Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Algemene voorwaarden (art. 6:231- 235 BW)

Bijgewerkt tot 15-02-2024 Auteur De redactie

1 InleidingIn art. 6:231 BW is de omschrijving van algemene voorwaarden opgenomen: 'een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn'. De partijen bij algemene voorwaarden worden de gebruiker en de wederpartij genoemd.2 VereistenVoor algemene voorwaarden geldt geen schriftelijkheidsvereiste. Om als 'algemen…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 231

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd;

 • b.

  gebruiker: degene die algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt;

 • c.

  wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard.


Artikel 232

Een wederpartij is ook dan aan de algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende.


Artikel 233

Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar

 • a.

  indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij; of

 • b.

  indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.


Artikel 234

 • 1

  De gebruiker heeft aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, de voorwaarden overeenkomstig de in artikel 230c voorziene wijze heeft verstrekt of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt dat de voorwaarden bij hem ter inzage liggen of bij een door hem opgegeven Kamer van Koophandel of een griffie van een gerecht zijn gedeponeerd, alsmede dat zij op verzoek zullen worden toegezonden. Indien de voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand zijn gesteld, zijn de bedingen tevens vernietigbaar indien de gebruiker de voorwaarden niet op verzoek van de wederpartij onverwijld op zijn kosten aan haar toezendt. Het omtrent de verplichting tot toezending bepaalde is niet van toepassing, voor zover deze toezending redelijkerwijze niet van de gebruiker kan worden gevergd.

 • 2

  De gebruiker heeft tevens aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld op een zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.

  Indien de voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking zijn gesteld, zijn de bedingen tevens vernietigbaar indien de gebruiker de voorwaarden niet op verzoek van de wederpartij onverwijld op zijn kosten langs elektronische weg of op andere wijze aan haar toezendt.

 • 3

  Voor het op de in lid 2 bedoelde wijze bieden van een redelijke mogelijkheid om van de algemene voorwaarden kennis te nemen is de uitdrukkelijke instemming van de wederpartij vereist indien de overeenkomst niet langs elektronische weg tot stand komt.


Artikel 235

 • 1

  Op de vernietigingsgronden bedoeld in de artikelen 233 en 234 kan geen beroep worden gedaan door

  • a.

   een rechtspersoon bedoeld in artikel 360 van Boek 2, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst laatstelijk zijn jaarrekening openbaar heeft gemaakt, of ten aanzien waarvan op dat tijdstip laatstelijk artikel 403 lid 1 van Boek 2 is toegepast;

  • b.

   een partij op wie het onder a bepaalde niet van toepassing is, indien op voormeld tijdstip bij haar vijftig of meer personen werkzaam zijn of op dat tijdstip uit een opgave krachtens de Handelsregisterwet 2007 blijkt dat bij haar vijftig of meer personen werkzaam zijn.

 • 2

  Op de vernietigingsgrond bedoeld in artikel 233 onder a , kan mede een beroep worden gedaan door een partij voor wie de algemene voorwaarden door een gevolmachtigde zijn gebruikt, mits de wederpartij meermalen overeenkomsten sluit waarop dezelfde of nagenoeg dezelfde algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 • 3

  Op de vernietigingsgronden bedoeld in de artikelen 233 en 234, kan geen beroep worden gedaan door een partij die meermalen dezelfde of nagenoeg dezelfde algemene voorwaarden in haar overeenkomsten gebruikt.

 • 4

  De termijn bedoeld in artikel 52 lid 1 onder d van Boek 3, begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop een beroep op het beding is gedaan.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Boeteclausule in leveringsakte vernietigd wegens niet gemaximeerde boete Instantie Rechtbank Overijssel Datum 05-12-2023 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2023:4989
Kettingbeding valt onder blauwe lijst van Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en kan worden vernietigd op grond van art. 6:233 BW Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 22-09-2021 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2021:4820
Bepaling koopcontract niet onredelijk bezwarend nu niet duidelijk is of het een algemene voorwaarde betreft Instantie Rechtbank Gelderland Datum 14-05-2019 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2019:2064
Parkreglement is als algemene voorwaarden te beschouwen en moet derhalve voor of bij de koopovereenkomst op deugdelijke wijze aan de wederpartij ter hand worden gesteld Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 06-02-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:1171
Lommerse/Atria Instantie Hoge Raad Datum 11-07-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BD1394
Ammerlaan/Enthoven Instantie Hoge Raad Datum 21-09-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:BA9610
VNP/Havrij Instantie Hoge Raad Datum 06-04-2001 Nummer ECLI:NL:HR:2001:AB0901
Geurtzen/Kampstaal Instantie Hoge Raad Datum 01-10-1999 Nummer ECLI:NL:HR:1999:ZC2977

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De vergaande gevolgen van oneerlijke (kern)bedingen Auteur(s) M.Y. Schaub Bron ORP 2023/145
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel