Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Overdracht van vordering op naam (cessie) (art. 3:94 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2024 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 InleidingVoor overdracht van een goed is op grond van art. 3:84 BW een geldige titel, een beschikkingsbevoegde vervreemder en een leveringshandeling vereist. In art. 3:94 BW is de levering bij vorderingen op naam nader geregeld. Deze levering wordt vaak aangeduid als cessie. Art. 3:94 BW ziet op levering van tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen rechten, voor zover dit niet in art. 3:93 BW is geregeld. Art. 3:94 BW is van overeenkomstige toepassing op de levering van een aandeel…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 94

 • 1

  Buiten de in het vorige artikel geregelde gevallen worden tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen rechten geleverd door een daartoe bestemde akte, en mededeling daarvan aan die personen door de vervreemder of verkrijger.

 • 2

  De levering van een tegen een bepaalde, doch op de dag waarop de akte wordt opgemaakt onbekende persoon uit te oefenen recht dat op die dag aan de vervreemder toebehoort, werkt terug tot die dag, indien de mededeling met bekwame spoed wordt gedaan, nadat die persoon bekend is geworden.

 • 3

  Deze rechten kunnen ook worden geleverd door een daartoe bestemde authentieke of geregistreerde onderhandse akte, zonder mededeling daarvan aan de personen tegen wie die rechten moeten worden uitgeoefend, mits deze rechten op het tijdstip van de levering reeds bestaan of rechtstreeks zullen worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding. De levering kan niet worden tegengeworpen aan de personen tegen wie deze rechten moeten worden uitgeoefend dan na mededeling daarvan aan die personen door de vervreemder of de verkrijger. Voor de verkrijger van een recht dat overeenkomstig de eerste zin is geleverd, geldt artikel 88 lid 1 slechts, indien hij te goeder trouw is op het tijdstip van de in tweede zin bedoelde mededeling.

 • 4

  De personen tegen wie het recht moet worden uitgeoefend, kunnen verlangen dat hun een door de vervreemder gewaarmerkt uittreksel van de akte en haar titel wordt ter hand gesteld. Bedingen die voor deze personen van geen belang zijn, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Is van een titel geen akte opgemaakt, dan moet hun de inhoud, voor zover voor hen van belang, schriftelijk worden medegedeeld.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Geen overdracht van de vordering tot vergoeding van waardedaling Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 14-01-2022 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2022:56
Cessie is geldig op grond van art. 3:88 lid 1 BW omdat eiseres te goeder trouw was Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 14-04-2021 Nummer ECLI:NL:RBROT:2021:3879
Borgtocht en hypotheekrecht gaan slechts naar rato over bij het cederen van gedeeltelijke vordering Instantie Rechtbank Gelderland Datum 28-11-2018 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2018:5725
Vordering op NAM rechtsgeldig aan koper overgedragen bij overdracht woning Instantie Rechtbank Den Haag Datum 30-05-2018 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2018:6517
De vormvoorschriften van cessie Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 08-05-2013 Nummer ECLI:NL:RBROT:2013:CA2767
Generieke omschrijving van te verpanden vorderingen kan onder omstandigheden tot geldige verpanding leiden Instantie Hoge Raad Datum 03-02-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BT6947
World Online Instantie Hoge Raad Datum 27-11-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BH2162
Vordering kan onverpandbaar worden gemaakt zonder overdraagbaarheid uit te sluiten Instantie Hoge Raad Datum 17-01-2003 Nummer ECLI:NL:HR:2003:AF0168

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Cessie: wanneer is de vordering voldoende bepaald? Auteur(s) I.M. Steijaert
Titel De overdracht van aanspraken ten aanzien van een onroerende zaak Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron De Notarisklerk, mei/juni 2022
Titel Hoge Raad beslist dat onoverdraagbaar gemaakte vorderingen 'automatisch' ook onverpandbaar zijn Auteur(s) M. van Eekelen-Atema, P.W. den Hollander Bron WPNR 2022/7386
Titel Spanningsveld in de zorgverzekering: het onoverdraagbaarheidsbeding en de belangen van derden Auteur(s) M.E. Jannink Bron WPNR 2021/7327
Titel Cessie Auteur(s) M.H.E. Rongen Bron Deventer: Kluwer 2012
Titel F.E.J. Beekhoven van den Boezem, Onoverdraagbaarheid van vorderingen krachtens partijbeding (diss. Groningen, serie Recht en praktijk, deel 126), Deventer: Kluwer 2003
Titel De vormvoorschriften voor leveringen van vorderingen op naam Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron TVVS augustus 1993
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel