Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Beheer, genot en gebruik (art. 3:168 - 3:170 BW)

Bijgewerkt tot 11-06-2024 Auteur De redactie

1 Genot, gebruik en beheer bij gemeenschapIn titel 7 van Boek 3 BW is de regeling omtrent de gemeenschap opgenomen. In art. 3:168 BW, art. 3:169 BW en art. 3:170 BW worden genot, gebruik en beheer bij gemeenschap geregeld. De begrippen gebruik en genot zijn niet gedefinieerd in de wet. Het begrip genot kent een ruimere omvang dan gebruik. Gebruik ziet in beginsel alleen op stoffelijke objecten, terwijl genot op ieder goed kan zien. In art. 3:170 BW wordt het begrip beheer omschreven. Art. 3:168…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 168

 • 1

  De deelgenoten kunnen het genot, het gebruik en het beheer van gemeenschappelijke goederen bij overeenkomst regelen.

 • 2

  Voor zover een overeenkomst ontbreekt, kan de kantonrechter op verzoek van de meest gerede partij een zodanige regeling treffen, zo nodig met onderbewindstelling van de goederen. Hij houdt daarbij naar billijkheid rekening zowel met de belangen van partijen als met het algemeen belang.

 • 3

  Een bestaande regeling kan op verzoek van de meest gerede partij door de kantonrechter wegens onvoorziene omstandigheden gewijzigd of buiten werking gesteld worden.

 • 4

  Een regeling is ook bindend voor de rechtverkrijgenden van een deelgenoot.

 • 5

  Op een overeenkomstig lid 2 ingesteld bewind zijn, voor zover de kantonrechter niet anders heeft bepaald, de artikelen 154, 157 tot en met 166, 168, 172, 173 en 174 van Boek 4, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de kantonrechter de in artikel 159 van Boek 4 bedoelde beloning ook op grond van bijzondere omstandigheden anders kan regelen, alsmede dat hij de in artikel 160 van Boek 4 bedoelde zekerheidstelling te allen tijde kan bevelen. Het kan door een gezamenlijk besluit van de deelgenoten of op verzoek van een hunner door de kantonrechter worden opgeheven.


Artikel 169

Tenzij een regeling anders bepaalt, is iedere deelgenoot bevoegd tot het gebruik van een gemeenschappelijk goed, mits dit gebruik met het recht van de overige deelgenoten te verenigen is.


Artikel 170

 • 1

  Handelingen dienende tot gewoon onderhoud of tot behoud van een gemeenschappelijk goed, en in het algemeen handelingen die geen uitstel kunnen lijden, kunnen door ieder der deelgenoten zo nodig zelfstandig worden verricht. Ieder van hen is bevoegd ten behoeve van de gemeenschap verjaring te stuiten.

 • 2

  Voor het overige geschiedt het beheer door de deelgenoten tezamen, tenzij een regeling anders bepaalt. Onder beheer zijn begrepen alle handelingen die voor de normale exploitatie van het goed dienstig kunnen zijn, alsook het aannemen van aan de gemeenschap verschuldigde prestaties.

 • 3

  Tot andere handelingen betreffende een gemeenschappelijk goed dan in de vorige leden vermeld, zijn uitsluitend de deelgenoten tezamen bevoegd.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Gemeenschap Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Recht op gebruiksvergoeding en verdeling eigenaarslasten bij voormalige echtelijke woning Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 02-04-2024 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2024:1107
Levering van woning door erflater toch geldig nu enige erfgenaam als eerder deelgerechtigde volledig eigendom verkrijgt van woning Instantie Rechtbank Gelderland Datum 09-07-2021 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2021:3586
Erfgenaam hoeft geen gebruiksvergoeding te betalen voor gebruik door erflater nu gebruik al is beëindigd Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 08-06-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:5618
Gemachtigde ontvankelijk ondanks ontbreken afzonderlijke machtiging van een van de vier erfgenamen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 24-09-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:7720
Vrouw moet, naast gebruiksvergoeding, schadevergoeding aan man betalen als gevolg van niet meewerken aan verkoop van woning Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 14-08-2018 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2018:2720
Overdracht van aandeel in een gedeelte vereist medewerking van alle deelgenoten Instantie Hoge Raad Datum 22-05-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:1297
Gebruiksvergoeding voormalige echtelijke woning blijft gebaseerd op 4% Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 15-07-2014 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2014:2160
Definitie beheer (art. 3:170 BW) Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 31-01-2006 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2006:AW2564
Een deelgenoot met het exclusieve gebruik van een gemeenschappelijke zaak, is de overige deelgenoten een gebruiksvergoeding verschuldigd Instantie Hoge Raad Datum 22-12-2000 Nummer ECLI:NL:HR:2000:AA9143
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel