Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Schuld- en contractsoverneming (art. 6:155 - 6:159 BW)

Bijgewerkt tot 16-01-2020 Auteur De redactie

1 Inleiding In de wet is afdeling 6.2.3 BW gewijd aan schuld- en contractsoverneming. In het hiernavolgende wordt eerst aandacht besteed aan schuldoverneming en vervolgens aan contractsoverneming. De wettelijke regeling voor contractsoverneming is slechts rudimentair geregeld in art. 6:159 BW. De regeling voor schuldoverneming is ruimer geregeld, art. 6:155 tot en met art. 6:158 BW. 2 Schuldoverneming Een schuld gaat van de schuldenaar over op een derde, indien deze haar van de schuldenaar over…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 155

Een schuld gaat van de schuldenaar over op een derde, indien deze haar van de schuldenaar overneemt. De schuldoverneming heeft pas werking jegens de schuldeiser, indien deze zijn toestemming geeft nadat partijen hem van de overneming kennis hebben gegeven.


Artikel 156

 • 1

  Heeft de schuldeiser bij voorbaat zijn toestemming tot een schuldoverneming gegeven, dan vindt de overgang plaats, zodra de schuldenaar tot overeenstemming is gekomen met de derde en partijen de schuldeiser schriftelijk van de overneming kennis hebben gegeven.

 • 2

  De schuldeiser kan een bij voorbaat gegeven toestemming niet herroepen, tenzij hij zich de bevoegdheid daartoe bij de toestemming heeft voorbehouden.


Artikel 157

 • 1

  De bij de vordering behorende nevenrechten worden na het tijdstip van de overgang tegen de nieuwe in plaats van tegen de oude schuldenaar uitgeoefend.

 • 2

  Tot zekerheid van de overgegane schuld strekkende rechten van pand en hypotheek op een aan een der partijen toebehorend goed blijven bestaan; die op een niet aan partijen toebehorend goed en rechten uit borgtocht gaan door de overgang teniet, tenzij de pand- of hypotheekgever of borg tevoren in handhaving heeft toegestemd.

 • 3

  Voorrechten op bepaalde goederen waarop de schuldeiser niet tevens een verhaalsrecht jegens derden heeft, gaan door de overgang teniet, tenzij de schuldoverneming plaatsvindt ter uitvoering van de overdracht van een onderneming waartoe ook het goed waarop het voorrecht rust, behoort. Voorrechten op het vermogen van de schuldenaar gelden na de overgang als voorrechten op het vermogen van de nieuwe schuldenaar.

 • 4

  Bedongen rechten en boeten, alsmede dwangsommen die vóór de overgang aan de schuldenaar werden opgelegd, worden door de nieuwe in plaats van door de oude schuldenaar verschuldigd, voor zover zij na het tijdstip van de overgang zijn opeisbaar geworden of verbeurd.


Artikel 158

Indien de rechtsverhouding tussen de vorige en de nieuwe schuldenaar op grond waarvan de schuld is overgenomen, nietig, vernietigd of ontbonden is, kan de schuldeiser de schuld weer op de vorige schuldenaar doen overgaan door daartoe strekkende kennisgevingen aan de beide betrokken partijen; elk van hen kan de schuldeiser daartoe een redelijke termijn stellen.


Artikel 159

 • 1

  Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte.

 • 2

  Hierdoor gaan alle rechten en verplichtingen over op de derde, voor zover niet ten aanzien van bijkomstige of reeds opeisbaar geworden rechten of verplichtingen anders is bepaald.

 • 3

  Artikel 156 en de leden 1-3 van artikel 157 zijn van overeenkomstige toepassing.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Vereiste medewerking voor contractsovername (art. 6:159 BW) is vormvrij Instantie Rechtbank Gelderland Datum 06-12-2023 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2023:6580
Begunstigde mag abstracte bankgarantie niet trekken vanwege ontbreken huurovereenkomst Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 19-07-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:6179
Medewerking van verhuurder bij contractsoverneming art. 6:159 BW Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 26-11-2019 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2019:3124
Mededeling aan wederpartij niet voldoende voor contractsoverneming Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 06-10-2015 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2015:3936
Onderzoeksplicht naar partijbedoelingen voor notaris bij het opstellen van een aanvullende overeenkomst naast de koopovereenkomst Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 22-09-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:3931
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel