Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Ontbinding vereniging (art. 2:42 BW)

Bijgewerkt tot 13-02-2020

1 Ontbinding Art. 2:19 BW bevat de ontbindingsgronden voor een rechtspersoon (limitatief). Het intreden van een vooraf in de statuten bepaalde gebeurtenis of het geheel ontbreken van leden doet de vereniging van rechtswege ontbinden (art. 2:19 lid 1 sub b en art. 2:19 lid 1 sub d BW). De rechter is bevoegd een declaratoire uitspraak te geven inhoudende dat de vereniging is ontbonden en op welk tijdstip zij is ontbonden (art. 2:19 lid 2 BW). Een besluit tot ontbinding wordt…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 42

 • 1

  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.

 • 2

  Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Aan de afdelingen waaruit de vereniging bestaat en aan afgevaardigden moet het voorstel ten minste veertien dagen vóór de vergadering ter kennis zijn gebracht; de vorige zin is alsdan niet van toepassing.

 • 3

  Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden of afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

 • 4

  Het in dit artikel en de eerste twee leden van het volgende artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Vereniging Categorie Ondernemingsrecht
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel