Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Lidmaatschap en leden (art. 2:59 - 2:62 BW)

Bijgewerkt tot 25-02-2020

1 Toetredingsvoorwaarden en aanvang lidmaatschap Een bijzonder kenmerk voor de verhouding tussen de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij enerzijds, en hun leden anderzijds, is het bestaan van twee soorten rechten en verplichtingen tussen hen. De eerste soort betreft de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap. De tweede soort betreft de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten die de rechtspersonen en de leden met hun bedrijf sluit…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 59

 • 1

  Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn niet bevoegd door een besluit wijzigingen in de met haar leden in de uitoefening van haar bedrijf aangegane overeenkomsten aan te brengen, tenzij zij zich deze bevoegdheid in de overeenkomst op duidelijke wijze hebben voorbehouden. Een verwijzing naar statuten, reglementen, algemene voorwaarden of dergelijke, is daartoe niet voldoende.

 • 2

  Op een wijziging als in het vorige lid bedoeld kan de rechtspersoon zich tegenover een lid slechts beroepen indien de wijziging schriftelijk aan het lid was medegedeeld.


Artikel 60

Voor de coöperatie geldt voorts dat, met behoud der vrijheid van uittreding uit de coöperatie, daaraan bij de statuten voorwaarden, in overeenstemming met haar doel en strekking, kunnen worden verbonden. Een voorwaarde welke verder gaat dan geoorloofd is, wordt in zoverre voor niet geschreven gehouden.


Artikel 61

Voor een coöperatie, die in haar statuten niet iedere verplichting van haar leden of oud-leden om in een tekort bij te dragen heeft uitgesloten, gelden bovendien de volgende bepalingen:

 • a.

  Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd. Aan de aanvrager wordt eveneens schriftelijk bericht, dat hij als lid is toegelaten of geweigerd. Wanneer hij is toegelaten, wordt hem tevens medegedeeld onder welk nummer hij als lid in de administratie der coöperatie is ingeschreven. Niettemin behoeft, ten bewijze van de verkrijging van het lidmaatschap, van een schriftelijke aanvrage en een schriftelijk bericht als hiervoor bedoeld, niet te blijken.

 • b.

  De geschriften, waarbij het lidmaatschap wordt aangevraagd, worden gedurende ten minste tien jaren door het bestuur bewaard. Echter behoeven de hierbedoelde geschriften niet te worden bewaard voor zover het betreft diegenen, van wie het lidmaatschap kan blijken uit een door hen ondertekende, gedagtekende verklaring in de administratie van de coöperatie.

 • c.

  De opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden, hetzij bij een afzonderlijk geschrift, hetzij door een door het lid ondertekende, gedagtekende verklaring in de administratie van de coöperatie. Het lid dat de opzegging doet, ontvangt daarvan een schriftelijke erkenning van het bestuur. Wordt de schriftelijke erkenning niet binnen veertien dagen gegeven, dan is het lid bevoegd de opzegging op kosten van de coöperatie bij deurwaardersexploot te herhalen.

 • d.

  Een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de ledenlijst wordt ten kantore van het handelsregister neergelegd bij de inschrijving van de coöperatie. Binnen een maand na het einde van ieder boekjaar wordt door het bestuur een schriftelijke opgave van de wijzigingen die de ledenlijst in de loop van het boekjaar heeft ondergaan, aan de ten kantore van het handelsregister neergelegde lijst toegevoegd of wordt, indien de Kamer van Koophandel dit nodig oordeelt, een nieuwe lijst neergelegd.


Artikel 62

Voor een onderlinge waarborgmaatschappij gelden voorts de volgende bepalingen:

 • a.

  Zij die als verzekeringnemer bij een onderlinge waarborgmaatschappij een overeenkomst van verzekering lopende hebben, zijn van rechtswege lid van de waarborgmaatschappij. Bij de onderlinge waarborgmaatschappij die krachtens haar statuten ook verzekeringnemers die geen lid zijn mag verzekeren, kan van deze bepaling worden afgeweken.

 • b.

  Tenzij de statuten anders bepalen, duurt het lidmaatschap dat uit een verzekeringsovereenkomst ontstaat, voort totdat alle door het lid met de waarborgmaatschappij gesloten verzekeringsovereenkomsten zijn geëindigd. Bij overdracht of overgang van de rechten en verplichtingen uit zodanige overeenkomst gaat het lidmaatschap, voor zover uit die overeenkomst voortvloeiende, op de nieuwe verkrijger of de nieuwe verkrijgers over, een en ander behoudens afwijkende bepalingen in de statuten.

 • c.

  Indien het waarborgkapitaal van een onderlinge waarborgmaatschappij in aandelen is verdeeld, zijn de artikelen 79-89, 90-92, 95, 96 lid 1, 98 leden 1 en 6, en 98c leden 1 en 2 van dit boek van overeenkomstige toepassing.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Rechtbank geeft toestemming voor het afwijken van statutaire bepalingen bij de verkoop van een lidmaatschapsrecht Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 22-08-2016 Nummer ECLI:NL:RBROT:2016:6870
Veroordeling van een coöperatie om lidmaatschap van een nieuw lid te beëindigen Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 10-05-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:1858
Verplichting tot schadevergoeding bij uittreding coöperatie Instantie Hoge Raad Datum 12-06-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:1601
Bij ontbreken statutaire en obligatoire verplichting tot betaling toetredingsbijdragen kan betaalde bijdrage worden teruggevorderd Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum 16-10-2012 Nummer ECLI:NL:GHLEE:2012:BY0522

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Parkmanagement en bungalowpark: de coöperatie en het uittreedverbod Auteur(s) T.F.H. Reijnen, J.M. Hekkema Bron JBN 2021/42
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel