Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Algemene bepalingen overeenkomst (art. 6:213 - 6:216 BW)

Bijgewerkt tot 12-07-2023 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 InleidingEen overeenkomst wordt in art. 6:213 BW omschreven als een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer anderen een verbintenis aangaan. Deze omschrijving leert dat een overeenkomst obligatoir van karakter is. Op de overeenkomst zijn de bepalingen ten aanzien van rechtshandelingen uit Boek 3 BW van toepassing. Art. 6:216 BW bepaalt dat de regels voor overeenkomsten van overeenkomstige toepassing zijn op andere meerzijdige vermogensrechtelijke rechtshan…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 213

 • 1

  Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.

 • 2

  Op overeenkomsten tussen meer dan twee partijen zijn de wettelijke bepalingen betreffende overeenkomsten niet toepasselijk, voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet.


Artikel 214

 • 1

  Een overeenkomst door een der partijen gesloten in de uitoefening van haar bedrijf of beroep, is behalve aan de wettelijke bepalingen ook onderworpen aan een standaardregeling, wanneer voor de bedrijfstak waartoe het bedrijf behoort, of voor het beroep ten aanzien van zodanige overeenkomst een standaardregeling geldt. De bijzondere soorten van overeenkomsten waarvoor standaardregelingen kunnen worden vastgesteld en de bedrijfstak of het beroep, waarvoor elk dezer regelingen bestemd is te gelden, worden bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.

 • 2

  Een standaardregeling wordt vastgesteld, gewijzigd en ingetrokken door een daartoe door Onze Minister van Justitie te benoemen commissie. Bij de wet worden nadere regelen gesteld omtrent de wijze van samenstelling en de werkwijze van de commissies.

 • 3

  De vaststelling, wijziging of intrekking van een standaardregeling wordt niet van kracht voordat zij door Ons is goedgekeurd en met Ons goedkeuringsbesluit in de Nederlandse Staatscourant is afgekondigd.

 • 4

  Bij een standaardregeling kan worden afgeweken van wettelijke bepalingen, voor zover daarvan ook afwijking bij overeenkomst, al of niet met inachtneming van een bepaalde vorm, is toegelaten. De vorige zin lijdt uitzondering, wanneer uit een wettelijke bepaling iets anders voortvloeit.

 • 5

  Partijen kunnen in hun overeenkomst van een standaardregeling afwijken. Een standaardregeling kan echter voor afwijking een bepaalde vorm voorschrijven.


Artikel 215

Voldoet een overeenkomst aan de omschrijving van twee of meer door de wet geregelde bijzondere soorten van overeenkomsten, dan zijn de voor elk van die soorten gegeven bepalingen naast elkaar op de overeenkomst van toepassing, behoudens voor zover deze bepalingen niet wel verenigbaar zijn of de strekking daarvan in verband met de aard van de overeenkomst zich tegen toepassing verzet.


Artikel 216

Hetgeen in deze en de volgende vijf afdelingen is bepaald, vindt overeenkomstige toepassing op andere meerzijdige vermogensrechtelijke rechtshandelingen, voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de rechtshandeling zich daartegen niet verzet.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Geen huurbescherming bij einde gemengde zorgovereenkomst Instantie Rechtbank Limburg Datum 05-01-2022 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2022:44
Of men partij is bij de overeenkomst hangt af van verklaringen en gedragingen, hoedanigheid en context waarin men optrad Instantie Hoge Raad Datum 29-10-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1615
Bedoelingen van partijen spelen geen rol bij de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst Instantie Hoge Raad Datum 06-11-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:1746
Geen sprake van koopovereenkomst doordat niet was voldaan aan alle essentialia Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 09-07-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:2378
Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding Instantie Hoge Raad Datum 10-05-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:707
HR: opzegging duurovereenkomst over exploitatie natuurreservaat niet mogelijk, statutenwijziging vereist Instantie Hoge Raad Datum 15-04-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:660
Bij zakelijke overeenkomsten is taalkundige uitleg van contractsbepalingen van groot belang Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 13-10-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:7771
Financiële dienstverleners hebben bijzondere zorgplicht jegens particulieren Instantie Hoge Raad Datum 12-04-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BY8651
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel