Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Opdracht in het algemeen (art. 7:400 - 7:404 BW)

Bijgewerkt tot 10-05-2021 Auteur De redactie

1 Algemeen De regeling van de overeenkomst van opdracht in het algemeen is opgenomen in titel 7 van Boek 7 BW. In art. 7:400 BW is de definitie van een overeenkomst van opdracht opgenomen. Wanneer een overeenkomst onder deze definitie valt, is titel 7 van Boek 7 BW van toepassing.Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij een partij (de opdrachtnemer) zich jegens een andere partij (de opdrachtgever) verbindt werkzaamheden te verrichten die niet bestaan uit het tot stand brengen…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 400

 • 1

  De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

 • 2

  De artikelen 401-412 zijn, onverminderd artikel 413, van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit de wet, de inhoud of aard van de overeenkomst van opdracht of van een andere rechtshandeling, of de gewoonte.


Artikel 401

De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.


Artikel 402

 • 1

  De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.

 • 2

  De opdrachtnemer die op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de hem gegeven aanwijzingen uit te voeren, kan, zo de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige redenen.


Artikel 403

 • 1

  De opdrachtnemer moet de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en hem onverwijld in kennis stellen van de voltooiing van de opdracht, indien de opdrachtgever daarvan onkundig is.

 • 2

  De opdrachtnemer doet aan de opdrachtgever verantwoording van de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten. Heeft hij bij de uitvoering van de opdracht ten laste van de opdrachtgever gelden uitgegeven of te diens behoeve gelden ontvangen, dan doet hij daarvan rekening.


Artikel 404

Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Opdracht Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Geen arbeidsovereenkomst tussen BV en Equity Partner Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 29-03-2022 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2022:449
Notaris heeft gemaakte kosten terecht doorberekend aan verkoper nu dit blijkt uit toewijzingsbepaling in koopovereenkomst Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 22-02-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:561
Koopovereenkomst heeft geen rechtsgevolg door overschreden volmacht, erflaater en zijn nalatenschap zij niet aan koopovereenkomst gebonden Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 08-02-2022 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2022:305
Geen huurbescherming bij einde gemengde zorgovereenkomst Instantie Rechtbank Limburg Datum 05-01-2022 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2022:44
Zorgplicht van goed opdrachtnemer geschonden doordat benodigde deskundigheid ontbrak Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 24-03-2021 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2021:1083
Adviesverplichting bij opdracht afhankelijk van de kenbare verwachtingen van opdrachtgever Instantie Hoge Raad Datum 22-03-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:418
Schenking aan goede doelen stichting impliceerde overeenkomst van opdracht Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 10-10-2018 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2018:7062
Regels van opdracht van toepassing op notaris en zijn cliënt bij terbeschikkingstelling van geld door cliënt ten behoeve van derden Instantie Hoge Raad Datum 28-09-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:1776
Binnen het werkveld van de notaris verrichte werkzaamheden behoren te worden vergoed Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 21-08-2018 Nummer 6807789 \ CV EXPL 18-2678
Kasteel Groeneveld Instantie Hoge Raad Datum 10-03-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:405
Financiële transacties op basis van samenlevingscontract Instantie Rechtbank Limburg Datum 06-07-2016 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2016:5730
Aansprakelijkheid voor betaling van werkzaamheden verricht door boedelnotaris Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 31-10-2013 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2013:6301
HR: persoonlijke aansprakelijkheid voor maten in advocatenmaatschap Instantie Hoge Raad Datum 15-03-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BY7840
Invulling begrip goed opdrachtnemer uit art. 7:401 BW Instantie Hoge Raad Datum 09-06-2000 Nummer ECLI:NL:HR:2000:AA6159

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Juridische aandachtspunten bij servitization, in het bijzonder ten aanzien van IT Auteur(s) T.F.E. Tjong Tjin Tai Bron WPNR 2021/7326
Titel Hoe de opdracht de zaak waarneemt van de volmacht Auteur(s) J.M. Tempelaar Bron FTV 2014/35
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel