Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid (art. 6:6 - 6:14 BW)

Bijgewerkt tot 01-04-2023 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 Deelbare en ondeelbare schuldenAfdeling 6.1.2 BW handelt over pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid. Onder pluraliteit van schuldenaren wordt verstaan het geval dat twee of meer personen tezamen één prestatie verschuldigd zijn. Als de prestatie ondeelbaar is, zijn de schuldenaren hoofdelijk verbonden voor het geheel. Als één van de schuldenaren presteert, zijn de andere schuldenaren verlost van hun verplichting (art. 6:6 lid 2 BW). Voor deelbare…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 6

 • 1

  Is een prestatie door twee of meer schuldenaren verschuldigd, dan zijn zij ieder voor een gelijk deel verbonden, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat zij voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zijn.

 • 2

  Is de prestatie ondeelbaar of vloeit uit wet, gewoonte of rechtshandeling voort dat de schuldenaren ten aanzien van een zelfde schuld ieder voor het geheel aansprakelijk zijn, dan zijn zij hoofdelijk verbonden.

 • 3

  Uit een overeenkomst van een schuldenaar met zijn schuldeiser kan voortvloeien dat, wanneer de schuld op twee of meer rechtsopvolgers overgaat, dezen voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zullen zijn.


Artikel 7

 • 1

  Indien twee of meer schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn, heeft de schuldeiser tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

 • 2

  Nakoming door een der schuldenaren bevrijdt ook zijn medeschuldenaren tegenover de schuldeiser. Hetzelfde geldt, wanneer de schuld wordt gedelgd door inbetalinggeving of verrekening, alsmede wanneer de rechter op vordering van een der schuldenaren artikel 60 toepast, tenzij hij daarbij anders bepaalt.


Artikel 8

Op de rechtsbetrekkingen tussen de hoofdelijke schuldenaren onderling is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.


Artikel 9

 • 1

  Iedere hoofdelijke schuldenaar is bevoegd namens de overige schuldenaren een aanbod tot afstand om niet van het vorderingsrecht te aanvaarden, voor zover de afstand ook de andere schuldenaren betreft.

 • 2

  Uitstel van betaling, door de schuldeiser aan een der schuldenaren verleend, werkt ook ten aanzien van zijn medeschuldenaren, voor zover blijkt dat dit de bedoeling van de schuldeiser is.


Artikel 10

 • 1

  Hoofdelijke schuldenaren zijn, ieder voor het gedeelte van de schuld dat hem in hun onderlinge verhouding aangaat, verplicht overeenkomstig de volgende leden in de schuld en in de kosten bij te dragen.

 • 2

  De verplichting tot bijdragen in de schuld die ten laste van een der hoofdelijke schuldenaren wordt gedelgd voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat, komt op iedere medeschuldenaar te rusten voor het bedrag van dit meerdere, telkens tot ten hoogste het gedeelte van de schuld dat de medeschuldenaar aangaat.

 • 3

  In door een hoofdelijke schuldenaar in redelijkheid gemaakte kosten moet iedere medeschuldenaar bijdragen naar evenredigheid van het gedeelte van de schuld dat hem aangaat, tenzij de kosten slechts de schuldenaar persoonlijk betreffen.


Artikel 11

 • 1

  Een uit hoofde van het vorige artikel tot bijdragen aangesproken medeschuldenaar kan de verweermiddelen die hij op het tijdstip van het ontstaan van de verplichting tot bijdragen jegens de schuldeiser had, ook inroepen tegen de hoofdelijke schuldenaar die de bijdrage van hem verlangt.

 • 2

  Niettemin kan hij een zodanig verweermiddel niet tegen deze schuldenaar inroepen, indien het na hun beider verbintenis is ontstaan uit een rechtshandeling die de schuldeiser met of jegens de aangesprokene heeft verricht.

 • 3

  Een beroep op verjaring van de rechtsvordering van de schuldeiser komt de tot bijdragen aangesprokene slechts toe, indien op het tijdstip van het ontstaan van de verplichting tot bijdragen zowel hijzelf als degene die de bijdrage verlangt, jegens de schuldeiser de voltooiing van de verjaring had kunnen inroepen.

 • 4

  De vorige leden zijn slechts van toepassing, voor zover uit de rechtsverhouding tussen de schuldenaren niet anders voortvloeit.


Artikel 12

 • 1

  Wordt de schuld ten laste van een hoofdelijke schuldenaar gedelgd voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat, dan gaan de rechten van de schuldeiser jegens de medeschuldenaren en jegens derden krachtens subrogatie voor dit meerdere op die schuldenaar over, telkens tot ten hoogste het gedeelte dat de medeschuldenaar of de derde aangaat in zijn verhouding tot die schuldenaar.

 • 2

  Door de subrogatie wordt de vordering, indien zij een andere prestatie dan geld betrof, omgezet in een geldvordering van gelijke waarde.


Artikel 13

 • 1

  Blijkt verhaal op een hoofdelijke schuldenaar voor een vordering als bedoeld in de artikelen 10 en 12 geheel of gedeeltelijk onmogelijk, dan wordt het onverhaalbaar gebleken deel over al zijn medeschuldenaren omgeslagen naar evenredigheid van de gedeelten waarvoor de schuld ieder van hen in hun onderlinge verhouding aanging.

 • 2

  Werd de schuld geheel of gedeeltelijk gedelgd ten laste van een hoofdelijke schuldenaar wie de schuld zelf niet aanging en blijkt op geen van de medeschuldenaren wie de schuld wel aanging verhaal mogelijk, dan wordt het onverhaalbaar gebleken deel over alle medeschuldenaren wie de schuld niet aanging, omgeslagen naar evenredigheid van de bedragen waarvoor ieder op het tijdstip van de delging van de schuld jegens de schuldeiser aansprakelijk was.

 • 3

  Ieder der in een omslag betrokkenen blijft gerechtigd het bijgedragene alsnog van hem die geen verhaal bood, terug te vorderen.


Artikel 14

Afstand door de schuldeiser van zijn vorderingsrecht jegens een hoofdelijke schuldenaar bevrijdt deze niet van zijn verplichting tot bijdragen. De schuldeiser kan hem niettemin van zijn verplichting tot bijdragen jegens een medeschuldenaar bevrijden door zich jegens deze laatste te verbinden zijn vordering op hem te verminderen met het bedrag dat als bijdrage gevorderd had kunnen worden.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Borgtocht Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Indirect profijt kan een rol spelen bij onderlinge draagplicht Instantie Hoge Raad Datum 24-02-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:295
Gelijke interne draagplicht geldlening tussen samenwoners en wanprestatie door niet-nagekomen afspraak over pensioen Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 26-05-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:1643
Debiteur is niet draagplichtig voor de schuld van ex-partner/eigenaar Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 01-06-2016 Nummer ECLI:NL:RBROT:2016:4320
403-verklaring leidt tot op zichzelf staande eigen schuld Instantie Hoge Raad Datum 03-04-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:837
Borgtocht en geen hoofdelijkheid, ondanks tekst hypotheekakte Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 21-01-2014 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2014:86
Kwalificatie hoofdelijk schuldenaarschap bij hypotheek van kind Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 19-03-2013 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ5106
Eigenaar niet gedwongen tot verkoop van woning ondanks voortduren hoofdelijk aansprakelijkheid ex-partner voor hypothecaire geldlening Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 02-01-2013 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ4413
Onderlinge draagplicht wordt bepaald door wie de schuld aangaat (Janssen q.q./JVS Beheer) Instantie Hoge Raad Datum 13-07-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BW4206
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel