Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verrekenbeding en ondernemingswinst (art. 1:141 BW)

Bijgewerkt tot 20-06-2024 Auteur mr. dr. M.R. (Marcel) Kremer

1 InleidingPartijen definiëren zelf in huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden in verband met een periodiek verrekenbeding (Amsterdams verrekenbeding) wat zij onder inkomsten begrijpen. Indien inkomsten worden gedefinieerd als 'inkomen uit arbeid' zal in geval van een echtgenoot die tevens bestuurder van een BV/NV is, daaronder in beginsel alleen diens salaris te verstaan zijn. Ontvangen dividenden zijn namelijk inkomsten uit vermogen. Niet door de BV/NV uitgekeerde winsten (d…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 141

 • 1

  Indien een verrekenplicht betrekking heeft op een in de huwelijkse voorwaarden omschreven tijdvak van het huwelijk en over dat tijdvak niet is afgerekend, blijft de verplichting tot verrekening over dat tijdvak in stand en strekt deze zich uit over het saldo, ontstaan door belegging en herbelegging van hetgeen niet verrekend is, alsmede over de vruchten daarvan.

 • 2

  Indien een verrekenplicht betrekking heeft op een in de huwelijkse voorwaarden omschreven tijdvak van het huwelijk, dan eindigt die verrekenplicht op het tijdstip zoals in artikel 142 bepaald, als dat tijdvak nog loopt.

 • 3

  Indien bij het einde van het huwelijk aan een bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen periodieke verrekenplicht als bedoeld in het eerste lid niet is voldaan, wordt het alsdan aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden, tenzij uit de eisen van redelijkheid en billijkheid in het licht van de aard en omvang van de verrekenplicht anders voortvloeit. Artikel 143 is van overeenkomstige toepassing.

 • 4

  Indien een echtgenoot in overwegende mate bij machte is te bepalen dat de winsten van een niet op zijn eigen naam uitgeoefende onderneming hem rechtstreeks of middellijk ten goede komen, en een verrekenbeding is overeengekomen dat ook ondernemingswinsten omvat, worden de niet uitgekeerde winsten uit zodanige onderneming, voor zover in het maatschappelijk verkeer als redelijk beschouwd, eveneens in aanmerking genomen bij de vaststelling van de verrekenplicht van die echtgenoot, onverminderd het eerste lid.

 • 5

  Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing, indien een echtgenoot op eigen naam een onderneming uitoefent.

 • 6

  De rechtsvordering tot verrekening, bedoeld in het eerste lid, verjaart niet eerder dan drie jaren na de beëindiging van het huwelijk dan wel na de inschrijving van de beschikking tot scheiding van tafel en bed in het register, bedoeld in artikel 116. Deze termijn kan niet worden verkort.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Huwelijkse voorwaarden Categorie Familievermogensrecht
Titel Verrekenbedingen Categorie Familievermogensrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Aandelen in BV en ondernemingswinst vallen niet onder verrekenbeding Instantie Rechtbank Den Haag Datum 15-11-2022 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2022:12427
Gehele vermogen moet worden verrekend nu de tenzij-clausule (art. 1:141 lid 3 BW) niet van toepassing is Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 05-10-2021 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2021:3011
Niet nagekomen periodiek verrekenbeding en inbreng eenmanszaak in BV Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 11-02-2021 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2021:400
Rekening-courantschuld bij eigen vennootschap en finaal verrekenbeding Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 22-01-2021 Nummer ECLI:NL:RBROT:2021:3422
Ondernemingswinsten hadden ook moeten worden verrekend door ruime formulering inkomensbegrip huwelijkse voorwaarden Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 09-06-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:1739
Inkomsten gegenereerd middels stichting vallen onder periodiek verrekenbeding Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 26-10-2017 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2017:4679
Vennootschap is niet gefinancierd met verrekenbaar inkomen; komt niet voor verrekening in aanmerking Instantie Hoge Raad Datum 08-07-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1473
Verrekening op grond van de huwelijkse voorwaarden Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 26-08-2014 Nummer ECLI:NL:GHARL:2014:6865
Hoge Raad casseert uitspraak Hof Amsterdam waarin winst B.V. verrekend moest worden Instantie Hoge Raad Datum 27-09-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:CA3739
Reservering voor een fiscale oudedagsvoorziening geldt als verteerd inkomen Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 03-11-2009 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2009:BL1024
Echtgenoot-dga met 33% belang is niet in overwegende mate bij machte om winstbestemming te bepalen Instantie Rechtbank Haarlem Datum 06-10-2009 Nummer ECLI:NL:RBHAA:2009:BK1637
Voor uitleg begrip ondernemingswinsten wordt in huwelijkse voorwaarden uitdrukkelijk aangesloten bij de Wet IB 2001; geen verrekening winst BV Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-05-2007 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2007:BC2451
Begrip 'inkomsten uit arbeid' omvat in casu niet impliciet ook de (ondernemings)winsten Instantie Hoge Raad Datum 06-10-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AX8847
Hof Den Haag 27-07-2005, nrs 893-H-04 en 370-H-05 Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 27-07-2005 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2005:AT9604
Onder 'zuivere inkomsten' vallen in casu het salaris en dividenduitkeringen Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 20-07-2004 Nummer ECLI:NL:GHARN:2004:AR8328

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Enkele huwelijksvermogensrechtelijke overpeinzingen bij symbolische stortingen op aandelen uit te verrekenen inkomsten Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron WPNR 2023/7415
Titel Van shoppen in Parijs, naar shoppen voor de laagste prijs Auteur(s) A.H.J.M. van Hoof Bron EB 2021/11
Titel Man/vrouw-firma en periodiek verrekenbeding Auteur(s) T.J. Mellema-Kranenburg Bron JBN 2020/52
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel