Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Organen van de stichting (art. 2:291 en 2:297 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2020

1 Organen van de stichting De stichting kent in beginsel één orgaan: het bestuur. Het bestuur kan worden opgedeeld in een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Er is geen sprake van een orgaan dat vergelijkbaar is met een ledenvergadering bij de vereniging of de algemene vergadering van aandeelhouders bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wel is het mogelijk een orgaan in te stellen dat bestaat uit aangeslotenen of donateurs. Via deze weg kan inspraak…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 291

 • 1

  Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting.

 • 2

  Slechts indien dit uit de statuten voortvloeit, is het bestuur bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. De statuten kunnen deze bevoegdheid aan beperkingen en voorwaarden binden. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen, tenzij de statuten anders bepalen.

 • 3

  Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

 • 4

  De statuten kunnen bepalen dat een met name of in functie aangeduide bestuurder meer dan één stem wordt toegekend. Een bestuurder kan niet meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders tezamen.

 • 5

  De statuten bevatten voorschriften omtrent de wijze waarop in de uitoefening van de taken en bevoegdheden voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. De statuten kunnen deze voorschriften bevatten voor het geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders. In de statuten kan nader worden bepaald wanneer sprake is van belet. Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurders ingevolge een statutaire regeling is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.

 • 6

  Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 3. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, tenzij de statuten anders bepalen.

 • 7

  De statuten kunnen bepalen dat aan bestuurders een bezoldiging wordt toegekend.


Artikel 297

 • 1

  Het openbaar ministerie bij de rechtbank is, bij ernstige twijfel of de wet of de statuten te goeder trouw worden nageleefd, dan wel het bestuur naar behoren wordt gevoerd, bevoegd aan het bestuur inlichtingen te verzoeken.

 • 2

  Bij niet- of niet-behoorlijke voldoening aan het verzoek kan de voorzieningenrechter van de rechtbank, desverzocht, bevelen dat aan het openbaar ministerie de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting voor raadpleging beschikbaar worden gesteld en de waarden der stichting worden getoond. Tegen de beschikking van de voorzieningenrechter staat geen hoger beroep of cassatie open.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Stichting Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Niet kan worden aanvaard dat op grond van verklaringen of gedragingen een bestuurder van een vennootschap is benoemd Instantie Hoge Raad Datum 15-12-2000 Nummer ECLI:NL:HR:2000:AA9047
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel