Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

De maatschap (art. 7A:1655 - 1688 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2022 Auteur De redactie

1 AlgemeenMaatschap is de overeenkomst, waarbij twee of meer personen zich verbinden ieder iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om door samenwerking (affectio societates) vermogensrechtelijk voordeel te behalen en dit voordeel te delen (art. 7A:1655 BW).Ons recht kent verschillende rechtsfiguren, gericht op het tot stand brengen van samenwerking op basis van een overeenkomst tussen twee of meer personen:De openbare maatschap, geregeld in art. 7A:1655 BW. Van een openbare maatsch…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 1655

Maatschap is eene overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkander te deelen.


Artikel 1657

Maatschappen zijn of algeheel, of bijzonder.


Artikel 1658

De wet kent slechts de algeheele maatschap van winst. Zij verbiedt alle maatschappen, het zij van alle de goederen, het zij van een bepaald gedeelte van dezelve, onder eenen algemeenen titel; onverminderd de bepalingen, vastgesteld in den zevenden en achtsten titel van het eerste boek van dit Wetboek.


Artikel 1659

De algeheele maatschap van winst bevat slechts hetgeen partijen, onder welke benaming ook, gedurende den loop der maatschap door hare vlijt zullen verkrijgen.


Artikel 1660

De bijzondere maatschap is de zoodanige welke slechts betrekking heeft tot zekere bepaalde goederen, of tot derzelver gebruik, of tot de vruchten die daarvan zullen getrokken worden, of tot eene bepaalde onderneming, of tot de uitoefening van eenig bedrijf of beroep.


Artikel 1661

De maatschap begint van het oogenblik der overeenkomst, indien daarbij geen ander tijdstip bepaald is.


Artikel 1662

 • 1

  De inbreng van de vennoot kan bestaan in geld, goederen, genot van goederen en arbeid.

 • 2

  Op de inbreng van een goed zijn de bepalingen omtrent koop, op de inbreng van genot van een goed de artikelen 1584-1623 van overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de rechtsverhouding zich daartegen niet verzet.


Artikel 1665

Wanneer een der vennooten, voor zijne eigene rekening, eene opeischbare som te vorderen heeft van iemand die mede eene insgelijks opeischbare som verschuldigd is aan de maatschap, moet de betaling, welke hij ontvangt, op de inschuld der maatschap en op die van hemzelven, naar evenredigheid van beide die vorderingen, toegerekend worden, al ware het ook dat hij, bij de kwijting, alles in mindering of voldoening van zijne eigene inschuld mogt gebragt hebben; maar indien hij bij de kwijting bepaald heeft dat de geheele betaling zoude strekken voor de inschuld der maatschap, zal deze bepaling worden nagekomen.


Artikel 1666

Indien een der vennooten zijn geheel aandeel in eene gemeene inschuld der maatschap ontvangen heeft, en de schuldenaar naderhand onvermogend is geworden, is die vennoot gehouden het ontvangene in de gemeene kas in te brengen, al had hij ook voor zijn aandeel kwijting gegeven.


Artikel 1670

 • 1

  Indien bij de overeenkomst van maatschap het aandeel van ieder vennoot in de winsten en de verliezen niet is bepaald, is elks aandeel geëvenredigd aan hetgeen hij in de maatschap heeft ingebragt.

 • 2

  Ten aanzien van degenen die slechts zijne nijverheid heeft ingebragt, wordt het aandeel in de winsten en de verliezen berekend gelijk te staan met het aandeel van dengenen der vennooten die het minst heeft ingebragt.


Artikel 1671

 • 1

  De vennooten kunnen niet bedingen dat zij de regeling der hoegrootheid van hun aandeel aan een hunner of aan eenen derde zullen overlaten.

 • 2

  Een zoodanig beding wordt voorondersteld niet geschreven te zijn, en zullen alzoo de verordeningen van het voorgaande artikel worden in acht genomen.


Artikel 1672

 • 1

  Het beding, waarbij aan een der vennooten alle de voordeelen mogten toegezegd zijn, is nietig.

 • 2

  Maar het is geoorloofd te bedingen dat alle de verliezen bij uitsluiting door een of meer der vennooten zullen gedragen worden.


Artikel 1673

 • 1

  De vennoot die bij een bijzonder beding van de overeenkomst van maatschap met het beheer belast is, kan, zelfs in weerwil der overige vennooten, alle daden verrigten, welke tot zijn beheer betrekkelijk zijn.

 • 2

  Deze magt kan, zoo lang de maatschap duurt, niet zonder gewichtige reden herroepen worden; maar indien dezelve niet bij de overeenkomst der maatschap, maar bij eene latere akte, is gegeven, is zij, even als eene eenvoudige lastgeving, herroepelijk.


Artikel 1674

Indien verscheidene vennooten met het beheer belast zijn, zonder dat hunne bijzondere werkzaamheden bepaald zijn, of zonder beding dat de een buiten den anderen niets zoude mogen verrigten, is ieder van hen afzonderlijk tot alle handelingen, dat beheer betreffende, bevoegd.


Artikel 1675

Indien er bedongen is dat een der beheerders niets buiten den anderen zoude mogen verrigten, vermag de eene, zonder eene nieuwe overeenkomst, niet te handelen zonder medewerking van den anderen, al mogt deze zich ook voor het oogenblik in de onmogelijkheid bevinden om aan de daden van het beheer deel te nemen.


Artikel 1676

Bij gebreke van bijzondere bedingen omtrent de wijze van beheer, moeten de volgende regelen worden in acht genomen:

 • 1°.

  De vennooten worden geacht zich over en weder de magt te hebben verleend om, de een voor den anderen, te beheeren.

  Hetgeen ieder van hen verrigt is ook verbindende voor het aandeel der overige vennooten, zonder dat hij hunne toestemming hebbe bekomen; onverminderd het regt van deze laatstgemelden, of van een hunner, om zich tegen de handeling, zoo lang die nog niet gesloten is, te verzetten;

 • 2°.

  Ieder der vennooten mag gebruik maken van de goederen aan de maatschap toebehoorende, mits hij dezelve tot zoodanige einden gebruike, als waartoe zij gewoonlijk bestemd zijn, en mits hij zich van dezelve niet bediene tegen het belang der maatschap of op zoodanige wijze, dat de overige vennooten daardoor verhinderd worden om van die goederen, volgens hun regt, mede gebruik te maken;

 • 3°.

  Ieder vennoot heeft de bevoegdheid om de overige vennooten te verpligten in de onkosten te dragen, welke tot behoud der aan de maatschap behoorende goederen noodzakelijk zijn;

 • 4°.

  Geen der vennooten kan, zonder toestemming der overige, eenige nieuwigheden daarstellen ten aanzien der onroerende zaken, welke tot de maatschap behooren, al beweerde hij ook dat dezelve voor de maatschap voordeelig waren.


Artikel 1678

Elk der vennooten mag, zelfs zonder toestemming der overige, eenen derden persoon aannemen als deelgenoot in het aandeel hetwelk hij in de maatschap heeft; doch hij kan denzelven, zonder zoodanige toestemming, niet als medelid der maatschap toelaten, al mogt hij ook met het beheer der zaken van de maatschap belast zijn.


Artikel 1679

De vennooten zijn niet ieder voor het geheel voor de schulden der maatschap verbonden; en een der vennooten kan de overige niet verbinden, indien deze hem daartoe geene volmagt gegeven hebben.


Artikel 1680

De vennooten kunnen door den schuldeischer, met wien zij gehandeld hebben, aangesproken worden, ieder voor gelijke som en gelijk aandeel, al ware het dat het aandeel in de maatschap van den eenen minder dan dat van den anderen bedroeg; ten zij, bij het aangaan der schuld, derzelver verpligting, om in evenredigheid van het aandeel in de maatschap van elk vennoot te dragen, uitdrukkelijk zij bepaald.


Artikel 1681

Het beding dat eene handeling voor rekening der maatschap is aangegaan, verbindt slechts den vennoot die dezelve aangegaan heeft, maar niet de overige, ten zij de laatstgenoemde hem daartoe volmagt hadden gegeven, of de zaak ten voordeele der maatschap gestrekt hebbe.


Artikel 1682

Indien een der vennooten in naam der maatschap eene overeenkomst heeft aangegaan, kan de maatschap de uitvoering daarvan vorderen.


Artikel 1683

Een maatschap wordt ontbonden:

 • 1°.

  Door verloop van den tijd voor welken dezelve is aangegaan;

 • 2°.

  Door het tenietgaan van een goed of de volbrenging der handeling, die het onderwerp der maatschap uitmaakt;

 • 3°.

  Door opzegging van een vennoot aan de andere vennoten;

 • 4°.

  Door den dood of de curatele van één hunner, of indien hij in staat van faillissement is verklaard dan wel ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard.


Artikel 1684

 • 1

  De rechter kan op vordering van ieder der vennoten de maatschap wegens gewichtige redenen ontbinden.

 • 2

  Een zodanige ontbinding heeft geen terugwerkende kracht. De rechter kan de vordering toewijzen onder door hem te stellen voorwaarden en een partij die in de naleving van haar verplichtingen is tekortgeschoten, met overeenkomstige toepassing van artikel 277 van Boek 6 tot schadevergoeding veroordelen.

 • 3

  De artikelen 265-279 van Boek 6 zijn op een maatschap niet van toepassing.


Artikel 1686

 • 1

  Een opzegging is vernietigbaar, indien zij in strijd met de redelijkheid en billijkheid is geschied.

 • 2

  Een vennootschap voor bepaalde tijd of voor een bepaald werk aangegaan, kan niet worden opgezegd, tenzij dit is bedongen.


Artikel 1688

 • 1

  Indien bedongen is, dat, in geval van overlijden van een der vennooten, de maatschap met deszelfs erfgenaam, of alleen tusschen de overblijvende vennooten, zoude voortduren, moet dat beding worden nagekomen.

 • 2

  In het tweede geval, heeft de erfgenaam des overledenen geen verder regt dan op de verdeeling der maatschap, overeenkomstig de gesteldheid waarin dezelve zich ten tijde van dat overlijden bevond; doch hij deelt in de voordeelen en draagt in de verliezen, die de noodzakelijke gevolgen zijn van verrigtingen, welke vóór het overlijden van den vennoot, wiens erfgenaam hij is, hebben plaats gehad.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Maatschap Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Overeenkomst voldoet niet aan het criterium om als maatschap te kwalificeren Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 21-01-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:537
Advocatenkantoor was opdrachtnemer Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 16-06-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:4363
Bij onenigheid over de verdeling van maatschapsvermogen geldt het algemeen belang onder toepassing redelijkheid en billijkheid Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 03-06-2015 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2015:3464
Inbreng en verdeling vof Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 18-03-2014 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2014:743
Arbeidsverhouding notarissen met beperkt winstaandeel is geen fictieve dienstbetrekking Instantie Hoge Raad Datum 14-02-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:283
HR: persoonlijke aansprakelijkheid voor maten in advocatenmaatschap (Biek Holdings) Instantie Hoge Raad Datum 15-03-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BY7840
Maatschap kan ontstaan door gedrag, zonder dat daaraan een overeenkomst ten grondslag ligt Instantie Hoge Raad Datum 02-09-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BQ3876
Ten aanzien van de CV met één beherend vennoot is ook sprake van een afgescheiden vermogen Instantie Hoge Raad Datum 14-03-2003 Nummer ECLI:NL:HR:2003:AF4593

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Personenvennootschappen Invoeringswet Dossiernr. 31065 Status Ingetrokken Samenvatting -
Wetsvoorstel Personenvennootschappen Dossiernr. 28746 Status Ingetrokken Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De personenvennootschap en de Hoge Raad. Begripsvorming en rechtsvorming Auteur(s) J.M. Blanco Fernández Bron WPNR 2020/7294
Titel Fondsen voor gemene rekening fiscaal geduid (II) Auteur(s) S.A. Stevens Bron WPNR 2017/7140
Titel Ontwikkelingen jurisprudentie Hoge Raad ondernemingsrecht Auteur(s) W.J.M. van Veen Bron WPNR 2016/7102
Titel Ontwikkelingen in het personenvennootschapsrecht Auteur(s) Chr. M. Stokkermans Bron WPNR 2015/7051

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Aanmeldingsformulier open fonds voor gemene rekening Bron Belastingdienst Type Ondernemer en onderneming Categorie Verwijzingen voor de notaris
Kamer van Koophandel Bron - Type Instanties en registers Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel