Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Vereniging van eigenaars (art. 5:124 - 5:135 BW)

Bijgewerkt tot 15-09-2021

1 AlgemeenDe vereniging van eigenaars (VvE) is een vereniging met een geheel eigen karakter. De VvE is een rechtspersoon (art. 5:124 lid 1 BW), maar is niet geheel te vergelijken met een 'gewone' vereniging. Enkele verschillen ten opzichte van een 'gewone' vereniging zijn bijvoorbeeld de besluitvorming (zie hierna) en de aansprakelijkheid. De VvE kent een kwalitatief lidmaatschap: iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de VvE, omgekeerd eindigt het lidmaatschap van rechtswege ind…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgevingArtikel 125

 • 1

  Aan de vergadering van eigenaars komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 • 2

  Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars. Wanneer een lid ophoudt appartementseigenaar te zijn, eindigt zijn lidmaatschap van rechtswege.

 • 3

  Artikel 40 lid 2 van Boek 2 is van toepassing.


Artikel 126

 • 1

  De vereniging van eigenaars voert het beheer over de gemeenschap, met uitzondering van de gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. De vereniging houdt een reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten.

 • 2

  De jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds, bedoeld in het vorige lid, bedraagt ten aanzien van een voor bewoning bestemd gebouw, met inbegrip van een gebouw dat gedeeltelijk voor bewoning is bestemd:

  • a.

   ten minste het bedrag dat is vastgesteld door de vergadering van eigenaars ter uitvoering van een door de vergadering van eigenaars vastgesteld onderhoudsplan van ten hoogste vijf jaren oud ten aanzien van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, dat betrekking heeft op een periode van ten minste tien jaar en waarin de benodigde onderhouds- en herstelwerkzaamheden alsmede de geplande vernieuwingen zijn opgenomen daaronder mede begrepen een berekening van de aan die werkzaamheden en vernieuwingen verbonden kosten en een gelijkmatige toerekening van die kosten aan de onderscheiden jaren; of

  • b.

   ten minste 0,5% procent van de herbouwwaarde van het gebouw.

 • 3

  In een reservefonds ten aanzien van een gebouw als bedoeld in het vorige lid, aanhef, worden de bijdragen gedeponeerd op een afzonderlijke betaalrekening of spaarrekening als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, ten name van de vereniging van eigenaars. Van de vorige volzin kan slechts worden afgeweken bij reglement, bij besluit van de vergadering van eigenaars, genomen met een meerderheid van ten minste vier vijfde van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt, of door middel van het ten behoeve van de bijdragen verstrekken van een bankgarantie ten name van de vereniging van eigenaars.

 • 4

  Tenzij het reglement uitdrukkelijk anders bepaalt, is de vereniging bevoegd een overeenkomst van geldlening aan te gaan.

 • 5

  De vereniging kan binnen de grenzen van haar bevoegdheid de gezamenlijke appartementseigenaars in en buiten rechte vertegenwoordigen.

 • 6

  De vereniging ziet toe op de nakoming van de verplichtingen die voor de appartementseigenaars uit het bij of krachtens de wet en het reglement bepaalde jegens elkander voortvloeien en kan te dien einde in rechte tegen hen optreden. Onder appartementseigenaars wordt hier begrepen hij die een gebruiksrecht aan een appartementseigenaar ontleent.

 • 7

  Zolang tweederde deel van de appartementsrechten, daaronder mede begrepen het aan die appartementsrechten verbonden aantal stemmen, niet is overgedragen onmiddellijk na oprichting van de vereniging van eigenaars, gaat de vereniging van eigenaars geen overeenkomsten voor onderhoud aan met een langere looptijd dan een jaar.


Artikel 127

 • 1

  Alle appartementseigenaars hebben toegang tot de vergadering van eigenaars. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.

 • 2

  Tenzij de statuten anders bepalen, wordt de voorzitter van de vergadering van eigenaars door de vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Zowel de voorzitter als het bestuur van de vereniging zijn bevoegd de vergadering bijeen te roepen.

 • 3

  In geval van ondersplitsing komen de stemmen van de appartementseigenaar wiens recht is gesplitst, toe aan de gerechtigden tot de door de ondersplitsing ontstane appartementsrechten. Deze stemmen worden in de vergadering van eigenaars uitgebracht door het bestuur van de bij de ondersplitsing opgerichte vereniging van eigenaars. De stemmen behoeven niet eensluidend te worden uitgebracht. De gerechtigden tot de door de ondersplitsing ontstane appartementsrechten zijn bevoegd de vergadering van eigenaars bij te wonen. Het bestuur, bedoeld in de tweede zin, is bevoegd om in de vergadering het woord te voeren.


Artikel 128

 • 1

  De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het reglement daarover geen bepalingen bevat.

 • 2

  Iedere appartementseigenaar kan een gebruiker vragen te verklaren of hij bereid is een in het vorige lid bedoelde regel na te leven. Is de gebruiker daartoe niet bereid of verklaart hij zich niet, dan kan de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van iedere appartementseigenaar beslissen dat de regel ten aanzien van de gebruiker komt te gelden.Artikel 130

 • 1

  In afwijking van artikel 15 lid 3 van Boek 2 geschiedt de vernietiging van een besluit van een orgaan van de vereniging van eigenaars door een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van degene die de vernietiging krachtens dit lid kan vorderen.

 • 2

  Het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen.

 • 3

  De verzoeker, alle andere stemgerechtigden en de vereniging van eigenaars worden bij name opgeroepen om op het verzoek te worden gehoord. Hoger beroep kan slechts worden ingesteld binnen een maand na de dagtekening der eindbeschikking.

 • 4

  De rechter voor wie het verzoek aanhangig is, is bevoegd het besluit te schorsen totdat op het verzoek onherroepelijk is beslist.


Artikel 131

 • 1

  Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door één bestuurder, tenzij de statuten bepalen dat er twee of meer zullen zijn. In het laatste geval wordt de vereniging, voor zover in de statuten niet anders is bepaald, tegenover derden door ieder der bestuurders vertegenwoordigd.

 • 2

  Het bestuur wordt door de vergadering van eigenaars, al dan niet uit de leden, benoemd en kan te allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen. Een veroordeling tot herstel van de dienstbetrekking tussen de vereniging en een bestuurder kan door de rechter niet worden uitgesproken.

 • 3

  Voor zover de statuten niet anders bepalen, beheert het bestuur de middelen der vereniging en draagt het zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars.

 • 4

  Bij besluit van de vergadering van eigenaars kan van het vorige lid worden afgeweken en kunnen aan het bestuur aanwijzingen met betrekking tot de uitoefening van zijn taak worden gegeven. Deze besluiten kunnen niet worden ingeroepen tegen de wederpartij, tenzij zij haar bekend waren of behoorden te zijn.


Artikel 132

De appartementseigenaars en de gebruikers van de voor het gebruik als afzonderlijk geheel bestemde gedeelten zijn verplicht een bestuurder en door hem aan te wijzen personen toegang tot die gedeelten te verschaffen, wanneer dit voor de vervulling van de taak van het bestuur noodzakelijk is.


Artikel 133

 • 1

  Bij belet of ontstentenis van het bestuur wordt dit vervangen door de voorzitter van de vergadering van eigenaars, tenzij in de statuten of door de vergadering een andere voorziening is getroffen.

 • 2

  In gevallen waarin de vereniging of de gezamenlijke appartementseigenaars een belang hebben, tegenstrijdig met dat van een bestuurder, treedt de voorzitter van de vergadering van eigenaars bij belet of ontstentenis van andere bestuurders eveneens in de plaats van het bestuur.


Artikel 134

 • 1

  Exploiten en kennisgevingen, gericht tot de gezamenlijke appartementseigenaars, kunnen aan de persoon of de woonplaats van een bestuurder van de vereniging worden gedaan; zij behoeven dan niet de namen en de woonplaatsen van de appartementseigenaars te bevatten.

 • 2

  De bestuurder deelt de appartementseigenaars onverwijld de inhoud van het exploit of de kennisgeving mede.Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Appartementsrechten Categorie Registergoederenrecht
Titel COVID-19 Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Beschikking over een gemeenschappelijk gedeelte moet met medewerking van alle appartementseigenaars Instantie Hoge Raad Datum 24-02-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:286
VvE verplicht appartementseigenaren te wijzen op overtreding Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 10-08-2022 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2022:3709
VvE weigert toestemming te verlenen voor plaatsen airco-installatie Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 17-02-2022 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2022:2983
Wanneer is sprake van een op-, aan- of onderbouw bij appartementsrecht? Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 31-08-2021 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2021:1690
Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten Instantie Hoge Raad Datum 21-06-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1022
Geen besluit van VvE inhoudende de toestemming voor aanleg open haard in appartement Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 18-06-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:2054
Strijdige bepaling in splitsingsreglement leidt tot nietigheid van daarop gegronde besluiten Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 30-11-2017 Nummer ECLI:NL:GHARL:2017:10505
Vetorecht in splitsingsakte staat op gespannen voet met VvE-rechterlijke stelsel Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 08-11-2017 Nummer ECLI:NL:RBROT:2017:9480
Besluit waarmee bestemming van appartementen werd gewijzigd, is niet rechtsgeldig tot stand gekomen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 24-10-2017 Nummer ECLI:NL:GHARL:2017:9204
Notaris mag bij levering appartementsrecht vertrouwen op juistheid van informatie uit handelsregister omtrent VvE-bestuurder Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 30-05-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:2008
Rechter vernietigt VvE-besluit over beperking verhuur omdat niet aan wettelijk vereiste wijze tot standkoming is voldaan Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 28-09-2016 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2016:7993
Verhouding appartementseigenaars wordt beheerst door redelijkheid en billijkheid Instantie Hoge Raad Datum 30-10-1998 Nummer ECLI:NL:HR:1998:ZC2759

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid Dossiernr. 35434 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars Dossiernr. 34479 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie KNB Datum 16-08-2021 Nummer (geen nummer) Samenvatting Op 16 augustus 2021 is het modelreglement voor kleine VvE’s vastgesteld. Dit modelreglement komt tegemoet aan verschil…

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Modelreglement Kleine VvE’s Auteur(s) A.C.W. Luijk-van Veldhuizen, C.N. Siewers, I. de Jong Bron WPNR 2023/7422
Titel De Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars Auteur(s) R.F.H. Mertens Bron WPNR 2017/7167

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Alles voor uw VvE op één plek Bron Nederlandvve.nl Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
De juridische databank voor VvE professionals Bron VvE Recht Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
101 VvE vragen Bron 101VvEvragen.nl Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Checklist splitsingstekening appartementen Bron Het Kadaster Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing kleine VvE's 2021 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Publieksversie Modelreglement kleine VvE's Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 2017 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 2006 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement ondersplitsing 2006 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1992 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement service-flatgebouw 1987 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement service-flatgebouw 1987 (bijlage) Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1983 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1983 (bijlage) Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1973 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Transponeringstabel modelreglementen 1973, 1983, 1992 en 2006 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Handreiking en infoblad gemeenschappelijke rookgasafvoeren Bron Rijksoverheid Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de particulier
Publieksversie Modelreglement kleine VvE's Bron - Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel