Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verklaring van waardeloosheid (art. 3:28 - 3:29 BW)

Bijgewerkt tot 06-03-2024 Auteur De redactie

1 InleidingZodra een inschrijving in de openbare registers niet langer de juridische werkelijkheid correct weergeeft, is sprake van een waardeloze inschrijving. Waardeloosheid houdt in dat de inschrijving niet langer van waarde is. Art. 3:28 BW bepaalt dan dat iedere onmiddellijk belanghebbende een verklaring van waardeloosheid kan doen inschrijven.2 Kring van personen die tot afgifte van verklaring verplicht zijn (art. 3:28 lid 1 BW)Als onmiddellijk belanghebbende wordt aangemerkt eeniede…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 28

 • 1

  Is een inschrijving waardeloos, dan zijn degenen te wier behoeve zij anders zou hebben gestrekt, verplicht van deze waardeloosheid aan hem die daarbij een onmiddellijk belang heeft, op diens verzoek een schriftelijke verklaring af te geven. De verklaringen vermelden de feiten waarop de waardeloosheid berust, tenzij de inschrijving een hypotheek of een beslag betreft.

 • 2

  Verklaringen als in lid 1 bedoeld kunnen in de registers worden ingeschreven. Indien de inschrijving een hypotheek of een beslag betreft, machtigen deze verklaringen na inschrijving gezamenlijk de bewaarder tot doorhaling daarvan.


Artikel 29

 • 1

  Worden de vereiste verklaringen niet afgegeven, dan verklaart de rechtbank de inschrijving waardeloos op vordering van de onmiddellijk belanghebbende. Wordt ter verkrijging van dit bevel iemand die in de registers staat ingeschreven gedagvaard, dan worden daarmee tevens gedagvaard al zijn rechtverkrijgenden die geen nieuwe inschrijving hebben genomen.

 • 2

  Alvorens een zodanige verklaring uit te spreken kan de rechter de maatregelen bevelen en de bewijsopdrachten doen, welke hij in het belang van mogelijk niet-verschenen rechthebbenden nuttig oordeelt.

 • 3

  Verzet, hoger beroep en cassatie moeten op straffe van niet- ontvankelijkheid binnen acht dagen na het instellen van het rechtsmiddel worden ingeschreven in de registers, bedoeld in artikel 433 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Zo voor een ingeschreven verweerder geen verzet, maar hoger beroep openstaat, geldt hetzelfde voor zijn rechtverkrijgenden die geen nieuwe inschrijving hebben genomen. In afwijking van artikel 143 van dat wetboek begint de termijn van verzet in elk geval te lopen vanaf de betekening van het vonnis aan de ingeschreven verweerder, ook als de betekening niet aan hem in persoon geschiedt, zulks mede ten opzichte van zijn rechtverkrijgenden die geen nieuwe inschrijving hebben genomen, tenzij de rechter hiertoe nadere maatregelen heeft bevolen en aan dat bevel niet is voldaan. Cassatie staat alleen open voor verschenen belanghebbenden.

 • 4

  Het vonnis dat de verklaring bevat, kan niet worden ingeschreven, voordat het in kracht van gewijsde is gegaan. Indien de waardeloze inschrijving een hypotheek of beslag betreft, machtigt het vonnis na inschrijving de bewaarder tot doorhaling daarvan.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Verklaring voor recht ten onrechte aangemerkt als verklaring van waardeloosheid Instantie Hoge Raad Datum 22-12-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1800
Hypothecaire inschrijving van niet meer bestaande BV waardeloos verklaard Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 05-09-2023 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2023:5680
Inschreven hypotheekrecht vervallen verklaard in verband met overlijden hypotheeknemer en onvindbaarheid erfgenamen Instantie Rechtbank Gelderland Datum 26-05-2023 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2023:3026
Ingeschreven hypotheekrecht waardeloos verklaard in verband met ontbonden BV Instantie Rechtbank Gelderland Datum 18-04-2023 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2023:2496
Nalaten aanbiedingsplicht na aankondiging executieveiling rechtvaardigt opzegging erfpachtrecht Instantie Rechtbank Den Haag Datum 22-03-2023 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2023:3493
Waardeloosverklaring hypotheekrecht Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 04-08-2022 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2022:4709
Verklaring van waardeloosheid door voorzieningenrechter na ontbinding BV Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 25-05-2022 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2022:2005
Rechter geeft verklaring van waardeloosheid om onbezwaarde levering mogelijk te maken nu hypotheekhouder is ontbonden Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 06-12-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:11269

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Een (vergeten) hypotecaire inschrijving van een ontbonden vennootschap. Hoe laat je die doorhalen? Auteur(s) L.M. de Hoog Bron PE Notariaat 2023/1
Titel Opschoning van de kadastrale registratie – Naar een eenvoudiger systeem van uitschrijving van beperkte rechten? Auteur(s) B. Legger Bron Tijdschrift voor Zakenrecht 2021, nr. 1/2

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Modellen notariaat Bron Het Kadaster Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel