Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Het bewind van de ouders (art. 1:253i - 1:253m BW)

Bijgewerkt tot 06-06-2024 Auteur De redactie

1 Bewindvoering en vertegenwoordiging ingeval van gezamenlijke gezagsuitoefeningIn geval van gezamenlijke gezagsuitoefening voeren de ouders gezamenlijk het bewind over het vermogen van het kind en vertegenwoordigen zij gezamenlijk het kind in burgerlijke handelingen, met dien verstande dat een ouder alleen, mits niet van bezwaren van de andere ouder is gebleken, hiertoe ook bevoegd is. Oefent een ouder het gezag alleen uit, dan wordt door deze ouder het bewind gevoerd en het kind vertegenwoord…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 253i

 • 1

  Ingeval van gezamenlijke gezagsuitoefening voeren de ouders gezamenlijk het bewind over het vermogen van het kind en vertegenwoordigen zij gezamenlijk het kind in burgerlijke handelingen, met dien verstande dat een ouder alleen, mits niet van bezwaren van de andere ouder is gebleken, hiertoe ook bevoegd is.

 • 2

  Artikel 253a van dit boek is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in plaats van "de rechtbank" wordt gelezen "de kantonrechter".

 • 3

  Oefent een ouder het gezag alleen uit, dan wordt door die ouder het bewind over het vermogen van het kind gevoerd en het kind in burgerlijke handelingen vertegenwoordigd.

 • 4

  Van het bepaalde in het eerste en derde lid kan worden afgeweken:

  • a.

   indien de rechter bij de beschikking waarbij de uitoefening van het gezag over het kind aan een van de ouders wordt opgedragen op eensluidend verzoek van de ouders of op verzoek van één van hen, mits de ander zich daartegen niet verzet, heeft bepaald dat de ouder die niet het gezag over het kind zal uitoefenen, het bewind over het vermogen van het kind zal voeren;

  • b.

   ingevolge artikel 276, tweede lid, van dit boek, bij beëindiging van het gezag;

  • c.

   indien hij die een minderjarige goederen schenkt of vermaakt, bij de gift, onderscheidenlijk bij de uiterste wilsbeschikking, heeft bepaald dat een ander het bewind over die goederen zal voeren.

 • 5

  In het laatstbedoelde geval zijn de ouders, of - indien een ouder het gezag alleen uitoefent - die ouder, bevoegd van de bewindvoerder rekening en verantwoording te vragen.

 • 6

  Bij het vervallen van het door de schenker of erflater ingesteld bewind zijn het eerste en tweede lid, onderscheidenlijk het derde lid, van toepassing.


Artikel 253j

De ouders of een ouder moeten het bewind over het vermogen van hun kind als goede bewindvoerders voeren. Bij slecht bewind zijn zij voor de daaraan te wijten schade aansprakelijk, behoudens voor de vruchten van dat vermogen voor zover de wet hun het genot daarvan toekent.


Artikel 253k

Op het bewind van de ouders of een ouder zijn de artikelen 342, tweede lid, 344 tot en met 357 en 370 van dit boek van overeenkomstige toepassing.


Artikel 253l

 • 1

  Elke ouder die het gezag over zijn kind uitoefent, heeft het vruchtgenot van diens vermogen. Indien het kind bij de ouder inwoont en anders dan incidenteel inkomen uit arbeid geniet, is het verplicht naar draagkracht bij te dragen in de kosten van de huishouding van het gezin.

 • 2

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing in geval het gezag van de ouder is beëindigd, tenzij de andere ouder het gezag uitoefent.

 • 3

  Aan bedoeld vruchtgenot zijn de lasten verbonden, die op vruchtgebruikers rusten.


Artikel 253m

De ouder heeft geen vruchtgenot van het vermogen, ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking van de erflater of bij de gift is bepaald dat de ouders daarvan het vruchtgenot niet zullen hebben.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Echtscheidingstestament Categorie Erfrecht
Titel Bewind Categorie Familierecht (overig)
Titel Gezag Categorie Familierecht (overig)

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Beheersmaatregel vanwege overlijdensuitkering in nog niet aanvaarde nalatenschap Instantie Rechtbank Den Haag Datum 01-03-2024 Nummer 10835688 EJ VERZ 23-84775
Notaris handelt in strijd met zorgplicht door niet te wijzen op overdracht aandelen zonder machtiging om overdrachtsbelasting te besparen Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 24-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2024:329
Kantonrechter geeft ambtshalve aanwijzing BEM-clausule minderjarige inzake kindregeling Instantie Rechtbank Den Haag Datum 06-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2023:10982
Kantonrechter wijst machtiging af voor verbinden van minderjarige tot volstorting aandelen in een BV Instantie Rechtbank Den Haag Datum 31-08-2022 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2022:9234
Stiefvader tekortgeschoten in verplichtingen als voogd-bewindvoerder, testamentair bewindvoerder en executeur Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 28-07-2021 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2021:3296
Vader was ingevolge art. 1:253i BW bevoegd om rekeningen van kinderen leeg te halen en op te heffen Instantie Geschillencommissie Financiële Dienstverlening Datum 04-11-2019 Nummer 2019-873
Voorwaarden bij schenking waren niet in belang van minderjarige Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 04-01-2019 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2019:22

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel BEM-clausule, testamentair Boek 4-bewind of testamentair Boek 1-bewind bij een minderjarig kind: Wat is het gevolg voor toeslagen van de ouder? Auteur(s) E.M.A. van Amersfoort Bron PE Notariaat 2023/2
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel