Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Jaarrekening en bestuursverslag stichtingen (art. 2:300 en 2:300a BW)

Bijgewerkt tot 28-02-2020

1 Jaarrekening en bestuursverslag Onder bepaalde voorwaarden is het bestuur van de stichting gehouden tot het opmaken en vaststellen van de jaarrekening (art. 2:300 BW). Deze voorwaarden zijn terug te vinden in art. 2:360 lid 3 BW. Wordt hieraan voldaan, dan maakt het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op en legt deze ter inzage aan de leden van het orgaan dat bevoegd is tot vaststelling van de jaarrekening. De termijn kan bij bijzondere omstandigheden met hoo…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 300

 • 1

  Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van een stichting als bedoeld in artikel 360 lid 3, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door het in lid 3 bedoelde orgaan op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor hen die deel uitmaken van het in lid 3 bedoelde orgaan ter inzage ten kantore van de stichting. Binnen deze termijn legt het bestuur ook de krachtens artikel 392 lid 1 toe te voegen gegevens ter inzage voor hen die deel uitmaken van het in lid 3 bedoelde orgaan en het bestuursverslag, tenzij artikel 396 lid 7 voor zover het betreft het bestuursverslag, of artikel 403 voor de stichting gelden. Zij die deel uitmaken van het in lid 3 bedoelde orgaan kunnen kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

 • 2

  De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en door hen die deel uitmaken van het toezicht houdende orgaan; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

 • 3

  De jaarrekening wordt uiterlijk een maand na afloop van de termijn vastgesteld door het daartoe volgens de statuten bevoegde orgaan. Indien de statuten deze bevoegdheid niet aan enig orgaan verlenen, komt deze bevoegdheid toe aan het toezicht houdende orgaan en bij gebreke daarvan aan het bestuur.

 • 4

  Een stichting als bedoeld in artikel 360 lid 3 mag ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves een tekort slechts delgen voor zover de wet dat toestaat.

 • 5

  Onze Minister van Economische Zaken kan desverzocht om gewichtige redenen ontheffing verlenen van de verplichting tot het opmaken, het overleggen en het vaststellen van de jaarrekening. Afdeling 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op deze verzoeken tot ontheffing.


Artikel 300a

 • 1

  Ten aanzien van de taakvervulling door bestuurders vindt het bepaalde bij de artikelen 131 en 138 lid 1 en leden 3 tot en met 10 overeenkomstige toepassing.

 • 2

  Ten aanzien van de taakvervulling door bestuurders vindt het bepaalde bij de artikelen 138 lid 2 en 139 overeenkomstige toepassing in geval van:

  • a.

   een stichting die aan de heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen; of

  • b.

   een stichting die bij of krachtens de wet verplicht is een financiële verantwoording op te stellen die gelijk of gelijkwaardig is aan een jaarrekening als bedoeld in titel 9.

 • 3

  Ten aanzien van de taakvervulling door commissarissen vindt overeenkomstige toepassing:

  • a.

   het bepaalde in lid 1 en lid 2, met dien verstande dat in lid 2 voor artikel 139 moet worden gelezen artikel 150; en

  • b.

   het bepaalde in artikel 9.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Stichting Categorie Ondernemingsrecht

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Dossiernr. 34491 Status In werking getreden Samenvatting -
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel