Kennisbank voor het notariaat

Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (271)

StatusWetgeving


RechtsgebiedenZoekresultaten (271)

Titel Dossiernr. Status
Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025
Als vervolg op de vorig jaar aangenomen Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 wenst de wetgever de BOR en de ab-doorschuifregeling (hierna: DSR ab) doelmatiger en beter uitvoerbaar te maken. Onbedoeld gebruik van de faciliteiten moet zoveel mogelijk worden beperkt, terwijl ande…
Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Aanpassing splitsingsvrijstelling
Zoals al is aangekondigd in 2023 heeft de wetgever het voornemen om aan de splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting nadere voorwaarden te verbinden om te voorkomen dat van deze vrijstelling ruimer gebruik kan worden gemaakt dan oorspronkelijk de bedoeling was. De ruimere toepassing is een gevolg…
Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Aanpassing voorwaarden kavelruilvrijstelling
De wetgever heeft het voornemen om met ingang van 1 januari 2025 aan de kavelruilvrijstelling nadere voorwaarden te verbinden. Het oneigenlijk gebruik van deze vrijstelling voor de verkrijging van (burger) woningen, bedrijfsgebouwen en andere opstallen die niet geheel of nagenoeg geheel ten behoeve…
Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen
Op 15 januari 2024 is het wetsvoorstel Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen ingediend. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk volledig digitaal te vergaderen, wat nu slechts deels mogelijk is. Tijdens de coronapandemie was dit tijdelijk mogelijk en is gebleken dat dit ee…
Dossiernr. 36489 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure
In november 2023 is de Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure’ (ook wel: ‘Wagevoe’) bij de Tweede Kamer ingediend. De uittreedregeling wordt met name procesmatig gewijzigd. Zo wordt de procedure (die thans een vorderingsprocedure is) omgezet in…
Dossiernr. 36469 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting
Het herstellen van omissies in de aangifte inkomstenbelasting gebeurt in de regel via de indiening van een aangepaste (digitale) aangifte. Wanneer dit na een vastgestelde aanslag inkomstenbelasting gebeurt, merkt de Belastingdienst deze herziene aangifte niet als bezwaar aan, maar als een verzoek…
Dossiernr. 36428 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
Op grond van de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen vervalt per 1 januari 2025 de zelfstandige belastingplicht van de open cv. Belastingheffing kan worden voorkomen door vóór 31 december 2024 gebruik te maken van de voorgestelde tijdelijke aandelenfusiefaciliteit. Indien van deze tijdelijke…
Dossiernr. 36425 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstellingen
In het wetsvoorstel Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling is een nieuwe definitie van het fonds voor gemene rekening (FGR) voorgesteld (art. 2 lid 4 Vpb). Deze wijziging gaat in per 1 januari 2025. Vanaf dat moment is een FGR slechts open (en dus belastingpl…
Dossiernr. 36423 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling
Het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling bevat de met Prinsjesdag 2022 aangekondigde vastgoedmaatregel, met dien verstande dat een FBI vanaf 2025 niet meer direct in Nederlands vastgoed mag beleggen. Voor een noodzakelijke herstructurering van dit vastgoed wordt onder specifieke…
Dossiernr. 36422 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024
De Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 bevat zes maatregelen die leiden tot wijziging van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR) en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang in de Wet Inkomstenbelasting (DSR) om de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de bedri…
Dossiernr. 36421 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Overige fiscale maatregelen 2024
Op grond van de Overige fiscale maatregelen 2024 worden diverse voorstellen gedaan, waaronder deze (voor het notariaat relevante): Met ingang van 1 januari 2022 is een aantal wetswijzigingen binnen de eigenwoningregeling in werking getreden op onder andere het terrein van gezamenlijke aankoop en fi…
Dossiernr. 36420 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Belastingplan 2024
In het Belastingplan 2024 zijn voorstellen opgenomen over (onder meer) de volgende onderwerpen: Beperking samenloopvrijstelling bij aandelentransacties (Belastingplan 2024, art. XV en art. XXXVIII) Wijzigingen in de inkomstenbelasting - Box 1 en Box 3 (Belastingplan 2024, art. I) Verhoging onbelast…
Dossiernr. 36418 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wet werkelijk rendement box 3
Tot en met 20 oktober 2023 kan worden gereageerd op de internetconsultatie voor een nieuw box 3-stelsel. Dit voorstel kan dienen als hulpmiddel voor een nieuw kabinet. Het voorstel bestaat uit wetteksten en een Memorie van Toelichting. In het algemene deel van de Memorie van Toelichting worden de…
Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Fiscale verzamelwet 2025
Op 21 augustus 2023 is het conceptwetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2025 ter consultatie aangeboden. Dit concept wetsvoorstel bevat maatregelen ter verbetering en verduidelijking van diverse fiscale wetten, waaronder meerdere aanpassingen in de Wet op belastingen van rechtsverkeer die hierna worden…
Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering
Op 17 juli 2023 is de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering ter consultatie aangeboden. Het wetsvoorstel implementeert de Europese richtlijn duurzaamheidsrapportering (2022/2464). Deze richtlijn verplicht bepaalde ondernemingen om verslag te doen over duurzaamheidskwesties. Het wets…
Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Wet kind, draagmoederschap en afstamming
Op 24 april 2020 is de Wet kind, draagmoederschap en afstamming ter consultatie aangeboden. Tot 22 mei 2020 kon  hier  op het consultatiewetsvoorstel worden gereageerd. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd een regeling in te voeren voor een zorgvuldige en transparante wijze van het ontstaan van ouders…
Dossiernr. 36390 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
Op 30 mei 2023 is de Wijzigingswet beperking toegang UBO-register ter consultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel strekt ertoe de toegang tot het UBO-register en het UBO-register voor trusts te beperken. De registers zijn niet meer voor een ieder toegankelijk, met als gevolg dat expliciet in de wet mo…
Dossiernr. nog niet bekend Status Aangeboden aan Raad van State
Fiscale verzamelwet 2024
Op 13 april 2023 is het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 bij de Tweede Kamer ingediend, nadat het in de zomer van 2022 ter consultatie was aangeboden. Het wetsvoorstel bevat zowel diverse inhoudelijke als technische en redactionele wijzigingen, waaronder een verduidelijking met betrekking tot…
Dossiernr. 36342 Status In werking getreden
Wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties
Op 27 februari 2023 is het Wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties ter consultatie aangeboden, inhoudende een voorstel om de samenloopvrijstelling in de overdrachtsbelasting in die zin te wijzigen dat in ieder geval heffing van overdrachtsbelasting plaatsvindt bij de verkrijgingen van nieuwe onroe…
Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen
Na het afblazen in 2011 van het toenmalige wetsvoorstel is de wetgevingsdraad weer opgepakt. Op 21 februari 2019 is het wetsvoorstel modernisering personenvennootschap ter consultatie aangeboden. Op 10 oktober 2022 is er een nieuwe consultatieperiode gestart.  De belangrijkste voorgestelde wijzigin…
Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
De Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen dient ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121 (de mobiliteitsrichtlijn). Op grond van deze richtlijn moeten grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen van kapitaalvennootschappen eenvoudiger…
Dossiernr. 36267 Status Aangenomen door de Eerste Kamer
Wet plan van aanpak witwassen
Op 21 oktober 2022 is de Wet plan van aanpak witwassen (Kamerstukken 36228) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet onder meer in: een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen om transacties vanaf 3.000 euro in contanten te verrichten; gezamenlijk monitoren van…
Dossiernr. 36228 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Afschaffing verhuurderheffing
Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de verhuurderheffing per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Door het afschaffen van de verhuurderheffing worden de lasten voor woning corporaties structureel met circa €1,7 miljard per jaar verlaagd. Woningcorporaties krijgen daardoor meer investeringsruimte om te ku…
Dossiernr. 36219 Status In werking getreden
Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen
Hieronder treft u de Kamerstukken van de Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen. Bekijk de toelichting over het Belastingpakket 2023 , waarin meer informatie over dit wetsvoorstel is opgenomen.
Dossiernr. 36207 Status In werking getreden
Overbruggingswet box 3
Hieronder treft u de Kamerstukken van het wetsvoorstel overbruggingswet box 3 . Bekijk de toelichting over het Belastingpakket 2023 , waarin meer informatie over dit wetsvoorstel is opgenomen.  
Dossiernr. 36204 Status In werking getreden