Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Bewind bij uiterste wilsbeschikking (art. 4:153 - 4:181 BW)

1 Inleiding 1.1 Zaaksvervanging en vruchten 1.2 Levensverzekeringsuitkering 2 Waarover kan een bewind worden ingesteld 3 Omschrijving bewind 4 Strekking van het bewind 5 Afwikkelingsbewind 6 Bewind en vruchtgebruik 6.1 Bewind en een vruchtgebruik als bedoeld in art. 4:19 BW en art. 4:21 BW 6.2 Bewind over een recht van vruchtgebruik 6.3 Bevoegdheden vruchtgebruiker en bewindvoerder 6.4 Bewind over vruchtgebruikvermogen 7 Bewind en lijfrente 8 Bewind en voorwaardelijke making 9 Tijdstip inwerkingtreding bewind 9.1 Bewind en verwerping 10 Boedelbeschrijving 11 Uitwinning van onder bewind vallende goederen 12 Einde bewind 12.1 Einde bewind door verstrijken termijn bewind 12.2 Andere beëindigingsmogelijkheden bewind 12.3 Einde bewind door verwerping? 12.4 Einde bewind door overlijden van rechthebbende 12.5 Einde bewind door ontbinding of opzegging van de rechthebbende-rechtspersoon (termijn)  12.6 Opheffing bewind  12.6.1 Opheffing op verzoek van de rechthebbende, termijn 12.7 Einde bewind in het belang van een ander dan de rechthebbende, door vervallen belang/ verstrijken termijn 12.8 Opzegging bewind in geval van een voorwaardelijke making, termijn 12.9 Einde bewind ingesteld voor een gemeenschappelijk belang door vervallen belang of opzegging (termijn) 13 Benoeming bewindvoerders 14 Einde hoedanigheid van bewindvoerder 15 Taak en bevoegdheden bewindvoerder 16 Meer bewindvoerders 17 Beloning bewindvoerder 18 Afleggen rekening en verantwoording door bewindvoerder 19 Uitkeren vruchten en/of vermogen 20 Het stellen van zekerheid door de bewindvoerder 21 Aansprakelijkheid bewindvoerder jegens rechthebbende of belanghebbende 22 Bevoegdheden van de rechthebbende 23 Bewind en bijstand 24 Bewind en schuldsanering 25 Publicatie bewind 26 Bewind en legitieme 27 Boek 4-bewind en minder- of meerderjarigenbewind 27.1 Minderjarigenbewind 27.1.1 Testamentair Boek 1-bewind 27.1.2 Testamentair Boek 4-bewind 27.1.3 Samenloop Boek 1-bewindvoerder en Boek 4-bewindvoerder 27.2 Meerderjarigenbewind 28 Bewind en ouderlijk vruchtgenot
Bijgewerkt tot 17-07-2024 Auteur mr. K.M.F.J. (Kasper) Houben

1 InleidingBij testament kan men nagelaten of vermaakte goederen onder bewind stellen. De wet regelt dit 'testamentair bewind' in afdeling 4.5.7 BW, art. 4:153 BW tot en met art. 4:181 BW. Door de instelling van een bewind laat de erflater de door hem nagelaten of vermaakte goederen gedurende een bepaalde periode beheren door anderen dan de rechthebbende. Daarmee ontneemt hij de rechthebbende het beheer van de door hem onder bewind gestelde goederen. Een bewind kan een gehele nalatenschap…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 153

 • 1

  Een erflater kan bij uiterste wilsbeschikking bewind instellen over een of meer door hem nagelaten of vermaakte goederen.

 • 2

  Tenzij de erflater anders heeft bepaald, treedt het bewind in werking op het tijdstip van zijn overlijden.


Artikel 154

Tenzij bij de instelling anders is bepaald, omvat het bewind ook de goederen die geacht moeten worden in de plaats van een onder bewind staand goed te treden, benevens de vruchten en andere voordelen die zulk een goed oplevert, zolang de vruchten niet zijn uitgekeerd aan degene die daarop recht heeft ingevolge artikel 162.


Artikel 155

 • 1

  Het bewind over een erfdeel of een legaat wordt vermoed te zijn ingesteld in het belang van de rechthebbende, tenzij een der volgende leden van toepassing is.

 • 2

  Het bewind over een vruchtgebruik wordt vermoed zowel in het belang van de vruchtgebruiker als van de hoofdgerechtigde te zijn ingesteld. Hetzelfde geldt voor het bewind over de rechten van gebruik en bewoning.

 • 3

  Het bewind over een voorwaardelijke making wordt vermoed te zijn ingesteld in het belang van zowel degene die het goed bij vervulling der voorwaarde verkrijgt, als van degene die het alsdan verliest.

 • 4

  Het bewind over goederen of aandelen in goederen die gemeenschappelijk beheerd dienen te worden, wordt vermoed te zijn ingesteld in een gemeenschappelijk belang.


Artikel 156

Is het bewind uitsluitend of mede ingesteld in het belang van een ander dan de rechthebbende op de onder bewind gestelde goederen, dan wordt die ander, zolang niet vaststaat wie hij is, voor de toepassing van deze afdeling aangemerkt als iemand die niet in staat is zijn wil te bepalen.


Artikel 157

 • 1

  Indien de uiterste wil niet voorziet in de regeling der benoeming van een bewindvoerder, wijst de kantonrechter een of meer bewindvoerders aan op verzoek van de rechthebbende, een erfgenaam, legataris of andere belanghebbende dan wel van de executeur. De kantonrechter vergewist zich van de bereidheid van de door hem te benoemen personen.

 • 2

  Handelingsonbekwamen, zij van wie een of meer goederen onder een bewind als bedoeld in titel 19 van Boek 1 zijn gesteld, zij die in staat van faillissement verkeren of ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, alsmede de personen genoemd in artikel 59 kunnen niet tot bewindvoerder worden benoemd.

 • 3

  Rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen tot bewindvoerder worden benoemd.

 • 4

  Zo nodig kan een tijdelijke bewindvoerder worden benoemd.

 • 5

  De door de rechter benoemde wordt bewindvoerder daags nadat de griffier hem van zijn benoeming mededeling heeft gedaan, tenzij de beschikking een later tijdstip vermeldt.

 • 6

  De niet door de rechter benoemde wordt bewindvoerder daags nadat hij de benoeming heeft aanvaard.


Artikel 158

 • 1

  Zijn er twee of meer bewindvoerders, dan kan ieder van hen alle werkzaamheden die tot het bewind behoren alleen verrichten, tenzij de uiterste wil of de kantonrechter anders bepaalt.

 • 2

  Bij verschil van mening tussen de bewindvoerders beslist op verzoek van een van hen de kantonrechter, tenzij bij uiterste wil een andere regeling is getroffen.

 • 3

  De kantonrechter kan desverzocht, indien daartoe een gewichtige reden bestaat, een verdeling van de werkzaamheden vaststellen of wijzigen.


Artikel 159

 • 1

  Tenzij bij uiterste wil anders is geregeld, komt de bewindvoerder, of als er meer dan een bewindvoerder is, hun tezamen, per jaar een ten honderd van de waarde aan het einde van dat jaar van het onder bewind staande vermogen toe.

 • 2

  Zijn er twee of meer bewindvoerders en bevat de uiterste wil geen regeling omtrent de verdeling van hun beloning, dan ontvangt elk van hen een gelijke beloning, tenzij de kantonrechter anders bepaalt of zij tezamen anders overeenkomen.

 • 3

  Op grond van onvoorziene omstandigheden kan de kantonrechter, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de bewindvoerder, van de rechthebbende of iemand in wiens belang het bewind is ingesteld, voor bepaalde of voor onbepaalde tijd de beloning anders regelen dan bij de uiterste wil of de wet is aangegeven.


Artikel 160

 • 1

  De bewindvoerder moet zo spoedig mogelijk een beschrijving opmaken van de goederen waarop het bewind betrekking heeft. Is hij door de rechter benoemd, dan moet hij een afschrift van de beschrijving tegen ontvangstbewijs inleveren ter griffie van de rechtbank van de woonplaats van de rechthebbende. Tot het stellen van zekerheid is hij slechts verplicht, indien dit bij de instelling van het bewind is bepaald.

 • 2

  Tenzij bij de instelling van het bewind anders is bepaald, moet de bewindvoerder het bewind en zijn benoeming doen inschrijven:

  • a.

   in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3, indien het bewind betrekking heeft op registergoederen;

  • b.

   in het register van aandeelhouders, bedoeld in de artikelen 85 en 194 van Boek 2, indien het bewind betrekking heeft op aandelen op naam in een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

  • c.

   in het handelsregister indien het bewind betrekking heeft op een onderneming of een aandeel in een vennootschap.


Artikel 161

 • 1

  De bewindvoerder legt, tenzij andere tijdstippen zijn bepaald, jaarlijks en aan het einde van zijn bewind rekening en verantwoording af aan de rechthebbende en aan degenen in wier belang het bewind is ingesteld. Aan het einde van zijn bewind legt hij rekening en verantwoording mede af aan degene die hem in het beheer van de goederen opvolgt. Is de bewindvoerder benoemd door de rechter, dan legt hij ten overstaan van deze de rekening en verantwoording af.

 • 2

  Indien de rechthebbende of een belanghebbende niet in staat is tot het opnemen van de rekening, of het onzeker is wie de rechthebbende of belanghebbende is, wordt de rekening en verantwoording aan de kantonrechter afgelegd, tenzij de uiterste wil iets anders bepaalt. Goedkeuring van deze rekening en verantwoording door de kantonrechter belet niet dat de rechthebbende of belanghebbende na het einde van het bewind nogmaals over dezelfde tijdsruimte rekening en verantwoording vraagt, voor zover dit niet onredelijk is.

 • 3

  De kantonrechter kan de bewindvoerder – hetzij op diens verzoek, hetzij ambtshalve – vrijstelling van de verplichting tot het afleggen van de periodieke rekening en verantwoording te zijnen overstaan verlenen; hij kan ook beschikken dat de bewindvoerder de rekening en verantwoording op deze wijze slechts eens in een bepaald aantal jaren zal afleggen.

 • 4

  Voor het overige vindt het bepaalde aangaande de voogdijrekening in de paragrafen 10 en 11 van afdeling 6 van titel 14 van Boek 1 overeenkomstige toepassing.


Artikel 162

 • 1

  Voor zover bij de instelling van het bewind niet anders is bepaald, wordt telkens bij het afleggen van de rekening en verantwoording hetgeen de goederen netto aan vruchten hebben opgebracht, onder aftrek van de verschuldigde beloning, uitgekeerd aan degene die daarop recht heeft. Op verzoek van deze kan de kantonrechter andere tijdstippen voor de uitkering vaststellen.

 • 2

  Zolang er onzekerheid bestaat wie de rechthebbende is of de rechthebbende niet tot ontvangst in staat is, blijft de netto-opbrengst onder het bewind van de bewindvoerder, tenzij de uiterste wil of de kantonrechter anders bepaalt.


Artikel 163

De bewindvoerder is jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder tekortschiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.


Artikel 164

 • 1

  De hoedanigheid van bewindvoerder eindigt:

  • a.

   bij het einde van het bewind;

  • b.

   door tijdsverloop, indien hij voor een bepaalde tijd was benoemd;

  • c.

   door zijn dood, het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, zijn faillietverklaring, zijn ondercuratelestelling of door de instelling van een bewind als bedoeld in titel 19 van Boek 1 over een of meer van zijn goederen;

  • d.

   in de bij de uiterste wil bepaalde gevallen;

  • e.

   door ontslag dat de kantonrechter hem met ingang van een bepaalde dag verleent.

 • 2

  Het ontslag wordt hem verleend hetzij op eigen verzoek, hetzij wegens gewichtige redenen, zulks op verzoek van een medebewindvoerder, van de rechthebbende, van iemand in wiens belang het bewind is ingesteld of van het openbaar ministerie, dan wel ambtshalve. Hangende het onderzoek kan de kantonrechter voorlopige voorzieningen in het bewind treffen en de bewindvoerder schorsen.


Artikel 165

 • 1

  De gewezen bewindvoerder draagt de goederen die hij wegens het bewind beheert af aan degene die na hem tot het beheer daarover bevoegd is. Hij mag de afdracht opschorten tot de voldoening van een hem toekomend saldo.

 • 2

  De gewezen bewindvoerder blijft voorts al datgene doen, wat niet zonder nadeel voor de rechthebbende of de belanghebbende kan worden uitgesteld, totdat degene die na hem tot het beheer der goederen bevoegd is, dit heeft aanvaard.

 • 3

  Eindigt de hoedanigheid van bewindvoerder door diens faillissement of ondercuratelestelling dan rust de in lid 2 bedoelde verplichting op de curator, indien deze van het bewind kennis draagt; eindigt de hoedanigheid van bewindvoerder door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of de onderbewindstelling van een of meer van zijn goederen, dan geldt hetzelfde voor de in die gevallen optredende bewindvoerder. Eindigt de hoedanigheid van bewindvoerder door diens dood, dan zijn de erfgenamen verplicht, indien zij van het bewind kennis dragen, de kantonrechter te verzoeken een andere bewindvoerder te benoemen.


Artikel 166

De rechthebbende is naast de bewindvoerder bevoegd tot handelingen dienende tot gewoon onderhoud van de goederen die hij in gebruik heeft en tot handelingen die geen uitstel kunnen lijden. Voor het overige komt het beheer uitsluitend toe aan de bewindvoerder.


Artikel 167

 • 1

  Indien het bewind is ingesteld in het belang van de rechthebbende, is deze slechts met medewerking of toestemming van de bewindvoerder bevoegd tot andere handelingen dan die in het vorige artikel bedoeld, welke een onder bewind staand goed rechtstreeks betreffen. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheden van een vruchtgebruiker met betrekking tot de goederen waarop onder bewind gesteld vruchtgebruik rust en die verder gaan dan het gebruik daarvan.

 • 2

  Indien het bewind is ingesteld in het belang van een ander dan de rechthebbende of in een gemeenschappelijk belang, is de rechthebbende slechts onder voorbehoud van het bewind bevoegd tot het verrichten van een handeling als bedoeld in lid 1.

 • 3

  Indien het bewind zowel in het belang van de rechthebbende als van een of meer anderen of in een gemeenschappelijk belang is ingesteld, dan is de rechthebbende slechts met medewerking of toestemming van de bewindvoerder en onder voorbehoud van dat bewind bevoegd tot het verrichten van een handeling als bedoeld in lid 1.


Artikel 168

 • 1

  Een rechtshandeling die ondanks zijn uit de artikelen 166 en 167 voortvloeiende onbevoegdheid is verricht door of gericht tot de rechthebbende is niettemin geldig, indien de wederpartij het bewind kende noch behoorde te kennen. Niettemin is geen veroordeling mogelijk tot nakoming van een uit de rechtshandeling voortvloeiende verbintenis tot vervreemding of bezwaring van een onder het bewind staand goed.

 • 2

  De uit het bewind voortvloeiende ongeldigheid van beschikking door de rechthebbende over een goed als bedoeld in artikel 88 van Boek 3, staat niet in de weg aan de geldigheid van een latere overdracht daarvan indien de derde verkrijger te goeder trouw is. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de vestiging, overdracht en afstand van een beperkt recht op zulk een goed.


Artikel 169

 • 1

  De bewindvoerder mag met toestemming van de rechthebbende:

  • a.

   de in artikel 167 lid 1 bedoelde handelingen verrichten;

  • b.

   geld lenen of de rechthebbende als borg of hoofdelijk schuldenaar verbinden;

  • c.

   een overeenkomst tot beëindiging van een geschil aangaan; hij behoeft deze toestemming niet in het geval van artikel 87 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, of indien het voorwerp van het geschil een waarde van € 700 niet te boven gaat.

 • 2

  Is het bewind uitsluitend of mede in het belang van een ander dan de rechthebbende of in hun gemeenschappelijk belang ingesteld, dan is ook toestemming van die ander vereist.

 • 3

  Verleent iemand wiens toestemming is vereist deze niet, dan kan de kantonrechter haar desverzocht door zijn machtiging vervangen. De kantonrechter kan de machtiging verlenen onder zodanige voorwaarden als hij geraden acht.


Artikel 170

 • 1

  Behoren de goederen die onder het bewind staan of die met een onder het bewind staand beperkt recht zijn belast tot een gemeenschap, dan is de bewindvoerder bevoegd tot het vorderen van verdeling en is hij, met toestemming van de rechthebbende, bevoegd tot het aangaan van een overeenkomst tot uitsluiting van verdeling voor een bepaalde tijd.

 • 2

  De bewindvoerder is met toestemming van de rechthebbende bevoegd tot medewerking aan de verdeling.

 • 3

  De leden 2 en 3 van artikel 169 zijn van overeenkomstige toepassing.


Artikel 171

 • 1

  Bij de uiterste wil kunnen de bevoegdheden en verplichtingen van de bewindvoerder nader worden geregeld; zij kunnen daarbij ruimer of beperkter worden vastgesteld dan uit de voorgaande bepalingen van deze afdeling voortvloeit.

 • 2

  De kantonrechter kan op verzoek van de bewindvoerder, de rechthebbende of een persoon in wiens belang het bewind uitsluitend of mede is ingesteld, de regels omtrent het voeren van het bewind wijzigen op grond van onvoorziene omstandigheden. De kantonrechter kan het verzoek toewijzen onder door hem te stellen voorwaarden.


Artikel 172

 • 1

  De bewindvoerder die, anders dan in de vorm van medewerking of toestemming, zijn taak uitoefent, is bevoegd daarbij de rechthebbende te vertegenwoordigen of in eigen naam te zijnen behoeve op te treden.

 • 2

  De bepalingen van titel 3 van Boek 3 zijn in geval van vertegenwoordiging van overeenkomstige toepassing op de rechten en verplichtingen van een wederpartij. Regels die de bevoegdheid van de bewindvoerder betreffen, en feiten die voor een oordeel omtrent zijn bevoegdheid van belang zijn, kunnen niet aan de wederpartij worden tegengeworpen, indien deze met die regels of feiten niet bekend was of behoorde te zijn.


Artikel 173

De bewindvoerder vertegenwoordigt de rechthebbende in gedingen ter zake van onder het bewind staande goederen. Hij kan zich, alvorens in rechte op te treden, te zijner verantwoording doen machtigen door de rechthebbende en degenen in wier belang het bewind uitsluitend of mede is ingesteld. Wordt de machtiging niet verleend, dan kan de kantonrechter haar door zijn machtiging vervangen.


Artikel 174

 • 1

  De rechthebbende is, onverminderd het bepaalde in artikel 172 van Boek 6, aansprakelijk voor alle schulden die voortspruiten uit rechtshandelingen die de bewindvoerder in zijn hoedanigheid in naam van de rechthebbende verricht.

 • 2

  Voor zover de rechthebbende onder het bewind staande goederen aanwijst die voldoende verhaal bieden, kunnen zijn overige goederen niet worden uitgewonnen voor de in lid 1 bedoelde schulden.


Artikel 175

 • 1

  Tijdens het bewind kunnen de onder het bewind staande goederen ten laste van de rechthebbende slechts worden uitgewonnen voor:

  • a.

   de schulden van de nalatenschap, voor zover die schulden ten laste van die goederen kunnen worden gebracht;

  • b.

   de schulden die de goederen betreffen;

  • c.

   de schulden voortvloeiend uit rechtshandelingen die door de rechthebbende binnen de grenzen van zijn in de artikelen 166 en 167 bedoelde bevoegdheid zijn verricht;

  • d.

   de schulden voortvloeiend uit rechtshandelingen die ondanks onbevoegdheid van de rechthebbende krachtens artikel 168 lid 1 geldig zijn, tenzij de bewindvoerder goederen van de rechthebbende aanwijst die niet onder bewind staan en die geheel of gedeeltelijk verhaal bieden;

  • e.

   de schulden waarvoor de rechthebbende overeenkomstig artikel 174 wegens gedragingen van de bewindvoerder aansprakelijk is.

 • 2

  De goederen kunnen voor de in lid 1 onder e bedoelde schulden ook worden uitgewonnen, nadat ze onder last van het bewind op een andere rechthebbende zijn overgegaan.

 • 3

  De goederen worden vrij van het bewind uitgewonnen, tenzij dit uitsluitend of mede in het belang van een ander dan de rechthebbende of in een gemeenschappelijk belang is ingesteld.


Artikel 176

Indien het bewind uitsluitend is ingesteld in het belang van een ander dan de rechthebbende, dan wel in een gemeenschappelijk belang, kunnen de onder bewind gestelde goederen ten laste van de rechthebbende ook voor andere schulden worden uitgewonnen, doch dan slechts onder de last van het bewind.


Artikel 177

 • 1

  Het bewind eindigt door het verstrijken van de termijn waarvoor het werd ingesteld.

 • 2

  Het bewind eindigt door verwerping van de nalatenschap of het legaat waarbij de goederen zijn vermaakt, indien het door het bewind gediende belang daarmede vervalt. De beëindiging door verwerping heeft geen terugwerkende kracht.


Artikel 178

 • 1

  Het bewind eindigt door het overlijden van de rechthebbende indien het uitsluitend in diens belang was ingesteld. Is deze een rechtspersoon, dan eindigt het door diens ontbinding, en voorts door diens opzegging wanneer dertig jaren na het overlijden van de erflater zijn verlopen.

 • 2

  De rechtbank kan een zodanig bewind ook opheffen op verzoek van de bewindvoerder op grond van onvoorziene omstandigheden en voorts indien aannemelijk is dat de rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze zal kunnen besturen. Na verloop van vijf jaren na het overlijden van de erflater kan het bewind op deze laatste grond ook worden opgeheven op verzoek van de rechthebbende. Bij afwijzing van een verzoek tot opheffing kan de rechtbank desverzocht de regels omtrent het bewind, al dan niet onder door haar te stellen voorwaarden, wijzigen.


Artikel 179

 • 1

  Voor zover het bewind is ingesteld in het belang van een ander dan de rechthebbende, eindigt het, wanneer dat belang vervalt, alsmede wanneer de rechthebbende en degene in wiens belang de instelling geschiedde, een gemeenschappelijk besluit tot opheffing schriftelijk ter kennis van de bewindvoerder brengen. Het besluit tot opheffing kan ook slechts een of meer der onder bewind gestelde goederen betreffen.

 • 2

  Is het bewind ingesteld in het belang van degene die is bevoordeeld bij een legaat onder opschortende tijdsbepaling of opschortende voorwaarde of bij een testamentaire last, dan kan het, wanneer dertig jaren na het overlijden van de erflater zijn verstreken, door opzegging worden beëindigd.


Artikel 180

 • 1

  Voor zover het bewind is ingesteld in het gemeenschappelijk belang van de rechthebbende en een of meer anderen, eindigt het wanneer dat belang vervalt.

 • 2

  Het bewind kan eveneens worden beëindigd door opzegging, wanneer vijf jaren na het overlijden van de erflater zijn verstreken.


Artikel 181

 • 1

  De in de vorige artikelen bedoelde opzegging kan slechts geschieden door de rechthebbende, en dat wel schriftelijk en met inachtneming van een termijn van een maand.

 • 2

  De opzegging moet worden gericht tot de bewindvoerder en tot de belanghebbenden zo die er zijn.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Afwikkeling en vereffening nalatenschap Categorie Erfrecht
Titel Echtscheidingstestament Categorie Erfrecht
Titel Gehandicaptentestament Categorie Erfrecht
Titel Termijnen in het erfrecht Categorie Erfrecht
Titel Bewind Categorie Familierecht (overig)
Titel Zaaksvervanging Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Kantonrechter onbevoegd om kennis te nemen van verzoek tot ontslag van testamentair bewindvoerder Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 28-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBROT:2023:6986
Termijn bewind kan niet worden gewijzigd op grond van art. 4:171 BW Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 02-02-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:647
Testamentair bewind opgeheven vanwege beschermingsbewind Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 21-04-2022 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2022:2064
Instelling bewind, ondanks aanwezigheid levenstestament Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 07-04-2022 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2022:1130
Geschil omvang legitimaire massa Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 24-11-2021 Nummer ECLI:NL:RBROT:2021:11751
Opheffing testamentair bewind vanwege samenloop beschermingsbewind Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 18-10-2021 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2021:5246
Bewind over onverdeeld aandeel in geschonken certificaten wordt opgeheven Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 22-07-2021 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2021:2317
Bijstandsgerechtigde was verplicht om te procederen tegen bewindvoerder van het testament Instantie Centrale Raad van Beroep Datum 09-03-2021 Nummer ECLI:NL:CRVB:2021:505
Testamentair bewindvoerder hoeft niet over te gaan tot uitkering uit onder bewind gesteld vermogen aan WSNP?bewindvoerder Instantie Rechtbank Overijssel Datum 31-03-2020 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2020:1367
Legaat onder bewind en toekenning bijstandsuitkering met nadere verplichtingen Instantie Rechtbank Limburg Datum 04-06-2019 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2019:4386
Door minderjarig kind geërfd legaat met testamentair bewind waarbij de ouder geen bewindvoerder is, telt niet mee voor toeslagregelingen Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 03-05-2019 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2019:1956
Opheffing van testamentair bewind dat is ingesteld bij testament vòòr 1 januari 2003 niet mogelijk Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 21-06-2018 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2018:2687
Gebruik van terrein zonder betalen huur levert gift op voor berekening legitieme portie Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 25-07-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:3075
Aanvaarden nalatenschap onder testamentair bewind was geen reden tot voortijdige beëindiging van schuldsanering Instantie Rechtbank Den Haag Datum 10-03-2017 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2017:3874
Opheffing van onder oud erfrecht ingesteld testamentair bewind is mogelijk Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 07-07-2016 Nummer ECLI:NL:GHARL:2016:5612
Machtiging kantonrechter nodig voordat voogd toestemming kan geven aan bewindvoerder voor overdracht woning Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 24-06-2016 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2016:3417
Testamentair bewind wordt beheerst door oud erfrecht op grond van overgangsrecht Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 04-02-2016 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2016:490
Stichting aanvaardt benoeming tot executeur en bewindvoerder niet vanwege zwart geld in de nalatenschap Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-11-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:4663
Dagvaarden van executeurs en bewindvoerders moet niet in persoon maar in hun hoedanigheid Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 09-09-2015 Nummer ECLI:NL:RBROT:2015:6755
Hof vult strekking van testamentair bewind over voorwaardelijke making in Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 16-05-2014 Nummer ECLI:NL:GHARL:2014:4123
Ontslag van executeur en bewindvoerder om 'gewichtige redenen' Instantie Rechtbank Limburg Datum 23-05-2013 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0962

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Reactie en naschrift op 20 jaar Boek 4 BW, 20 jaar bewind nieuwe stijl: hoe houdbaar is het? Auteur(s) S. Perrick, A.E. de Leeuw Bron WPNR 2024/7459
Titel Goedkeuring afwikkelingsbewind door de kantonrechter? Revival ‘Van der Kammen Auteur(s) B.M.E.M. Schols Bron AdvoTip
Titel 20 jaar Boek 4 BW, 20 jaar bewind nieuwe stijl: hoe houdbaar is het? Auteur(s) A.E. de Leeuw Bron WPNR 2023/7435
Titel BEM-clausule, testamentair Boek 4-bewind of testamentair Boek 1-bewind bij een minderjarig kind: Wat is het gevolg voor toeslagen van de ouder? Auteur(s) E.M.A. van Amersfoort Bron PE Notariaat 2023/2
Titel Beschouwingen over bewind dat bij uiterste wil is ingesteld in het belang van een ander dan de rechthebbende' Auteur(s) J.B. Vegter Bron WPNR 2021/7350
Titel Beschouwingen over het bewind in een gemeenschappelijk belang (in het bijzonder het afwikkelingsbewind) Auteur(s) J.B. Vegter Bron WPNR 2021/7344
Titel A.E. de Leeuw, dissertatie: 'Scheiding van zeggenschap en belang in de familiesfeer’, 2020
Titel Onwaardigheid: hoe voordelig is het zijn van executeur en bewindvoerder? Auteur(s) M. de Vries Bron WPNR 2020/7294
Titel Wettelijke vertegenwoordiging Auteur(s) I.M.H. van der Zon Bron JBN 2017/24
Titel Themanummer Bewind Bron WPNR 2015/7064
Titel Testamentair bewind, "bijstandsproof"? Auteur(s) N.V.C.E. Bauduin Bron Tijdschrift Erfrecht 2014/4
Titel Executele (dissertatie) Auteur(s) B.M.E.M. Schols Bron 2007
Inhoudsopgave
1 Inleiding 1.1 Zaaksvervanging en vruchten 1.2 Levensverzekeringsuitkering 2 Waarover kan een bewind worden ingesteld 3 Omschrijving bewind 4 Strekking van het bewind 5 Afwikkelingsbewind 6 Bewind en vruchtgebruik 6.1 Bewind en een vruchtgebruik als bedoeld in art. 4:19 BW en art. 4:21 BW 6.2 Bewind over een recht van vruchtgebruik 6.3 Bevoegdheden vruchtgebruiker en bewindvoerder 6.4 Bewind over vruchtgebruikvermogen 7 Bewind en lijfrente 8 Bewind en voorwaardelijke making 9 Tijdstip inwerkingtreding bewind 9.1 Bewind en verwerping 10 Boedelbeschrijving 11 Uitwinning van onder bewind vallende goederen 12 Einde bewind 12.1 Einde bewind door verstrijken termijn bewind 12.2 Andere beëindigingsmogelijkheden bewind 12.3 Einde bewind door verwerping? 12.4 Einde bewind door overlijden van rechthebbende 12.5 Einde bewind door ontbinding of opzegging van de rechthebbende-rechtspersoon (termijn)  12.6 Opheffing bewind  12.6.1 Opheffing op verzoek van de rechthebbende, termijn 12.7 Einde bewind in het belang van een ander dan de rechthebbende, door vervallen belang/ verstrijken termijn 12.8 Opzegging bewind in geval van een voorwaardelijke making, termijn 12.9 Einde bewind ingesteld voor een gemeenschappelijk belang door vervallen belang of opzegging (termijn) 13 Benoeming bewindvoerders 14 Einde hoedanigheid van bewindvoerder 15 Taak en bevoegdheden bewindvoerder 16 Meer bewindvoerders 17 Beloning bewindvoerder 18 Afleggen rekening en verantwoording door bewindvoerder 19 Uitkeren vruchten en/of vermogen 20 Het stellen van zekerheid door de bewindvoerder 21 Aansprakelijkheid bewindvoerder jegens rechthebbende of belanghebbende 22 Bevoegdheden van de rechthebbende 23 Bewind en bijstand 24 Bewind en schuldsanering 25 Publicatie bewind 26 Bewind en legitieme 27 Boek 4-bewind en minder- of meerderjarigenbewind 27.1 Minderjarigenbewind 27.1.1 Testamentair Boek 1-bewind 27.1.2 Testamentair Boek 4-bewind 27.1.3 Samenloop Boek 1-bewindvoerder en Boek 4-bewindvoerder 27.2 Meerderjarigenbewind 28 Bewind en ouderlijk vruchtgenot
Overzicht
Wetstructuur
Civiel