Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Bijeenbrengen van vermogen BV (art. 2:203 - 2:204b BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2022

1 Algemeen In afdeling 5.3 BW is geregeld hoe het vermogen van de BV wordt gevormd. De vorming van het vermogen kan zowel bij als na oprichting geschieden. Bij oprichting kan de inbreng op aandelen enerzijds worden gestort in geld en anderzijds in natura. 2 Storting in geld bij oprichting Bij de oprichting van een BV kan in de eerste plaats in geld worden gestort (art. 2:191a BW). Het gestorte bedrag moet door de vennootschap worden aanvaard: zodoende stelt men vast dat de stortingen…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 203

 • 1

  Uit rechtshandelingen, verricht namens een op te richten vennootschap, ontstaan slechts rechten en verplichtingen voor de vennootschap wanneer zij die rechtshandelingen na haar oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt of ingevolge lid 4 wordt verbonden.

 • 2

  Degenen die een rechtshandeling verrichten namens een op te richten vennootschap zijn, tenzij met betrekking tot die rechtshandeling uitdrukkelijk anders is bedongen, daardoor hoofdelijk verbonden, totdat de vennootschap na haar oprichting de rechtshandeling heeft bekrachtigd.

 • 3

  Indien de vennootschap haar verplichtingen uit de bekrachtigde rechtshandeling niet nakomt, zijn degenen die namens de op te richten vennootschap handelden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de derde dientengevolge lijdt, indien zij wisten of redelijkerwijs konden weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen, onverminderd de aansprakelijkheid terzake van de bestuurders wegens de bekrachtiging. De wetenschap dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen, wordt vermoed aanwezig te zijn, wanneer de vennootschap binnen een jaar na de oprichting in staat van faillissement wordt verklaard.

 • 4

  De oprichters kunnen de vennootschap in de akte van oprichting slechts verbinden door het uitgeven van aandelen, het aanvaarden van stortingen daarop, het aanstellen van bestuurders, het benoemen van commissarissen, het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 204 lid 1 en het betalen van kosten die met de oprichting verband houden. Indien een oprichter hierbij onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht, zijn de artikelen 9 en 248 van overeenkomstige toepassing.


Artikel 204

 • 1

  Rechtshandelingen:

  • a.

   in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd,

  • b.

   strekkende om enigerlei voordeel te verzekeren aan een oprichter der vennootschap of aan een bij de oprichting betrokken derde,

  • c.

   betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld,

  moeten in haar geheel worden opgenomen in de akte van oprichting of in een geschrift dat daaraan in origineel of in authentiek afschrift wordt gehecht en waarnaar de akte van oprichting verwijst. Indien de vorige zin niet in acht is genomen, kunnen voor de vennootschap uit deze rechtshandelingen geen rechten of verplichtingen ontstaan.

 • 2

  Na de oprichting kunnen de in het vorige lid bedoelde rechtshandelingen zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering slechts worden verricht, indien en voor zover aan het bestuur de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk bij de statuten is verleend.


Artikel 204a

 • 1

  Indien bij de oprichting inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen, maken de oprichters een beschrijving op van hetgeen wordt ingebracht, met vermelding van de daaraan toegekende waarde en van de toegepaste waarderingsmethoden. De beschrijving heeft betrekking op de toestand van hetgeen wordt ingebracht op een dag die niet eerder ligt dan zes maanden voor de oprichting. De beschrijving wordt door alle oprichters ondertekend. De vennootschap legt deze te haren kantore ter inzage van de houders van haar aandelen en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

 • 2

  Indien voor de inbreng bekend is dat de waarde na de in lid 1, tweede zin, bedoelde dag van de beschrijving aanzienlijk is gedaald, is een nieuwe beschrijving vereist.


Artikel 204b

 • 1

  Indien na de oprichting inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen, maakt de vennootschap overeenkomstig artikel 204a lid 1 een beschrijving op van hetgeen wordt ingebracht. De beschrijving heeft betrekking op de toestand op een dag die niet eerder dan zes maanden ligt voor de dag waarop de aandelen worden genomen dan wel waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. De bestuurders ondertekenen de beschrijving; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vennootschap legt de beschrijving te haren kantore ter inzage van de houders van haar aandelen en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

 • 2

  Artikel 204a lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

 • 3

  Dit artikel is niet van toepassing voor zover de inbreng bestaat uit aandelen, certificaten van aandelen, daarin converteerbare rechten of winstbewijzen van een andere rechtspersoon, waarop de vennootschap een openbaar bod heeft uitgebracht, mits deze effecten of een deel daarvan zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Besloten vennootschap Categorie Ondernemingsrecht
Titel Inbreng onderneming in BV Categorie Ondernemingsrecht
Titel Storting op aandelen Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Vereiste medewerking voor contractsovername (art. 6:159 BW) is vormvrij Instantie Rechtbank Gelderland Datum 06-12-2023 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2023:6580
Medewerking van verhuurder bij contractsoverneming art. 6:159 BW Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 26-11-2019 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2019:3124
Waardering van inbreng in natura in BV valt niet binnen onderzoeksplicht notaris Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 22-11-2016 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2016:39
Ook bestuurdersaansprakelijkheid volgens Beklamelnorm voor bekrachtigde rechtshandeling Instantie Rechtbank Groningen Datum 19-12-2012 Nummer ECLI:NL:RBGRO:2012:BY7934
HR 24-03-2000, nr C98/267HR Instantie Hoge Raad Datum 24-03-2000 Nummer ECLI:NL:HR:2000:AA5258

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De balans van de Flex-BV - Over het bijeenbrengen en -houden van vermogen van de BV Auteur(s) P.H.N. Quist Bron WPNR 2022/7389
Titel Tussen munt en mogelijkheid. De ondernemingsrechtelijke aspecten van bitcoin Auteur(s) W.J.M. Jansen, T.A. Keijzer Bron WPNR 2022/7362
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel