Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Ontkenning vaderschap (art. 1:200 - 1:202 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2021 Auteur De redactie

1 Inleiding Een staande huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren kind, dan wel een kind dat binnen 306 dagen na de beëindiging van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door de dood van de man wordt geboren, wordt geacht twee juridische ouders te hebben. De ouders van het kind dat tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren is, zijn in beginsel, behoudens uitzonderingen (art. 1:198 BW en art. 1:199 BW), de vrouw uit wie het kind is geboren…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 200

 • 1

  Het in artikel 199, onder a en b, bedoelde vaderschap kan, op de grond dat de man niet de biologische vader van het kind is, worden ontkend:

  • a.

   door de vader of de moeder van het kind;

  • b.

   door het kind zelf.

 • 2

  De vader of moeder kan het in artikel 199, onder a en b, bedoelde vaderschap niet ontkennen, indien de man vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft kennis gedragen van de zwangerschap.

 • 3

  De vader of moeder kan het in artikel 199, onder a en b, bedoelde vaderschap evenmin ontkennen, indien de man heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad.

 • 4

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing ten aanzien van de vader, indien de moeder hem heeft bedrogen omtrent de verwekker.

 • 5

  Het verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning wordt door de moeder bij de rechtbank ingediend binnen een jaar na de geboorte van het kind. Een zodanig verzoek wordt door de vader ingediend binnen een jaar nadat hij bekend is geworden met het feit dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is van het kind.

 • 6

  Het verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning wordt door het kind bij de rechtbank ingediend binnen drie jaren nadat het kind bekend is geworden met het feit dat de man vermoedelijk niet zijn biologische vader is. Indien het kind evenwel gedurende zijn minderjarigheid bekend is geworden met dit feit, kan het verzoek tot uiterlijk drie jaren nadat het kind meerderjarig is geworden, worden ingediend.


Artikel 201

 • 1

  Overlijdt de vader of de moeder voor de afloop van de in artikel 200, vijfde lid, gestelde termijn, dan kan een afstammeling van deze echtgenoot of geregistreerde partner in de eerste graad of, bij gebreke van zodanige afstammeling, een ouder van deze echtgenoot of geregistreerde partner, de rechtbank verzoeken de ontkenning van het vaderschap gegrond te verklaren. Het verzoek wordt gedaan binnen een jaar na de dag van overlijden of nadat het overlijden ter kennis van de verzoeker is gekomen.

 • 2

  Overlijdt het kind voor de afloop van de in artikel 200, zesde lid, gestelde termijn, dan kan een afstammeling in de eerste graad van het kind de rechtbank verzoeken de ontkenning van het vaderschap gegrond te verklaren. Indien het kind meerderjarig was ten tijde van het overlijden, wordt het verzoek gedaan binnen een jaar na de dag van overlijden of binnen een jaar nadat het overlijden ter kennis van de verzoeker is gekomen. Overleed het kind gedurende de minderjarigheid, dan dient het verzoek te worden gedaan binnen een jaar nadat het kind, in leven zijnde, zelfstandig het verzoek had kunnen doen, dan wel, indien het overlijden op een later tijdstip ter kennis is gekomen van de verzoeker binnen een jaar na die kennisneming.


Artikel 202

 • 1

  Nadat de beschikking houdende gegrondverklaring van een ontkenning van een door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan vaderschap in kracht van gewijsde is gegaan, wordt het door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstane vaderschap geacht nimmer gevolg te hebben gehad.

 • 2

  Te goeder trouw door derden verkregen rechten worden hierdoor nochtans niet geschaad.

 • 3

  Door de gegrondverklaring van de ontkenning ontstaat geen vordering tot teruggave van kosten van verzorging en opvoeding of van kosten van levensonderhoud en studie noch tot teruggave van het krachtens vruchtgenot genotene. Voorts ontstaat geen verplichting tot teruggave van genoten vermogensrechtelijke voordelen, voor zover degene die hen heeft genoten ten tijde van het doen van het verzoek daardoor niet was gebaat.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Termijnoverschrijding bij verzoek ontkenning vaderschap in casu gerechtvaardigd op grond van family life (art. 8 EVRM) Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 11-04-2018 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2018:3017
Termijn voor ontkenning van vaderschap naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 01-11-2017 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2017:7868
Procedure tot ontkenning en vaststelling van het vaderschap Instantie Hoge Raad Datum 17-05-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BZ3641
Ontvankelijkheid van verzoek tot vaststelling van het vaderschap, voldoende aannemelijk dat zoon kind is van verwerker Instantie Hoge Raad Datum 09-12-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AU3262
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel