is artikel 22a Faillissementswet van overeenkomstige toepassing, waarbij dient te worden gelezen voor:

  • a.

   de curator: de vereffenaar

  • b.

   de rechter-commissaris: de kantonrechter

  • c.

   de verzekeringnemer: de erfgenamen dan wel, indien de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig afdeling 1 van titel 3, de echtgenoot van de erflater.


Artikel 216

Een door de rechter benoemde vereffenaar kan hetgeen uit de nalatenschap aan een legataris is uitgekeerd, binnen drie jaar daarna terugvorderen, voor zover dit nodig is om schulden als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a tot en met g te voldoen. Artikel 122 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.


Artikel 217

 • 1

  Indien iemand zowel schuldenaar als schuldeiser van de nalatenschap is, zijn de bepalingen van de Faillissementswet omtrent de bevoegdheid tot verrekening van overeenkomstige toepassing.

 • 2

  Indien iemand met de erflater deelgenoot was in een gemeenschap die tijdens de vereffening wordt verdeeld, is artikel 56 van de Faillissementswet van overeenkomstige toepassing.


Artikel 218

 • 1

  Een vereffenaar is verplicht binnen zes maanden nadat de voor het indienen van vorderingen gestelde tijd is verstreken, een rekening en verantwoording benevens een uitdelingslijst ten kantore van de boedelnotaris of, indien deze ontbreekt, ter griffie van de rechtbank ter kennisneming van een ieder neer te leggen. De kantonrechter kan deze termijn verlengen.

 • 2

  De vereffenaar maakt de neerlegging op dezelfde wijze openlijk bekend als de oproep tot aanmelding van vorderingen en bovendien per brief aan de erfgenamen, de legatarissen en allen die zich als schuldeiser hebben aangemeld.

 • 3

  Binnen een maand na deze openlijke bekendmaking kan iedere belanghebbende tegen de rekening en verantwoording of tegen de uitdelingslijst bij de kantonrechter of, indien een rechter-commissaris is benoemd, bij de rechtbank in verzet komen.

 • 4

  Verbintenissen die tot levering van een goed der nalatenschap of tot vestiging van een beperkt recht op een zodanig goed verplichten, worden in een geldschuld omgezet, voor zover een tekort dit nodig maakt. Andere verbintenissen die niet in geld luiden, en verbintenissen onder een opschortende voorwaarde worden in de uitdelingslijst slechts op verzoek van de schuldeiser opgenomen; in dat geval worden zij omgezet in een geldschuld. De vordering van een legitimaris wordt, indien zij ingevolge artikel 81 lid 2, een voorwaarde als bedoeld in artikel 82 of een beschikking als bedoeld in artikel 83 niet opeisbaar is, niet in de uitdelingslijst opgenomen.

 • 5

  Voor het overige vinden bij de berekening van ieders vordering, het opmaken van de uitdelingslijst en het verzet daartegen de dienaangaande in de Faillissementswet voorkomende voorschriften zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing.


Artikel 219

Wanneer de rechter heeft bepaald dat de nalatenschap mede in het belang van de schuldeisers van iemand die haar verworpen heeft, wordt vereffend, kunnen ook deze schuldeisers hun vorderingen indienen. Zij worden in de uitdelingslijst opgenomen, doch slechts batig gerangschikt voor zover een overschot aan hun schuldenaar zou zijn toegekomen, indien deze niet verworpen had; te dien einde kan de vereffenaar voor zoveel nodig verdeling van de nalatenschap vorderen en aan de verdeling deelnemen.


Artikel 220

 • 1

  Na het verbindend worden van een uitdelingslijst is de vereffenaar verplicht een ieder het hem volgens de uitdelingslijst toekomende uit te keren. Geldsbedragen waarover niet binnen zes maanden is beschikt of die gereserveerd zijn, geeft een door de rechter benoemde vereffenaar in bewaring ter plaatse tot het ontvangen van gerechtelijke consignatiën aangewezen.

 • 2

  Schuldeisers van de nalatenschap die pas na het verbindend worden van een uitdelingslijst opkomen, hebben, onverminderd hun verhaal op de goederen van erfgenamen die met hun gehele vermogen aansprakelijk zijn, alleen recht van verhaal op de alsdan nog onverkochte goederen en op het saldo der nalatenschap. Zij worden daaruit voldaan naar gelang zij zich aanmelden.

 • 3

  Bovendien hebben schuldeisers als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a tot en met g die niet voldaan zijn, nog een recht van verhaal tegen legatarissen, voor zover dezen een uitkering hebben ontvangen en niet voldoende goederen voor verhaal als bedoeld in het vorige lid aanwijzen. Het recht van verhaal tegen een legataris vervalt drie jaren na het verbindend worden van de uitdelingslijst, volgens welke de uitkering aan hem is geschied.

 • 4

  Wanneer een ingevolge artikel 218 lid 4, derde zin, niet in de uitdelingslijst opgenomen vordering van een legitimaris opeisbaar wordt, kan de legitimaris, onverminderd zijn verhaal overeenkomstig de leden 2 en 3, voor het gedeelte van de schuld aan hem dat overeenkomstig artikel 87 leden 5 en 6 op een erfgenaam of legataris rust, deze erfgenaam of legataris aanspreken.


Artikel 221

 • 1

  De in de artikelen 214, eerste en vijfde lid, en 218 omschreven verplichtingen rusten op de erfgenamen die uit hoofde van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving vereffenaar zijn, slechts indien de kantonrechter dit bepaalt.

 • 2

  Een door de rechter benoemde vereffenaar behoeft een rekening en verantwoording en een uitdelingslijst niet neer te leggen, wanneer alle hem voor de afloop van de in artikel 218, eerste lid, bedoelde termijn bekend geworden schulden ten volle worden voldaan, of wanneer de kantonrechter hem van deze neerlegging vrijstelt. Deze vrijstelling wordt niet verleend, wanneer een schuldeiser daartegen bezwaar maakt.

 • 3

  Wordt de rekening en verantwoording niet neergelegd, dan geschiedt zij aan hen die een recht op het overschot hebben, op de wijze als voor bewindvoerders is bepaald.Artikel 223

 • 1

  Gedurende de vereffening is een schuldeiser alleen bevoegd zijn vordering op goederen der nalatenschap ten uitvoer te leggen, indien deze bevoegdheid hem ook in geval van faillissement van de erflater zou zijn toegekomen. De artikelen 57 tot en met 60 van de Faillissementswet zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de in de artikelen 58 lid 1, 59a leden 3 en 5 en 60 lid 3 bedoelde bevoegdheden van de rechter-commissaris, zo ter zake van de vereffening geen rechter-commissaris is benoemd, uitgeoefend worden door de kantonrechter.

 • 2

  Ook tijdens de vereffening kan een schuldeiser van de nalatenschap zijn vorderingsrecht, of de voorrang die zijn vordering toekomt, bij vonnis doen vaststellen. Een vonnis waarbij een vordering tegen een vereffenaar is vastgesteld, kan op de persoonlijke goederen van een erfgenaam die met zijn gehele vermogen aansprakelijk is, alleen worden ten uitvoer gelegd, indien deze in het geding partij is geweest.

 • 3

  Op verzoek van een vereffenaar kunnen reeds gelegde beslagen, voor zover dat voor de vereffening nodig is, door de kantonrechter worden opgeheven.


Artikel 224

Eerst nadat de bekende schuldeisers van de vereffende nalatenschap volledig zijn voldaan, hebben de overige schuldeisers van een erfgenaam recht van verhaal op de goederen der nalatenschap.


Artikel 225

 • 1

  Wanneer niet alle erfgenamen bekend zijn of daaromtrent onzekerheid bestaat, is een vereffenaar verplicht door oproepingen in veel gelezen dagbladen of door andere doelmatige middelen de erfgenamen op te sporen.

 • 2

  Is een vereffenaar benoemd omdat de nalatenschap geheel of ten dele onbeheerd werd gelaten, dan neemt de vereffening een einde, zodra alle erfgenamen het beheer hebben aanvaard en de reeds gemaakte kosten van vereffening hebben voldaan.


Artikel 226

 • 1

  Is de vereffening voltooid en met een overschot geëindigd, dan geeft een door de rechter benoemde vereffenaar de overgebleven goederen af aan de erfgenamen dan wel, indien de nalatenschap ingevolge artikel 13 is verdeeld, aan de echtgenoot van de erflater. Zijn er geen erfgenamen, is het niet bekend of er erfgenamen zijn, of zijn de erfgenamen niet bereid de goederen in ontvangst te nemen, dan geeft hij deze aan de Staat af.

 • 2

  Zijn de erfgenamen die zich tot de inontvangstneming bereid tonen, slechts tot een deel van de nalatenschap gerechtigd, dan draagt de vereffenaar zorg dat de nalatenschap eerst wordt verdeeld. Daarna geeft hij hetgeen is toegedeeld aan erfgenamen die onbekend zijn of hebben nagelaten tot de verdeling mede te werken, aan de Staat af.

 • 3

  De Staat is bevoegd de hem afgegeven goederen te verkopen; registergoederen mag hij slechts in het openbaar verkopen, tenzij de kantonrechter hem tot onderhandse verkoop machtigt.

 • 4

  Is een goed van de nalatenschap of hetgeen daarvoor in de plaats is gekomen binnen twintig jaren nadat de nalatenschap is opengevallen door niemand opgeëist, dan vervalt het aan de Staat.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Afwikkeling en vereffening nalatenschap Categorie Erfrecht
Titel Termijnen in het erfrecht Categorie Erfrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Gelijke wijze van beloning tijdelijk beheerder Instantie Rechtbank Limburg Datum 21-06-2024 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2024:3643
Notarisklerk komt vanwege gezagsverhouding lager vereffenaarsloon dan kandidaat-notaris toe Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 01-02-2024 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2024:290
Notaris niet tot vereffenaar benoemd, zodat regels voor vereffenaar niet gelden Instantie Rechtbank Limburg Datum 21-12-2023 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2023:7449
Rechter benoemt met spoed vereffenaar in nalatenschap waarin woning moet worden geleverd Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 17-11-2023 Nummer ECLI:NL:RBROT:2023:10908
Rechter benoemt met spoed vereffenaar in nalatenschap met leegstaande woning Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 02-11-2023 Nummer ECLI:NL:RBROT:2023:10906
Onjuiste 'ruimschoots toereikend'-verklaring leidt tot ongeldige overdracht en hypotheek Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-10-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:2327
Kantonrechter kent lager vereffenaarsloon toe aan notarisklerk dan verzoek notariskantoor, maar hoger dan Recofa-richtlijnen Instantie Rechtbank Limburg Datum 28-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2023:4483
Notaris niet gehandeld buiten takenpakket vereffenaar Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 20-06-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:1602
Aanwezigheid van overduidelijke fouten niet vereist voor intrekking van een tussentijdse uitdelingslijst door vereffenaar Instantie Hoge Raad Datum 03-02-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:145
Vereffenaar is te laat met terugvorderen uitkering waardoor vervaltermijn is verstreken Instantie Rechtbank Limburg Datum 12-10-2022 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2022:7988
Vaststelling vereffenaarsloon in positieve nalatenschap door Kantonrechter Instantie Rechtbank Den Haag Datum 10-06-2022 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2022:5459
Ruimschootsverklaring kan volstaan met opgemaakte boedelbeschrijving Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 17-05-2022 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2022:1542
Notaris met twijfels had meer onderzoek moeten doen voordat de verklaring van erfrecht werd afgegeven Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 03-05-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:1296
Art. 4:198 BW niet bedoeld voor benoeming professionele partij tot vereffenaar Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 21-04-2022 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2022:2063
Kosten vereffening vallen niet onder onverwachte schulden overeenkomstig art. 4:194a BW Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 14-04-2022 Nummer ECLI:NL:RBROT:2022:2773
Niet altijd tegenstrijdig belang Selbsteintritt bij erfgenaam-vereffenaar Instantie Rechtbank Den Haag Datum 23-02-2022 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2022:1266
Vereffenaar staat vrij zich te wenden tot de kantonrechter om zijn loon vast te stellen Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 21-01-2022 Nummer ECLI:NL:RBROT:2022:601
Opheffing beslag noodzakelijk voor vereffening nalatenschap Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 19-01-2022 Nummer ECLI:NL:RBROT:2022:1500
Erfgenaam-vereffenaar niet persoonlijk aansprakelijk Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 11-01-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:139
Executeur was beschikkingsonbevoegd vanwege beneficiaire aanvaarding Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 07-12-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:4282
Rechtbank benoemt een notaris tot vereffenaar zodat onverdeelde woning kan worden verkocht Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 09-11-2021 Nummer ECLI:NL:RBROT:2021:11318
Vereffenaar niet in staat loon in overleg met erfgenamen vast te stellen omdat geen erfgenamen zijn gevonden Instantie Rechtbank Den Haag Datum 08-11-2021 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2021:12119
Fixatiebeginsel (art. 128 Fw) niet van toepassing op vereffening nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding Instantie Hoge Raad Datum 17-09-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1272
Schorsing notaris vanwege niet voortvarend oppakken vereffening nalatenschap Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-08-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:2227
Beneficiaire aanvaarding staat niet in de weg aan recht op voorschot erfdeel langstlevende echtgenote Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 10-08-2021 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2021:2523
Langstlevende bij OBV na ontheffing vereffening zelfstandig beschikkingsbevoegd Instantie Rechtbank Gelderland Datum 28-07-2021 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2021:4074
Ontheffing om boedelbeschrijving ter inzage te leggen (art. 4:211 lid 4 BW) Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 07-07-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:6283
Notaris mag nalatenschap vereffenen zonder instemming van onbekende erfgenamen Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 17-05-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:5585
Kosten benoemingsprocedure vereffenaar komen ten laste van nalatenschap Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 22-04-2021 Nummer ECLI:NL:RBROT:2021:3534
Vereffenaar benoemd op grond van art. 33 Europese Erfrechtverordening Instantie Rechtbank Limburg Datum 21-04-2021 Nummer C/03/284559 / HA RK 20-232
Beheerregeling vanwege weigerachtige erfgenaam Instantie Rechtbank Gelderland Datum 01-04-2021 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2021:1688
Executeur was bevoegd tot afgifte legaat ondanks overlegatering Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 04-12-2020 Nummer ECLI:NL:RBROT:2020:11129
Vereffenaar benoemd vanwege langstlevende die niet aan vaststelling vorderingen meewerkt Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 19-10-2020 Nummer ECLI:NL:RBROT:2020:9321
Erfgenaam als vereffenaar ernstig tekortgeschoten en aansprakelijk voor voldoening uitvaartkosten Instantie Rechtbank Den Haag Datum 04-08-2020 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2020:10223
Erfgenaam had geen belang bij het verzoeken om ontslag en schorsing van vereffenaar ex art. 4:206 lid 5 BW Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 04-08-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:6169
Postume rente ook meenemen bij vereffening nalatenschap Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 10-07-2020 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2020:2402
Faillissement eindigt als geverifieerde schuldeisers kunnen worden voldaan Instantie Hoge Raad Datum 24-04-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:801
Verzet tegen tussentijdse uitdeling(slijst) ongegrond Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 12-12-2019 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2019:9521
Maclou-norm gold ook bij nalatenschap waarbij notaris vereffenaar was Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 29-10-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:9205
Vereffenaar was bevoegd om arbeidsovereenkomst tussen erflater en werknemer te beëindigen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 21-05-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:1913
Voorschriften uit de Faillissementswet zijn ook van toepassing op de verzetsprocedure Instantie Hoge Raad Datum 21-12-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:2393
Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 05-09-2018 Nummer ECLI:NL:RBROT:2018:7592
Erfgenamen zijn geen belanghebbenden ten aanzien van de vaststelling van het (voorschot op het) vereffenaarsloon Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 20-06-2018 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2018:1678
Rechtbank benoemt notaris tot vereffenaar gelet op complexiteit van nalatenschap Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 04-06-2018 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2018:2451
Verdeling van een nalatenschap terwijl de vereffening nog niet is voltooid, is onder voorwaarden mogelijk Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 29-05-2018 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2018:2267
Loon van een door erfgenamen/vereffenaars benoemde gemachtigde behoort niet tot de vereffeningskosten Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 18-05-2018 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2018:1885
Geen vereffening volgens de wet, rechter onbevoegd aanwijzingen aan executeur te geven Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 09-05-2018 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2018:4178
Cassatie in belang der wet inzake vereffening en griffierecht Instantie Hoge Raad Datum 04-05-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:681
Alleen de feitelijk als vereffenaar verrichte werkzaamheden komen voor vergoeding in aanmerking Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 14-03-2018 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2018:767
Verzoek tot opheffing beslag toegewezen in belang van vereffening nalatenschap Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 09-03-2018 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2018:1001
Schuldeiser is belanghebbende en kan daarom om opheffing vereffening vragen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 22-02-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:1769
Geen hoger beroep mogelijk tegen beschikking op verzet bij uitdelingslijst nalatenschap Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 18-01-2018 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2018:138
Verzoek tot opheffing vereffening moet met medewerking dan wel instemming van alle vereffenaars worden gedaan Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 17-01-2018 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2018:131
Aanwijzen van beheerder in nalatenschap vormt alternatief voor benoemen van vereffenaar Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 21-09-2017 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2017:4852
Geen fixatiebeginsel bij vereffening nalatenschap: ook lopende rente moet op uitdelingslijst Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 09-08-2017 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2017:3158
Partiële verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap deels toegestaan door Rechtbank Instantie Rechtbank Gelderland Datum 02-08-2017 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2017:4488
Verzet tegen opgelegd griffierecht wegens deponering van uitdelingslijst gehonoreerd Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 09-06-2017 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2017:3630
Legitimaris heeft geen recht op rentevergoeding, want had niets meer te vorderen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 28-03-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:1031
Notarisklerk met ervaring in vereffenen krijgt een afwijkend en hoger vereffenaarsloon toegekend Instantie Rechtbank Limburg Datum 09-02-2017 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2017:1163
Vereisten voor een concreet verzoek om voorschot op het loon van de vereffenaar Instantie Rechtbank Gelderland Datum 26-04-2016 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2016:7160
Kamer oordeelt dat de taak van de executeur is geëindigd, nu de ruimschoots toereikend verklaring niet op het moment van beneficiaire aanvaarding is afgegeven Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 18-04-2016 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2016:11
Erfgenamen ontvankelijk in enquêteprocedure omdat partiële verdeling van aandelen nietig is wegens selbsteintritt Instantie Hoge Raad Datum 18-03-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:454
Komt aan het loon van de vereffenaar een hogere preferentie toe dan aan de overige schulden van art. 4:7 BW? Instantie Hoge Raad Datum 11-03-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:392
Kantonrechter verleent goedkeuring waardoor nalatenschap door een van de vereffenaars zelfstandig kan worden vereffend Instantie Rechtbank Den Haag Datum 17-11-2015 Nummer 4488506 / 15-94659
Notariskosten behoren tot vereffeningskosten Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 05-10-2015 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2015:7266
Betaling loon vereffenaar Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 25-08-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:7022
Kantonrechter geeft vereffenaar aanwijzing bij vereffening vanwege gegronde reden Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 03-07-2015 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2015:5498
De bekende erfgenamen zijn vereffenaars vanwege spoorloze erfgenaam Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 24-04-2015 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2015:2970
Benoeming rechter-commissaris wordt afgewezen omdat notaris zich tot kantonrechter had moeten wenden Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 10-03-2015 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2015:1396
Verzoek kosteloze vereffening kan niet worden gehonoreerd wegens opheffing Instantie Rechtbank Gelderland Datum 27-11-2014 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2014:7666
Vereffenaar ontheven van publicatieplicht wegens kostenbesparing Instantie Rechtbank Overijssel Datum 14-11-2014 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2014:6638
Vereffeningskosten nalatenschap zijn preferent; ook notariskosten zijn vereffeningskosten Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 12-11-2014 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2014:7704
Notaris mag vereffeningskosten niet periodiek declareren Instantie Rechtbank Gelderland Datum 06-10-2014 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2014:6561
Geschil over omvang vorderingen verhindert niet opheffing van de vereffening Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 03-10-2014 Nummer ECLI:NL:GHARL:2014:9243
Partiële vereffening toch mogelijk? Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 22-08-2014 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2014:4155
Bij op huwelijksgemeenschap te verhalen nalatenschapsschulden kan een vereffenaar worden benoemd Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 29-07-2014 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2014:7333
Ook vereffenaar nalatenschap kan Ondernemingskamer verzoeken onmiddellijke voorzieningen te treffen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 08-05-2014 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2014:1631
Beneficiair aanvaarde nalatenschap en verdeling Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 25-02-2014 Nummer ECLI:NL:GHARL:2014:1385
Is een erfgenaam een 'belanghebbende' die een verzoek kan doen als in art. 4:204 BW? Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 17-12-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:4764
Partiële vereffening past niet in wettelijk systeem Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 26-09-2013 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2013:6490
Benoemen van vereffenaar bij onbeheerde nalatenschap Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 16-09-2013 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2013:5388
Verzoek tot benoeming vereffenaar is niet kostenloos Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 05-03-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3246
Omvang van preferente schulden is aanleiding tot opheffing van de vereffening Instantie Rechtbank Breda Datum 16-11-2012 Nummer 730233-OV-12-4547
Vereffening en omzetting van verbintenis in geldschuld Instantie Rechtbank Arnhem Datum 10-08-2012 Nummer ECLI:NL:RBARN:2012:BX5417
Bij kosteloze vereffening komen ook griffierechten voor het verzoek daartoe ten laste van de Staat Instantie Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum 11-09-2006 Nummer ECLI:NL:RBZLY:2006:AY7923

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton & Toezicht Datum 07-11-2022 Nummer Versie 9.0 Samenvatting Op 7 november 2022 heeft het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton & Toezicht (LOVCK&T) een aangepaste versie…
Instantie Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton & Toezicht Datum 13-02-2020 Nummer Versie 3.0 Samenvatting De Expertgroep Erfrecht van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton en Toezicht (LOVCK&T) heeft recentelijk de Ri…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton & Toezicht Datum 13-02-2020 Nummer Versie 8.0 Samenvatting Op 13 februari 2020 heeft het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton & Toezicht (LOVCK&T) een aangepaste versie…
Instantie Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton & Toezicht Datum 18-09-2018 Nummer Versie 7.0 Samenvatting Eind 2017 is een nieuwe versie van de Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter gepubliceerd. De laatste versie date…

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Wie is het? Over erfrechtelijk procederen in hoedanigheid en de kracht van de verklaring van erfrecht Auteur(s) R. van Dijken Bron Tijdschrift Erfrecht 2024/2
Titel Over 'Fopvereffenaars en Ersatzexecuteurs'. Wil de echte afwikkelaar nú opstaan? Auteur(s) J.Th.M. Diks Bron AdvoTip 2024-3
Titel Is de rechter-commissaris de redder in nood bij vereffeningen? Auteur(s) J.Th.M. Diks Bron AdvoTip 2023/15
Titel De vereffenaar kan onder omstandigheden een (tussentijdse) uitdelingslijst intrekken Auteur(s) E.A. de Jong Bron JBN 2023/39
Titel De vaststelling van het loon van een vereffenaar en de mogelijkheden van bezwaar daartegen Auteur(s) S.R. Baetens Bron Tijdschrift Erfrecht 2023/3
Titel Het legaat onder voorwaarde of tijdsbepaling in de vereffening: lang leve het legaat? Auteur(s) R.E. Brinkman, J.M. van Anken Bron WPNR 2023/7413
Titel De ruimschoots toereikend-verklaring, de erfgenamen en de tuchtrechter Auteur(s) W. Breemhaar Bron Tijdschrift Erfrecht 2023/2
Titel Huurovereenkomsten in de vereffening van de nalatenschap Auteur(s) A.M. Steegmans, C. Hokken Bron PE Notariaat 2022/17
Titel De vereffenende erfgenaam: Selbsteintritt toegestaan? Auteur(s) E. Schnackers Bron AdvoTip 2022/8
Titel De praktijk: wachten op verzet tegen de uitdelingslijst of de vordering dan wel voorrang daarvan eerder al door de rechter laten vaststellen? Auteur(s) P.G. Knoppers Bron Tijdschrift Erfrecht 2022/6
Titel Ondernemingskamer en geschillen over de erfenis (deel III) Auteur(s) G.T.J. Hoff Bron AdvoTip 2021/7
Titel Ondernemingskamer en geschillen over de erfenis (deel II) Auteur(s) G.T.J. Hoff Bron AdvoTip 2021/01
Titel De niet beneficiair aanvaarde nalatenschap en de benoeming door de rechter van een vereffenaar Auteur(s) G.G.B. Boelens Bron De Notarisklerk 2021/82
Titel Erfgenamen, aanvaarding en aansprakelijkheid tijdens beheer en vereffening. Mede in het licht van de positie van de schuldeisers van de nalatenschap Auteur(s) J.B. Vegter Bron WPNR 2021/7317
Titel Rangorde van schulden der nalatenschap bij vereffening van nalatenschappen Auteur(s) J.W.A. Biemans Bron Tijdschrift Erfrecht 2020/5
Titel Ondernemingskamer en geschillen over de erfenis (deel I) Auteur(s) G.T.J. Hoff Bron AdvoTip 2020/12
Titel De nieuwe Richtlijnen Vereffening nalatenschappen en Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter: verzoeken tot aanwijzing ex artikel 4:210 lid 1 BW niet (meer) mogelijk Auteur(s) J. Th.M. Diks, N. Lavrijssen Bron Tijdschrift Erfrecht 2020/3
Titel Reactie op 'Kan een nalatenschap failliet verklaard worden? van R. van Dijken Auteur(s) E.A. de Jong Bron WPNR 2020/7283
Titel De rangorde van de kosten van vereffening van een nalatenschap, met inbegrip van het loon van de vereffenaar wordt bepaald in Boek 3 BW Auteur(s) E.A. de Jong Bron WPNR 2020/7295
Titel Reactie op 'Kan een nalatenschap failliet verklaard worden?' van R. van Dijken Auteur(s) J.M. van Anken Bron WPNR 2020/7300
Titel Kan een nalatenschap failliet verklaard worden? Auteur(s) R. van Dijken Bron WPNR 2020/7266
Titel De vereffening van nalatenschappen in ontwikkeling Auteur(s) J.W.A. Biemans Bron FTV 2019/21
Titel Actief en passief wanpresteren van de faillissementscurator. Credit Suisse in het licht van Blaauboer/Berlips Auteur(s) W.H. van Boom Bron WPNR 2019/7232
Titel Verslag van Congres over vereffening, gehouden op 21 november 2018: 'Meer duidelijkheid gewenst' Bron Notariaat magazine 2018/10 
Titel Nog eens de kosten van vereffening Auteur(s) E.A. de Jong Bron FTV 2016/19
Titel Naschrift bij 'Nog eens de kosten van vereffening' van mr. E.A. de Jong Auteur(s) W.D. Kolkman Bron FTV 2016/20
Titel Helderheid over kosten van vereffening Auteur(s) W.D. Kolkman Bron FTV 2015/55
Titel Verdeling van een gemeenschappelijk goed gedurende de vereffening van de gemeenschap Auteur(s) S. Perrick Bron WPNR 2014/7040
Titel 'Insolventie en erfrecht', als onderdeel van het preadvies 'Insolventierecht in de notariële praktijk' Auteur(s) S. Perrick Bron KNB 2011
Titel Vereffening van de nalatenschap, als onderdeel van het preadvies 'Nieuw Erfrecht in de praktijk' Auteur(s) A.H.N. Stollenwerck Bron KNB 2006

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Stappenplan verdwenen vermogen terugbrengen in nalatenschap Bron Via Juridica Type Erfrecht en boedelafwikkeling Categorie Stroomschema’s en visuals
Inhoudsopgave
1 Inleiding 2 Richtlijnen vereffening nalatenschap 3 Benoeming vereffenaar 3.1 Benoeming bij beneficiair aanvaarde nalatenschap (art. 4:203 BW) 3.2 Benoeming bij niet-beneficiair aanvaarde nalatenschap (art. 4:204 BW) 3.3 Benoeming in geval van verwerping (art. 4:205 BW) 3.4 Overige bepalingen omtrent de benoeming van een vereffenaar 4 Benoeming rechter-commissaris (art. 4:208 BW) 5 Weigerachtige of onbekende erfgenaam en beheerregeling 6 Terugvordering nalatenschap van legataris (termijn) 7 De zware vereffening 7.1 Opmaken en verzet rekening en verantwoording en uitdelingslijst (termijnen) 7.2 In bepaalde gevallen geen rekening en verantwoording en geen uitdelingslijst 7.3 Tussentijdse uitdelingslijst en tussentijdse rekening en verantwoording 7.4 Geen vereffening bij ruimschootsverklaring door executeur  7.5 Geldt het fixatiebeginsel (art. 128 Fw) ook voor nalatenschappen? 7.6 Verbintenis tot levering goed/vestiging beperkt recht omgezet in verifieerbare vordering tot betaling geldsom  7.7 De vereffening en huurovereenkomsten 7.8 Uitkeren na verbindend worden van de uitdelingslijst (termijn) 7.9 Verhaal tegen legataris en lastbevoordeelde (vervaltermijn) 8 De lichte vereffening 9 Ontheffing van verplichting te vereffenen (art. 4:202 lid 2 BW) 10 Opheffing van de vereffening en de kosten van de vereffening (art. 4:209 lid 1 BW) 10.1 Opheffing van de vereffening 10.2 Kosteloze vereffening 10.3 Loon vereffenaar (art. 4:206 lid 3 BW) 10.4 Voorschot op loon vereffenaar 10.5 Geen toestemming van Kantonrechter nodig voor betaling kosten vereffening 10.6 Vereffeningskosten zijn geen onverwachte schulden 11 Partiële vereffening 12 (Partiële) verdeling tijdens wettelijke vereffening 13 Onbekende of onwillige erfgenamen 13.1 Afgifte overschot na voltooiing vereffening 13.2 Vervallen nalatenschap aan de Staat (termijn)  13.3 Afwezigheidsbewind 14 Taken en bevoegdheden vereffenaar 15 Taken en bevoegdheden rechter-commissaris 16 Einde taak van de vereffenaar 17 Ontslag en schorsing vereffenaar 18 Ontbreken vereffenaar 19 Vereffenaar en inschrijving boedelregister 20 Gemeenschap van goederen 21 De notaris als vereffenaar van een nalatenschap en tuchtrecht
Overzicht
Wetstructuur
Civiel