Kennisbank voor het notariaat

Algemene voorwaarden Via Juridica

Versie 1 november 2023

De internetdiensten en website Via Juridica worden u ter beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de internetdiensten en website, wordt u geacht deze voorwaarden te accepteren.

1 Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1    Aanbod: elke aanbieding van de Internetdienst, zoals Uitgever die in zijn openbare aanprijzingen aan de Wederpartij aanbiedt.
1.2    Abonnement: de Overeenkomst tussen Uitgever en Wederpartij op grond waarvan aan Wederpartij via een of meerdere toegangscodes of een ander verificatiemiddel elektronisch toegang wordt verleend tot de Internetdienst die Uitgever levert.
1.3    Content: werken, geschriften, informatie of ander materiaal (niet zijnde programmatuur), in welke vorm dan ook door Uitgever ter beschikking gesteld. Hiervan is uitgesloten de content databank Wwft.
1.4    Content databank Wwft: werken, geschriften, informatie of ander materiaal (niet zijnde programmatuur) op het terrein van de Wwft en aanverwante wet- en regelgeving, in welke vorm dan ook door Uitgever ter beschikking gesteld. 
1.5    Internetdienst: de door Uitgever geëxploiteerde dienst onder de naam ‘Via Juridica’ bestaande uit het online ter beschikking stellen van Content en/of software (waaronder ontsluitingssoftware) of een gedeelte daarvan, welke dienst wordt geleverd gedurende de in het Abonnement overeengekomen termijn. Dienstverlening op het terrein van de Wwft en aanverwante wet- en regelgeving wordt enkel aangeboden via de ontsluitingssoftware van Via Juridica nadat er een separaat Abonnement databank Wwft op de Internetdienst van de Content databank Wwft is afgesloten.
1.6    Ontsluitingssoftware: programmatuur die nodig is om Content te ontsluiten, raadplegen, doorzoekbaar te maken en te ordenen.
1.7    Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Uitgever en Wederpartij waarop deze Algemene voorwaarden Via Juridica van toepassing zijn.
1.8    Uitgever: Via Juridica Kennis B.V.
1.9    Vestiging: de organisatie van Wederpartij die is gevestigd in één gebouw of complex van gebouwen waar de uitoefening van de activiteiten van Wederpartij duurzaam plaatsvindt.
1.10    Website: www.viajuridica.nl, middellijk of onmiddellijk geraadpleegd.
1.11    Wederpartij: de partij waarmee Uitgever een Overeenkomst sluit waarop de Algemene voorwaarden Via Juridica van toepassing zijn, ongeacht of dit een natuurlijk persoon, een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen, een vennootschap onder firma, een maatschap, een commanditaire vennootschap, een rechtspersoon of enig andere instelling, organisatie e.d. is.


2    Toepasselijkheid

2.1    Deze Algemene voorwaarden Via Juridica zijn van toepassing op elk Aanbod van Uitgever met betrekking tot de Internetdienst indien daaruit een Overeenkomst voortvloeit, alsmede op de Overeenkomst zelf.

3    Algemeen

3.1    Alle rechten met betrekking tot de Internetdienst en website van Via Juridica berusten bij Uitgever, tenzij het betreft door derden ter publicatie op de website beschikbaar gesteld materiaal.

3.2    Elk Aanbod gedaan door Uitgever is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De inhoud van folders, brochures, en enig ander (al dan niet elektronisch) reclamemateriaal, bindt Uitgever niet. 

3.3    Overeenkomsten met Uitgever komen tot stand door het plaatsen van een (schriftelijke of mondelinge) bestelling of een aanvraag via elektronische weg bij Uitgever en de bevestiging en/of aanvaarding hiervan door Uitgever. Aanvaarding vindt plaats door toezending van de inloggegevens of verlening van elektronische toegang op andere wijze aan Wederpartij. Door het plaatsen van een mondelinge of schriftelijke bestelling aanvaardt Wederpartij deze Algemene voorwaarden Via Juridica.

3.4    De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de Rechtbank te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst.

4    Abonnement

4.1    Abonnement Via Juridica

4.1.1    Het Abonnement Via Juridica wordt aangegaan met een initiële looptijd die eindigt op 31 december van het lopende kalenderjaar indien het Abonnement Via Juridica is aangegaan vóór 1 april van dat kalenderjaar. Indien het Abonnement Via Juridica op of na 1 april is aangegaan, eindigt de initiële looptijd op 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar. Het Abonnement Via Juridica geeft gedurende de looptijd recht op toegang tot de door de Internetdienst ter beschikking gestelde Content of een in de Overeenkomst omschreven gedeelte hiervan. Het Abonnement Via Juridica vangt aan bij ontvangst van de inloggegevens of openstelling van elektronische toegang op andere wijze. Hiervan kan worden afgeweken als het betreft een Abonnement Via Juridica bij deelname aan de Actualiteitencursussen voor het Notariaat van FBN Juristen, zie hiervoor paragraaf 4.3.

4.1.2    Het Abonnement Via Juridica wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt na afloop van de initiële looptijd steeds stilzwijgend verlengd telkens voor de duur van 12 maanden en telkens tegen de voor dat kalenderjaar door Uitgever vastgestelde abonnementsprijs.

4.1.3    Het Abonnement Via Juridica eindigt door opzegging door Uitgever of Wederpartij en is jaarlijks, per het einde van de (verlengde) looptijd als bedoeld onder 4.1.2, opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Onder opzegging wordt verstaan het schriftelijk dan wel elektronisch opzeggen van het Abonnement Via Juridica. Na afloop van het Abonnement Via Juridica is Wederpartij niet langer gerechtigd tot het gebruik van de Internetdienst.

4.1.4    Facturatie van het Abonnement Via Juridica vindt vooraf plaats op kalenderjaarbasis tegen de voor dat kalenderjaar door Uitgever vastgestelde abonnementsprijs, waarbij het factuurbedrag in een keer wordt verschuldigd. Indien het Abonnement Via Juridica in de loop van de verlengde looptijd wordt beëindigd, wordt de vooruitbetaalde abonnementsprijs die aan de nog niet verstreken abonnementsperiode kan worden toegerekend, door Uitgever niet aan Wederpartij vergoed.

4.2    Abonnement databank Wwft

4.2.1    Het Abonnement databank Wwft wordt aangegaan aangegaan met een initiële looptijd die eindigt op 31 december van het lopende kalenderjaar indien het Abonnement databank Wwft is aangegaan vóór 1 april van dat kalenderjaar. Indien het Abonnement databank Wwft op of na 1 april is aangegaan, eindigt de initiële looptijd op 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar. Het Abonnement databank Wwft geeft gedurende de looptijd recht op toegang tot de door de Internetdienst ter beschikking gestelde Content databank Wwft. Een Abonnement databank Wwft vangt aan bij ontvangst van de inloggegevens of openstelling van elektronische toegang op andere wijze. 

4.2.2    Het Abonnement databank Wwft wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt na afloop van de initiële looptijd steeds stilzwijgend verlengd telkens voor de duur van 12 maanden tegen de voor dat kalenderjaar door Uitgever vastgestelde abonnementsprijs.

4.2.3    Het Abonnement databank Wwft eindigt door opzegging door Uitgever of Wederpartij en is jaarlijks, per het einde van de (verlengde) looptijd als bedoeld onder 4.2.2, opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Onder opzegging wordt verstaan het schriftelijk dan wel elektronisch opzeggen van het Abonnement databank Wwft. Na afloop van het Abonnement databank Wwft is Wederpartij niet langer gerechtigd tot het gebruik van de Internetdienst.

4.2.4    Facturatie van het Abonnement databank Wwft vindt plaats op kalenderjaarbasis waarbij het factuurbedrag in een keer wordt verschuldigd. Indien het Abonnement databank Wwft in de loop van de verlengde looptijd wordt beëindigd, wordt de vooruitbetaalde abonnementsprijs die aan de nog niet verstreken abonnementsperiode kan worden toegerekend, door Uitgever niet aan Wederpartij vergoed.

4.3    Korting op Abonnement Via Juridica bij deelname aan de Actualiteitencursussen voor het Notariaat van FBN Juristen 

4.3.1.    In geval van in een kalenderjaar een of meer (kandidaat-)notarissen of medewerkers van het notariskantoor tegen betaling deelneemt aan de cursus Fiscale Actualiteiten voor het Notariaat, geeft Uitgever aan Wederpartij een korting op de voor het desbetreffende jaar geldende prijs zonder korting van het Abonnement Via Juridica. De omvang van deze korting wordt vermeld in de openbare aanprijzingen van de Internetdienst. De korting geldt alleen voor het desbetreffende kalenderjaar en kan voor een daaropvolgend kalenderjaar door Uitgever worden gewijzigd.

4.4    Proefabonnement

4.4.1    De mogelijkheid bestaat een proefabonnement te nemen ter kennismaking met de Internetdienst van Uitgever. Een proefabonnement geeft in beginsel recht op één maand gratis gebruik van de Internetdienst. Het proefabonnement vangt aan na ontvangst van de inloggegevens of openstelling van elektronische toegang op andere wijze. Na afloop van het proefabonnement eindigt het proefabonnement automatisch en wordt het proefabonnement niet omgezet in een betaald Abonnement, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
Een persoonlijk proefabonnement kan binnen een termijn van twee jaar slechts eenmaal worden afgesloten. Per Vestiging kunnen binnen twee jaar maximaal twee persoonlijke proefabonnementen worden afgesloten.   

4.5    Beroepsopleidingabonnement

4.5.1    Voor deelnemers aan De Beroepsopleiding Notariaat bestaat de mogelijkheid om een abonnement te nemen ter kennismaking met de Internetdienst van Uitgever. Dit abonnement geeft recht op maximaal één jaar toegang tot een beperkt deel van de Content van Via Juridica. 
Dit abonnement wordt niet verstrekt aan deelnemers aan de Beroepsopleiding indien zij werkzaam zijn bij een kantoor dat reeds een Abonnement heeft, of dat abonnement heeft beëindigd in een periode van twee jaar voorafgaand aan de aanvraag van het Beroepsopleidingabonnement. Het Beroepsopleidingabonnement eindigt automatisch na één jaar en kan te allen tijden door Uitgever worden beëindigd.  

5    Prijs

5.1    Levering van de Internetdienst geschiedt tegen de op het moment van aangaan van de Overeenkomst gehanteerde prijzen.

5.2    Voor het vaststellen van de op Wederpartij van toepassing zijnde staffelprijs, wordt in geval van reeds bestaande abonnementen, als peildatum 1 december van het jaar voorafgaande aan het nieuwe abonnementsjaar genomen om te bepalen hoeveel (toegevoegde) notarissen op die datum aan Wederpartij zijn verbonden. Voor het vaststellen van de op Wederpartij van toepassing zijnde staffelprijs, wordt in geval van een nieuw abonnement als peildatum de datum waarop het abonnement ingaat genomen om te bepalen hoeveel (toegevoegde) notarissen op die datum aan Wederpartij zijn verbonden. Indien Wederpartij bestaat uit meerdere kantoorvestigingen, wordt de prijs berekend op basis van het totaal van de aantal (toegevoegd) notarissen van alle vestigingen tezamen. 

5.3    Indien bij Wederpartij 11 of meer (toegevoegd) notarissen werkzaam zijn, geldt een afwijkende prijs voor een Abonnement. Hiervoor kan contact worden opgenomen via info@fbn.nl en wordt een offerte op maat gemaakt.
Indien er bij Wederpartij geen (toegevoegd) notarissen werkzaam zijn omdat Wederpartij geen notariskantoor betreft, zal Uitgever een offerte op maat maken.

5.4    Alle op de website genoemde prijzen met betrekking tot de in deze Algemene voorwaarden Via Juridica genoemde abonnementen zijn exclusief BTW.

5.5    Uitgever behoudt zich het recht voor prijzen eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment waarop deze door Uitgever worden ingevoerd. In geval van een Abonnement met een bepaalde looptijd zal een dergelijke prijswijziging ingaan bij de eerstvolgende verlenging van het Abonnement. 

6    Beschikbaarheid Internetdienst

6.1    Uitgever zal zich inspannen de beschikbaarheid van de Internetdienst zo groot mogelijk te doen zijn en eventuele storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Onderhoud zal zoveel mogelijk buiten reguliere werktijden worden verricht.

6.2    Een storing aan de Internetdienst kan niet leiden tot schadevergoeding door Uitgever aan Wederpartij. Uitgever is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan toegang tot de Internetdienst wordt verkregen.

7    Kwaliteit en aansprakelijkheid

7.1    Aan de kwaliteit en inhoud van de Internetdienst wordt de uiterste zorg besteed. Uitgever noch haar toeleveranciers kunnen echter instaan voor de juistheid en volledigheid van de Content en de Content databank Wwft die beschikbaar wordt gesteld via de Internetdienst. Uitgever, auteurs, redacteuren en anderen die betrokken zijn bij de Content en de Content databank Wwft kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van onjuistheid of onvolledigheid van de Content en de Content databank Wwft. Zij zijn evenmin aansprakelijk voor de schade die bij Wederpartij ontstaat als gevolg van een handelen of nalaten als gevolg van een dergelijke onjuistheid of onvolledigheid.

7.2    De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot de Internetdienst geeft Wederpartij nimmer het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichting jegens Uitgever.

7.3    De omvang van de aansprakelijkheid van Uitgever wegens een aan Uitgever toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van de Internetdienst is in enig jaar beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor de Internetdienst bedongen prijs voor het betreffende kalenderjaar (exclusief BTW).

7.4    Voor de Content en de Content databank Wwft die door derden aan de Uitgever wordt aangeleverd en via de Internetdienst beschikbaar wordt gesteld, is Uitgever niet verantwoordelijk; derden zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

7.5    Noch Wederpartij, noch derden, kunnen voorts enig recht of enige aanspraak ontlenen aan de in de Internetdienst beschikbaar gestelde Content en Content databank Wwft.

8    Betaling

8.1    Wederpartij is verplicht van of in naam van Uitgever ontvangen facturen binnen veertien dagen te voldoen. Facturering vindt jaarlijks plaats tenzij anders overeengekomen. Verrekening, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.

8.2    De betalingstermijn van veertien dagen is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim.

8.3    In geval van niet (tijdige) betaling van een factuur is Uitgever gerechtigd tot vergoeding door Wederpartij van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50 (excl. BTW), maar nooit meer dan toegestaan op grond van de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten. 

9    Gebruik toegangscode

9.1    Uitgever verstrekt toegang tot de Content en/of Content databank Wwft door middel van het verstrekken van persoonlijke toegangscodes aan de medewerkers die werkzaam zijn op de Vestiging van Wederpartij. Een door Uitgever verstrekte persoonlijke code is persoonsgebonden en mag niet worden overgedragen aan anderen binnen of buiten de Vestiging van Wederpartij.

9.2    Een Abonnement geeft, op verzoek van Wederpartij, recht op extra inlogcodes voor alle medewerkers werkzaam op de Vestiging van Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan de toegangscode(s) aan anderen dan daartoe volgens het Abonnement gerechtigden bekend te maken of deze door anderen te laten gebruiken, op straffe van een boete van € 5.000 per overtreding, onverminderd overigens door Uitgever geleden schade wegens schending van op grond van de Overeenkomst aan Uitgever toekomende rechten. Het voorgaande geldt niet indien Wederpartij gebruik maakt van een proefabonnement of een abonnement voor studenten van de beroepsopleiding.

9.3    Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever rechten en plichten die worden ontleend aan een Overeenkomst met de Uitgever over te dragen aan één of meer derden.

10    Intellectueel eigendom

10.1    Uitgever behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor ter zake van de door Uitgever aan Wederpartij geleverde (toegankelijkheidsstructuur van) producten en diensten alsmede (digitale) afdrukken daarvan. Onder intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken.

10.2    Wederpartij erkent deze rechten en zal zich onthouden van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk hierop, op straffe van een boete van € 5.000 voor elke overtreding, onverminderd aan Uitgever overigens ter zake toekomende rechten.
Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever enig geleverd product, geleverde Content en Content databank Wwft of resultaat van geleverde diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan in enig geautomatiseerd bestand, te wijzigen of over te nemen in enig (al dan niet digitaal) blad, tijdschrift, of vergelijkbaar medium, te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken of te exploiteren.

10.3    Het is Wederpartij niet toegestaan de Content of de Content databank Wwft vastgelegd in de Internetdienst al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of andere producten, tenzij de aard van het product dit met zich meebrengt.
Evenmin is toegestaan de bij de Internetdienst behorende software te (doen) kopiëren of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden, de broncode te verveelvoudigen of te vertalen.

11    Persoonsgegevens

11.1    Wederpartij is ermee bekend dat Uitgever Persoonsgegevens van Wederpartij verwerkt in de zin van artikel 4 sub 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Overige Persoonsgegevens van Wederpartij kunnen door Uitgever worden verwerkt indien Wederpartij hiervoor toestemming heeft gegeven. Wanneer Wederpartij hiervoor toestemming heeft gegeven, kunnen deze Persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Meer informatie over de wijze waarop Uitgever Persoonsgegevens verwerkt, is te vinden in de Privacyverklaring van FBN Juristen.

12    Klachtenregeling

12.1    Klachten over de factuur of de uitvoering van de Overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Uitgever uiterlijk veertien dagen nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

12.2    Uitgever streeft ernaar klachten binnen vijf werkdagen na ontvangst te beantwoorden. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de Wederpartij hierover bericht en zal een andere tijdsindicatie worden gegeven.

13    Diversen

13.1    Uitgever is gerechtigd de Algemene voorwaarden Via Juridica te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten, vanaf een door Uitgever aangegeven moment. Uitgever zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op door haar te kiezen wijze. Bij een geringe wijziging kan worden volstaan met publicatie van de gewijzigde voorwaarden op www.viajuridica.nl. Uitsluitend wijzigingen met een ingrijpend karakter geven Wederpartij het recht om Uitgever mede te delen dat zij de Overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige voorwaarden.