Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Taakbeëindiging executeur (art. 4:149 - 4:152 BW)

Bijgewerkt tot 01-05-2023 Auteur De redactie

1 InleidingArt. 4:149 lid 1 BW geeft onder de letters a tot en met f aan in welke gevallen de taak van een executeur eindigt. Dat is het geval:wanneer de executeur zijn werkzaamheden als zodanig heeft voltooid; door tijdsverloop, indien de executeur voor een bepaalde tijd was benoemd; doordat de executeur overlijdt, failliet gaat, onder curatele wordt gesteld, ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard of door de instelling van…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 149

 • 1

  De taak van een executeur eindigt:

  • a.

   wanneer hij zijn werkzaamheden als zodanig heeft voltooid;

  • b.

   door tijdverloop, indien hij voor een bepaalde tijd was benoemd;

  • c.

   door zijn dood, het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, zijn faillietverklaring, zijn ondercuratelestelling of door de instelling van een bewind als bedoeld in titel 19 van Boek 1 over een of meer van zijn goederen;

  • d.

   wanneer de nalatenschap overeenkomstig de derde afdeling van de zesde titel moet worden vereffend;

  • e.

   in de bij de uiterste wil bepaalde gevallen;

  • f.

   door ontslag dat de kantonrechter hem met ingang van een bepaalde dag verleent.

 • 2

  Het ontslag wordt hem verleend, hetzij op eigen verzoek, hetzij om gewichtige redenen, zulks op verzoek van een mede-executeur, een erfgenaam of het openbaar ministerie, dan wel ambtshalve. Hangende het onderzoek kan de kantonrechter voorlopige voorzieningen treffen en de executeur schorsen.

 • 3

  Een gewezen executeur blijft verplicht te doen wat niet zonder nadeel voor de afwikkeling van de nalatenschap kan worden uitgesteld, totdat degene die na hem tot het beheer van de nalatenschap bevoegd is, dit heeft aanvaard.

 • 4

  Eindigt de hoedanigheid van executeur door diens faillissement of ondercuratelestelling dan rust de in het vorige lid bedoelde verplichting op de curator, indien deze van de executele kennis draagt; eindigt de hoedanigheid van executeur door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of de onderbewindstelling van een of meer van zijn goederen, dan geldt hetzelfde voor de in die gevallen optredende bewindvoerder. Eindigt de hoedanigheid van executeur door diens dood, dan zijn de erfgenamen verplicht, indien zij van de executele kennis dragen, het overlijden van de executeur mede te delen aan de erfgenamen van degene die hem heeft benoemd.


Artikel 150

 • 1

  Een executeur die zijn taak, met het oog waarop hem het beheer was opgedragen, heeft volgebracht, is bevoegd zijn beheer te beëindigen door de goederen ter beschikking van de erfgenamen te stellen.

 • 2

  De erfgenamen kunnen de bevoegdheid van een executeur tot beheer beëindigen:

  • a.

   na voldoening van de schulden der nalatenschap en nakoming der lasten, waarvan de afwikkeling reeds tot zijn taak behoort of nog binnen het jaar na het overlijden van de erflater tot zijn taak zou kunnen gaan behoren;

  • b.

   wanneer een jaar en zes maanden is verlopen sedert een of meer der executeurs de nalatenschap in beheer hebben kunnen nemen. De kantonrechter kan deze termijn, ook na het verstrijken daarvan, op verzoek van een executeur een of meer malen verlengen.

 • 3

  Wanneer de erfgenamen de nodige middelen voor de in lid 2 onder a bedoelde afwikkeling ter beschikking van de executeur stellen, kunnen zij zijn beheersbevoegdheid voor het overige beëindigen.

 • 4

  Zijn niet alle erfgenamen bekend of niet allen bereid de goederen in ontvangst te nemen, dan zijn de artikelen 225 en 226 van overeenkomstige toepassing.


Artikel 151

Een executeur wiens bevoegdheid tot beheer van de nalatenschap is geëindigd, is verplicht aan degene die na hem tot het beheer bevoegd is, rekening en verantwoording af te leggen, op de wijze als voor bewindvoerders is bepaald.


Artikel 152

Voor de toepassing van de bepalingen van deze afdeling wordt de echtgenoot van de erflater die een recht van vruchtgebruik heeft krachtens afdeling 2 van titel 3, als een erfgenaam aangemerkt. De bevoegdheden, bedoeld in artikel 150 leden 2 en 3, komen mede aan die echtgenoot toe.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Executeur Categorie Erfrecht
Titel Termijnen in het erfrecht Categorie Erfrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Ongeldig hypotheekrecht wegens niet-beëindigde executele Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 08-03-2023 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2023:2308
Ruimschootsverklaring kan volstaan met opgemaakte boedelbeschrijving Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 17-05-2022 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2022:1542
Executeur was beschikkingsonbevoegd vanwege beneficiaire aanvaarding Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 07-12-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:4282
Het begrip 'gewichtige reden' dient casuïstisch te worden beoordeeld Instantie Hoge Raad Datum 05-11-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1646
Gewichtige reden voor ontslag doordat executeur zonder medeweten van erfgenamen bedrag naar zichzelf overmaakte Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 06-02-2019 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2019:403
Décharge als voorwaarde voor taakbeëindiging executeur is nietig Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 11-04-2018 Nummer ECLI:NL:RBROT:2018:3425
Kamer oordeelt dat de taak van de executeur is geëindigd, nu de ruimschoots toereikend verklaring niet op het moment van beneficiaire aanvaarding is afgegeven Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 18-04-2016 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2016:11
Verplichting tot afleggen rekening en verantwoording gaat bij overlijden executeur niet over op zijn erfgenamen Instantie Hoge Raad Datum 22-01-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:99
Betekenis van het begrip 'afwikkeling' Instantie Hoge Raad Datum 06-09-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BY5241
Hoge Raad geeft invulling aan het begrip 'boedelberedderaar' Instantie Hoge Raad Datum 28-06-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:39
Ontslag van executeur en bewindvoerder om 'gewichtige redenen' Instantie Rechtbank Limburg Datum 23-05-2013 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0962
Hof verleent ambtshalve ontslag aan executeur Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 27-11-2012 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2012:CA1515
Hof Den Bosch 21-11-2006, nr. R200600632 Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 21-11-2006 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2006:AZ4506

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De ruimschoots toereikend-verklaring, de erfgenamen en de tuchtrechter Auteur(s) W. Breemhaar Bron Tijdschrift Erfrecht 2023/2
Titel Executeur of bewindvoerder? Zelfs de goede Homerus slaapt wel eens Auteur(s) P.C. van Es Bron WPNR 2021/7352
Titel Ontslag van de executeur om gewichtige redenen. Een onderbelicht instrument Auteur(s) R. van Dijken Bron Tijdschrift Erfrecht 2020/6
Titel Executele (dissertatie) Auteur(s) B.M.E.M. Schols Bron 2007
Titel De executeur, de ruimschoots toereikend verklaring en de beneficiaire aanvaarding Auteur(s) K.B. van den Berg & A.H.G. Wilod Versprille Bron WPNR 2018/7138
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel