Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Wijziging akte van splitsing (art. 5:139 en 5:140 BW)

Bijgewerkt tot 01-08-2023 Auteur mr. C. (Claudia) Siewers

1 Wijziging van de akte van splitsing (art. 5:139 BW e.v.) Het wijzigen van een splitsingsakte kent een eigen proces dat is opgenomen in art. 5:139 lid 1 en lid 2 BW. Het proces van art. 5:139 lid 1 BW is gebaseerd op unanimiteit. Een andere wijze van besluitvorming (niet met medewerking van álle appartementseigenaars) is uitgewerkt in art. 5:139 lid 2 BW. Het proces van wijziging van de splitsingsakte verschilt met het proces dat voor gewone besluitvorming binne…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 139

 • 1

  De akte van splitsing kan worden gewijzigd met medewerking van alle appartementseigenaars.

 • 2

  De wijziging kan ook met medewerking van het bestuur geschieden, indien het tot de wijziging strekkende besluit is genomen in de vergadering van eigenaars met een meerderheid van ten minste vier vijfden van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt of met een zodanige grotere meerderheid als in de akte van splitsing is bepaald. De termijn voor oproeping tot de vergadering bedraagt ten minste vijftien dagen. Artikel 42 leden 1, eerste zin, 2, eerste zin, en 3 van Boek 2 is van overeenkomstige toepassing.

 • 3

  Wijziging van de akte van splitsing behoeft de toestemming van hen die een beperkt recht op een appartementsrecht hebben, van hen die daarop beslag hebben gelegd alsmede, indien een recht van erfpacht of opstal in de splitsing is betrokken, van de grondeigenaar. Ook is toestemming nodig van de gerechtigden tot een erfdienstbaarheid, indien hun recht door de wijziging wordt verkort.

 • 4

  Indien de wijziging uitsluitend betrekking heeft op het reglement, is de toestemming van de beslagleggers niet nodig.

 • 5

  De wijziging geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers. Indien de wijziging betrekking heeft op de begrenzing van gedeelten van het gebouw of de grond die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, is artikel 109 lid 2 van overeenkomstige toepassing.


Artikel 140

 • 1

  Indien een of meer der in de leden 1 en 3 van het vorige artikel genoemden zich niet verklaren of zonder redelijke grond weigeren hun medewerking of toestemming te verlenen, kan deze worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen.

 • 2

  De machtiging kan slechts worden verleend op verzoek van een of meer appartementseigenaars aan wie ten minste de helft van het aantal stemmen in de vergadering van eigenaars toekomt.

 • 3

  De machtiging kan ook op verzoek van twee appartementseigenaars, of op verzoek van een appartementseigenaar aan wie verschillende appartementsrechten toebehoren worden verleend, wanneer de wijziging uitsluitend strekt tot een verandering van de onderlinge begrenzing der gedeelten die bestemd zijn door hen als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, al dan niet gepaard gaande met een verandering in de onderlinge verhouding van hun aandelen in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, of van hun bijdragen in de schulden en kosten die ingevolge de wet of het reglement voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars komen.

 • 4

  Alle personen wier medewerking of toestemming ingevolge artikel 139 is vereist, worden bij name opgeroepen om op een verzoek als in de vorige leden bedoeld te worden gehoord.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Appartementsrechten Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Wijziging splitsingsakte mogelijk zonder medewerking van alle appartementseigenaren, omdat dakopbouw geen gemeenschappelijke ruimte was Instantie Rechtbank Den Haag Datum 23-05-2023 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2023:7511
Beschikking over een gemeenschappelijk gedeelte moet met medewerking van alle appartementseigenaars Instantie Hoge Raad Datum 24-02-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:286
Vernietiging besluit VvE tot wijziging splitsingsakte via art. 5:140b BW Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 15-02-2023 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2023:4363
Vermeerderen van het aantal wooneenheden per appartement vereist wijziging van de splitsingsakte Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 08-10-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:3629
Een afwijzend besluit van de ALV of VvE is ook een besluit Instantie Rechtbank Overijssel Datum 30-10-2018 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2018:4382
VvE kon in redelijkheid tot het besluit komen om splitsingsakte niet te wijzigen Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 24-04-2018 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2018:2960
Eigenaresse van woning draagt drie keer meer bij aan gemeenschappelijk onderhoud pand dan bovenburen Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 16-04-2018 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2018:2650
Vetorecht in splitsingsakte staat op gespannen voet met VvE-rechterlijke stelsel Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 08-11-2017 Nummer ECLI:NL:RBROT:2017:9480
Besluit waarmee bestemming van appartementen werd gewijzigd, is niet rechtsgeldig tot stand gekomen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 24-10-2017 Nummer ECLI:NL:GHARL:2017:9204
Notaris heeft niet aan zorgplicht voldaan bij wijzigen bestemming appartementsrechten vlak voor passeren Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 08-09-2016 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2016:27
Wijziging splitsingsakte slechts mogelijk bij verandering constructie of omgrenzing gebouw dat leidt tot goederenrechtelijke gevolgen Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 29-06-2016 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2016:4055
Uitleg begrip wonen in splitsingsregelement; verhuur aan meerdere huurders is daarmee in strijd Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 19-01-2016 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2016:83
Nieuwe appartementseigenaren mochten vertrouwen op juistheid gewijzigde splitsingsakte Instantie Hoge Raad Datum 11-12-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:3552
Wijziging in goederenrechtelijke situatie vereist wijziging splitsingsakte met 4/5e meerderheid Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 30-06-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:4809
Hof beveelt wijziging splitsingstekening vanwege niet verwerkte wijziging ten tijde van de bouw Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 12-08-2014 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2014:2614
Appartementseigenaar blijft weigeren zijn medewerking te verlenen aan het wijzigen van splitsingsakte Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 22-01-2013 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ2159
Wijziging splitsingsakte rechtsgeldig, ondanks inschrijving in open registers pas tien jaar na het passeren heeft plaatsgevonden Instantie Rechtbank Utrecht Datum 30-03-2009 Nummer ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6989
Verhouding appartementseigenaars wordt beheerst door redelijkheid en billijkheid Instantie Hoge Raad Datum 30-10-1998 Nummer ECLI:NL:HR:1998:ZC2759

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Twee rechtsvragen in het kader van een warmtenet (deels) gelegen in een in appartementsrechten gesplitst perceel Auteur(s) D.E. Admiraal Bron VGFC 2022/38
Titel Balans in het appartementsrecht: wijziging van de splitsingsakte vereenvoudigd, Ars Notariatus 177 Auteur(s) C.N. Siewers Bron Wolters Kluwer: Deventer 2022
Titel Asser/Bartels & Van Velten 5 2017
Titel Appartementen (Monografieën BW nr B29) Auteur(s) R.F.H. Mertens Bron Deventer: Kluwer 2006
Titel Groene Serie Rechtspersonen Burgerlijk Wetboek Boek 2, aantekening op artikel 42 Auteur(s) C.H.C. Overes

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Alles voor uw VvE op één plek Bron Nederlandvve.nl Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
De juridische databank voor VvE professionals Bron VvE Recht Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
101 VvE vragen Bron 101VvEvragen.nl Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Checklist splitsingstekening appartementen Bron Het Kadaster Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing kleine VvE's 2021 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Publieksversie Modelreglement kleine VvE's Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 2017 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 2006 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement ondersplitsing 2006 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1992 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement service-flatgebouw 1987 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement service-flatgebouw 1987 (bijlage) Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1983 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1983 (bijlage) Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1973 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Transponeringstabel modelreglementen 1973, 1983, 1992 en 2006 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Publieksversie Modelreglement kleine VvE's Bron - Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel